De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg
Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften naar het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: Kies LWOO

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure
Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO
met of zonder LWOO Praktijkonderwijs VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO

4 SWV VO Noord-Limburg Ondersteuning op school
Basisondersteuning Docent Mentor Remediale Hulp Sociale vaardigheidstraining Counselor Zorgcoördinator Zorg Advies Team (ZAT) Externe deskundigen Zorgcoördinator overlap BAO. Discussie ZAT kan ook op Zorgiveau 3.

5 Extra ondersteuning binnen school - PRO - LWOO
“LGF” (met of zonder LWOO/PRO) Speciaal passend onderwijs (SPOP) Extra ondersteuning Maasland Gespecialiseerde ondersteuning - VSO-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO
Cognitie Leervorderingen Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Sociaal-emotionele problematiek Aantonen middels door minister vastgestelde test- en screeningsinstrumenten, onderwijskundig rapport en psychologisch verslag (zie

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: /80< IQ < 90 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen ! niet technisch lezen én spelling Noemen leerlingen met eigen leerlijn, scores D en E

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: 90< IQ < 120 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 45 bij DL=60 Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek
Onderwijskundig rapport - DOD - OKR samenwerkingsverband Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO)
Moeite met theoretisch leren Niet in staat om VMBO diploma te halen Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie: /60< IQ < 75/80 Leervorderingen (LVS is leidend): Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden DLE < 30 bij DL=60 Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen ! niet technisch lezen én spelling

12 Vangnet Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen Maatwerk! In overleg: PrO, VMBO, basisschool, ouders Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? Is VMBO-diploma haalbaar? In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden) Grijze gebieden. Discrepantie.Niet kijken naar cijfers maar naar kind als geheel compenserende factoeren en belemmernde factoren/

13 De RVC De Regionale VerwijzingsCommissie beoordeelt en beslist!
PrO of LWOO beschikking PrO vangnet = PrO beschikking 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 IQ PrO 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 IQ LWOO Rekenen !! Begrijpend lezen !! PrO dle Dle LWOO dle

14 Speciaal Passend Onderwijs
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

15 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7)

16 Voortgezet Onderwijs Vangnet SPOP Maasland In schema Vmbo Havo Vwo PrO
BBL KBL GL TL Havo Vwo PrO praktijkonderwijs LWOO Vangnet SPOP Maasland

17 Criteria RVC LVS is leidend, gegevens eind groep 7 (BL midden groep 7)
LVS gegevens groep 8 bij aanvraag beschikking na 1 februari (2e en 3e ronde) Sociaal-emotionele problematiek moet onderbouwd zijn in rapportage en onderzoek Afname individueel intelligentieonderzoek bij: Leerlingen met NT2 problematiek (korter dan 4 jaar in Nederlands onderwijs) Bij tegenstrijdige resultaten, met name bij PRO leerlingen Indien aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt daar een termijn aan gesteld

18 Casus Meld je deze leerling aan?

19 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Doelen: - Wettelijk (RVC) Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling De juiste plek voor iedere leerling Geen stempel maar hulp Samen Maatwerk Voorbeeld bril

20 Organisatie aanmelding zorgleerlingen po/vo
Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ONDERSTEUNINGSLOKET

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Vroeg aanmelden: Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7 Belang van zorg voor leerling staat voorop 1e ronde: 80 % ! Denk aan eigen leerlijn en acceptatieproces, Afgelopen jaar: 1e ronde op 35 % 2e ronde: 33% 3e ronde 32%

22 Cijfers School-jaar Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal 2010-2011 49 % 20 %
31 % 363 59 % 19 % 22 % 416 52 % 21 % 27 % 476 voorlopig 63 % 17 % 430

23 Cijfers, adviezen 2013-2014 Adviezen Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
VO regulier 18 % 39 % LWOO 54 % 49 % PRO 4 % 8 % Vangnet PRO 2 % Maasland 21 % Anders 272 85 73 430

24 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Zorgleerling Achterstand op twee of meer leergebieden: eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief uitstroom maximaal midden groep 7 niveau CITO-scores E of V (entreetoets 0-25 percentiel) via website RVC Limburg kan DLE worden uitgerekend BAO zeer bel taak.Entreetoets toelichten. Gaat om D en E scores ( oude versie) nieuwe versie is E zwakste 20) belangrijke taak.

25 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Bij aanmelding voor Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau of HAVO Standaardscore CITO eindtoets < 521 (bij derde onderzoeksronde) én minimaal achterstand op twee gebieden

26 Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden
Planning Per onderzoeksronde streefdatum dat verslag wordt verzonden Soms lukt het niet Dossier is niet compleet bij aanmelding Er zijn aanvullende gegevens nodig Overleg met VO (driemanschap) gebeurt op moment dat groep compleet is (planning!) Graag dus snel reageren op vragen!

27 Filmpje

28 Samenvatting procedure
Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s Evt. handelingsplan, eerder onderzoek Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek afgelopen twee jaar DVL Downloaden via

29 Samenvatting procedure
Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders

30 Samenvatting procedure
Ouders melden leerling aan bij VO in maart VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 én andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist CITO wordt later, LAB toets

31 Vervolg VO vraagt gegevens op bij BCO
Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht RVC, uiterlijk begin volgend schooljaar

32 Tijdpad vóór 1 september Voorronde: voor herfstvakantie
(afhankelijk van aanmeldingen) Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 september Door → basisschool Door → Maasland (Een aantal leerlingen die reeds aangemeld zijn bij Maasland)

33 Tijdpad vóór 1 oktober 1e ronde: november– januari
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 oktober Door → basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

34 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 27 oktober t/m 14 november
1e ronde: oktober– januari Groepsonderzoek in periode: 27 oktober t/m 14 november Advies naar basisschool en ouders: streven: eind december Aanvraag RVC: eind januari Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

35 Tijdpad vóór 15 december 2e ronde: december– maart
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 15 december Door → basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

36 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 5 januari t/m 23 januari
2e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 5 januari t/m 23 januari Advies naar basisschool en ouders: streven half maart Aanvraag RVC: door VO school na toelating Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

37 Zsm na aanmelding in maart
Tijdpad 3e ronde: maart - juni Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na aanmelding in maart Door → VO-school of basisschool Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

38 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 13 april t/m 1 mei
3e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 13 april t/m 1 mei Advies naar basisschool en ouders: streven: uiterlijk einde schooljaar Aanvraag RVC: door VO school na toelating Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

39 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% voorronde en 1e ronde) Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn/ontwikkelingsperspectief - CITO-scores, achterstand > 25 % (D en E of V (en IV))

40 HOE EN WAT? Voor 1 oktober opsturen naar: BCO Onderwijsadvies
Secretariaat ondersteuningsloket Postbus 829 5900 AV VENLO Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport/DOD Gegevens uit LVS (in DLE’s) Evt. handelingsplan, eerder onderzoek DVL

41 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google