De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond GOL Nota.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond GOL Nota."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond GOL Nota Rijkwijdte en Detail Waalwijk 23 maart 2015 NOTA REIKWIJDTE EN DETAIL

2 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Eerste stap in procedure milieueffectrapportage Iedereen informeren over een voornemen Raadpleging over opzet van het Milieueffectrapport (MER): o Waar gaat het MER over (reikwijdte) o Welke milieu-effecten gaan we onderzoeken en met wel detailniveau? Wat niet: een besluit

3 Het programma GOL

4 Wat komt er in het Milieueffectrapport Wat gaat er gebeuren: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: o aanpassing aansluitingen A59 o nieuwe wegen: parallelstructuur en randwegen o verbindingen voor natuur Welke effecten heeft GOL op het milieu

5 Rol van het MER Eén MER voor het hele gebied, op basis van één verkeersmodel Twee Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s)

6 Gemaakte keuzes programma Voor verschillende onderdelen van GOL zijn varianten onderzocht: Aansluiting 40 Aansluiting 43 Aansluiting 45 Westelijke Randweg Drunen Doortrekken Spoorlaan Drunen Randweg Vlijmen

7 Gemaakte keuzes programma Varianten en keuzes zijn beschreven in aparte notities (bijlagen bij NRD) Onderbouwing variantkeuze in het MER Van de gekozen varianten worden in het MER de effecten onderzocht

8 Gemaakte keuzes programma Kaartjes gekozen varianten in NRD: Hoofdlijnen staan vast Betekenis kleuren Witte lijnen en vlakken: naastliggende projecten Rectificatie aansluiting 45

9 Welke effecten heeft GOL op het milieu Milieu-onderzoek: Modelonderzoek en beschrijvend onderzoek verkeernatuur luchtlandschap, cultuurhistorie en archeologie geluidbodem en water externe veiligheid gezondheid (GES) en leefbaarheid

10 Welke effecten heeft GOL op het milieu Aanpassingen aan wegen leiden tot verandering verkeer Effecten op verkeer worden berekend met een speciaal gemaakt verkeersmodel Effecten als gevolg van verkeer (geluid, lucht, stikstofdepositie) worden eveneens met modellen berekend en beschreven Maar ook: directe effecten

11 Welke effecten heeft GOL op het milieu Elk thema heeft een beoordelingskader Voorbeeld verkeer: Verkeer en vervoer mobiliteit verkeersprestatie in voertuigkilometers, per wegtype bereikbaarheid en verkeersafwikkeling reistijdfactor per richting op rijksweg, I/C- verhouding per richting op wegvakken, I/C-verhouding op kruispunten toekomstvastheidruimte voor verkeersgroei verkeersveiligheidverandering verkeersveiligheid op basis van risicocijfers, samenhang vormgeving en functie wegen tellocaties

12 Welke effecten heeft GOL op het milieu Voorbeeld natuur NatuurNatura 2000 ruimtebeslag, barrièrewerking stikstofdepositie, geluidbelasting, verdroging EHS/ ecologische verbindingszones ruimtebeslag, barrièrewerking stikstofdepositie, geluidbelasting, verdroging Beschermde soortenruimtebeslag, geluidbelasting, verlichting, in relatie tot verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet

13 Welke effecten heeft GOL op het milieu Referentiesituatie Effecten van GOL worden berekend en beschreven (peiljaar 2026) Effecten van GOL worden vergeleken met situatie zonder GOL (ook 2026) Situatie met vastgestelde plannen Doorkijk naar situatie met daarnaast ook gewenste ontwikkelingen (2026)

14 Buiten de formele procedure Schetssessie in 3 delen (eind april 2015) o opgeven bij de infomarkt, gericht op goede vertegenwoordiging van de verschillende (direct) belanghebbenden Informatieavonden ontwerp (zomer 2015) Keukentafelgesprekken over maatwerk bij mitigerende maatregelen (najaar 2015) Informatieavonden concept onderzoeken (voorjaar 2016)

15 VRAGEN?

16 Wat is milieueffectrapportage Milieueffecten van een plan of besluit in kaart brengen Milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming Rapport: Milieu-effectrapport (MER) Besluit: Provinciaal Inpassingsplan

17 Doorkijk naar MER Processtappen: zienswijzen (over reikwijdte en detailniveau MER) uitvoeren onderzoek en opstellen MER publicatie MER samen met ontwerpbesluiten (PIP’s) zienswijzen over MER en ontwerpbesluiten definitieve PIP’s en MER


Download ppt "Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond GOL Nota."

Verwante presentaties


Ads door Google