De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2016 De weg van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO Doel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2016 De weg van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO Doel:"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2016 De weg van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.passendonderwijsnoordlimburg.nlwww.passendonderwijsnoordlimburg.nl kies VO kies ondersteuningsloket kies lwoo-pro

2 Agenda Structuur/ondersteuningsstructuur VO Onderzoeksprocedure Criteria Dossier Tijdpad

3 In schema voortgezet (speciaal) onderwijs PrO praktijkonderwijs VMBO BBL KBL GL TL SPOP HAVOVWO Maasland VSO LWOO SPOP

4

5 Ondersteuning op school  Basisondersteuning –Docent –Mentor –Remediale Hulp –Counselor –Ondersteuningscoördinator –Ondersteuningsteam –Externe deskundigen

6 Ondersteuning op school Extra ondersteuning binnen elke school -speciaal passend onderwijs (SPOP) -LWOO Nog meer ondersteuning: andere school - praktijkonderwijs - Maasland op Blariacumcollege -vso-scholen zoals De Beemden en Velddijk -internaten, psychiatrie

7 Verandering procedure LWOO of PRO -Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor middelen lwoo en pro -Opting out: eigen procedure voor lwoo Was: landelijke criteria - Praktijkonderwijs blijft landelijke criteria

8 Uitgangspunten Uitgaan van ondersteuningsbehoeften van kinderen: ieder kind de best passende plek, duidelijk vóór de aanmelddatum Huidige samenwerking met basisschool (en ouders) behouden en versterken Uitgaan van de informatie die we nodig hebben om tot een goed besluit te komen, waarbij informatie vanuit de basisschool leidend is en alleen waar nodig aanvullend onderzoek wordt gedaan

9 Wat is anders en wat niet? Praktijkonderwijs landelijke criteria Cognitie: Intelligentie:55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen (LOVS is leidend): Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 30 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling Adaptief getoetst!

10 Wat is anders en wat niet? LWOO eigen criteria Leervorderingen (LOVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling Adaptief getoetst!

11 Wat is anders en wat niet? Onderwijskundig rapport Beschrijving belemmerende en compenserende factoren Beschrijving ondersteuningsbehoeften aanleveren in pdf middels DOD (LDOS) of op papier Relevante handelingsplannen, diagnostische onderzoeken, OPP, etc. LOVS gegevens bij aanmelding voor 1 november: t/m eind groep 7 bij aanmelding na 1 november: ook groep 8 gegevens Adaptief getoetst Geen DVL

12 Wat is anders en wat niet? Alleen verder psychologisch onderzoek als nodig (bijv. praktijkonderwijs, Maasland) Geen groepsonderzoek voor regulier basisonderwijs Alleen didactisch onderzoek als nodig (middels lovs basisschool of evt andere toets) Alleen sociaal-emotioneel onderzoek als nodig

13 Adaptief toetsen Toets moet passen bij feitelijke niveau van de leerling Zo niet dan terug- of doortoetsen Stelregel: als de feitelijke uitslag meer dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt.

14 Adaptief toetsen Toetsen waar door- of terugtoetsen aan de orde zou kunnen zijn, zijn: Technisch lezen onderdeel Leestempo, Cito LOVS Begrijpend lezen, Cito LOVS Spelling, Cito LOVS Rekenen-wiskunde, Cito

15 Casus versiedatumDLELA DMT (Technisch lezen) DMT 1+2+3 19-1- 2016 max.0.000 CITO Begrijpend lezen M8, 1 20-1- 2016 240.600 CITO SpellingM8, 1 26-1- 2016 330.450 CITO RekenenM8 + zrm 18-1- 2016 410.317

16 Casus versiedatumDLELA DMT (Technisch lezen) DMT 1+2+3 12-1- 2016 max.0.000 CITO Begrijpend lezen M8, 1 3-2- 2016 440.214 CITO SpellingM8, 2 19-1- 2016 460.164 CITO RekenenM7 22-1- 2016 420.236

17 Ondersteuningsloket Het Ondersteuningsloket beoordeelt en beslist! –Toekenning LWOO –Toelaatbaarheidsverklaring PrO, Maasland, VSO 50556065707580859095 50556065707580859095 IQ PrO IQ LWOO Dle 10 - 30 25 - 45 Rekenen !! Begrijpend lezen !! PrO dle LWOO dle

18 Praktijkonderwijs (PrO ) Moeite met theoretisch leren Niet in staat om VMBO diploma te halen Gericht op arbeidstoeleiding

19 Speciaal Passend Onderwijs Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of vanuit ondersteuningsteam school)

20 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (liefst al in groep 7)

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Landelijke criteria PrO - Criterium didactische achterstanden voor LWOO -Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling -De juiste plek voor iedere leerling -Geen stempel maar hulp -Samen -Maatwerk

22 Onderzoeksprocedure Aanmelding ondersteuningsteam VO school Maasland onderzoeksprocedure LWOO/PrO ondersteuningsteam VSO Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ONDERSTEUNINGSLOKET marlieswillems@bco-onderwijsadvies.nl

23 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden:  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7  Belang van zorg voor leerling staat voorop voor Kerst: 80 % !

24 Cijfers Schooljaa r Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Totaal 2011- 2012 59 %19 %22 %416 2012- 2013 52 %21 %27 %476 2013- 2014 63 %20 %17 %431 2014- 2015 66 %20 %14 %400 2015- 2016 voorlopig 60 %14 % 9 %17 %348

25 Cijfers, adviezen 2015-2016 AdviezenRonde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Totaal VO regulier 3910958 LWOO1273317167 PRO113216 Maasland33235 Anders33 Totaal210483159348

26 Planning Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden Soms lukt het niet –Dossier is niet compleet bij aanmelding –Er zijn aanvullende gegevens nodig –Overleg met VO (adviescommissie) gebeurt volgens planning: dossier compleet noodzakelijk! Graag dus snel reageren op vragen!

27 Samenvatting procedure LWOO/PrO 1.Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan voor lwoo, pro middels: (Sbao eigen procedure) - Aanmeldingsformulier -DOD (onderwijskundig rapport) -Gegevens uit LOVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s, adaptief getoetst -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek Downloaden via http://vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/ond ersteuningsloket/lwoo http://vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/ond ersteuningsloket/lwoo

28 Samenvatting procedure 2. Bespreking gegevens met PrO en/of VO in adviescommissie LWOO/PrO 3. Voorlopig advies of aanvullende gegevens. Mogelijk nader onderzoek. Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders als nog nodig

29 Samenvatting procedure 4. Aanvraag bij Ondersteuningsloket 5. Ouders melden leerling aan bij VO in maart 6.VO selecteert leerlingen voor laatste ronde 7.Toelatingscommissie VO beslist

30 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Warme overdracht van basisschool naar VO

31 Tijdpad Aanmelddatum Overleg adviescommissie 1 oktober3 november 1 november8 december 1 januari Let op: vanaf nu LOVS gegevens groep 8 noodzakelijk 2 maart 1 maart 6 april 1 mei8 juni xxx 6 juli

32 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% ronde 1 en 2) Let op: - leerling met ondersteuningsbehoeften - leerling met eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief - LOVS-scores, achterstand > 25 % 2 gebieden

33 HOE EN WAT? Opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat ondersteuningsloket Postbus 829 5900 AV VENLO margarethkok@bco-onderwijsadvies.nl -Aanmeldingsformulier -DOD (Onderwijskundig rapport) -Gegevens uit LVS (in DLE’s) adaptief getoetst -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek

34 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg Juni 2016 De weg van de leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO Doel:"

Verwante presentaties


Ads door Google