De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:ds. E.J.N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing: Genesis 17: 15 – 22 Genesis 18: 9 – 15 Genesis 22: 1 – 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:ds. E.J.N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing: Genesis 17: 15 – 22 Genesis 18: 9 – 15 Genesis 22: 1 – 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:ds. E.J.N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing: Genesis 17: 15 – 22 Genesis 18: 9 – 15 Genesis 22: 1 – 6

2 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte. Vers 1 Psalm 81: 1, 8 en 9

3 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen? Vers 8 Psalm 81: 1, 8 en 9

4 Vers 9 Psalm 81: 1, 8 en 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

5 Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. Juicht God ter eer, zijn lof vermeer', die zulk een groten werk gedaan heeft voor zijn Kerk! Vers 1 Gezang 146: 1 en 3 (bundel ‘38)

6 De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. Hij geeft ja wel een duis're wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. Lof zij die Heer, die ons ook weer geeft, na veel smart en druk, veel zegen en geluk. Vers 3 Gezang 146: 1 en 3 (bundel ‘38)

7 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet. Vers 1 Gezang 291: 1 en 2 (LvdK)

8 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland! Vers 2 Gezang 291: 1 en 2 (LvdK)

9 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer. Vers 1 Psalm 105: 1, 2 en 3

10 Vraagt naar des HEREN grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd. Vers 2 Psalm 105: 1, 2 en 3

11 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind. Vers 3 Psalm 105: 1, 2 en 3

12 God trad voor ons in 't krijt. Uw volk, HEER, is verblijd. Hoor, Sions dochters zingen van uwe rechtsgedingen. O Koning van 't heelal, die eeuwig heersen zal, hoog boven godenmacht verheft Gij U en lacht. Wij juichen om hun val. Vers 4 Psalm 97: 4 en 6

13 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. Een vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer! Vers 6 Psalm 97: 4 en 6

14 Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen. Vers 1 Lied 357: 1 en 5 (ELB)

15 Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van onsterflijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn. Vers 5 Lied 357: 1 en 5 (ELB)

16 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:ds. E.J.N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing: Genesis 17: 15 – 22 Genesis 18: 9 – 15 Genesis 22: 1 – 6."

Verwante presentaties


Ads door Google