De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docentprofessionalisering in het medisch onderwijs: waarom zòu je? NVMO werkgroep docentprofessionalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docentprofessionalisering in het medisch onderwijs: waarom zòu je? NVMO werkgroep docentprofessionalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Docentprofessionalisering in het medisch onderwijs: waarom zòu je? NVMO werkgroep docentprofessionalisering

2 Programma • Verschillende perspectieven voor docentprofessionalisering • De stand van zaken in de UMC’s • Kwaliteitszorg Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) • Ervaringen van docenten

3 NRC-Handelsblad, 8 maart 2010

4 UK, 20 januari 2005 NRC-Handelsblad, 25 januari 2005 Universitair docent mag pas lesgeven met ‘aantekening’ de Volkskrant, 23 januari 2008 Ook universiteit wil geschikte docent Trouw, 24 januari 2008 NRC-Handelsblad, 6 januari 2008

5 Verschillende perspectieven voor docentprofessionalisering? Willem de Grave “Leerzaam! Vele belangrijke onderwijskundige aspecten konden aan bod komen, en gedeeltelijk ook in hun samenhang. Heb je het over doelstellingen, dan heb je het niet alleen over lesinhoud, maar ook over lesopzet en toetsen. Heb je het over toetsen, dan heb je het over lesinhoud, en over evaluatie van je onderwijs, etc.”

6 Verschillende perspectieven voor docentprofessionalisering – De stake-holder benadering – De niveaus-benadering – De veranderingsbenadering – De transfer benadering – De onderwijs expertise benadering – Dilemma’s en paradoxen – BKO als case

7 Stakeholders- benadering

8 Wie zijn de stakeholders? • Stakeholder theorie – Studenten – Docenten – Directie – Regionaal (OOR) – Landelijke organisaties (NFU, NVMO, KNMG) – Ministerie – Instanties Accreditatie

9 De niveaus benadering • Percepties van individuele docent over belang docentprofessionalisering – Participatie – Non participatie • Percepties van hoofden vakgroepen, afdelingen, teams over belang docentprofessionalisering – Een casestudy • Percepties beleid (organisatieniveau) over belang van docentprofessionalisering “Behoud goede en gemotiveerde docenten, maak alleen hen UD, UHD en verplicht hoogleraren echt onderwijs te geven.”

10 De veranderingsbenadering • Het implementatieprobleem van innovaties in het onderwijs

11 Het implementatie probleem

12 De veranderingsbenadering • Het implementatieprobleem van innovaties in het onderwijs • De docent als cruciale variabele – Praktijkkennis van de docent • Cocreatie in het onderwijs (bottum-up en topdown innovatie) • Docentprofessionalisering en kwaliteitsbewaking • Andere werkvormen voor docentprofessionalisering

13 Ontwikkelingen in faculty development (Steinert 2011)

14 De transfer benadering • De niveaus van Kirkpatrick • Transfer van training • Kenmerken effectieve programma’s Onderwijskwalificatietrajecten richten zich met observaties op het derde niveau van Kirkpatrick: Evalueren om te bepalen in welke mate de cursist de nieuw aangeleerde vaardigheden en/of kennis in zijn job gebruikt. Voor veel mensen is dit het kernpunt: Kunnen ze er wat mee in hun baan?

15 Onderwijs expertise benadering • Wat is onderwijsexpertise? – Praktijkkennis – PCK – TPACK • Wat is expertiseontwikkeling? • Docentprofessionalisering en expertiseontwikkeling – Onderwijsportfolio – Leadership in education “Het dwingt me tot nadenken over mijn wensen voor de toekomst. Waar wil ik me nog meer in ontwikkelen en hoe ga ik dat bereiken?”

16 Dilemma’s en paradoxen • Separate versus integrale aanpak – Relatie met Personeelsbeleid – Relatie met Kwaliteitsbewaking – Relatie met Strategie van organisatie – Relatie met Verandermanagement • Spanning tussen taken onderwijs – onderzoek – patiëntenzorg • Enge versus brede opvatting – (training versus variatie aan leersituaties)

17 De stand van zaken in de UMC’s Ineke Molenaar “Tijdrovend, maar uiterst nuttig. Je wordt je veel meer bewust van allerlei aspecten, van verschillende manieren van studeren, verschil in studenten en hoe het onderwijs zodanig in te vullen dat ook zeer verschillend studerende mensen het aantrekkelijk vinden er een uitdaging in zien. Het maakt je kritisch over het onderwijs dat je geeft, en geeft aanleiding tot zelfreflectie en zo nodig aanpassing.”

18

19

20 Onderwijsniveaus en -kwalificaties Micro uitvoerend - college - werkgroep - begeleiding student / aios - casusbespreking - bedside teaching Basiskwalificatie onderwijs (BKO)* Meso co ö rdinerend en ontwikkelend - modules - blokken - lijnen/discipline overstijgend - coschap Seniorkwalificatie onderwijs (SKO)* Macro beleidsbepalend - meerdere of grote delen van of een gehele (vervolg) opleiding Onderwijskundig leiderschap (OL)* * Of vergelijkbare kwalificaties

21 Enquête onder UMC’s - Deelnemers Amsterdam, AMC/UvA Amsterdam, VUmc Groningen, UMCG Leiden, LUMC Maastricht, AZM Nijmegen, UMC St Radboud Rotterdam, Erasmus MC Utrecht, UMC Utrecht, Diergeneeskunde UGent, Fac Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen dd. 1 okt. 2011, Met ondersteuning van Tobias Boerboom, UU Diergeneeskunde

22 Aandachtsgebieden • Doelgroepen – nieuwe en reeds aangestelde docenten • Inhoud BKO-traject • Toetsing • Personeelsbeleid • Getallen • Landelijke kwaliteitszorg

23 BKO verplichting Nieuwe aanstelling /bevordering Voor aanstelling/bevordering tot hoogleraar6 Voor aanstelling/bevordering tot UD5 Voor aanstelling/bevordering tot UHD5 Voor aanstelling/bevordering tot UHD ‘onderwijs’5 Voor aanstelling/bevordering tot hoogleraar ‘onderwijs’4 Voor iedereen die wordt aangesteld voor een onderwijstaak2 Voor nieuw aangestelde UMC stafleden (wetenschappelijk personeel)2 Voor andere nieuw aangestelde UMC medewerkers met een onderwijstaak2 Voor AIOS (DGK: SIO's)1 Voor nieuw aangestelde stafleden affiliatieziekenhuizen0 Voor andere nieuw aangestelde medewerkers affiliatieziekenhuizen met een onderwijstaak 0 Overige (geef nadere toelichting): omvang, sleutelpositie

24 Reeds aangestelde docenten Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase 4 Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van docenten die alleen in de klinische fase onderwijs geven 0 Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van docenten die alleen in de klinische fase onderwijs geven 0 Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase 0 Anders, namelijk: omvang, nog niet verplicht Geen vrijstelling – aangepast traject met gelijke eindtermen

25 BKO-traject Opbouwen portfolio9 Reflectie op eigen functioneren9 Verzamelen feedback, reflectie daarop en zelfreflectie9 Werken in de praktijk9 Cursussen7 Coaching/begeleidingstraject6 Intervisie4 <200 uur6< 1 jaar1 200 – 300 uur21 jaar3 > 300 uur12 jaar5 > 2 jaar0 Opbouw Omvang/duur “Goede reden om didactische cursussen te volgen. Deze cursussen zijn buitengewoon nuttig.”

26 Toetsing FormatiefSummatief Portfolio9 9 Observaties door collega’s7 • Verantwoording opgenomen materiaal: ja (5), nee (3), deels (1) • Met reflectieverslag: ja (7), deels (2) Video-opnames6 Observaties door de organisatie3 Anders: klankbord met tutor, ‘alle documentatie’ elk 1 “Eindeloos veel verzamelwerk en opschrijven.”

27 Observatie was - met video opname - een plezierige exercitie. Respectvolle benadering door onderwijskundige. Ik vond het plezierig dat de onderwijskundige mij ziet doen wat ik beoog: interactieve lessen geven, denkprocessen bij studenten stimuleren in een veilige werkomgeving. “De observaties tijdens het onderwijs waren zeer verhelderend. Op dit niveau krijg je te weinig feedback het geven van onderwijs”

28 Kenmerken toetsing Criteria Er wordt getoetst aan beschreven eindtermen (competenties)9 Er wordt gekeken naar de representativiteit van portfoliomateriaal7 Er wordt gekeken naar kwaliteit en niveau van reflectie7 Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het portfoliomateriaal6 Er wordt ‘administratief’ getoetst (volledigheid etc.)5 Er zijn geen criteria 0 Anders, namelijk: actualiteit en authenticiteit 1 Format Checklist 3 Scorelijst 3 Format zonder scores 2 Globaal zonder format 1

29 Beoordelingsresultaten Eindbeoordeling Voldoende/onvoldoende7 Schriftelijk verslag6 Kwalificatie (matig-goed-uitstekend)1 Schoolcijfer0 Advies voor onderhoudstraject Soms (bij negatieve beoordeling)5 Ja2 Nee2 Bespreking met docent Ja4 Soms (bij negatieve beoordeling)3 Nee2

30 Portfoliobeoordelingscommissie (9) • Samenstelling uit beperkte pool, met of zonder vaste functies • Aantal leden 2 – 4 (gem. 2,78) • Leden ‘Senior’ uit de onderwijswerkomgeving van de betreffende docent5 ‘Docentprofessionaliseerder’4 Trajectbegeleider niet betrokken bij betreffende docent3 Trajectbegeleider van de betreffende docent1 Student (facultatief)1 Leidinggevende van betreffende docent0

31 Personeelsbeleid Beloning voor BKO Geen (behalve certificaat)7 Alleen in overgangsregeling, per afdeling geregeldelk 1 Controlesysteem Nee4 Ja2 Afspraken met afdelingen, registratie scholingsactiviteiten1 Sancties Aanmaning3 Geen bevordering3 Geen vaste aanstelling, ontheffing onderwijstaken, geen, nog niet echt geregeld elk 1 “Een 'pluim' en felicitatie.”

32 “Onderwijs heeft geen status. Het vak zal carrièremogelijk-heden moeten creëren in het onderwijs, afdelingshoofden moeten overtuigen om in hun staf te zoeken naar clinici die de medische carrière deels in het onderwijs willen uitoefenen.”

33 Aantallen abcdefghi Beginjaar08 1008970310 96 BKO behaald150149595610267418200 bezig met BKO50524561755031450 BKO aangepast traject behaald1220310153160 bezig met aangepast traject38012010530 vrijstelling aangevraagd000001500 vrijstelling gekregen0001001500 SKO behaald0020352900015 SKO bezig001017150010 Onderwijskundig leiderschap behaald 000001017 Onderwijskundig leiderschap bezig 003001203

34 Kwaliteitszorg BKO-opleidingen Pilot-audits van universitaire BKO-regelingen Is er ook nagedacht over evalueren van de BKO? Hoe wordt gemeten of docenten nu echt beter worden? Dat zal even tijd nodig hebben, maar het zou toch te meten moeten zijn.

35 Deelnemers • Ontwikkeling – 3 TU (via Sofokles project) – Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit • Implementatie (audit) – idem + – Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht

36 Auditkader • De BKO is ingebed in (strategisch) personeelsbeleid en onderwijsbeleid • De doelstellingen (eindkwalificaties) zijn helder en op het juiste niveau omschreven • De toetsing vindt op een verantwoorde wijze plaats • De verantwoordelijkheden zijn helder en worden in acht genomen • De interne kwaliteitszorg van de BKO is in orde Verbetering staat voorop!

37 Conclusies • Docentprofessionalisering in de UMCs is in beweging – in grote lijnen gelijke benadering met lokale invulling – niet alle instellingen zijn even ver – BKO gericht op basisopleiding • Ontwikkeling en toetsing lijken verder te zijn dan implementatie en HRM-beleid • Er is aandacht voor kwaliteitszorg op lokaal en landelijk niveau

38 Ervaringen van docenten: opbrengsten en knelpunten Anneke Zanting “Het is een soort feestje en ook fraai om een overzicht te maken over 20 jaar ervaring en te zien hoe de dia’s veranderen, minimaliseren.”

39 Wat heeft het opgeleverd? • Bewustwording onderwijstaken en onderwijsprocessen • Begeleiding bij nieuwe onderwijstaken; advies en tips krijgen • Uitwisseling met andere docenten • Verdieping in onderwijskundige theorie • Formaliseren en concreet maken: portfolio • Belang van goed onderwijs en goed doceren 39

40 Lastige punten hierbij • Op papier aantonen dat je voldoet aan alle criteria • Met name bij centrale onderwijstaken, coördinatie • Tijdsinvestering en agendering • Stappenplan in de praktijk 40 “Wisselend: goed om over bepaalde zaken na te denken, maar er ging veel tijd zitten in samenstellen van de documenten.”

41 Ten slotte • Het opleiden van docenten verhoogt de kwaliteit van het onderwijs • Het doorlopen van een kwalificatietraject is een goede methode daarbij! 41

42 NVMO werkgroep Docentprofessionalisering: Dr. A. Zanting, Ersamus MC (voorzitter) Drs. A.B.G. Bergsma, AMC (voorzitter) Prof.dr. W.M. Molenaar, UMCG Prof.dr. P. van Beukelen, UU Dr. T.B.B. Boerboom, UU Drs. R. Engbers, UMC St Radboud Th.E. Fick, UMC Utrecht Drs. J.M.E. van Bruggen, UMC Utrecht Dr. W. de Grave, UMC Maastricht Drs. J.C.G. Jacobs, VUmc Dr. D.D. Mansvelder, LUMC Prof. Dr. A.G.M. Derese, Universiteit Gent Met speciaal dank aan: Dr. M. Bontenbal, Internist-Oncoloog / onderwijscoördinator Dr. P.M.J.J. Berns, Universitair Hoofddocent


Download ppt "Docentprofessionalisering in het medisch onderwijs: waarom zòu je? NVMO werkgroep docentprofessionalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google