De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen D.V. a.s. zondag zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. a.s. zondag hoopt ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. Schenau in de middagdienst

4 Mededelingen D.V. morgen is er weer trefpunt van 10-11.30u Allen hartelijk welkom

5 Liturgie biddag 9 maart Mededelingen Ps. 27: 2, 3 NPB * Stil gebed * Votum en groet Ps. 25: 7 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15 Ps. 26: 8, 2 Preek Gez. 5 (GdH): 1, 9, 10 Collecte Dankgebed ELB 466 * Geloofsbelijdenis * Ps. 33: 11 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps 27: 2, 3 NPB

8 Ps 27: 2 NPB Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd Zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen. Daar dien ik Hem in Zijn aanwezigheid. Ik weet dat in Zijn tent bij tegenslag beschutting is en ik er schuilen mag. Ik zing een vrolijk lied en muciceer; met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

9 Ps 27: 3 NPB Hoor als ik roep, HEER, antwoord op mijn smeken. Mijn hart zoekt U, verberg U niet voor mij. Wijs mij niet af in toorn, wil tot mij spreken; laat Uw gezicht zien, ga mij niet voorbij. U redde mij toch eerder ook, o God? Laat mij dan nu niet over aan mijn lot. Al zijn mijn ouders bij mij weggegaan, U neemt mij, HERE, wel in liefde aan.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11

12 Ps. 25: 7 NB

13 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; 't heil'geheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vreeverbond getoond, d' Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

14 Gebed

15 Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15

16 Ps. 26: 8, 2

17 Ps. 26: 8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel, In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht!

18 Ps. 26: 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog; Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

19 Tekst: Mattheüs 6: 5 - 15

20 Preek

21 Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15 Tekst: Mattheüs 6: 5 - 15 Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente Zingen na de preek Gez. 5 (GdH): 1, 9, 10

22 Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15 Tekst: Mattheüs 6: 5 - 15 Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente 1)Waarom Zingen na de preek Gez. 5 (GdH): 1, 9, 10

23 Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15 Tekst: Mattheüs 6: 5 - 15 Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente 1)Waarom 2)Hoe Zingen na de preek Gez. 5 (GdH): 1, 9, 10

24 Schriftlezing: Mattheüs 6: 5 - 15 Tekst: Mattheüs 6: 5 - 15 Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente 1)Waarom 2)Hoe 3)Wat Zingen na de preek Gez. 5 (GdH): 1, 9, 10

25

26 Gez. 5 (GdH): 1 O allerhoogste Majesteit, Die in het rijk der heerlijkheid De heem'len hebt tot Uwen troon, Wij roepen U, in Uwen Zoon, Die voor ons heeft genoeg gedaan, Als onzen Vader need'rig aan.

27 Gez. 5 (GdH): 9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, Uw is de kracht, Uw is al d' eer. U, die ons helpen wilt en kunt, Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

28 Gez. 5 (GdH): 10 Ja, Amen, trouwe Vader, ja; Wij maken staat op Uw genâ. Ons hart, o God, die alles ziet, Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; Het zegt, daar G' op ons bidden let, Gelovig Amen op 't gebed.

29 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerk Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

30 Dankgebed

31 ELB. 466

32 Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven; en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

33 ELB. 466 Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

34 Geloofsbelijdenis (HC 9 / 10) * Staande

35 Ps. 33: 11 * Staande

36 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart. Ps. 33: 11 * Staande

37 Zegen * Staande

38 Tot a.s. zondag


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Gebed: ‘4G’ van Gods gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google