De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.bco-onderwijsadvies.nlwww.bco-onderwijsadvies.nl Kies LWOO

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO Praktijkonderwijs VMBO –Basisberoepsgerichte leerweg –Kaderberoepsgerichte leerweg –Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO met of zonder LWOO

4 SWV VO Noord-Limburg Ondersteuning op school  Basisondersteuning –Docent –Mentor –Remediale Hulp –Sociale vaardigheidstraining –Counselor –Zorgcoördinator –Zorg Advies Team (ZAT) –Externe deskundigen

5  Extra ondersteuning binnen school - PRO - LWOO -“LGF” (met of zonder LWOO/PRO) -Speciaal passend onderwijs (SPOP)  Extra ondersteuning -Maasland  Gespecialiseerde ondersteuning - VSO-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO Cognitie Leervorderingen –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen Sociaal-emotionele problematiek Aantonen middels door minister vastgestelde test- en screeningsinstrumenten, onderwijskundig rapport en psychologisch verslag (zie www.rvc-vo.nl)

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:75/80< IQ < 90 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:90< IQ < 120 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek Onderwijskundig rapport - DOD - OKR samenwerkingsverband Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO) Moeite met theoretisch leren Niet in staat om VMBO diploma te halen Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie:55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 30 bij DL=60 –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

12 Vangnet Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen Maatwerk! In overleg: PrO, VMBO, basisschool, ouders Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? Is VMBO-diploma haalbaar? In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden)

13 De RVC De Regionale VerwijzingsCommissie beoordeelt en beslist! –PrO of LWOO beschikking –PrO vangnet = PrO beschikking 50556065707580859095 50556065707580859095 IQ PrO IQ LWOO Dle 10 - 30 25 - 45 Rekenen !! Begrijpend lezen !! PrO dle LWOO dle

14 Speciaal Passend Onderwijs Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

15 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7)

16 In schema Voortgezet Onderwijs PrO praktijkonderwijs Vmbo BBL KBL GL TL LWOO HavoVwo Maasland SPOP Vangnet

17 Criteria RVC LVS is leidend, gegevens eind groep 7 (BL midden groep 7) LVS gegevens groep 8 bij aanvraag beschikking na 1 februari (2 e en 3 e ronde) Sociaal-emotionele problematiek moet onderbouwd zijn in rapportage en onderzoek Afname individueel intelligentieonderzoek bij: –Leerlingen met NT2 problematiek (korter dan 4 jaar in Nederlands onderwijs) –Bij tegenstrijdige resultaten, met name bij PRO leerlingen Indien aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt daar een termijn aan gesteld

18 Casus Meld je deze leerling aan?

19 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Wettelijk (RVC) -Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling -De juiste plek voor iedere leerling -Geen stempel maar hulp -Samen -Maatwerk

20 Organisatie aanmelding zorgleerlingen po/vo Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ONDERSTEUNINGSLOKET marlieswillems@bco-onderwijsadvies.nl

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden:  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7  Belang van zorg voor leerling staat voorop 1 e ronde: 80 % !

22 Cijfers School- jaar Ronde 1Ronde 2Ronde 3Totaal 2010-201149 %20 %31 %363 2011-201259 %19 %22 %416 2012-201352 %21 %27 %476 2013-2014 voorlopig 63 %20 %17 %430

23 Cijfers, adviezen 2013-2014 AdviezenRonde 1Ronde 2Ronde 3Totaal VO regulier 18 %39 % LWOO54 %49 % PRO 4 % 8 % Vangnet PRO 2 % Maasland21 % 4 % Anders Totaal2728573430

24 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? Zorgleerling Achterstand op twee of meer leergebieden: eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief uitstroom maximaal midden groep 7 niveau CITO-scores E of V (entreetoets 0-25 percentiel) via website RVC Limburg kan DLE worden uitgerekend www.rvclimburg.nl

25 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? Bij aanmelding voor Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau of HAVO Standaardscore CITO eindtoets < 521 (bij derde onderzoeksronde) én minimaal achterstand op twee gebieden

26 Planning Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden Soms lukt het niet –Dossier is niet compleet bij aanmelding –Er zijn aanvullende gegevens nodig –Overleg met VO (driemanschap) gebeurt op moment dat groep compleet is (planning!) Graag dus snel reageren op vragen!

27 Filmpje

28 Samenvatting procedure 1.Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport -Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek afgelopen twee jaar -DVL Downloaden via www.bco-onderwijsadvies.nlwww.bco-onderwijsadvies.nl

29 Samenvatting procedure 2.Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) 3.Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO 4.Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders

30 Samenvatting procedure 5.Ouders melden leerling aan bij VO in maart 6.VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 én andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist

31 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO 10.BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht RVC, uiterlijk begin volgend schooljaar

32 Tijdpad Voorronde: voor herfstvakantie (afhankelijk van aanmeldingen) Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 september Door → basisschool Door → Maasland (Een aantal leerlingen die reeds aangemeld zijn bij Maasland)

33 Tijdpad 1 e ronde: november– januari Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 oktober Door → basisschool

34 Tijdpad 1 e ronde: oktober– januari Groepsonderzoek in periode: 27 oktober t/m 14 november Advies naar basisschool en ouders: streven: eind december Aanvraag RVC: eind januari

35 Tijdpad 2 e ronde: december– maart Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 15 december Door → basisschool

36 Tijdpad 2 e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 5 januari t/m 23 januari Advies naar basisschool en ouders: streven half maart Aanvraag RVC: door VO school na toelating

37 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na aanmelding in maart Door → VO-school of basisschool

38 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 13 april t/m 1 mei Advies naar basisschool en ouders: streven: uiterlijk einde schooljaar Aanvraag RVC: door VO school na toelating

39 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% voorronde en 1 e ronde) Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief - CITO-scores, achterstand > 25 % (D en E of V (en IV))

40 HOE EN WAT? Voor 1 oktober opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat ondersteuningsloket Postbus 829 5900 AV VENLO -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport/DOD -Gegevens uit LVS (in DLE’s) -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -DVL

41 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google