De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plenaire bijeenkomst d.d. 4 juni 2015 m.b.t. tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam (Parnas) 4 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plenaire bijeenkomst d.d. 4 juni 2015 m.b.t. tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam (Parnas) 4 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Plenaire bijeenkomst d.d. 4 juni 2015 m.b.t. tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam (Parnas) 4 juni 2015

2 Inhoud Welkom Opgave Projectkenmerken Locatie/omgeving Projectfasen Overeenkomst Ter plaatse Vragen 4 Juni 2015

3 Welkom en opening Voorstelronde sprekers Doel plenaire bijeenkomst: Verduidelijking van de uitvraag Kennismaking en locatie Gelegenheid tot stellen vragen 3

4 Wat is de opgave 4 180 parkeervoorzieningen voor de medewerkers rechtbank met band- breedte 5% onder capaciteitseis Beschikbaar plot met randvoorwaarde 60 parkeervoorzieningen begane grond Systeemvoorkeur; functionele ‘open’ parkeervoorziening Startdatum afhankelijk van voortgang bouw tijdelijke rechtbank Looptijd contract minimaal 4 jaar met maximaal 4 x ½ jaar verlengingsopties

5 Fasering werkzaamheden op kavel rechtbank Fase 1 (1/2e kwartaal 2016): - realisatie tijdelijke parkeervoorziening voor medewerkers - realisatie tijdelijke rechtbank(niet in opgave) Fase 2 (3/4e kwartaal 2016): - start onderhoud tijdelijke parkeervoorziening - sloop bouwdelen A t/m D (niet in opgave) Fase 3 (2017 tot 2020/2021): - onderhoud tijdelijke parkeervoorziening - realisatie nieuwbouw (niet in opgave) Fase 4 (2020/2021): - Demontage en afvoeren tijdelijke parkeergarage en rechtbank (niet in opgave)

6 Situatie kavel rechtbank medio 2016 bouwdelen E, F en G vormen samen de tijdelijke rechtbank tijdelijke parkeervoorziening is beschikbaar sloop / bouw nieuwbouw rechtbank gaat starten 6

7 Werkzaamheden Gemeente in omgeving In de periode januari – juni 2016 voert de Gemeente in de omgeving van het Parnas complex de volgende werkzaamheden uit: Ontgraven overhoogte op de aangelegde verholen waterkering; Diverse K&L werkzaamheden in de Roeskedwarsstraat en verlengde Roeskestraat; Verleggen van de Roeskedwarsstraat naar de nieuwe locatie op de verholen waterkering; Aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen ten westen van de nieuwe Roeskedwarsstraat; Herinrichting van de verlengde Roeskestraat om de tijdelijke rechtbank te ontsluiten na de ingebruikname; Planten van bomen en groenvoorzieningen. 7

8 Kaders 1.Gegarandeerde bruikbaarheid en beschikbaarheid - goed bruikbaar - continu beschikbaar 2.Efficiënt en verantwoord - impact financieel - impact materieel 3.Op het juiste moment beschikbaar 8

9 Belangrijkste risico’s Imagoschade rechtbank door verspilling materiaal. Onvoldoende gebruiksgemak (te krappe plaatsen, routes). Onveiligheid in garage. Oneigenlijk gebruik / insluiping. Voorziening is niet toegankelijk door storing slagboom/ toegangssysteem. 9

10 Locatie - plot voettekst 10

11 Locatie - bouwplaats Situering parkeervoorziening zoveel mogelijk aan de westzijde van de plot i.v.m. maximale ruimte voor bouwterrein voor de nieuwe rechtbank Ruimte voor bouwplaats, te huren van de Gemeente Aan- en afvoer bouwlogistiek via Parnassusweg LET OP: mede gebruik route door rechtbank voor gedetineerde vervoer en aannemer tijdelijke rechtbank Amsterdam als bouwweg Uitvoeren van bouwexploot (nulmeting) naast gelegen buren op terrein Spirit 11

12 Locatie – logistieke routes 12 Route gebruik parkeervoorziening Route bouwverkeer parkeervoorziening

13 Locatie – boezem waterkering 13 Verholen waterkering

14 Contractvorm voettekst 14 Geïntegreerd contract (UAV-gc) Integratie van: Projectfasen (Ontwerp – Realisatie – Onderhoud – Verwijderen) Uitvoeren opdracht en controle eigen werk (kwaliteitsborging)

15 Contractvorm (geïntegreerd) voettekst 15 Projectfasen Parkeervoorziening Ontwerp RealisatieOnderhoudVerwijderen Controle door ON (kwaliteitsborging) kwaliteitscontrole Opdracht Contractbeheersing OG (audits)

16 Traditioneel versus geïntegreerd voettekst 16 traditioneel Opdrachtgever Opdrachtnemer geïntegreerd Opdrachtgeverschap Kwaliteitsborging (directie en toezicht) Opdrachtgeverschap Kwaliteitsborging cf ISO 9001 Realiseren van producten (en documenten)

17 Geïntegreerde contractvorm voettekst 17 filmpje met toelichting

18 Ontwerp tot demontage Korte toelichting op: Voorbereiding Ontwerp Realisatie Onderhouden Demontage en verwijderen voettekst 18

19 Voorbereiding Helder krijgen opdracht (tijdens aanbestedingsfase) Verwachtingen uitspreken bij PSU Opstellen kwaliteitsplan(nen) Kwaliteitsbeheersing Risicomanagement Planning Vergunningen Afstemmen met nutsbedrijven Voorkomen schade Voorkomen overlast voor rechtbank en omgeving voettekst 19

20 Ontwerp Ontwerpen Analyse eisen uit vraagspecificatie Ontwerpen oplossing die voldoet Opstellen ontwerpdocumenten Vergunningen Afstemming nutsbedrijven (aanvragen aansluitingen) Aandachtspunten: Ontwerp ter acceptatie aan Opdrachtgever -> Opdrachtnemer toont daarbij aan dat ontwerp aantoonbaar voldoet aan eisen uit Vraagspecificatie Vergunningen en eisen gemeente voettekst 20

21 Ontwerp: Vergunningen en eisen Gemeente Vergunningen door Opdrachtgever Omgevingsvergunning (Bestemmingsplan is akkoord) Vergunningen aan te vragen door Opdrachtnemer BLVC-kader (Eisen aan Bereikbaarheid, leefbaarheid en Veiligheid en de Communicatie hieromtrent vanuit de Gemeente) Overige (bouwvergunning, keurvergunning etc.) door Opdrachtnemer Eisen van de Gemeente Opleveren terrein zodat deze in dezelfde staat is als begin Realisatie (zie demontage en verwijderen) 21

22 Realisatie Realiseren parkeervoorziening op basis van het ontwerp Aandachtspunten: Rekening houden met overige bouwactiviteiten Voorkomen van overlast voor de rechtbank en omgeving Voorkomen van schade aan panden in omgeving (Spirit) voettekst 22

23 Onderhoud 1.Eisen: - Onderhoudswerkzaamheden en leveranties nodig om te voldoen aan de eisen uit Vraagspecificatie komen volledig voor rekening van Opdrachtnemer. -voldoen aan Wet- en regelgeving -elementen moeten functioneren -Kwaliteitsborging van ON moet functioneren -maximale hersteltijd voor storingen Storingen = functioneel falen van een element Klachten = melding over een element of functioneren van de Opdrachtnemer. 23

24 Onderhoud Hersteltijden: Veiligheid en gezondheid: hersteltijd: terstond doch max. 1 uur consequentie: Opdrachtnemer zal ze voorkomen Storing: hersteltijd: 4 uur consequentie: er zal preventief onderhoud uitgevoerd worden, Opdrachtnemer zal ze zoveel mogelijk voorkomen Bij overschrijding hersteltijd volgt een korting. 24

25 Demontage en verwijderen 25 Demonteren en verwijderen van de parkeervoorziening, inclusief palen Terrein opleveren in dezelfde staat als start Realisatie Aandachtspunten: Terrein is van de gemeente Amsterdam. Rijksvastgoedbedrijf heeft een probleem als dit niet correct wordt opgeleverd Terrein is gesaneerd. De milieukundige toestand moet in dezelfde staat opgeleverd worden. Gemeente Amsterdam eist een milieukundig onderzoek Alle elementen die zijn aangebracht dienen verwijderd te worden

26 Toelichting op de inschrijving Op basis van de UAV-gc. 1.Geld: - onderbouwing inschrijvingssom - betalingsregeling - termijnbetalingen - plafondprijs (€ 1,7 miljoen) 26

27 Onderbouwing van de inschrijvingssom Aanbestedingsleidraad bijlage 3, paragraaf 1 Relatie met: a.Het inschrijvingsbiljet - bijlage 2 en berekening in bijlage 3, par. 2 b.Berekening contante waarde – bijlage 3, par. 3 en excelbestand c.Betalingsregeling – Annex XIV, par 1.2 format termijnstaat voettekst 27

28 Betalingsregeling Indeling termijnstaat volgens Aanbestedingsleidraad, bijlage 4 Termijnstaat voor: Werk: A.Ontwerp en realisatie 4 termijnen C. Demontage en afvoereneenmalig afhankelijk van inschrijving F.Huur bouwterreinmaandelijks rechtstreeks aan Gemeente Termijnstaat voor: Meerjarig Onderhoud: B.Meerjarig Onderhoudjaarlijks vanaf 1 juli 2016 voettekst 28

29 Termijnbetalingen Ontwerp en Realisatie Naar rato van de vordering van het Werk Relatie met: a.Planning Annex II b.Acceptatie- en toetsplan Annex III en IV c.Veiligheid en gezondheid Annex XIV par 1.6 d.KwaliteitsborgingAnnex XIV par 1.7 Termijnen op basis van afgeronde verifieerbare eenheden en/of acceptatie onderdelen: Termijn 1: Kwaliteitsplannen (geverifieerd en geaccepteerd) Termijn 2: Ontwerpdocumenten (geverifieerd en geaccepteerd) Termijn 3: Fundering (geverifieerd) Termijn 4: Opleverdossier (geverifieerd en geaccepteerd) voettekst 29

30 Termijnbetalingen Meerjarig Onderhoud Periodieke betaling Meerjarig Onderhoud Relatie met: a.Het oplossen van storingenAnnex XIV par.1.4 b.HersteltijdenAnnex XIV par. 1.5 c.Veiligheid en gezondheidAnnex XIV par 1.6 d.KwaliteitsborgingAnnex XIV par 1.7 Jaarlijks 1 termijn: Termijnbedrag bij inschrijving - korting voettekst 30

31 Beoordeling inschrijving (EMVI) 1.Voorkomen verspilling materiaal 2.Beleving sociale veiligheid 3.Indeling parkeervoorziening 4.Aantal parkeerplaatsen 31

32 EMVI model 32 Contante Waarde (C) € ………..……… 1. Verspilling materiaal € ………..……… 2. Sociale veiligheid € ………..……… 3. Indeling voldoet ja/nee 4. Aantal parkeerplaatsen (B) ……. € ………..……… A (1+2) max € 50.000 tussen 180-171 Fictieve inschrijvingssom: C * (180/B) - A

33 Inschrijvingssom vs Contante Waarde (EMVI) Inschrijvingssom -> Inschrijvingsbiljet = bedrag Overeenkomst (art 2, lid 4) Contante Waarde = prijscriterium voor de EMVI voettekst 33

34 Aanbestedingsproces na indiening 18 juni 2015 uiterste datum indienen vragen Inschrijving maandag 29 juni 2015 Beoordeling inschrijvingen week 28, 29 en 30 Verzenden gunningsbeslissing week 31 Gunning week 35 34

35 Rondleiding ter plaatse Begeleid door: Paul Weersma van de rechtbank Amsterdam 35

36 Vragen Vragen kunnen na de bijeenkomst nog gesteld worden via Tenderned - toelichting op Vragen en Berichten 36

37 Afsluiting 37


Download ppt "Plenaire bijeenkomst d.d. 4 juni 2015 m.b.t. tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam (Parnas) 4 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google