De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door M.J.Roos Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door M.J.Roos Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs"— Transcript van de presentatie:

1 Door M.J.Roos Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs
Fasering bouwproces Door M.J.Roos Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs

2 Algemeen beheersmodel
Oriënteren Definiëren Ontwikkelen (ontwerpen + realiseren) Gebruiken

3 NEN 2574 Programma initiatief, haalbaarheidsstudie, projectdefinitie
Ontwerp Structuurontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp Uitwerking Bestek Prijsvorming Realisatie Werkvoorbereiding Uitvoering Oplevering Gebruik Oriëntatie Projectdefinitie Ontwerp Bestek en aanbesteding Uitvoering In gebruikname Gebruik

4 Oriëntatie Inventariseren huisvestingsvraagstuk
Inzichtelijk maken huisvestingsvraagstuk Mogelijke oplossingen definieren Alternatieve projectvoorstellen Analyseren Meest geschikte oplossing kiezen Globale eisen en randvoorwaarden in; tijd, kosten en kwaliteit

5 Haalbaarheidsstudie (oriëntatiefase)
Globaal programma van eisen Locatieonderzoek Huisvestingstoets Alternatievenstudie Investeringsraming Exploitatieraming Verkennende planning Financiering

6 Locatieonderzoek (oriëntatiefase)
Toelevering goederen en materialen Het afzetgebied Bereikbaarheid Parkeervoorzieningen Infrastructurele voorzieningen Situering

7 Projectdefinitie Onderbouwen van:
Uitgangspunten en randvoorwaard Ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel Ten aanzien van het proces bepalen van: Uitgangspunten, randvoorwaarden, doelstellingen Projectorganisatie, informatiestromen, verantwoordelijkheden, beslismomenten, tijdpad en contracteringsstrategie. Het geheel vastleggen in een programma van eisen.

8 Programma van eisen Uitgangspunten en randvoorwaarden
Functioneel programma van eisen Ruimtelijke programma van eisen Technisch programma van eisen Structuur-relatieschema, vlekkenplan

9 Uitgangspunten en randvoorwaarden
De hoofduitgangspunten hebben betrekking op: Locatiekeuze De te huisvesten organisatie De van toepassing zijnde wet- en regelgeving Technische aspecten Financiële aspecten

10 Functioneel programma van eisen
Het weergeven van de te huisvesten taken, functies en processen. Het in kaart brengen van de organisatiestructuur. Het aangeven van het aantal wooneenheden en bewoners Het maken van een relatieschema

11 Ruimtelijk programma van eisen
Het bepalen van de benodigde ruimte per: Bouwdeel Onderdeel Functie Activiteit De benodigde vloeroppervlakte wordt berekend in nuttige m2. De totaal benodigde bruto vloeroppervlakte wordt bepaald m.b.v een ‘bruto-nuttig’-factor.

12 Technisch programma van eisen
Is de technische vertaling aan de hand van het functioneel- en ruimtelijk programma van eisen. Constructieve eisen Eisen aan klimaatregeling, akoestiek, verlichting. Eisen aan energievoorziening, transport, communicatie, beveiliging Eisen aan (schoonmaak)onderhoud, vervangbaarheid Eisen aan de exploitatiekosten

13 Structuur- en relatieschema
Het aangeven van de relaties tussen de benodigde ruimten. Een synthese van de functionele-, ruimtelijke en technische uitgangspunten.

14 Ontwerp Het vertalen van het Programma van eisen in: Tekeningen
Berekeningen Technische specificaties Functionele specificaties Prestaties

15 Bestek Het uitwerken van het ontwerp in: Bijbehorende tekeningen
Technische specificaties Administratieve bepalingen. Na aanbesteding op basis van het bestek worden de contracten met uitvoerende partijen gesloten.

16 Uitvoering De bouwkundige aannemers, aannemers van technische installaties en eventuele overige (onder)aannemers bouwen het project. De fase eindigt met oplevering van het bouwwerk. Start onderhoudsperiode gebouwen en installaties

17 Gebruik Indien een gebouw niet meer beantwoord aan de gestelde eisen, zal men zich opnieuw moeten orienteren op: Aanpassing Renovatie Sloop Nieuwbouw

18 Einde presentatie M.j.Roos 7 mei 2006


Download ppt "Door M.J.Roos Hogeschool Rotterdam Cluster Ribacs"

Verwante presentaties


Ads door Google