De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORPLANNEN Actieteam Crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORPLANNEN Actieteam Crisisbestrijding Stichting van de Arbeid"— Transcript van de presentatie:

1 SECTORPLANNEN Actieteam Crisisbestrijding Stichting van de Arbeid Actieteam@stvda.nl

2 Actieteam  Aanjagen, inspireren, klankborden, knelpunten signaleren  Ontwikkelingen op voet volgen en in kaart brengen  Marjan Oudeman  Ambassadeurs  Ondersteuning

3 Activiteiten Actieteam  Voorlichtingsbijeenkomsten  Adviesgesprekken  Presentaties  Sectoren helpen in contacten met SZW  Binnen sectoren verbindingen leggen met werknemers-, werkgeversvertegenwoordigers

4 Activiteiten Actieteam  Inventarisatie knelpunten, oplossingen aandragen  Verbinding houden met Techniekpact, Team Sterk, Forum e.d.  Website met informatie, overzicht van initiatieven  Signalen oppakken voor intersectorale kansen  Aandacht voor dieper liggende vraagstukken: verbinding tussen sectorale en regionale plannen (conferentie 1-4- 2014)  Van-werk-naar-werk aanpakken  Begeleiding van diverse sectorplannen (Hoveniers, Luchtvaart, zorg)

5 Inhoud  Achtergrond regeling  Doel  Tijdpad  Kernpunten regeling  Opzet sector-/regioplan  Beoordelingscriteria

6 Open deur  Neem de lezer mee!  Maak er geen zoekplaatje van!

7 Achtergrond  Sociaal Akkoord:  Sociale partners nemen meer verantwoordelijkheid voor arbeidsmarkt  Beter van-werk-naar-werk;  Crisisbestrijding nú!  Kabinet stelt € 590 miljoen voor cofinanciering beschikbaar in 2014 en 2015

8 Doel  Werkgelegenheid  Behoud van werk  Creëren van banen  Verbetering werking arbeidsmarkt  Van-werk-naar-werk  Instroommogelijkheden  Verminderen skills mismatch

9 Inhoud maatregelen  Minstens 2 uit 7:  Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren  Behoud oudere vakkrachten  Arbeidsinstroom van personen met afstand tot arbeidsmarkt  Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid  Scholing  Van-werk-naar-werk op sectoraal en intersectoraal niveau  Goed werkgeverschap – goed werknemerschap Opm: Soms uitsluiting cofinanciering door bestaande regelingen (pakket om Wajongers aan het werk te krijgen of de regeling Praktijkleren)

10 Tijdpad  1 oktober t/m 31 december 2013: tijdvak indiening 1 e tranche  Vanaf moment aanvraag compleet: beoordeling en beschikking van plannen  1 april t/m 31 mei 2014: tijdvak indiening 2 e tranche  Vanaf 1 juni 2014: beoordeling en beschikking van plannen  31 december 2015: einde regeling

11 Kernpunten regeling  Samenwerkingsverband: breed draagvlak  minimaal betrokkenheid werkgevers en werknemers  Accent op (inter)sectoraal en/of regio  Cofinanciering alleen voor die maatregelen die naadloos aansluiten op in analyse geconstateerde knelpunten  Cofinanciering van maatregelen, niet van sectorplan als geheel  Eigen financiering tenminste 50% van projectkosten  ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’  Realistische aanvragen

12 Opzet sectorplan  Van analyse naar beleid: visie en doelstellingen  Achtergrond: sectorale en/of regionale arbeidsmarktanalyse  Wat: maatregelen  Hoe: begroting, governance  En verder: inbedding sectorplan

13 Arbeidsmarktanalyse  Economische en werkgelegenheidsontwikkeling (conjunctureel en structureel)  Concurrentiepositie, ook internationaal  Kwantitatieve ontwikkelingen (in-, uitstroom, jeugdwerkloosheid, opleidingen): behoefte SZW aan zoveel mogelijk kwantitatief onderbouwd verhaal  Kwalitatieve ontwikkelingen (duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, uitval)  Van-werk-naar-werk, mogelijkheden, knelpunten (p korte termijn en toekomst)  Hulpmiddel: sector- en regioanalyse arbeidsmarkt UWV

14 Van analyse naar beleid  Conclusies uit arbeidsmarktanalyse:  hoofdlijn van beleid …  … in combinatie met een visie …  … uitgewerkt in een ambitie …  … en in concrete doelstellingen:  Maatregelen kwalitatief  Maatregelen kwantitatief  Met een heldere afbakening binnen 7 thema’s

15 Wat: mogelijke soorten maatregelen Subsidiabel: 1-op-1 te koppelen aan analyse en uitgedrukt in p x q, uitwerking maatregel in diverse activiteiten (en dus meerdere pxq’s)  Korte – middellange – lange termijn  Op werkgelegenheid gerichte maatregelen:  Instroom (BBL, zij-instroom, arbeidshandicap, vangnetters)  Duurzame inzetbaarheid, scholing, ontwikkeling, loopbaantrajecten, behoud vakkrachten, EVC  Van-werk-naar-werk, ook intersectoraal Niet subsidiabel: Maatregelen gericht op versterking van sector: promotie sector, extra investeringen, wetgeving

16 Verbindingen  Andere programma’s kunnen input zijn:  Techniekpact  Energieakkoord  Human Capital Agenda (9 topsectoren)  Aanpak jeugdwerkloosheid  Extra inspanningen UWV voor oudere werklozen  Maatregelen sectorplan verbinden met regionale / lokale uitvoering door gemeenten en UWV (en omgekeerd!)  Conferentie 1-4-2014: Hoe lossen we de eeuwige spagaat op: Sectorplannen uitvoeren in de regio?

17 Begroting en governance  Begroting  Concreet en helder financieel beeld koppelen aan arbeidsmarktanalyse  Governance  Inbedding hoofdaanvrager  Operationalisering van uitvoering  Wijze van monitoring

18 Samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband: tenminste werkgevers- en werknemersorganisatie  Hoofdaanvrager namens samenwerkingsverband  Voorwaarden:  Samenwerkingsovereenkomst  Machtiging door partners

19 Hoofdaanvrager  Bij voorkeur:  Werkgeversorganisatie of  Werknemersorganisatie of  Een bij cao erkend O&O-fonds  Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

20 Garantstelling  Garantstelling door (een van deze) hoofdaanvrager(s): eigen vermogen tenminste 80% van aangevraagde bedrag, of garantstelling door samenwerkingsverband  Anders: hoofdaanvrager beschikt tenminste over 80% van bedrag aan eigen liquide middelen en garantstelling door samenwerkingsverband voor tenminste 80% van aangevraagde bedrag

21 Aanvraag  Volledigheidstoets  Elektronische aanvraag  Samenwerkingsovereenkomst  Arbeidsmarktanalyse  Plan van aanpak (SMART)  Beschrijving uitvoering  Begroting en financieringsplan

22 Subsidiabele maatregelen  Tenminste op 2 van 7 thema’s  Geen limiet aan maatregelen  Maatregelen niet karakter staatssteun:  Maatregelen die mededinging kunnen beïnvloeden en maatregelen waarbij de financiering via ondernemingen verloopt kunnen niet worden gefinancierd op basis van cofinanciering, tenzij het maatregelen van hoofdstuk 4 betreft, waaronder scholing.  Uitkeringen aan bedrijven: bijv. niet voor mobiliteitscentra  Ter inspiratie: Menukaart en Leidraad (www.stvda.nl)

23 Subsidiabele kosten  Werkelijk gemaakte kosten  Aan project gerelateerde kosten  Redelijke kosten  Tegen markconforme prijs  Kosten overhead: staffel, percentage van subsidiabele kosten

24 Beoordelingscriteria  Voldoen aan eisen van regeling  Arbeidsmarktanalyse  Aansluiting maatregelen bij analyse  Verhouding kosten, omvang problematiek, te verwachten resultaten, realistische doelen  Meetbare formulering maatregelen en prestaties  Zekerheid over eigen financiering

25 Overig  Subsidieplafond: € 200 miljoen per tijdvak, maximaal € 590 miljoen; per sectorplan geen plafond  Drempelbedrag per aanvraag: tenminste € 250.000 aangevraagde cofinanciering  Bevoorschotting: 1 e voorschot ambtshalve 10%, indien gewenst: verdere bevoorschotting mogelijk  Rapportages: na 1 jaar en aan eind project

26 Hulpmiddelen  Menukaart  Toelichting op staatssteun  Inspiratie, niet limitatief  Subsidiekaart  Toelichting op inzetten van subsidies  Hulpmiddel, niet limitatief  Q&A

27 Contact  Actieteam Crisisbestrijding (actieteam@stvda.nl)  Klankborden, inspiratie, verbinden van partijen,, signaleren knelpunten, relatie met andere programma’s  Ministerie SZW (projectsectorplannen@minszw.nl)  Over interpretatie regeling, technische aspecten van aanvraag  Adviesgesprekken  Beoordeling, goed- of afkeuren van maatregelen ikv cofinanciering


Download ppt "SECTORPLANNEN Actieteam Crisisbestrijding Stichting van de Arbeid"

Verwante presentaties


Ads door Google