De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Robbertsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Robbertsen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Robbertsen
Schriftlezing: Openbaring 6

2 Psalm 46 : 1 en 2 God is een toevlucht t'allen tijde,
Vers 1 God is een toevlucht t'allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen, laat schuimend al hun golven slaan, wij zien het zonder vrezen aan. 

3 Psalm 46 : 1 en 2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
Vers 2 De Godsstad ligt aan blanke stromen. God staat haar bij, de dag zal komen. Hij woont in haar, zij wankelt niet, zij kroont zijn heilig rijksgebied. Al hebben volken zich verheven, Hij roept en doet de aarde beven. Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

4 Psalm 46 : 3 Komt en aanschouwt des HEREN daden,
Vers 3 Komt en aanschouwt des HEREN daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade: zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, zijn gunst waarin gij vrede vindt. Hij spreekt: 'Laat af, Ik ben de Here, de Heilige die elk moet eren.' Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

5 Gezang 255 : 1 en 4 Ere zij aan God, de Vader,
Vers 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

6 Gezang 255 : 1 en 4 Halleluja, lof, aanbidding
Vers 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

7 Psalm 43 : 1, 2 en 5 O God, kom mijn geding beslechten,
Vers 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

8 Psalm 43 : 1, 2 en 5 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
Vers 2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

9 Psalm 43 : 1, 2 en 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

10 Gezang 297 : 1 en 2 Toch overwint eens de genade,
Vers 1 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

11 Gezang 297 : 1 en 2 O welk een vreugde zal het wezen,
Vers 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan. Uit aard' en hemel opgerezen, vangt dan het nieuwe loflied aan, als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

12 Lied 405 : 1-3 (ELB) Dat eens de Heer zal komen in deze wereldtijd
Vers 1 Dat eens de Heer zal komen   in deze wereldtijd   en lang vervlogen dromen   vertaalt in werk'lijkheid;   de volkeren zal dopen   in vrede en in recht   daar mogen wij op hopen,   Hij doet al wat Hij zegt.

13 Lied 405 : 1-3 (ELB) Dat eens de Heer zal komen
Vers 2 Dat eens de Heer zal komen   met allen, groot en klein,   die door de dood ontnomen   allang gestorven zijn,   om ieder vrij te kopen   die dan nog wordt geknecht   daar mogen wij op hopen,   Hij doet al wat Hij zegt.

14 Lied 405 : 1-3 (ELB) Dat eens de Heer zal komen
Vers 3 Dat eens de Heer zal komen   en heel de schepping juicht,   de bloemen en de bomen,   de zon, de maan zich buigt,   de wolf het lam leert lopen,   de leeuw niet langer vecht   daar mogen wij op hopen,   Hij doet al wat Hij zegt!

15 Nieuw in onze kerk. Wilt u: - informatie over onze gemeente
Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Robbertsen"

Verwante presentaties


Ads door Google