De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:ds. Abma Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 2: 37 - 41.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:ds. Abma Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 2: 37 - 41."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:ds. Abma Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 2: 37 - 41

2 Vers 1 Psalm 45: 1 (OB) Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen, Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, Gaat al het schoon der mensen ver te boven; Gena is op uw lippen uitgestort, Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

3 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; Want goed is d' Oppermajesteit: Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! Laat Isrel nu Gods goedheid loven, En zeggen; "Roemt Gods majesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" Vers 1 Psalm 118: 1 en 12 (OB)

4 Dit is de dag, de roem der dagen, Dien Isrels God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och HEER', geef thans Uw zegeningen; Och HEER', geef heil op dezen dag; Och, dat men op deez' eerstelingen Een rijken oogst van voorspoed zag. Vers 12 Psalm 118: 1 en 12 (OB)

5 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, Verhogen Uwe majesteit. Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; U prijz' ik tot in eeuwigheid. Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, Want goed is d' Oppermajesteit: Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! Vers 14 Psalm 118: 14 (OB)

6 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld. Vers 1 Gezang 247: 1, 2 en 3 (LvdK)

7 Wij zijn in Hem gedoopt Hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. Vers 2 Gezang 247: 1, 2 en 3 (LvdK)

8 De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. Vers 3 Gezang 247: 1, 2 en 3 (LvdK)

9 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Vers 1 ELB 382: 1, 2 en 3

10 refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. ELB 382: 1, 2 en 3

11 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Vers 2 ELB 382: 1, 2 en 3

12 refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. ELB 382: 1, 2 en 3

13 Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw stralende licht op ons neer, zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Vers 3 ELB 382: 1, 2 en 3

14 refrein Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. ELB 382: 1, 2 en 3

15 Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heilge Geest aan velen heldenmoed. Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. Vers 1 Gezang 242: 1, 2 en 7 (LvdK)

16 O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt. Vers 2 Gezang 242: 1, 2 en 7 (LvdK)

17 Wie 's Heren Geest bezielt, wie 's Heren woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond. Vers 7 Gezang 242: 1, 2 en 7 (LvdK)

18 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:ds. Abma Welkom in deze dienst Schriftlezing:Handelingen 2: 37 - 41."

Verwante presentaties


Ads door Google