De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lerende leraar, eenzaam of duurzaam? “Zo doen wij dat: professionaliseren” Josée Bours Imre Mutsaers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lerende leraar, eenzaam of duurzaam? “Zo doen wij dat: professionaliseren” Josée Bours Imre Mutsaers."— Transcript van de presentatie:

1 Lerende leraar, eenzaam of duurzaam? “Zo doen wij dat: professionaliseren” Josée Bours Imre Mutsaers

2

3 Visie op professionalisering •Uitgangspunten: –Missie: het succes van de leerling is de reden van ons bestaan? •Leidt professionalisering tot: –Betere leerprocessen? –Een hoger leerrendement? –Meer tevreden leerlingen? –Betere en mindere arbeidsintensieve bedrijfsprocessen?

4 HPBO project: “Werk maken van professionalisering” Doel Koning Willem I College wil het rendement van de professionalisering van haar medewerkers op de prestaties van leerlingen verhogen.

5 Specifieke doelen •6 leergangen + onderzoeksmodule •verplichte bedrijfsstage •een management development traject •doorlopende leerlijn ‘leraren’ met het Consortium Zuid •Afstemming HRM beleid en prof. model met VMBO •Meetmethode effecten interventies

6 IJkpunten: 5 P’s en F & B Bekwaamheids- dossier Missie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan Collegebeleid Professioneel statuut Wet BIO Professionalisering leidt tot: betere leerprocessen, hoger leerrendement, meer tevreden leerlingen, betere - en minder arbeidsintensieve bedrijfsprocessen. Waarom professionaliseren?

7 Performance Management Continue ontwikkeling medewerker(s) & team gedrag, houding, kennis & vaardigheden (Performance Development) LeidingEvaluatie OntwikkelingPlanning TOP Beoordelingsgesprek, & voortgangsgesprek en alles SMART / START Vastgestelde (team) doelstellingen, afspraken functioneel & persoonlijk “Dagelijkse (bege)leiding” en regulier (team)overleg duidelijke taken, rol en verantwoordelijkheden, geen verrassingen Update van (nieuwe) doelstellingen en afspraken incl. scholing, taken, rol en verantwoordelijkheden POP Team Actieplan Professioneel Statuut Continue professionalisering

8 Ik wil gewoon een goede leraar zijn. Dan onderhoud je jouw competenties op het vereiste niveau.

9 80 uur professionalisering per jaar (waarvan minimaal 24 uur verplichte teamscholing en 56 uur aantoonbare andere scholing) • individueel en in teamverband bijhouden en vergroten vaktechnische kennis en praktische toepassing hiervan in concrete leersituaties; • verplichte onderdelen naast teamscholing: onder meer Examinering, Informatiekunde, CGO en een bedrijfsstage; • absolverende werking onderhoud (Leergangen) en promotie. Onderhoud

10 Ik wil een nog betere leraar worden. Dan wil je dus promoveren! Je kunt van schaal 10 naar 11, van 11 naar 12 en van 12 zelfs naar 13.

11 Van schaal 10 naar 11: •eind schaal 10; • positieve formele waardering functioneren/beoordelen; • aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud; • één leergang naar keuze (59 uur CAO, ‘eigen tijd’). Promotie

12 Van schaal 11 naar 12: • positieve formele waardering functioneren/beoordelen; • aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud; • pre-Masterfase: alle zes leergangen; • Onderzoeksmodule (30 SBU). • de educatieve professional Masterfase (HBO Fontys): • Master Leren en Innoveren • Master Pedagogiek • Master Special Educational Needs • Investering medewerker: eigen tijd en zelf bekostigen. Promotie

13 Van schaal 12 naar 13: • positieve formele waardering functioneren/beoordelen; • aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud; • pre-Masterfase: alle zes leergangen; • de educatieve academische Masteropleiding onderwijswetenschappen (via OU te Heerlen); Investering medewerker: eigen tijd en zelf bekostigen. Promotie

14

15 Dilemma’s? Informatief: feiten, cijfers, informatie verzamelen zonder interpretatie Controlerende kijk: samenvatten, analyseren, filteren, beslissen. Optimistisch: positief denken, voordelen opsommen, dus een poging tot rechtvaardiging. Creatieve kijk: associatief, lateraal denken, nieuwe mogelijkheden zien. Emotioneel: gebruik van intuïtie, meer een gevoelsoordeel dan beargumenteerde rechtvaardiging. Kritisch: focus op zwakke plekken en risico's, ‘advocaat van de duivel’, het onderkennen van de gevaren. Edward de Bono

16 Concrete vernieuwingen A.Vermindering van de vrijblijvendheid van professionalisering van medewerkers. B.Alle leergangen ontwikkeld en op één na uitgevoerd. Na evaluatie en bijstelling start 2 e cohort deelnemers. C.Bedrijfsstage voor leraren met garantie van transfer van het geleerde naar het team en de leerlingen/leerproces. D.Samengestelde doorlopende leerlijn voor leraren. Drieluik van startdiploma-niveau, pre-Masterniveau tot en met Masterniveau. E.Congruentie in het toepassen van ontwerpregels en methodiek van leren en ontwikkelen voor alle geledingen in de organisatie.

17 Knelpunten 1.Interne besluitvorming (MR) 2.Lage belangstelling voor pilots 3.Inkorting studieduur voor leergangen (MR) dus minder diepgang 4.Samenwerking met VMBO (andere wettelijke kaders) 5.Behoefte aan maatwerk in de MD-trajecten 6.De projectperiode t.o.v. de mogelijkheid om de effecten te meten.

18 Vorderingen 1.Een forse cultuuromslag voor medewerkers rond professionalisering 2.Uiteindelijke goedkeuring van de MR voor dit beleid 3.Een stijgende belangstelling voor de leergangen 4.Succesvolle samenwerking met VMBO ten aanzien van de bedrijfsstages 5.Samenwerking met bedrijfsleven op management- en middenmanagementniveau 6.Samenwerking met KPC in het MD-traject bij het achterhalen van succes- en faalfactoren 7.Samenwerking met OU en Fontys op het gebied van de doorlopende leerlijn

19 Mogelijkheden duurzaam leren

20 Leergangen Koning Willem I College specifiek en uniek (60 SBU per leergang) • LDM, Leren Door Motiveren; • Competentie Gericht Leren (CGO) (keuze 1,2); • Toetsing en Examinering (keuze 1,2,3); • Technologie Ondersteund Leren (TOL); • Lateraal Denken; • Meervoudige Intelligenties.

21 Competentieprofiel LDM-er KerntaakWerkprocessen Het adequaat afstemmen op de motivatie- en attributiestijlen, ontwikkelingsfase(n), groepsfase(n) en sturingsbehoeften van een groep leerlingen. 1 Het inspelen op de verschillende motivatie- en attributiestijlen van de verschillende leerlingen binnen een groep 2 Het afstemmen op de juiste ontwikkelingsfase. Deze afstemming vindt plaats in gedrag en in werkvormen. 3 Het afstemmen op de fase waarin de groep zich bevindt en het begeleiden van de groep in de verschillende fasen van het groepsproces 4 Het bieden van de juiste mate van sturing bij de begeleiding van leerlingen tijdens de uitvoering van opdrachten (scaffolding) 5 Het reflecteren op het eigen handelen binnen de hierboven genoemde vier onderdelen

22 Examenopdracht leergang LDM U maakt een opname van een les die u geeft aan een klas, die u de rest van het schooljaar les blijft geven. Op basis van deze opname en uw kennis van motivatie- en attributiestijlen, ontwikkelingsfasen, groepsdynamiek en scaffolding schrijft u een analyse. Vervolgens maakt u naar aanleiding van deze analyse een actieplan op basis van één of twee SMART geformuleerde doelen. U voert het actieplan uit en maakt van één les in dezelfde lesgroep een tweede opname. U schrijft een evaluatie en reflectie, waarbij u de tweede opname gebruikt als bewijsmateriaal.

23 Toetsplan Examenopdracht Eindgesprek

24 Leerplan ExamenopdrachtWorkshops 1.Uitleg van de opdracht, opbouw leergang, kennismaking, et cetera Kennis als Doel Analyse (nav opname 1) Evaluatie naar aanleiding van de analyse 2.Motivatie + attributie 3.Ontwikkelingspsychologie 4.Groepsdynamica 5.Scaffolding Kennis als Gereedschap1 of 2 SMART geformuleerde doelen Een uitgewerkt actieplan Evaluatie en reflectie (nav opname 2) 2 x intervisie (uiteraard verspreid over 2 bijeenkomsten) 7. Werkvormen en leerstrategieën 8.Bekijken lesmateriaal 9 en 10.Oefenen in klassensituaties (2 bijeenkomsten)

25 Lerende leraar, eenzaam of duurzaam? “Zo doen wij dat: professionaliseren” Josée Bours Imre Mutsaers


Download ppt "Lerende leraar, eenzaam of duurzaam? “Zo doen wij dat: professionaliseren” Josée Bours Imre Mutsaers."

Verwante presentaties


Ads door Google