De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg
September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website:

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure
Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO
met of zonder LWOO Praktijkonderwijs VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO

4 SWV VO Noord-Limburg Zorg op school
Reguliere zorg Docent Mentor Extra zorg Remediale Hulp Sociale vaardigheidstraining Counselor Zorgcoördinator Zorg Advies Team (ZAT) Externe deskundigen Zorgcoördinator overlap BAO. Discussie ZAT kan ook op Zorgiveau 3.

5 Zorg op school Specifieke zorgleerlingen binnen school - PRO - LWOO
LGF (met of zonder LWOO/PRO) Speciaal passend onderwijs Speciale zorg LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege Zeer speciale zorg - REC-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO
Cognitie Leervorderingen Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Sociaal-emotionele problematiek

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: /80< IQ < 90 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Noemen leerlingen met eigen leerlijn, scores D en E

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: < IQ < 120 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek
Onderwijskundig rapport Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO)
Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO-diploma Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie: /60< IQ < 75/80 Leervorderingen: DLE < 30 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen .

12 Vangnet Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden) In overleg met PrO Grijze gebieden. Discrepantie.Niet kijken naar cijfers maar naar kind als geheel compenserende factoeren en belemmernde factoren/

13 Speciaal Passend Onderwijs (in ontwikkeling)
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen met extra voor- en naschoolse opvang Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

14 LWOO+ Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg - HAVO

15 In schema

16 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Doelen: - Wettelijk (RVC) Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling De juiste plek voor iedere leerling Geen stempel maar hulp Samen Voorbeeld bril

17 Organisatie zorgloket aanmelding zorgleerlingen po/vo
Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ZORGLOKET Schoolzorgloket Zorgloket LWOO+ Zorgloket voor complexe problematiek

18 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Vroeg aanmelden: Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7 Belang van zorg voor leerling staat voorop 1e ronde: 80 % ! Denk aan eigen leerlijn en acceptatieproces, Afgelopen jaar: 1e ronde op 35 % 2e ronde: 33% 3e ronde 32%

19 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Zorgleerling Op een of meer leergebieden: eigen leerlijn halen niet groep 8 niveau CITO-scores van D en E (entreetoets 0-25 percentiel) BAO zeer bel taak.Entreetoets toelichten. Gaat om D en E scores ( oude versie) nieuwe versie is E zwakste 20) belangrijke taak.

20 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau. Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

21 Samenvatting procedure
Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport Gegevens uit LVS Evt. handelingsplan, eerder onderzoek DVL Downloaden via

22 Samenvatting procedure
Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of LWOO+ mondeling overleg met basisschool en ouders

23 Samenvatting procedure
Ouders melden leerling aan bij VO op 14 en 15 maart VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 of andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist CITO wordt later, LAB toets

24 Vervolg VO vraagt gegevens op bij BCO
Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO VO vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht, begin volgend schooljaar

25 Tijdpad vóór 1 november 1e ronde: november– januari
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 november Door → basisschool Middels: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

26 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 8 november t/m 19 november
1e ronde: november– januari Groepsonderzoek in periode: 8 november t/m 19 november Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 28 januari Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

27 Tijdpad vóór 15 december 2e ronde: december– maart
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 15 december Door → basisschool Middels: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

28 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 10 januari t/m 21 januari
2e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 10 januari t/m 21 januari Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 4 maart Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

29 Tijdpad Zsm na 15/16 maart 3e ronde: maart - juni
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na 15/16 maart Door → VO-school Secretariaat vraagt gegevens basisschool op: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

30 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 11 april t/m 22 april
3e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 11 april t/m 22 april Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 8 juni Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

31 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% 1e ronde)
Met name: LWOO+ en PRO Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn - CITO-scores D en E

32 HOE EN WAT? Voor 1 november opsturen naar: BCO Onderwijsadvies
Secretariaat zorgloket Postbus 829 5900 AV VENLO Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport Gegevens uit LVS Evt. handelingsplan, eerder onderzoek DVL

33 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google