De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen rugzakjes meer, wat nu? Tine Bruijne Mirjam Moons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen rugzakjes meer, wat nu? Tine Bruijne Mirjam Moons."— Transcript van de presentatie:

1 Geen rugzakjes meer, wat nu? Tine Bruijne Mirjam Moons

2 Huidige situatie  LGF Regulier € 6.098 + € 765 AB € 4.286 + € 521  Leerling gebonden  Indicatie voor 3 jaar  Verantwoording in HP/BP  Ouders vragen indicatie aan en moeten instemmen met HP  PAB en TAB

3 Consequenties wetgeving Passend Onderwijs Consequenties wetgeving Passend Onderwijs 2013-2014  Zorgplicht besturen  Geen nieuwe indicatiestellingen (geen CVI’s en REC’s)  LGF-gelden school naar SWV (op basis van teldatum 01-10-2012, per 01-01-2014 materieel deel naar SWV)  LGF-gelden SO (AB) gekort met 28%, blijft gedwongen winkelnering bij SO. Het SWV maakt afspraken met SO over de inzet. (op basis van teldatum 01-10-2012)  OPP i.p.v. HP voor iedere leerling met ondersteuningsbehoefte  Ondersteuningstoewijzing door nieuwe SWV (WSNS Leiden, WSNS Wassenaar, cluster 3 en 4): VIALeiden  PAB en TAB worden afgeschaft

4 Consequenties wetgeving (vervolg) 2013-2014  SO plaatsingen alleen met instemming SWV (SO 10% minder bekostiging, afschaffing CUMI en groeiregeling)  Leerlingen met indicatiestelling in SO houden recht op plaats  SWV betrokken bij “herindicaties” SO  Cluster 2 maakt onderdeel uit van instelling i.o. (eigen regeling)

5 Consequenties wetgeving (vervolg) 2014-2015  LGF schooldeel bij SWV (op basis van teldatum 01-10-2011)  LGF-gelden SO (AB) nogmaals gekort met 28%  LGF-gelden SO (AB) naar SWV, met herbestedingsplicht (tenzij gekozen voor “opting-out”)  Leerlingen in SO met geldige indicatiestelling houden recht op plaats  SWV wordt betrokken bij “herindicaties” SO 2015-2016  Start verevening  Instellingen cluster 2 gaan van start

6 Cluster 2 Augustus 2013  Instellingen i.o. cluster 2 (4-6 instellingen landelijk)  Toelating cluster 1 en 2 – ‘Eigen’, Landelijke criteria (CVO)  LGF-deel van school naar Instellingen  Budgettering  Onderwijsarrangementen (licht, medium en intensief)

7 SWV Doel  Alle leerlingen passend onderwijs  Samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning  Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door Taken  Verdeling en toewijzing van extra ondersteuning  Opstellen ondersteuningsplan  Overleg gemeentes

8 SWV (vervolg) Tijdspad  Bestuurlijke inrichting 01-11-2012  Ondersteuningsplan (voor 1 mei 2013)

9 Ondersteuningstoewijzing  Door SWV  Toelaatbaarheidsverklaringen SO (cl 3 en cl 4) en SBO  Toewijzing extra begeleiding in regulier onderwijs  Handelingsgericht  Gebudgetteerd

10 Zorgniveaus  Basisondersteuning (onderwijszorgprofielen)  Preventieve en licht curatieve interventies (extra arrangementen/tussenvoorzieningen)  Intensieve arrangementen (speciale voorzieningen: SO)

11 Financiën nieuwe swv-en  Zorgbudget lichte zorg ( zorgmiddelen samenwerkingsverbanden WSNS)  Bedrag dat toegekend wordt aan SWV (incl. SO) voor zware zorg (aantal leerlingen bao en sbo x landelijk vastgesteld percentage x normprijs)  Verevening cluster 3 en 4 (2014-2018, teldatum 01- 10-2011)

12 Bekostiging  SO scholen ontvangen basisbekostiging rechtstreeks voor alle leerlingen  Van zorgbudget zware zorg worden eerst so leerlingen betaald, daarna overheveling budget naar swv (t-1 systematiek)  Samenwerkingsverband regelt toewijzing plaatsen in SO en én SWV bepaalt zorgbedrag voor leerling, ‘prijscategorie’: laag, middel, hoog (Mg= hoog, lg=midden, cluster 4= laag)

13 3 modellen verdelen van middelen  Schoolmodel Middelen verdelen onder de schoolbesturen/scholen op basis van het leerlingaantal  Expertisemodel Het samenwerkingsverband richt een netwerk in van (tussen) voorzieningen en regelt de aard, omvang en bekostiging van die voorzieningen  Leerlingmodel Onderwijszorgmiddelen komen beschikbaar op basis van individuele handelingsgerichte diagnoses en de aanpak die hiervoor nodig is.

14 leerkracht  Meer leraren regulier onderwijs krijgen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de groep  Opleiding: klassenmanagement aanpak gedrag handelingsgericht werken  Ondersteuning in de klas  Hangt van bekostigingsniveau van SWV af hoeveel ondersteuningsmogelijkheden er zijn, maar zal in de meeste verbanden lager zijn dan nu

15 Directie/bestuur  Samen met team onderwijsondersteuningsprofiel vaststellen, ook het speciaal onderwijs  Overleg met andere scholen/besturen in SWV over continuüm van zorg  Meer/andere tussenvoorzieningen  Afspraken over professionalisering in relatie tot personeelsbeleid

16 Ouders  Na overleg ouders opstellen OPP  Vrijheid bij keuze school  6-10 weken na aanmelding school duidelijkheid op wel/geen plaatsing  Ouders hoeven geen aanvraag te doen voor extra begeleiding of toelaatbaarheid SO (bevoegd gezag)  Instemmen ondersteuningsplan SWV (ondersteuningsplanraad)

17 Kansen Passend Onderwijs  Minder bureaucratie in ondersteuningstoewijzing  Inzetten op preventie  HGW  Clusteren van ondersteuning (schooldeel en AB- deel)  Flexibel inzetten (kort, lang, intensief, minder intensief)  Inrichten tussenvoorzieningen  Cluster 3 en 4 onderdeel SWV, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen  Betere samenwerking onderwijs en jeugdzorg

18 Tweetallen  Behouden (3)  Veranderen

19 Ondersteuning  Leerlingcoaching  Leerkracht/teambegeleiding  Co-teaching  OWP  PBS  Personeel voor tussenvoorzieningen  Tijdelijk personeel inzetten (v.b. interim IB)  Professionalisering  Crisisopvang

20 “Proeftuinen”  Expertiseteam op wijkniveau  Bundelen van begeleiding (afstemmen)  Minder bureaucratie

21 Vragen?


Download ppt "Geen rugzakjes meer, wat nu? Tine Bruijne Mirjam Moons."

Verwante presentaties


Ads door Google