De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P&C cyclus Het sturingsinstrumentarium van de gemeente Dordrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "P&C cyclus Het sturingsinstrumentarium van de gemeente Dordrecht"— Transcript van de presentatie:

1 P&C cyclus Het sturingsinstrumentarium van de gemeente Dordrecht
En de rol van de auditcommissie 16 maart 2010

2 Inhoudsopgave De rol van de auditcommissie P&C stukken en cyclus
De doorontwikkeling

3 De Rol van de auditcommissie
Adviescommissie van de raad, samengesteld vanuit de raad Domein: Sturingsinstrumentarium van de raad t.b.v. de uitoefening van de kaderstellende en controlerende rol van de raad Doelen: verbeteren/doorontwikkeling instrumentarium, en Advisering (aan de raad) over de afzonderlijke (P&C) documenten Kwaliteit en afstemming controleonderzoeken Belangrijk: A-politiek gesprek Over de sturingsinstrumenten van de raad Om een goed politiek debat in de raad te bevorderen

4 P&C cyclus Kiezen, Sturen en Verantwoorden
Verant-woordelijke partij Kiezen Sturen (Bijsturen) Verantwoorden Gemeenteraad Kadernota / Meerjarenbeleid MJP Begroting / Programma’s Bestuurs-rapportage Jaarverslag / Programma’s College Voorstellen voor bijstelling MJP & meerjaren begroting Producten-begroting Concern Rapportage Producten- Jaarverslag Ambtelijk management Beleids-voorstellen Jaarplan Management rapportage

5 Uitvoering P&C cyclus Kaderstelling Programma indeling Kadernota
Kiezen, sturen, Verantwoorden (KSV) Begroting Jaarverslag Bestuursrapportage Financiële beheersverordening Auditcommissie Ambtelijke voorbereiding Bestuurlijke behandeling

6 Kwaliteitsslag P&C Inhoudelijk Vorm van 6 naar (ca.) 16 programma’s
Verbetertraject begroting nieuwe stijl n.a.v. rapport eindverantwoording college, rapport rekenkamer over eindverantwoording en advies van auditcommissie. Analyse: scherper op beleidstheorie (outcome/output), indicatoren (‘less is more’) en sturing (coalitieakkoord – mjp – begroting) Inhoudelijk van 6 naar (ca.) 16 programma’s Afschaffen thema’s, maar versteviging programmatisch werken (sturing) nieuwe presentatie van informatie (vlg sheet) Vorm Bestuursrapportage i.p.v. Interimnota en 9-maandsrapportage

7 Begrotingsprogramma’s*
Veiligheid Maatschap Voorz. Integratie Jeugd Onderwijs Arbeidsmarkt Economie Vrije tijd * Gelijktijdig met de kaderbrief wordt de nieuwe indeling ter vaststelling aan de raad aangeboden Verkeer & Vervoer Ruimtelijke ontwikkeling Wonen Stedelijk beheer Milieu & Duurzaamh. Dienst- verlening Bestuur & Samenwerk. Alg. Dekkings middelen

8 Presentatie van cijfers via ‘programmakaart’
‘Dashboard’ Programma Doelenboom Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het programma kosten? Indicatoren & beeldzetters Indicatoren: smart Beeldzetters Kaderstellende notities Startnotitie A Startnotitie B GSB afspraken Decentralisatieuitkering A Decentralisatieuitkering B NB: stads-programma’s en projecten

9 Tijdspad 2010 27 april: coalitieakkoord (?) 25 mei: jaarverslag 2009
29 juni: Kaderbrief (technisch financieel) ‘kiezen sturen verantwoorden’ Begrotingsindeling 2011 12 oktober: bestuursrapportage 2010 9/10 november: MJP als uitwerking coalitieakkoord Begroting 2011 (nieuwe stijl)

10 Vragen? Meer info?

11 De afzonderlijke documenten?

12 kadernota Hoofdlijnen van het beleid voor jaar X van het MJP
Integrale afweging van beleid en middelen ‘voorportaal’ van de begroting NB: dit jaar financieel technische kaderbrief ipv kadernota (integrale afweging door nieuw college bij MJP / begroting 2011)

13 Begroting (1) Beleidsdeel: Programma’s Financieel deel: Paragrafen
(verplichte opbouw) Begrotingsprogramma’s met 3 ‘w-vragen’: Wat willen we bereiken (outcome)? Wat gaan we daarvoor doen (output)? Wat mag het (programma) kosten?

14 Begroting (2) Begrotingsprogramma’s Paragrafen Veiligheid
Sociale infrastructuur Wonen en leefbaarheid Werk en scholing Ondernemerschap en bereikbaarheid Bestuur, participatie en dienstverlening Paragrafen Lokale heffingen Risicomanagement en weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

15 Bestuursrapportage ‘Tussenrapportage’
over de voortgang van de uitvoering van de begroting (beleid, voortgang, geld) En financiële bijstelling van de begroting Gebaseerd op de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar.

16 Jaarverslag ‘Spiegel’ van de begroting Wat hebben we bereikt
Wat hebben we daarvoor gedaan Wat heeft het programma gekost? Jaarrekening Financiële verantwoording Accountant Ook richting de provincie

17 OVERIG

18 Netwerkdirectie Drechtsteden
Drechtraad Organogram Dordrecht Gemeenteraad Griffie College Drechtstedenbestuur (DSB) Gemeentesecretaris Netwerkdirectie Drechtsteden (NDD) Directieraad Stadsbestuurs Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Stadsbeheer Publieks- Diensten Bedrijven Stadsprogramma Impuls Projectmgt Vastgoed bedrijf NMC Weizigt Essenhof (begraafplaats) Cultuurbedrijf Diep (stadsarchief) Cultuurbedrijf Dordts Musea Sportbedrijf Cultuurbedrijf CBK (kunstuitleen ed) Cultuurbedrijf Kunstmin

19 SBC Het SBC is als concernstaf verantwoordelijk voor de eenheid van beleid, organisatie, bedrijfsvoering en financiën in Dordrecht De activiteiten van het Stads Bestuurs Centrum zijn voornamelijk gericht op het ondersteunen van de sectoren, bedrijven, projecten en programma´s in de gemeente en de regio bij het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen van het college. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet op rechtmatigheid, de besluitvormingsprocedures, de organisatie van de planning en control-cyclus en de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie. Maar ook voor bijvoorbeeld de sturingsarrangementen met publieke en private verbonden partijen, het ontwikkelen van kaders voor de middelenfuncties en bedrijfsvoering, de ondersteuning van Burgemeester & Wethouders, strategische toekomstverkenningen en de aandacht voor de verbetering van beleidsprocessen en –procedures. Het SBC voert zijn werkzaamheden in een steeds dynamischer omgeving uit: doordat we als Dordrecht steeds meer als één organisatie gaan werken neemt het SBC binnen de gemeente in processen steeds vaker een leidende rol omdat de zorg voor samenhang en eenheid bij uitstek onze rol is. Ook het college spreekt ons daar steeds vaker op aan. Dit geldt zeker binnen Dordrecht maar het blijkt dat er ook regionaal behoefte is aan die rol. Op dit moment zijn al veel SBC-collega´s ingezet op regionale dossiers of zelfs ingehuurd door de regio. In 2010 gaat deze ontwikkeling verder. Dat heeft gevolgen voor de drie beleidsafdelingen (strategie en beleidsprogrammering, kwaliteit en middelenstrategie en concerncontrol), maar ook het kabinet en bestuurs- en managementondersteuning ondervinden dit in hun werkprocessen.

20 Stadscontroller Regels omtrent de ambtelijke organisatie
Artikel 23 - De positie van de stadscontroller Er is een stadscontroller. De stadscontroller is onafhankelijk adviseur van het College en heeft daardoor rechtstreeks toegang tot het College. Er wordt een plaatsvervangend stadscontroller aangewezen. Artikel 24 - Taken van de stadscontroller De stadscontroller draagt zorg voor het uitoefenen van de control-functie op stadsniveau en voor een adequate koppeling op stadsniveau tussen middelen en resultaten, zowel in de normstelling als in de verslaglegging. De stadscontroller draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanwending van financiële middelen. De stadscontroller legt in dit verband rechtstreeks verantwoording af aan het College. Indien de stadscontroller bij de uitoefening van zijn taken als bedoeld in dit artikel een afwijkend standpunt inneemt ten opzichte van de Directieraad doet hij hiervan, na overleg met de Directieraad, mededeling aan het College. De stadscontroller kan in verband met de uitoefening van zijn in het tweede lid bedoelde taken om inlichtingen vragen aan de Directeuren.


Download ppt "P&C cyclus Het sturingsinstrumentarium van de gemeente Dordrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google