De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatieavond 2 april 2013 2017 2013. Programma Inleiding 4 D’s in vogelvlucht Inzoomen per D De weg naar 1 paraplu Vragen en discussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatieavond 2 april 2013 2017 2013. Programma Inleiding 4 D’s in vogelvlucht Inzoomen per D De weg naar 1 paraplu Vragen en discussie."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatieavond 2 april 2013 2017 2013

2 Programma Inleiding 4 D’s in vogelvlucht Inzoomen per D De weg naar 1 paraplu Vragen en discussie

3 4 D’s in Vogelvlucht (1) 1 Decentralisatie jeugdzorg 2 Decentralisatie begeleiding, in relatie tot extramuralisering (AWBZ) 3 Decentralisatie persoonlijke verzorging, in relatie tot extramuralisering (AWBZ) 4 Invoering participatiewet (herstructurering SW, bezuiniging W-deel, decentralisatie Wajong) Verder: -Marginalisering ‘hulp bij het huishouden’ -Afbouw ZZP’s -Introductie Passend Onderwijs

4 4 D’s in Vogelvlucht (2) ? jeugdigen 600 mensen begeleiding AWBZ (waarvan 300 vervoer) 400 mensen persoonlijke verzorging AWBZ 150 ZZP 3 en 150 ZZP 4 900 WWB-ers 500 Wajongers 500 WSW-ers (50 0p wachtlijst) 1.350 Wmo-ers (hbh) Overlap: Schatting > 2.500 mensen in 1.500 huishoudens 4.400

5 4 D’s in Vogelvlucht (3) Budget nu +/-Budget straks +/- A Jeugdzorg B Begeleiding C Persoonlijke verzorging D Participatiewet A € 4.785.000 B € 6.000.000 C € 9.100.000 D € 35.000.000 A € 3.589.000 B € 4.500.000 C € 6.825.000 D € 28.400.000 Nu (2013) globaal ruim € 55 miljoen, straks (2017) een kleine € 45 miljoen. Een korting van zo’n € 11 miljoen! Dit betreft ongeveer 50% van de gemeentelijke begroting.

6 4 D’s in Vogelvlucht (4) Redenen: 1 Financiële houdbaarheid zwaar onder druk: -> Toename zorgkosten afgelopen 10 jaar binnen AWBZ van € 18 miljard naar € 35 miljard. -> Jeugdzorgconsumptie afgelopen 10 jaar met telkens 8% gestegen. -> Aantal Wajongers afgelopen 15 jaar verdubbeld (jaarlijkse instroom: 15.000, uitstroom: 5.000) -> I-deel WWB volgt conjunctuur, participatiebudget laatste 5-10 jaar gehalveerd (van € 4 naar € 2 miljoen) 2 Van instituut naar samenleving (ontzorgen, van claim naar vraag, maatwerk) 3 Meedoen naar vermogen (wederkerigheid, onbetaalde inzet) 4 Zo lang mogelijk thuis wonen 5 Gemeenten als lokale overheid bij uitstek de regisseur 2 overkoepelende doelen: 1.Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners 2.Stimuleren van meedoen aan de maatschappij

7 Inzoomen per D 1 Participatiewet Beleidsmedewerkers: Theo Peters en Simone Kerkhove Wethouder: Hugo Janssen 2 Jeugdzorg Beleidsmedewerker: Fion de Boer Wethouder: Ger Gerards 3 Begeleiding Beleidsmedewerker: Elvira van Bergen Wethouder: Thomas Gelissen 4 Persoonlijke verzorging Beleidsmedewerker: Elvira van Bergen Wethouder: Thomas Gelissen

8

9 Participatiewet Samenvoeging WWB, WSW en een deel van de Wajong; Wajong alleen nog voor volledig en duurzaam AO; Instroom in de WSW stopt (sterfhuisconstructie).

10 Participatiewet Voorzieningen in de Participatiewet 30.000 werkplekken Beschut; Quotum: vanaf 2015 in zes jaar naar 5% voor bedrijven met meer dan 25 werknemers; No-claim polissen; Jobcoaching en werkplekaanpassing (zoals in de Wajong); Loondispensatie: - in verordening regels over doelgroep en procedure voor bepalen loonwaarde; - maximaal 7 jr (voor jongeren 9 jr) => daarna WML.

11 Participatiewet Financiële gevolgen Participatiewet één ongedeeld re-integratiebudget (Participatiebudget); Participatiebudget: 1,9 mld in 2010 => 0,5 mlde in 2018; Rijksvergoeding WSW van € 27.000 -> € 25.750 -> € 22.050 (per werkplek); Alle voorzieningen gefinancierd uit Participatiebudget, behalve loondispensatie; Stijging instroom v.a. 2014 door nieuwe doelgroepen: 3%.

12 Participatiewet Stand van zaken Participatiewet Invoering per 1-1-2014; Aan Raad van State aangeboden voor advies; Vóór de zomer naar 2 e kamer; Laatste kwartaal 2013 behandeling in 1 e kamer.

13 Voorbeeld Situatie Tamara nu: Uitkering, WWB 38 jaar Heeft vroeger MBO afgerond Geen werk Schuld van € 35.000 2 kinderen van 2 mannen Met man Bart gebrouilleerd Hulpmoeder school Bart (8 jaar) Zoon Brian 18 jaar met Wajong Goede contacten met buurvrouw Situatie Tamara vanaf 1/1/2014: Uitkering wordt per 1/1/2014 omgezet obv Participatiewet. Hoogte wordt per 1/7/2014 omgezet naar kostendelersnorm (concept!) vanwege Wajong volwassen inwonende zoon (overgangstermijn 6 maanden). Plicht tot tegenprestatie, bv. enkele uren bij Betere Buren. 1 plan voor hele gezin, waaronder: schuldenaanpak. Eerst stabilisatie schulden, daarna uitstroom naar betaald werk. Scholing niet aan de orde vanwege MBO. Tijdens werkzaamheden ihkv tegenprestatie kan buurvrouw misschien voor zoon Bart zorgen.

14 Voorbeeld Situatie zoon Brian nu 18 jaar Wajong Geen school/werk Hangt graag bij Westside Is geïnteresseerd in tunen Kan emoties moeilijk reguleren Betrokken bij kleine criminaliteit Situatie zoon Brian per 1/1/2014: Wajong blijft behouden (geen herbeoordeling). UWV blijft verantwoordelijk Op basis van 1 gezin 1 plan 1 regisseur: in overleg met UWV evt. arrangement ihkv maatschappelijke participatie.

15 Begeleiding & Persoonlijke Verzorging A Begeleiding in 3 smaken: -Individuele begeleiding (bijv. begeleid zelfstandig wonen) -Groepsbegeleiding (bijv. dagopvang ouderen, arbeidsmatige dagbesteding volwassenen) -Kortdurend verblijf Inloop GGZ Vervoer B Persoonlijke verzorging -Hulp bij de dagelijkse verzorging (bijv. wassen, scheren, aankleden) -Hulp bij eten en drinken, toiletgang -Hulp bij medicijngebruik

16 Begeleiding & Persoonlijke Verzorging Doelgroep: 600 (575) klanten Begeleiding 400 (390) klanten persoonlijke verzorging 900 klanten realisatie 25% overlap (én B en PV) -> Mensen met psychiatrische problematiek 18+ -> Mensen met een verstandelijke beperking -> Mensen met somatische aandoening 75+

17 Begeleiding & Persoonlijke Verzorging Decentralisatie per 2015 voor nieuwe klanten Komt onder de Wmo-vlag te vallen Compensatiebeginsel leidend In afwachting van hoofdlijnennotitie langdurige zorg. Daarna consequenties wetsvoorstel en –trajekt in beeld Bestaande klanten: overgangsregeling? Nu zo’n 42 aanbieders actief in Brunssum 2015

18 Begeleiding & Persoonlijke Verzorging Voorbereidingen: ZL-schaal: themabijeenkomsten, impactmonitor, podium voor organisaties PSL-schaal: vinger aan de pols, pilot Gewoon Doen, subsidieaanvraag NIZOP, VeiP Brunssum: beleidsvoorbereidingen (werkbezoeken), inrichting organisatie, inkoop en meer. Pilot Op weg.

19 Uitdagingen: -Binnen het budget blijven: door slimme productmarktcombinaties te bedenken (accommodaties, personeel, vervoer, etc.) -Toegang op een adequate manier inrichten (integraal voorportaal + volumereductie) -Doelen begeleiding stoelen op de basisprincipes van de Kanteling en verknopen met Wmo (marginalisering thuiszorg) en ZvW (wijkverpleging) -Tijdig communiceren met de klant en de organisaties Begeleiding & Persoonlijke Verzorging

20 De weg naar 1 paraplu

21 Doelen: Optimale zelfredzaamheid en participatie 4 algemene uitgangspunten: a. 1 gezin -1 plan – 1 regisseur (ook op school) b. Kanteling (van voorzieningen naar resultaten, nazorg, verantwoordelijkheidsladder) c. Wederkerigheid en competentiegericht (wat kan iemand/ omgeving nog wel?) d. Binnen de budgettaire kaders

22 De weg naar 1 paraplu Dwarsverbanden (voorbeelden): -> minder intakes per huishouden (1 intaker) -> minder dossierhouders per huishouden (1 dossierhouder die monitort) -> inzet van mensen met inkomensondersteuning in wijken (bijv. ‘tafeltje dekje in buurthuis, bereiding door dames in de uitkering’) -> arbeidsmatige dagbesteding koppelen aan beschutte werkplek -> pakketten met thuiszorg afspreken (bijv. praten en poetsen) Pilot West

23 De weg naar 1 paraplu Opgaven: 1 visie op verantwoordelijkheden burgers, organisaties en overheid (beleidsplan met verordening) 1 invulling van opdrachtgeverschap en regierol (te starten met het lef tonen in praktijk en pilots uitvoeren) 1 invulling toegangsfunctie (breed sociaal voorportaal) 1 uitvoeringsstructuur

24 De weg naar 1 paraplu -> Projectmatige aanpak 201320142015 K1K2K3K4K1K2K3K4 Fase 1: Inventarisatie Gevolgen regeerakkoordVV Aard + omvang doelgroepen en aanbod VV Verbindingen leggenVV Bestandvergelijking UU Fase 2: Beleidsontwerp 1 integraal sociaal beleidskaderVVB 1 uitvoeringsplan sociaal beleid VVVVB 1 VerordeningVVVBUUE/VB Fase 3: Inrichting Haalbaarheidsonderzoek 1 uitvoeringsorganisatie VVVVB Inrichting werkprocessen en één uitvoeringsorganisatie VBUUU Organiseren randvoorwaarden VVBUUU Reorganiseren veld VVVBUU Fase 4: Implementatie & Uitvoering Uitvoering U


Download ppt "Raadsinformatieavond 2 april 2013 2017 2013. Programma Inleiding 4 D’s in vogelvlucht Inzoomen per D De weg naar 1 paraplu Vragen en discussie."

Verwante presentaties


Ads door Google