De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie - Kwaliteitsmenu (workshops provincie Limburg juni 2010)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie - Kwaliteitsmenu (workshops provincie Limburg juni 2010)"— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie - Kwaliteitsmenu (workshops provincie Limburg juni 2010)

2 Wat zijn vragen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd: Mag ik een nieuw agrarisch bedrijf beginnen? Mag ik mijn agrarisch bedrijf uitbreiden? Mag ik een nevenfunctie bij mijn agrarisch bedrijf uitoefenen? Mag ik mijn woning vergroten? Mag ik een bijgebouw uitbreiden? Mag ik een nieuw bijgebouw bouwen? Mag ik het gebouw voor een andere functie gebruiken? Mag ik mijn bedrijfsruimte vergroten? Mag ik mijn erf gebruiken voor opslag? Mag ik mijn perceel egaliseren?

3 Wat zijn de vragen die de gemeente zichzelf stelt: Kan dat vanuit milieubelasting (lucht, geluid, stof, geur)? Kan dat vanuit water? Kan dat vanuit veiligheid? Kan dat vanuit archeologie? Kan dat vanuit natuurwaarden? Wil ik dat vanuit landschap? Wil ik dat vanuit cultuurhistorie? Wil ik dat vanuit economie? Wil ik dat vanuit leefbaarheid? Wil ik dat vanuit verkeer?

4 Wat is het soort antwoord dat de gemeente zou willen geven: Ja, die activiteit kan op die locatie, maar wel met enkele uitvoeringsrandvoorwaarden (JA) Ja, die activiteit kan op die locatie, maar alleen onder bepaalde condities (JA, MITS) Nee, die activiteit is op die locatie minder gewenst maar onder stringente voorwaarden toch toelaatbaar (NEE, TENZIJ) Nee, die activiteit is op die locatie niet toelaatbaar (NEE)

5 Wat wil de gemeente met nieuwe plan bereiken? tav ontwikkelmogelijkheden agrariërs tav ontwikkelmogelijkheden burgerwoningen tav ontwikkelmogelijkheden niet-agrarische bedrijven tav ontwikkelmogelijkheden toerisme en recreatie tav de kwaliteiten van het landschap Welke randvoorwaarden zijn daarbij van belang? door de gemeente zelf gesteld door de provincie gesteld door het rijk gesteld

6 Randvoorwaarden vanuit Wro (afd. 6.4) Artikel 6.24, lid 1 sub a Wro: In anterieure overeenkomsten bepalingen over financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen op basis van een vastgestelde structuurvisie MvT: aanleg van maatschappelijke functies (natuur, recreatie, waterberging, infrastructuur en culturele voorzieningen) mag buiten de directe omgeving van de locatie koppeling van rode ontwikkeling en financiering en realisatie van maatschappelijke functie onderbouwen in ruimtelijk beleid (samenhang tussen ontwikkelingen in beeld brengen) Beleidsmatig vastleggen dat: bepaalde rode ontwikkelingen leiden tot aantasting ruimtelijke kwaliteit medewerking alleen als die ruimtelijke kwaliteit per saldo wordt verbeterd Indien ruimtelijke kwaliteitsverbetering niet is verzekerd is rode ontwikkeling in strijd met gemeentelijk beleid en moet medewerking worden geweigerd !

7

8 Fundamentele uitspraken Als wensen en randvoorwaarden bekend zijn: Hoe wil ik als gemeente daarop sturen? Wanneer ja, ja-mits, nee-tenzij of nee? Hoe vertalen we dat naar concrete vragen op concrete locaties? Welke afwegingsstappen worden daarbij gemaakt? Hoe kan de gemeente daarbij regie voeren?

9 Ontwikkelingen die MOETEN Ontwikkelingen die we WILLEN Ontwikkelingen die moeten KUNNEN BasisinspanningAmbitiesKansen benutten Mensen moeten goed kunnen wonen/leven Bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen Waarden moeten worden beschermd Ruimte bieden voor mantelzorg De juiste bedrijven op de juiste plaats (LOG) Realisering nieuwe natuur Bouw woningen in clusters Uitbreiding bedrijven boven referentiemaat Ruimere gebruiks- mogelijkheden in vab’s Fundamentele uitspraken Instrumentarium en middelen Fundamentele uitspraken Structuurvisie Samenhangend beleid

10 Kwaliteitsmenu Ontwikkelingen die MOETEN Ontwikkelingen die we WILLEN Ontwikkelingen die moeten KUNNEN BasisinspanningAmbitiesKansen benutten Agrarische bedrijven Ontwikkelingsruimte voor bedrijven De juiste bedrijven op de juiste plaats (concentratiegebieden) Ontwikkelingsruimte tot een bepaalde oppervlaktemaat Natuur en landschap Wonen Recreatie TOV’s Beleidsmatrix

11 Gemeenteraden Klankbordgroep Webspraak Gemeenteraden Klankbordgroep Bepalen van de daarvoor gewenste regie Benoemen van de concrete beleidslijnen CONCEPT BELEIDSMATRIX Stap 1: hoofdlijnen van beleid Kaders en achtergronden BELEIDSKADERS Stap 2: Uitwerken beleidskaders Motivering van de beleidskeuze Doorvertaling in concrete beleidsregels CONCRETE BELEIDSREGELS Stap 3: Uitwerken van het beleid Doorvertaling naar gebieden Benoemen gebiedseigen accenten CONCREET BELEID GEBIEDEN Stap 4: Uitwerken naar gebieden Bestuurlijk overleg Ambtelijke workshopVertalen van totaal aan beleid naar de concrete beleidsvelden en onderwerpen Ambtelijke inbreng Ambtelijke workshop Stap 5: Financiële aspecten Kwaliteitsfonds Normbedragen / kengetallenAmbtelijke inbreng UITVOERINGSPROGRAMMA Projecten Proces

12 Stap 4: Uitwerken naar gebieden Doorvertaling naar gebieden Benoemen gebiedseigen accenten CONCREET BELEID GEBIEDEN Welke (landschappelijke) kwaliteiten en welke knelpunten zijn aanwezig in het gebied? (Landschapsanalyse) Op welke kwaliteiten wil de gemeente sturen? Welke maatregelen dragen bij aan de versterking van de omgevingskwaliteit van de deelgebieden? (Uitgangspunten voor landschapsversterking) Welke ontwikkelingen wil de gemeente faciliteren, stimuleren of voorkómen, per type gebied en per functie? In welke gevallen / bij welke ontwikkelingen moet een bepaalde basiskwaliteit worden gerealiseerd? In welke gevallen moet, naast de basiskwaliteit, ook een aanvullende kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd? Wat houdt de realisering van basiskwaliteit en aanvullende kwaliteitsverbetering concreet in (normeren/kwantificeren)? Gemeentelijk kwaliteitsmenu,verankerd in structuurvisie Welke concrete projecten worden gerealiseerd uit kwaliteitsbijdragen in groenfonds/kwaliteitsfonds? Stap 5: Financiële aspecten Kwaliteitsfonds Normbedragen / kengetallen UITVOERINGSPROGRAMMA Projecten Werkzaamheden kwaliteitsmenu

13 Niet altijd medewerking aan initiatief mogelijk Bij iedere ontwikkeling binnen bestemmings-/bouwvlak: Basiskwaliteit (B): a)Inpassing nieuwe bebouwing b)Voorziening hemelwaterproblematiek agv nieuwe bebouwing en verharding c)Sloop bebouwing (bij vestiging bedrijf in VAB en kleinschalig kamperen bij burgerwoning) Bij uitbreiding bestemmings-/bouwvlak: Basiskwaliteit plus (B+): a)Inpassing nieuwe én bestaande bebouwing b)Voorziening hemelwaterproblematiek agv nieuwe én bestaande bebouwing en verharding In aantal gevallen naast Basiskwaliteit (plus) ook: Aanvullende Kwaliteitsverbetering (AK): Bij nieuwvestiging Bij uitbreiding bestemmings-/bouwvlak agrarisch bedrijf bóven referentiemaat Bij uitbreiding bouwvlak niet-agrarisch bedrijf met méér dan 10% Bij uitbreiding niet-gebiedseigen recreatieve bedrijven Bij nieuwbouw solitaire burgerwoning Bij uitbreiding burgerwoning boven 1.000 m³ Bij ontwikkelingen in gebieden met méér dan alleen agrarische waarde Voorbeeld uitwerking / uitgangspunten

14 Normen voor inpassing: 10-15% van het bouwvlak (of deel daarvan) bij (niet-)agrarische bedrijven, niet-gebiedseigen recreatieve bedrijven en kleinschalige kampeerinrichtingen (óp of bij het bouwvlak) 80% van totale bestemmingsvlak bij gebiedseigen recreatieve bedrijven (binnen het bestemmingsvlak) Bij Wonen: door college goed te keuren inpassingsplan (maatwerk) of 5% van het bestemmingsvlak In concentratiegebieden voor IV en glas: beeldkwaliteitsplan Normen voor Aanvullende Kwaliteitsverbetering: Bij agrarische bedrijven (m.u.v. solitaire glastuinbouwbedrijven): € 1,80 per m² uitbreiding bouwvlak bóven de referentiemaat Bij glastuinbouwbedrijven: sloop solitair glas (gemiddelde verhouding 1:2) Bij bouw solitaire woning: € 100 per m² kavel Bij uitbreiding woning incl. bijgebouwen boven 1.000 m³: € 15 per m³ extra Bij uitbreiding niet-agrarisch bedrijf: € 35 per m² uitbreiding Bij vestiging agrarisch verwant bedrijf in VAB in overige buitengebied: € 15 per m² te gebruiken bebouwing Bij vestiging niet-agrarisch verwant bedrijf in VAB: € 35 per m² te gebruiken bebouwing Concentratiegebied: bijdrage in grondexploitatie Voorbeeld uitwerking / uitgangspunten

15 Alle ontwikkelingen voor de verschillende functies waarvoor beleid in structuurvisie is vastgelegd Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er per functie (tot welke maat) en welke tegenprestatie hoort hier tegenover te staan volgens het structuurvisie. Per gebiedstype nadere uitwerking van matrix in structuurplan voor die situaties waarbij in kolom 2 is aangegeven dat een AK wordt vereist Voorbeeld Kwaliteitsver

16 Praktijkvoorbeeld Transportbedrijf in buitengebied: Uitbreiding met 5.000 m² Landschappelijke inpassing en voorzieningen voor hemelwater op bedrijfslocatie Aanvullende kwaliteitsverbetering: LKM, Module uitbreiding solitaire bedrijven buitengebied: 5.000 x € 35,- per m² bedrijfsterrein = € 175.000,- Notitie voorbeelden kwaliteitsgroen POG: 0,77 ha. gerenatureerd beekdal x 53.160,- = 40.933,- 3,34 ha. kleinschalig cultuurlandschap x 40.133 = 134.046


Download ppt "Structuurvisie - Kwaliteitsmenu (workshops provincie Limburg juni 2010)"

Verwante presentaties


Ads door Google