De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijk beleidskader OTO. OTO Opleiden Trainen Oefenen Ter voorbereiding op een ramp of crises.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijk beleidskader OTO. OTO Opleiden Trainen Oefenen Ter voorbereiding op een ramp of crises."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijk beleidskader OTO

2 OTO Opleiden Trainen Oefenen Ter voorbereiding op een ramp of crises

3 Missie en visie landelijk OTO-project Maximaal bijdragen aan het adequaat voorbereid zijn van de zorgsector op rampen en crises Met het OTO-project wordt beoogd: – Adequate voorbereiding op rampen en crises door zorginstellingen en verdere ontwikkeling en bundeling van expertise – Nauwere en betere samenwerking binnen en tussen regio’s – Een kwaliteitsslag in de voorbereiding door medewerkers van zorginstellingen op te leiden, te trainen en te laten oefenen

4 Achtergrond OTO convenant 2008 ter stimulering voorbereiding (jaarlijks € 10 miljoen OTO-stimulingsmiddelen) Status-analyse Nivel: aandacht voor samenwerking, kwaliteit en verantwoording De vrijblijvendheid voorbij: partijen samen op weg naar een beleidskader (als aanvulling op het OTO convenant)

5 Beleidskader op hoofdlijnen De landelijke projectorganisatie – Een effectieve en geborgde OTO-organisatie met duidelijkheid over landelijke versus regionale besluitvorming Beleids- en begrippenkader OTO – Een breed gedragen begrippenkader en afbakening van de besteding van de OTO-stimuleringsmiddelen Uniforme verantwoording – Adequate verantwoording van inhoudelijke aspecten en financiële middelen

6 Stuurgroep OTO (koepels) Landelijk projectleider OTO OTO Platform (11 OTO- coordinatoren + koepels) 11x Regionaal steunpunt OTO LNAZ (ALV) VWS Netwerken acute zorg 11x Gebundelde rapportage € 10 mio stimuleringsgelden is regionaal geld (traumacentrum is kassier voor regionale ketenpartners) Maatschappelijke verantwoording individuele zorginstelling voorzitter - Sturen op inhoud en resultaat landelijke projecten - Vaststellen geaggr./landelijke jaarplannen en verantwoording landelijke projectgelden - opdrachtgever landelijke PL - Voorzitter OTO Platform - Landelijke projecten - Geaggregeerde/landelijke jaarplannen - Voorbereiding/advies aan Stuurgroep -Afvaardiging vanuit alle koepels - Coördinatie, kennis- en netwerk- functie - Ondersteunen, stimuleren - Toetsen en vaststellen aanvragen uit de regio ahv landelijk beleidskader Ingevuld vanuit bureau LNAZ Rapporteert aan SG NAZ: traumacentrum functie, ROAZ en OTO Kassier landelijke projectgelden Verantwoording vanuit ROAZ regio

7 Scope op crisisbeheersing OTO Risico Beheersing Crisis Beheersing Structureel voorkomen van risicovolle situaties Risico reducerende maatregelen Planvorming Opleiden, trainen en oefenen Incident stabilisatie en beheersing Verantwoording en nazorg Terug- koppeling Veiligheidsketen

8 Scope van OTO OTO is gericht op een opgeschaalde situatie als gevolg van een discontinuïteit van zorg met een (dreigende) grote impact. Dat wil zeggen dat er sprake is een (dreigend) dusdanig groot aanbod van patiënten en/of een situatie waardoor de reguliere zorgverlening in de regio ernstig in gevaar komt. De OTO stimuleringsmiddelen mogen derhalve niet worden besteed aan de eigen bedrijfscontinuïteit en de reguliere bedrijfsvoering

9 In ontwikkeling: Kwaliteitskader Doel: een meetbare kwaliteit en effectiviteit in de regio en landelijk (aantoonbaar voorbereid op rampen en crises) Ontwikkelen van een kwaliteitskader met normen, dat aansluit bij scope en begrippenkader landelijk beleidskader Minimumnorm: wat moet een instelling min. geregeld hebben voor een kwalitatief goede voorbereiding op rampen en crises Ontwikkeld op basis van bestaande leidraden en formats die al in de praktijk worden toegepast en effectief blijken Te beginnen bij ziekenhuizen en GGD’en 2 instrumenten als check of een instelling aan het kader voldoet: zelf-evaluatie en visitatie

10 Planning kwaliteitskader Onderdelen: normen, zelftoets, visitatieinstrument Toetsing door middel van proefvisitaties (intercollegiale toetsing) in de regio’s Noord NL, Amsterdam en Limburg: september/oktober 2012 Bespreking in OTO-Platform: november 2012 Besluitvorming OTO-Stuurgroep: december 2012 Lancering en implementatie: start januari 2013

11 Implementatie en borging Kwaliteitskader als onderdeel van landelijk beleidskader Aanpassingen in OTO-Toolkit – Zelfevaluatie kwaliteitskader – OTO-kaarten – Wegwijzer effectief oefenen


Download ppt "Landelijk beleidskader OTO. OTO Opleiden Trainen Oefenen Ter voorbereiding op een ramp of crises."

Verwante presentaties


Ads door Google