De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Stellen informatieve vragen DoorlopendMail, telefoon, informeel.Informatief Reacties van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Stellen informatieve vragen DoorlopendMail, telefoon, informeel.Informatief Reacties van."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Stellen informatieve vragen DoorlopendMail, telefoon, informeel.Informatief Reacties van de fracties Schriftelijke informatieronde over agendapunten raadscommissie Tot 10.00 uur laatste werkdag voor de commissievergadering. Antwoord college rond 15.00 uur op de dag van de vergadering. Informatief / publicitair Rondvraag tijdens raadscommissie Aan eind van iedere reguliere commissievergade ring Zaken die te urgent en belangrijk zijn voor schriftelijke behandeling. Informatief / publicitair Vragenuur raadAan begin van iedere reguliere raadsvergadering Zaken die te urgent en belangrijk zijn voor schriftelijke behandeling. Uiterlijk 12.00 uur laatste werkdag voor de raadsvergadering onderwerp melden. Informatief / publicitair Schriftelijke vragen (art. 40 Reglement van Orde) DoorlopendVia griffie indienen bij voorzitter van de raad.Informatief / publicitair Inlichtingen (art. 42 Reglement van Orde) DoorlopendMondeling of schriftelijk in de eerstvolgende raadsvergadering. Informatief / publicitair Interpellatie (art. 39 Reglement van Orde) IncidenteelUiterlijk 12.00 uur laatste werkdag voor de raadsvergadering. Raad besluit in meerderheid of interpellatie wordt toegestaan. Verantwoording; dit is een relatief ‘zwaar’ instrument ; ligt in het verlengde van het recht op inlichtingen Democratische instrumenten raad (2014)

12 Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Enquête (art. 37a Reglement van Orde en artikel 155a van de Gemeentewet) IncidenteelInstellen onderzoekscommissie.Waarheidsvinding Initiatiefvoorstel (art. 37 Reglement van Orde) IncidenteelVia griffie schriftelijk indienen bij voorzitter van de raad. Besluitvorming forceren MotiesIedere raadsvergadering Schriftelijk voor of tijdens de vergadering.Beïnvloeden standpunt college of raad AmendementenIedere raadsvergadering Schriftelijk voor of tijdens de vergadering.Besluitvorming wijzigen Voorstel van ordeIedere raadsvergadering Mondeling.De raad beslist terstond Democratische instrumenten raad (2014)

13 Hoe WanneerOp welke wijzeInformatiewaarde Openbare besluitenlijst van de vergadering van vorige week Wekelijks (donderdag) Wordt via de griffie geplaatst in BIS Geeft op hoofdlijnen een goed inzicht waarmee het college bezig is en wat er speelt. Persberichten en Collegeberichten n.a.v. het wekelijkse persgesprek op dinsdagmiddag Indien het college het van belang vindt dat de raad onmiddellijk wordt geïnformeerd Wordt via de griffie geplaatst in BIS Actuele informatie vóór publicatie in de pers. Termijnagenda Raad Incl. overzicht moties en toezeggingen Voorafgaand aan iedere raadcyclus Wordt aangeboden aan de agendacommissie Geeft een inzicht in zaken die op de rol van de raad komen. Concreet: de twee eerstkomende cycli, daarna prognose per kwartaal. Overzicht moties en toezeggingen wordt na vaststelling aan de raad aangeboden in BIS. Presentaties tijdens het Stadserf en Bijpraatavonden op initiatief van het college Naar behoefteMondelingDe raad wordt op een informele wijze bijgepraat over actuele zaken of grotere dossiers. Brieven aan de raadDoorlopendBrieven worden via de griffie geplaatst in BIS Informatief; van de besluitvorming in het college heeft de raad al kennis kunnen nemen via de openbare besluitenlijsten van het college. Het collegebesluit wordt met een collegebrief actief aan de raad toegelicht. Collegebrieven kunnen op verzoek van een of meer raadsleden door de agendacommissie geagendeerd worden voor de raadscommissie. Voortgangsbrieven Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen Periodiek, 4x per jaarWorden aangeboden als collegebrief en door griffie geplaatst in BIS en geagendeerd voor de raadscommissie. Informatief; stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen. Invulling actieve informatieplicht door het college (2014)

14 Hoe WanneerOp welke wijzeInformatiewaarde RaadsvoorstellenIedere raadscyclusRaadsvoorstel via griffie en agendacommissie Betreft raadsbevoegdheden (beleidsmatig of budgettair). Kaderstellende startnota’sIncidenteel (voorstel voor planmatige werkwijze kaderstellende nota’s is in voorbereiding) Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie Stelt de raad in staat zijn kaderstellende te vervullen. Technische aanpassing begroting Periodiek, 4x per jaarRaadsvoorstel via griffie en agendacommissie Betreft technische mutaties in begroting. Stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen. Bestuursrapportage1 maal per jaar (agendering in september) Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie Betreft beleidsmatige mutaties in begroting. Stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen. ZomernotaJaarlijks (agendering in juni/juli) Tevens algemene politieke beschouwingen Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie Geeft raad de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium de kaders vast te stellen voor de komende begroting. Jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag en Burgerjaarverslag) Jaarlijks (agendering in mei/juni) Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie (met rapport van de accountant en rapport auditcommissie Stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen. ProgrammabegrotingJaarlijks (agendering in november) Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie Stelt de raad in staat de kaders voor het komende begrotingsjaar vast te stellen. Invulling actieve informatieplicht door het college (2014)


Download ppt "Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Stellen informatieve vragen DoorlopendMail, telefoon, informeel.Informatief Reacties van."

Verwante presentaties


Ads door Google