De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Heerenveen. Presentatie Fries Zorgcongres 2015 - Wat is de Participatieraad - Visie en missie - Werkwijze en onze werkgroepen - Advies geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Heerenveen. Presentatie Fries Zorgcongres 2015 - Wat is de Participatieraad - Visie en missie - Werkwijze en onze werkgroepen - Advies geven."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Heerenveen

2 Presentatie Fries Zorgcongres 2015 - Wat is de Participatieraad - Visie en missie - Werkwijze en onze werkgroepen - Advies geven in de praktijk - Meerwaarde Breed + Onafhankelijk - Jaarplan 2015 + info

3 Wat is de Participatieraad? - Adviesraad voor gemeente op brede terrein sociale beleid en maatschappelijke ondersteuning - Geeft adviezen aan college van B&W - Heeft 15 leden benoemd op voordracht van de Participatieraad - Is onafhankelijk en bestaat nu ruim 7 jaar

4 Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten volgens eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen burgers daarbij geholpen worden. Ze dienen daarbij met respect behandeld te worden vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat burgers dat zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Heerenveense samenleving mee te denken en mee te doen. Uiteindelijk is een drempelloos Heerenveen, zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke opdracht.

5 Leidt tot de missie: de Participatieraad voorziet het college van B en W van adviezen over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de Wmo, werk en inkomen en aanverwante terreinen die participatie in de samenleving beogen. Daartoe acht de Raad het van wezenlijk belang goede contacten te onderhouden met alle geledingen van de Heerenveense samenleving zodat zijn adviezen gestoeld zijn op de belangrijke signalen die daaruit voortkomen.

6 Werkwijze - Openbare vergadering (3 e donderdag) - 6 werkgroepen en dagelijks bestuur - Ambtelijke ondersteuning - Werkgroepen maken conceptadvies daarom werkgroepen actief met de inhoud en contacten/overleg - DB actief met organisatie en overleg

7 Onze Werkgroepen 1.Sociale samenhang en leefbaarheid met specifieke aandacht voor jeugd en ouderen 2.Toegang, informatie, advies en cliëntondersteuning 3.Mantelzorg en vrijwilligers 4.Bevordering deelname aan maatschappij door mensen met beperking en WMO voorzieningen 5.Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, GGZ en verslavingszorg 6.Werk en inkomen Op thema soms ad hoc werkgroep (Kwaliteit)

8 Advies geven in de praktijk - -Aanvraag door B. en W. - -Werkgroep maakt concept advies - -Advies wordt door de Participatieraad vastgesteld - -Advies wordt formeel uitgebracht aan B. en W. - -Antwoord B.en W. Wat men met het advies doet - -De Gemeenteraad neemt kennis van het advies van de Participatieraad - -Ook ongevraagd advies!

9 Praktijk van 2013 en 2014 2013 en 2014 stonden vooral in teken van voorbereiding van de uitbreiding gemeentelijke taken 3D’s en gemeentelijke herindeling -27 gevraagde adviezen o.a. Visie op sociaal beleid, kadernota AWBZ, WMO, zorg voor jeugd (o.a. alcohol), toegang, budget sociaal domein, kwaliteit en onafh. klachtenregeling, communicatie, participatiewet - 9 ongevraagde adviezen o.a. Uitrol meitinkers, gemeentelijke informatieverstrekking, inkoop

10 Breed = gehele sociale domein meerdere invalshoeken verdiepen van beleidsthema’s veel contacten om signalen te verzamelen Onafhankelijk positie = los van gemeente los van belangengroepen los van politieke partijen Meerwaarde Breed + Onafhankelijk

11 Beleid schuldhulpverlening - advies vrijwilligers Visie Sociale Domein - advies in overleg inwoners Nieuwe collegeakkoord – aandachtspunten Budget Sociaal Domein – doel hervorming Bereikbare huishoudelijke hulp Inkoop zorg – borgen van verworvenheden Voorstel kwaliteit bij maatwerk en onafhankelijke klachtenregeling Communicatie en voorlichting naar inwoners Bijeenkomsten kwetsbare groepen en cl.raden Meerwaarde Breed + Onafhankelijk

12 Jaarplan 2015 - Actief gevraagd en ongevraagd adviseren - -Actief volgen van uitvoering nieuwe taken - -Vinger aan de pols bij communicatie/info - -Realiseren onafhankelijke klachtenregeling Ook werkgroepen hebben een jaarplan Meer info: www.participatieraadheerenveen.nl Maandelijkse Nieuwsflits


Download ppt "Gemeente Heerenveen. Presentatie Fries Zorgcongres 2015 - Wat is de Participatieraad - Visie en missie - Werkwijze en onze werkgroepen - Advies geven."

Verwante presentaties


Ads door Google