De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM GEMEENTE HARDENBERG. 1.Zingen Lied 444: 1 - 3 2.Lezen 1 Timoteüs 4: 1- 10 3.Gebed 4.Agenda OPENING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM GEMEENTE HARDENBERG. 1.Zingen Lied 444: 1 - 3 2.Lezen 1 Timoteüs 4: 1- 10 3.Gebed 4.Agenda OPENING."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM GEMEENTE HARDENBERG

2 1.Zingen Lied 444: 1 - 3 2.Lezen 1 Timoteüs 4: 1- 10 3.Gebed 4.Agenda OPENING

3 Lied 444: 1 - 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart ten allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid! 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan! Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: "Heilig, heilig, heilig" toe! 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen! Eeuwig blijft uw trouw bestaan... laat ons niet verloren gaan!

4 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, 3.die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. 4 Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, 5 want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. 6 Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent. 1 Timoteüs 4: 1- 10

5 7 Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. 8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

6 AGENDA GEWIJZIGD ! 1.Opening/mededelingen 2.Fractie Carrousel 3.Verkiezingen gemeenteraad 2010  Profiel fractie/kandidaten  Scouting & Selectie cie  Programma cie  Propaganda cie  Proces cie 4.Regiovergaderingen 5.Europese verkiezingen 6.Rondvraag 7.Sluiting (omstreeks 22.00 uur)

7 FRACTIE CAROUSSEL

8 FRACTIE CAROUSSEL

9 Mettina Grimmerink (fractievoorzitter) Openbare orde, brandweer, politie, horecabeleid; Facilitaire zaken; Allochtonenbeleid; Cluster Zorg/WMO (mantelzorg,ouderenbeleid, algemeen maatschappelijk werk, kansproject, lokaal gezondheidsbeleid, gehandicaptenbeleid, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en algemeen vrijwilligersbeleid) Klaas Mulder Verkeer en vervoer; Openbare werken; Milieu en energie; Ongediertebestrijding; Natuur- en landschapsbeleid; Plattelandsontwikkeling; Agrarische zaken Bertus Kerssies Financiën; Wonen; LOC; Rekenkamer; Bouw nieuw gemeentehuis; Grondbeleid Jo IJzerman Economie; Recreatie en toerisme; Sport; Kunst en cultuur, Muziekonderwijs; Bibliotheek; Monumentenbeleid Anja van den Dolder Ruimtelijke ordening; Bestemmingsplannen, waaronder ook bestemmingsplan Buitengebied; Onderwijs, volwasseneneducatie, vorming- en ontwikkelingbeleid; Ontwikkelingssamenwerking Kees Trimp Jeugdwelzijn (kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, preventieve verslavingszorg); Cluster WZI/ WWB: Arbeidsmarktbeleid (arbeidsvoorziening, sociale werkvoorziening, sociale zaken en minimabeleid) PORTEFEUILLEHOUDERS

10 Jannes Janssen FRACTIE EN WETHOUDER Anja van den Dolder Jo ijzerman Klaas Mulder Mettina Grimmerink Kees Trimp Bertus Kerssies

11 Terugkoppeling Brainstorm belangrijke thema’s kernwaarden DOEL CAROUSSEL

12 PAUZE

13 PROFIEL FRACTIE KANDIDATEN

14 COMMISSIES

15 Scouting & Selectie Commissie Margriet, Sybren, Klaas M. Programma Commissie Klaas. B, Johan, Jannes, Mettina, Anja, Bertus. Propaganda Commissie Chris, Vacature, Kees, Jo. Proces Commissie Luuk, Aly, Gerrit, Klaas M. Vrijwilligers? VERKIEZINGEN 2010

16 Scouting & Selectie Commissie VERKIEZINGEN 2010

17 Scouting & Selectie Commissie Doel Scouting: Inventarisatie van potentiële kandidaten. Meer zicht krijgen op talenten Doel Selectie: Vaststellen geschiktheid kandidaten voor kandidatenlijst Advies over volgorde op de lijst VERKIEZINGEN 2010

18 Scouting & Selectie Commissie Werkwijze Scouting: Netwerkgroep (op basis van diversiteit) o.l.v. bestuurslid Review op talenten m.b.v. ledenlijst of andere database* Talentenbank openen Uitvraag aan leden namen op te geven (met argumentatie) Benaderen als opgegeven persoon(persoonlijk) Snuffelcursus: politiek/bestuur/fractie/schaduwfractie Uitnodigen (groep) voor oriëntatie met bestuur- en fractiewerk Navraag belangstelling politieke functie of ondersteuning Bewilliging gegadigden voor selectielijst Lijst wordt doorgegeven aan selectiecommissie * Niet leden vragen lid te worden van de CU VERKIEZINGEN 2010

19 Scouting & Selectie Commissie Werkwijze Selectie: Voortgangsgesprekken fractieleden door bestuur Vaststelling criteria en profiel fractie en kandidaten* Vorming selectiecommissie die bestuur adviseert Selectiegesprekken Advisering bestuur Inlichten potentiële kandidaten over advies Vaststellen bestuursvoorstel Voorkeur kandidaten (gehele lijst) vragen om bewilliging Presentatie voor besluitvorming ledenvergadering. * Voorstel van bestuur en huidige fractie aan leden VERKIEZINGEN 2010

20 Scouting & Selectie Commissie Tijdtabel VoortgangsgesprekkenJanuari Ledenvergadering (profielen)Februari ScoutingFebruari - Mei Afspraken selectiecommissieMaart SelectiegesprekkenJuni Voordracht aan bestuurJuni (eind) Vaststelling lijst (ledenvergadering)September VERKIEZINGEN 2010

21 Scouting & Selectie Commissie Scouting commissie: Sybren Margriet Elk bestuurslid zorgt voor een netwerk van 4 a 5 personen uit de regio,. Graag een evenredige verdeling man / vrouw, gezindte, in elk geval een jongere tussen de 18 – 23; een starter tussen de 25 en 30; een man/vrouw tussen de 35 en 45; een man/vrouw 55+. Inventarisatie personen voor geschiktheid politieke functie Fractie Fractie ondersteuning Bestuur Projecttaken VERKIEZINGEN 2010

22 Scouting & Selectie Commissie Selectie commissie: H. L: Eigen W & S bureau H. van E.: Voorheen: Alg. directeur Hatjema A. S. : ex -voorzitter schoolbestuur Heemse Sybren (contactpersoon, niet bij de gesprekken) Samengesteld op basis van Deskundigheid Gezindte M/V VERKIEZINGEN 2010

23 Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

24 Samenstelling commissie: 4 leden van de fractie 2 leden van het bestuur Doel: Voor de zomervakantie conceptverkiezingsprogramma gereed voor gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 Uiterlijk 19 november definitief verkiezingsprogramma vastgesteld. Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

25 Wat ligt er : 1.Toekomstvisie gemeente Hardenberg 2004-2015 2.Verkiezingsprogramma CU 2006 3.Collegeprogramma 2006-2010 4.Stukken en notities van fractieleden afgelopen tijd Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

26 Werkwijze: 1.Bij 1e bijeenkomst tijdpad vastgesteld 2.Taken verdeeld 3.Ledenbetrokkenheid / input besproken Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

27 1VoorzieningenSociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid Mettina / Jannes 2WonenAantrekkelijk, veilig en groenBertus / Anja 3Samen zorgenKwetsbare groepenMettina 4VeiligheidEn openbare ruimte,Klaas / Anja 5EconomieBertus 6Groene ruimteLandbouw, natuur en groene ruimte Anja / Klaas 7Rol gemeenteRegisseren in de samenlevingMettina Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

28 Per programmalijn komen, mogelijk thema’s terug bv : Thema Bevolkingsgroei Thema 2 Duurzaamheid? Thema 3 ?? 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

29 Input van Leden: Er worden 3 regionale bijeenkomsten belegd voor de Input van leden en sympathisanten: 12 maart Bergentheim Programmalijn 2,3,6,7 + algemeen 26 Maart Dedemsvaart Programmalijn 1,3,5,7 + algemeen 23 April Hardenberg Programmalijn 2,3,4,5 + algemeen Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

30 Deelt u deze opzet? Wat kunnen thema’s zijn?? Programma Commissie VERKIEZINGEN 2010

31 Propaganda Commissie VERKIEZINGEN 2010

32 Propaganda Commissie Activiteiten: Tijdig alle promotie materiaal op peil brengen. Website ten alle tijden actueel met verkiezingsinfo. Verkiezingsfolder, niet voor h.a.h. verspreiding. Advertenties in diverse bladen: De Toren/Dedemvaartse courant h.a.h. editie. Nieuws TV / Omroep Reest en Vecht met radiospot en evt. advertentie op Reest en Vecht TV. Posters en raambiljetten Avond organiseren met en voor jongeren. Hiervoor zal worden overlegd met de leden en bestuur van perspectief VERKIEZINGEN 2010

33 Activiteiten (vervolg): Startavond waarin het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd wordt. Eind november. Politieke avonden met plaatselijk belang. Op pad met de kandidaten van de kandidatenlijst. Welke plaatsen bezocht gaan worden, wordt overlegd met de kandidaten. Per regio : Hardenberg/Gramsbergen- Balkbrug/ Dedemsvaart Marienberg/Bergentheim ±3 weken voor de verkiezingen inloopavond waarbij de meeste kandidaten aanwezig zijn. Op zoek naar Free publicity, o.a. persberichten, interviews voor krant en radio, etc. Een spetterende afsluiter, Wie heeft er een idee ???? Propaganda Commissie

34 Proces Commissie VERKIEZINGEN 2010

35 Proces Commissie Doel bewaking: Monitoren van commissies (opletten uitvoering acties) Niet inhoudelijk Commissies hebben brengplicht (verslag van voortgang) Doel lijstindiening: Indienen lijst en kandidatenlijst volgens formele regels Rapporteren aan bestuur Doel vastleggen proces Verzamelen documenten Vastleggen proces en maken draaiboek voor volgende keer Evalueren proces VERKIEZINGEN 2010

36 Proces Commissie Werkwijze : Opstellen projectplanning Planning communiceren met commissies en accordering vragen Bewaken schema (attenderen en navragen op uitvoering acties) Zich laten informeren over het indieningproces van lijst en kandidaten Formulieren lijst- en kandidatenlijst indiening vergaren en invullen Check op formulieren (proefronde) Indiening organiseren en dagrapportage regelen (belcontacten) Verzamelen documenten verkiezingsproces Uniformeren documenten Samenstellen draaiboek (voor volgende verkiezingen) VERKIEZINGEN 2010

37 PROJECTPLANNING

38 Proces Commissie Proces commissie: Aly Luuk Gerrit Bewaking: “dagelijks”: Gerrit Totaal: commissie (bestuursrapportage) Indienen lijst en kandidatenlijst Aly en Luuk: (afmelden aan Gerrit en voorzitter bestuur) Vastleggen proces Verzamelen documenten: Gerrit Draaiboek samenstellen: Commissie VERKIEZINGEN 2010

39 Europese verkiezingen 4 juni 2009 Regiotour (werkbezoek of bijeenkomst) Lijsttrekker: Peter van Dalen Campagne Hardenberg? VERKIEZINGEN 2010

40 REGIONALE BIJEENKOMSTEN 12 maart Bergentheim Programmalijn 2,3,6,7 + algemeen 26 Maart Balkbrug Programmalijn 1,3,5,7 + algemeen 23 April Hardenberg Programmalijn 2,3,4,5 + algemeen TER HERINNERING

41 ROND VRAAG

42 Vacatures Secretaris Campagneleider Webredacteur

43 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboren' uit de dood, zich diep eerbiedig buige! SLOTLIED U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elk oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde bien, of om ontferming smeken.

44 SLUITING


Download ppt "WELKOM GEMEENTE HARDENBERG. 1.Zingen Lied 444: 1 - 3 2.Lezen 1 Timoteüs 4: 1- 10 3.Gebed 4.Agenda OPENING."

Verwante presentaties


Ads door Google