De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad – 15 juni 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad – 15 juni 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad – 15 juni 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda 1.Werving en benoeming nieuwe leden landelijk bestuur. 2.Aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht. 3.Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid. 4.Rapportage activiteitenplannen 2012. 5.Financiën 2012.

3 1. Werving en benoeming nieuwe leden landelijk bestuur Er is een standaard functieprofiel opgesteld. LR en vereniging worden tijdig geïnformeerd over vacature (voorafgaand aan voorlaatste LR van bestuurslid dat afscheid neemt). Voorafgaand aan definitieve voordracht is er een introductieperiode waarin kandidaat kan kennismaken met bestuur en functie, voordat definitieve voordracht aan LR wordt voorgelegd. Deze en volgende LR zijn er overigens geen vacatures.

4 2. Aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht Streven naar veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Scouting wil hierin voorop blijven lopen. Na VOG en gedragscode is nu ook samenwerking met andere organisaties gewenst om ‘doorschuiven’ van plegers van ongewenst gedrag te voorkomen. Hiervoor is systeem van gezamenlijke registratie en tuchtrecht in ontwikkeling (alleen toepasbaar en inzichtelijk voor organisaties die hier deel van uitmaken). Notitie ter informatie en bespreking, wat uitmondt in een voorstel voor de LR in december 2013.

5 3. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid (1) Algemeen Focus op groei. Groter marktaandeel is nodig, tegen de trend in (o.a. door vergrijzing neemt % potentiële leden naar verhouding af). Aanvulling op groeistrategie nodig, o.a. door extra aandacht voor externe profilering en behoud/werving van meiden in Scouting. Blijvende aandacht voor ondersteuning groepen op speerpunten Spel, Vrijwilligers (w.o. Scouting Academy en Groepsbesturen. Meer benutten van kennis en ervaring in de vereniging, o.a. door kennisnetwerken en organiseren van onderlinge verbinding.

6 Vervolg voortgangsrapportage (2) Programma Groepsontwikkeling Het programma loopt grotendeels volgens planning. Er zijn ook veel groepen die de light-scan al zelf hebben toegepast, waardoor de behoefte om aan het hele programma deel te nemen bij sommige groepen wat is afgenomen. In de loop van dit jaar worden eerste stappen gezet om te komen tot vrijwillige seniorcoaches, die de regiocoaches gaan begeleiden. Groepen blijken ook na afronding programma Groepsontwikkeling behoefte te hebben aan ondersteuning om verbeteringen te kunnen blijven doorzetten. Er wordt geëxperimenteerd met een programma voor groepsbestuurders t.b.v. uitwisseling en verbetering van kwaliteit van besturen. Promotiematerialen ‘Laat je uitdagen!’ worden uitgebreid met nieuwe materialen voor werving en behoud van kaderleden.

7 Vervolg voortgangsrapportage (3) Programma Spel Met introductie van de Roverscoutsgids in december 2012 is het project voor de ontwikkeling van de nieuwe boeken afgerond. Blijvende aandacht voor de implementatie van nieuwe spelvisie en -methode, ook met extra hulpmiddelen zoals de Roverscoutsgame. Samen met andere programmagroepen extra aandacht voor ondersteuning van regio’s op het gebied van spel. Bijdrage aan groei in kwaliteit en kwantiteit door aandacht voor doorlopende leerlijn en meiden in Scouting.

8 Vervolg voortgangsrapportage (4) Scouting Academy Alle basismodules leidinggevenden zijn klaar. Aan modules voor kamp- en teamleiderstrainingen wordt gewerkt. Aanpassing van het registratiesysteem in Scouts Online voor competenties en kwalificaties is klaar. Landelijk trainingsactiviteiten zoals Gilwell en Scoutiviteit staan in groeiende belangstelling. Vanaf najaar 2013 extra aandacht voor ondersteuning van groepen en regio’s voor het vervullen van de nieuwe functies van praktijkbegeleider en praktijkcoach. Extra aandacht voor kwaliteit van teams.

9 4. Rapportage activiteitenplannen 2012 In het algemeen zijn de meeste doelen behaald. De vernieuwingen vanuit het project 2010 zijn grotendeels gerealiseerd met de nieuwe Scoutfit, gidsen en kompassen en Scouting Academy. Implementatie en doorgaande ontwikkeling blijven de komende jaren een belangrijk aandachtspunt, waarbij groei in kwantiteit en kwaliteit de leidraad blijft. Volgens de uitgangspunten van de nieuwe dienstverlening, zal hierbij nadrukkelijk gestreefd worden om de in de vereniging aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk te benutten.

10 7. Financiën 2012 Bodem van ledendaling is nog niet in zicht, daarom is het noodzakelijk zorgvuldig met middelen van de vereniging om te blijven gaan. Flexibilisering begroting en herijking dienstverlening is conform afspraken in de landelijke raad ingezet. De begroting voor 2012 gaf een licht negatief saldo, maar door goede inkomsten- en kostenbeheersing is het toch gelukt het jaar met een positief saldo af te sluiten. De financiële commissie adviseert de landelijke raad om de jaarrekening 2012 goed te keuren.


Download ppt "Landelijke raad – 15 juni 2013 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google