De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 6 mei 2012 middagdienst 1 Psalm 84 : 1, 4 Als je bidt zal Hij je geven Gezang 456: 2, 3 Abba Vader Psalm 26 : 1, 5 Matheus 6: 5-8 Cat. Zondag 45:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 6 mei 2012 middagdienst 1 Psalm 84 : 1, 4 Als je bidt zal Hij je geven Gezang 456: 2, 3 Abba Vader Psalm 26 : 1, 5 Matheus 6: 5-8 Cat. Zondag 45:"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 6 mei 2012 middagdienst 1 Psalm 84 : 1, 4 Als je bidt zal Hij je geven Gezang 456: 2, 3 Abba Vader Psalm 26 : 1, 5 Matheus 6: 5-8 Cat. Zondag 45: 118,119

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger:ds. H.J. Vazquez Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Wim Brunsveld Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Psalm 84 : 1, 4 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. 4

5 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel. 5 Psalm 84 : 1, 4

6 Stil gebed, votum, groet 6

7 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja 7 Als je bidt zal hij je geven

8 Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker nooit een steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één 8 1

9 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja 9

10 Als je Mijn Vader iets wilt vragen Vraag in Mijn naam Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen 10 2

11 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja 11

12 Gebed

13 Schriftlezing 13 Schriftlezingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): Mattheüs 6: 5-8

14 Matheus 6 : 5-8 14 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

15 15 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

16 Gezang 456 : 2, 3 16 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

17 Gezang 456 : 2, 3 17 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

18 Catechismus zondag 45 - 118 18 Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen? Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben, zoals de Here Christus dat samenvatte in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft.

19 Catechismus zondag 45 - 119 19 Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

20 Catechismus zondag 45 - 119 20 Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

21 Verkondiging

22 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 22 Abba Vader

23 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 23

24 Gebeden 24

25 Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 25

26 O HEER, op wie ik pleit, in mijn eenvoudigheid heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen. Ik leg mij voor U open, die mij in hart en nieren kent. 26 Psalm 26 : 1

27 Geloofsbelijdenis 27

28 Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet. 28 Psalm 26 : 5.

29 Zegen 29

30 De groeten! 30


Download ppt "Zondag 6 mei 2012 middagdienst 1 Psalm 84 : 1, 4 Als je bidt zal Hij je geven Gezang 456: 2, 3 Abba Vader Psalm 26 : 1, 5 Matheus 6: 5-8 Cat. Zondag 45:"

Verwante presentaties


Ads door Google