De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bijleren doe je uit nieuwsgierigheid” Krantenkop DS 21/3/2012 enquête Manpower Drijfveren levenslang leren 77% nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen 63.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bijleren doe je uit nieuwsgierigheid” Krantenkop DS 21/3/2012 enquête Manpower Drijfveren levenslang leren 77% nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen 63."— Transcript van de presentatie:

1 “Bijleren doe je uit nieuwsgierigheid” Krantenkop DS 21/3/2012 enquête Manpower Drijfveren levenslang leren 77% nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen 63 % mee willen zijn met wat er in het vak gebeurt 61% persoonlijke ontwikkeling 26% kan op een beter loon 22% kan op promotie

2  Eén op vier kinderen (25 %) is van vreemde afkomst (0-5 jaar)  Aantal inw. in Vlaanderen van Marokkaanse en Turkse afkomst ligt 5x hoger dan verwacht op basis van nationaliteit

3 Reflectie = nadenkend terugblikken op eigen handelen, systematisch en kritisch– analytisch, en dit als basis voor het beoordelen van de situatie, het overwegen van handelingsalternatieven en vervolgens handelen

4 1978 voorstel eindwerk AA Toetsvragen in model van Guilford

5 1. Wat is de visie op evalueren in het licht van onderwijsvernieuwingen? 2. Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede toetsen? 3. Wat is de inhoud van de databank toetsen aardrijkskunde van de WAB-leden? 4. Werkmoment : groepsoverleg toetsvragen per graad in 3 aparte lokalen Stuurgroep: An Steegen, Anja Decoster, Annemie Smeuninx, Bernadette Coeckeberghs, Christelle Opdebeeck, Georges Tibau, Marleen Maertens, Ludo Wevers, Veerle Gaeremynck, Wilfried Dedoncker,

6  Wat willen we meten?  Wat kan de leerling?  Wat weet de leerling?  Studiehoudingen?  Waarom toetsen we?  Hoe? Wanneer?  Voor wie? CIPO-referentiekader van de onderwijsinspectie context, input, proces, output Kwaliteitswijzer: doelgerichtheid, ondersteuning, doeltreffendheid en ontwikkeling

7  Wat willen we meten?  Wat kan de leerling?  Wat weet de leerling?  Studiehoudingen?  Waarom toetsen we?  Voor wie?  Hoe?  Kennis vakterminologie  Selecteren van relevante informatie uit bronnen o.a. kaarten  Beschrijven van relaties  Inzicht in processen en systemen  Toepassen van geografische methodes in actualiteitsvraagstukken  = competentiegericht leren……

8 Assessment “of” learning Assessment “for” learning Planning instructie evaluatie een assessmentcultuur

9  Door het uitwisselen van vragen (databank) de visie op leren van aardrijkskunde (in de klas) verdiepen en verbreden  Door te luisteren naar diverse benaderingswijzen, steunend op overtuigingen, leren van elkaar  Door groepsoverleg groeien in / werken aan meer zelfsturing

10  Normering van de ingestuurde proefwerkvragen  Proces- en/of productevaluatie …  groepswerk  projectwerk  zelfstandig werk, opdracht, taak  presentatie vrije ruimte  geïntegreerde proef …  excursievaardigheden, veldwerktechnieken  Toetsvormen …  mondeling /schriftelijk,  open/gesloten boek,  meerkeuze examen,  permanente evaluatie van vaardigheden en attitudes  Webtoetsing  Mix van toetsvormen

11  Conclusies zijn uit te leggen en te controleren  Uitkomsten door LL en LK geaccepteerd

12  Is de toets duidelijk en helder opgesteld?  Zijn de vragen onafhankelijk van elkaar?  Geeft deze test steeds hetzelfde resultaat?  Nivelleert de toets (te) sterk?  Worden vragen vermeden die lln kunnen oplossen op basis van algemene voorkennis en niet op basis van wat ze in de les geleerd hebben?

13 Is het taalgebruik afgestemd op het niveau van de leerlingen? 1. Kan de examenvraag slechts op één manier geïnterpreteerd worden? 2. Check de woordenschat in je vraag : vaktaal - instructietaal - schooltaalwoorden. 3. Gebruik zo weinig mogelijk negaties. 4. Splits meervoudige vragen op in deelvragen 5. Controleer je instructie op overbodigheden. 6. Zorg bij een langere instructie voor duidelijke signaalwoorden die je tekst structureren. 7. Zet kernwoorden van de instructie in vet 8. Groepeer vraag, illustratie en antwoordruimte op dezelfde bladzijde 9. Geef een puntenverdeling per (deel)vraag.

14

15  Is de toets eenvoudig en overzichtelijk opgesteld?  Is de toets uitvoerbaar en realistisch voor leerling en leraar?  Is het bevraagde in verhouding met de tijd?  Staat de investering in de toets in verhouding tot het leerrendement door de leerling?

16  Leert de leerling door de toets?  Heeft de toets een positief effect op het onderwijs en de begeleiding?

17  Is de vraagstelling voor alle lln duidelijk?  Zijn de lln geïnformeerd en vertrouwd met dit type toetsvragen?  Is er duidelijkheid omtrent het gewenste antwoord en duidelijkheid omtrent de normering?

18  Meten we wat we willen meten? Dekt de toets een representatief staal van vooropgestelde leerdoelen?  Is de moeilijkheidsgraad van de toets afgestemd op het beoogde niveau? Zijn bepaalde onderdelen te makkelijk of te moeilijk?  Sluit de toets aan bij wat de leerlingen geleerd en gedaan hebben in de les aardrijkskunde?  Sluit de beoordeling aan bij wat er van de leerlingen in de volgende jaren voor het vak aardrijkskunde verwacht wordt? Bevat de toets voldoende nieuwe elementen?

19 • evaluatie aangepast aan de leerdoelen? • evaluatie aangepast aan de leeractiviteiten? • evaluatie aangepast aan de ondersteuning?

20  Evaluatie van de leerplandoelstellingen AA  Toetsing van onderzoeksvaardigheden n.a.v. veldwerk/excursie/terreinwerk  Toepassen van AA via casussen uit de actualiteit  Aansluiting met Voeten …..  Evenwichtige spreiding van de toetsvragen over het volledige sem. ( zie lestijden per thema)  Evenwichtige spreiding van de puntenverdeling over het volledige sem.  Goede leesbaarheid van de bronnen  Evenwichtige spreiding van kennis- en vaardigheden, spreiding in moeilijkheidsgraad..

21  Betrouwbaarheid bevorderen  Efficiëntie beogen  Leerrijk toetsen  Transparantie nastreven  Validiteit realiseren BELTV  Kwaliteitseisen in verschillende fasen:  toetsconstructie  toetsafname  beoordeling  feedback geven

22  toetsvragen per graad in 3 aparte lokalen  selectielijsten met 5 à 6 vragen  Beoordelingsformulier • Beoordelen met een cijfer • Beoordelen met ja/neen – vraag behouden • Kwalitatief beoordelen = analyse + argumentatie + aanpassingen

23  Welke uitspraak, advies, vraag is bijgebleven na deze avond?  Wat onthoud ik uit het overleg binnen de groep?  Zijn er bedenkingen vanuit de stuurgroep bij de selectie, na de discussie?  Is er interesse voor uitwisseling vanuit een andere invalshoek van evaluatievormen o.a. : examenvragen 2 e semester? Groepswerk? Excursie?

24  Toetsing en feedback als onderdeel van het leerproces, toetsen om te leren, tussentijdse toetsen, verhogen van de leerwinst  Competentiegericht evalueren; breed evalueren : mix van toetsvormen  Kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingsvormen m.i.v. self, peer en co- assessment  Gebruik van portfolio in aardrijkskunde  Rapportering, vakantietaken ….  ……..


Download ppt "“Bijleren doe je uit nieuwsgierigheid” Krantenkop DS 21/3/2012 enquête Manpower Drijfveren levenslang leren 77% nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen 63."

Verwante presentaties


Ads door Google