De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellen informatieve vragen Doorlopend Mail, telefoon, informeel. Democratische instrumenten raad (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellen informatieve vragen Doorlopend Mail, telefoon, informeel. Democratische instrumenten raad (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Stellen informatieve vragen Doorlopend Mail, telefoon, informeel.
Democratische instrumenten raad (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Stellen informatieve vragen Doorlopend Mail, telefoon, informeel. Informatief Reacties van de fracties Schriftelijke informatieronde over agendapunten raadscommissie Tot uur laatste werkdag voor de commissievergadering. Antwoord college rond uur op de dag van de vergadering. Informatief / publicitair Rondvraag tijdens raadscommissie Aan eind van iedere reguliere commissievergadering Zaken die te urgent en belangrijk zijn voor schriftelijke behandeling. Vragenuur raad Aan begin van iedere reguliere raadsvergadering Uiterlijk uur laatste werkdag voor de raadsvergadering onderwerp melden. Schriftelijke vragen (art. 40 Reglement van Orde) Via griffie indienen bij voorzitter van de raad. Inlichtingen (art. 42 Mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende raadsvergadering. Interpellatie (art. 39 Incidenteel Uiterlijk uur laatste werkdag voor de raadsvergadering. Raad besluit in meerderheid of interpellatie wordt toegestaan. Verantwoording; dit is een relatief ‘zwaar’ instrument ; ligt in het verlengde van het recht op inlichtingen

12 Reglement van Orde en artikel 155a van de Gemeentewet) Incidenteel
Democratische instrumenten raad (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Enquête (art. 37a Reglement van Orde en artikel 155a van de Gemeentewet) Incidenteel Instellen onderzoekscommissie. Waarheidsvinding Initiatiefvoorstel (art. 37 Reglement van Orde) Via griffie schriftelijk indienen bij voorzitter van de raad. Besluitvorming forceren Moties Iedere raadsvergadering Schriftelijk voor of tijdens de vergadering. Beïnvloeden standpunt college of raad Amendementen Besluitvorming wijzigen Voorstel van orde Mondeling. De raad beslist terstond

13 Openbare besluitenlijst van de vergadering van vorige week Wekelijks
Invulling actieve informatieplicht door het college (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Openbare besluitenlijst van de vergadering van vorige week Wekelijks (donderdag) Wordt via de griffie geplaatst in BIS Geeft op hoofdlijnen een goed inzicht waarmee het college bezig is en wat er speelt. Persberichten en Collegeberichten n.a.v. het wekelijkse persgesprek op dinsdagmiddag Indien het college het van belang vindt dat de raad onmiddellijk wordt geïnformeerd Actuele informatie vóór publicatie in de pers. Termijnagenda Raad Incl. overzicht moties en toezeggingen Voorafgaand aan iedere raadcyclus Wordt aangeboden aan de agendacommissie Geeft een inzicht in zaken die op de rol van de raad komen. Concreet: de twee eerstkomende cycli, daarna prognose per kwartaal. Overzicht moties en toezeggingen wordt na vaststelling aan de raad aangeboden in BIS. Presentaties tijdens het Stadserf en Bijpraatavonden op initiatief van het college Naar behoefte Mondeling De raad wordt op een informele wijze bijgepraat over actuele zaken of grotere dossiers. Brieven aan de raad Doorlopend Brieven worden via de griffie geplaatst in BIS Informatief; van de besluitvorming in het college heeft de raad al kennis kunnen nemen via de openbare besluitenlijsten van het college. Het collegebesluit wordt met een collegebrief actief aan de raad toegelicht. Collegebrieven kunnen op verzoek van een of meer raadsleden door de agendacommissie geagendeerd worden voor de raadscommissie. Voortgangsbrieven Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen Periodiek, 4x per jaar Worden aangeboden als collegebrief en door griffie geplaatst in BIS en geagendeerd voor de raadscommissie. Informatief; stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen.

14 Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie
Invulling actieve informatieplicht door het college (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze Informatiewaarde Raadsvoorstellen Iedere raadscyclus Raadsvoorstel via griffie en agendacommissie Betreft raadsbevoegdheden (beleidsmatig of budgettair). Kaderstellende startnota’s Incidenteel (voorstel voor planmatige werkwijze kaderstellende nota’s is in voorbereiding) Stelt de raad in staat zijn kaderstellende te vervullen. Technische aanpassing begroting Periodiek, 4x per jaar Betreft technische mutaties in begroting. Stelt de raad in staat zijn controlerende rol te vervullen. Bestuursrapportage 1 maal per jaar (agendering in september) Betreft beleidsmatige mutaties in begroting. Zomernota Jaarlijks (agendering in juni/juli) Tevens algemene politieke beschouwingen Geeft raad de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium de kaders vast te stellen voor de komende begroting. Jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag en Burgerjaarverslag) Jaarlijks (agendering in mei/juni) (met rapport van de accountant en rapport auditcommissie Programmabegroting Jaarlijks (agendering in november) Stelt de raad in staat de kaders voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.


Download ppt "Stellen informatieve vragen Doorlopend Mail, telefoon, informeel. Democratische instrumenten raad (2014) Hoe Wanneer Op welke wijze."

Verwante presentaties


Ads door Google