De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. Mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Bart van de Velde Organist: Anne Kroeze Schriftlezing: Lukas : 10 : 25 t/m 37 Joh. : 15 : 9 t/m 17.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. Mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Bart van de Velde Organist: Anne Kroeze Schriftlezing: Lukas : 10 : 25 t/m 37 Joh. : 15 : 9 t/m 17."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. Mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Bart van de Velde Organist: Anne Kroeze Schriftlezing: Lukas : 10 : 25 t/m 37 Joh. : 15 : 9 t/m 17 1 Joh. 3 : 16, 17, 18

2 Gemeentezondag 5 juni “Delen” Voor jong en oud, en gasten Van 10.00 – 13.30 uur, bij en rond de kerk Opgave voor de lunch en activiteit voor 1 juni via: kerkportaal@gmail.com Of via de strookjes.kerkportaal@gmail.com Wat gaan we doen? -Koffie -Kerkdienst -Ontmoeting en gezelligheid -Lunch

3 Ook voor jonge gezinnen!! Voor de kinderen: Oppas, Springkussen, Spelletjes

4 Opwekking 601 Deel door ons Uw liefde uit aan wie honger heeft en pijn. Laat ons waar verdeeldheid is uw vredestichters zijn.

5 Opwekking 601 Ons verlangen is alleen, Heer, maak ons hart bereid, dat door heel ons leven heen Uw liefde wordt verspreid.

6 Opwekking 601 Deel door mij uw liefde uit aan een medemens die lijdt Leer mij meer vervuld te zijn met Uw bewogenheid.

7 Opwekking 601 Mijn verlangen is alleen, Heer, maak mijn hart bereid, dat door heel mijn leven heen Uw liefde wordt verspreid.

8 Opwekking 601 Deel door ons uw liefde uit tot de einden van de aard’. Dat zich waar de dood nu heerst nieuw leven openbaart.

9 Opwekking 601 Maak ons als uw werkers klaar en sterk tegen de strijd, Tot wij mogen oogsten waar Uw liefde wordt verspreid.

10 Mededelingen

11 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om >>

12 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 >> te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

13 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. >>

14 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 >> Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

15 Stilte – bemoediging - groet

16 Gebed om ontferming/kyriegebed

17 Lezen : levenswoorden

18 Gloria/ lofliedNLB 84: 1, 2, 3 en 6 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal >>

19 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 >> en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

20 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet >>

21 NLB 84: 1, 2, 3 en 6 >> aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen. Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

22 Gebed bij de opening van de Bijbel

23 Kinderen gaan naar de Kee

24 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 26 Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?'

25 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 27 De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 28 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.'

26 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?' 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.

27 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

28 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

29 Schriftlezing Luc. 10: 25 t/m 37 (NBV) 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?‘’37. De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.

30 NLB 313: 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. >>

31 NLB 313: 1 en 5 >> Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

32 NLB 313: 1 en 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. >>

33 NLB 313: 1 en 5 >> Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

34 Schriftlezing Joh. 15: 9 t/m 17 (NBV) 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

35 Schriftlezing Joh. 15: 9 t/m 17 (NBV) 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15. ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb.

36 Schriftlezing Joh. 15: 9 t/m 17 (NBV) 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

37 Schriftlezing 1 Joh. 3: 16 t/m 18 (NBV) 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

38 Schriftlezing 1 Joh. 3: 16 t/m 18 (NBV) 18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

39 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 in wisselzang 1. allen Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin, Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

40 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 2. vrouwen Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt.

41 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 3. mannen Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.

42 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 4. vrouwen Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, - daarop hebt Gij ons gebouwd.

43 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 5. mannen Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn.

44 NLB 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 6. allen Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf!

45 Overdenking

46 Zingen lied 275 alle verzen

47

48

49

50

51

52 kinderen komen terug in de kerk

53 Kinderlied sta ‘s even op [kow 100] 1.Sta’ s even op als je Jezus lief hebt Sta ‘s even op als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt.

54 2. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt.

55 3.Draai’ s even rond als je Jezus lief hebt. Draai’ s even rond als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.

56 4. Spring ‘s in de lucht als je Jezus lief hebt. spring ‘s in de lucht als je van hem houdt. laat eens merken, laat eens merken Dat je van hem houdt.

57 5.Ga ‘s even zitten als je Jezus lief hebt. Ga ‘s even zitten als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.

58 Dienst van het antwoord

59 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

60 Collecte bestemd voor: Diaconie

61 Verkoop plantjes voor project “112-NEPAL” De plantjes zijn te halen (of te bestellen) op de volgende adressen: -Jaap/Jenny Marissen aan de Weg v. Rollecate 70 (tel.-241760) -Taco/Aafke Jongman in de Leeuwte 20 (tel. -242228) De prijzen van de plantjes zijn: Wonderbomen: € 2,00 per plantje en 3 voor € 5,- Cherrytomaten: € 1,00 per plantje en 5 voor € 4,-.

62 1. Laat de woor - den die we hoor - den klin - ken in het hart. Liedboek 422

63 al - le, al - le da - gen door uw stil - le kracht. Laat ze vruch - ten dra - gen Liedboek 422

64 2. Laat ons we - ten nooit ver - ge - ten hoe U tot ons spreekt: Liedboek 422

65 ster - ker dan de mach - ten zijn de zwak - ke krach - ten, vuur dat U ont - steekt. Liedboek 422

66 3. Laat ons ho - pen bid - dend ho - pen dat de lief - de wint, Liedboek 422

67 ster - ker dan de mach - ten zijn de zwak - ke krach - ten, Wil ge - loof ons ge - ven dat door zo te le - ven hier Gods rijk be - gint. Liedboek 422

68 Wegzending en Zegen


Download ppt "Voorganger: ds. Mevr. E. Braam Ouderling van dienst: Bart van de Velde Organist: Anne Kroeze Schriftlezing: Lukas : 10 : 25 t/m 37 Joh. : 15 : 9 t/m 17."

Verwante presentaties


Ads door Google