De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Br. C. Visser voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Br. C. Visser voor."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Br. C. Visser voor.

2 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 123 Votum en groet Psalm 145: 1 en 2 Gebed Schriflezing Filipenzen 4:4-7 (NBV)

3 Orde van de dienst - 2 Psalm 46: 1 en 3 Preek Gezang 390: 1, 2 en 3 Gebeden Collectes Opwekking 3 Geloofsbelijdenis Gezang 257

4 Welkom en mededelingen

5 Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

6 Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer, (2x) iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

7 Opwekking 123 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt, Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

8 Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer, (2x) iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

9 Stil gebed, votum en groet

10 Psalm 145: 1 en 2 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

11 Psalm 145: 1 en 2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

12

13 Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Filipenzen 4:4-7

14 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filipenzen 4:4-7

15

16 Psalm 46:1 en 3 God is een toevlucht t'allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen, laat schuimend al hun golven slaan, wij zien het zonder vrezen aan.

17 Psalm 46:1 en 3 Komt en aanschouwt des HEREN daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade: zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, zijn gunst waarin gij vrede vindt. Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here, de Heilige die elk moet eren." Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

18

19 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij. Gezang 390: 1, 2 en 3

20 Uw trouwe zorg wou mij bewaren, uw hand heeft mij gevoed, geleid; Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. Deez' avond roept mij na mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor geest. Heb dank, reeds van de vroege morgen zijt Gij mijn heil en hulp geweest. Gezang 390: 1, 2 en 3

21 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Eens aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe. Gezang 390: 1, 2 en 3

22 Voorbeden en dankzegging

23 Er zal gecollecteerd worden voor: 1.Werelddiaconaat: Voedselbank te D’Kar in Botswana 2.Kerk

24 Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen, halleluja! (2x) Verheugd, verheugd, amen, halleluja. (2x) Opwekking 3

25 Voorbeden en dankzegging

26 Geloofsbelijdenis

27 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

28 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

29 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

30 Zegen

31 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot! Gezang 257

32 Zegen

33 Wel thuis en een fijne week gewenst.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Br. C. Visser voor."

Verwante presentaties


Ads door Google