De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne

Verwante presentaties


Presentatie over: "DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne"— Transcript van de presentatie:

1 DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne
Peter van Dolen Hoofd Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie

2 Achtergrond Praktijk wijst uit dat huidige Voramp-campagne niet in alle gevallen voldoet Burgers handelen onjuist na afgaan sirene, Soms is de afgegeven richtlijn (“ga naar binnen, sluit deuren en ramen, en zet de radio of TV aan”) onjuist Nieuwe rampencampagne (2006) meer afstemmen op ‘burgerperspectief’ Hoe zit het met de risicoperceptie? Wat zijn de feitelijke risico’s? Wat moeten mensen weten en doen in crisissituaties? Doel: verhogen veiligheidsbewustzijn burger informeren hoe te handelen bij een (dreigende) ramp

3 Zo oud als de weg naar Rome
Keep it simple!

4 De nieuwe campagne: een vorm van risicocommunicatie
Niet: risico = kans x effect Wel: risico = gevaar x perceptie Hoog feitelijk risico Laag gepercipieerd risico Laag feitelijk risico Hoog gepercipieerd risico Overtuigen Instrueren 60% van de technische risicodeskundigen zou kiezen voor een logische, rationele en analytische communicatiestijl. Vanuit dit perspectief bevat de ideale risico communicatie technische, kwantitatieve, of statistische informatie over risico’s. Als het publiek weigert dergelijke informatie voetstoots aan te nemen, wordt dit door de deskundige veelal toegeschreven aan een gebrekkig begrip van het risico, wat zich laat oplossen door het toedienen van ‘correcte’ of ‘objectieve’ informatie of door overreding. Wan neer officials geruststellende informatie geven over de kleine risico’s en de uitgebreide controle van technische installaties – meestal in de vorm van kwantitatieve gegevens die zouden aangeven dat de risico’s op een acceptabel laag niveau liggen – dan passen ze in feite de ‘technische benadering’ toe. Daarmee missen deze deskundigen zo’n driekwart van het publiek als doelgroep omdat deze mensen nu een maal op een ‘andere golflengte’ zitten, dit is nu eenmaal niet het referentiekader van het grootste deel van het publiek. informeren Consulteren

5 Uitgangspunten nieuwe campagne
Aansluiten bij fasen in crisisbeheersing, met name preparatie, respons en nazorg Dichtbij de risicoperceptie van de burger blijven, dus beginnen met: Grote branden Terrorisme (in nauw overleg met NCTb) Industriële rampen Langdurige uitval van nutsvoorzieningen Overstromingsrisico’s Maatwerk voor gemeenten: Burgers bewust maken van de risico’s in de eigen leefomgeving Koppeling met risicokaarten via postcodegebieden Brede middeleninzet, belangrijk platform Simpele boodschap met focus op gewenst gedrag Uitgangspunt 6: gefaseerde uitrol

6 De nieuwe campagne…. Een zorgvuldig opgebouwde campagne met een einde:
Bewustwording Voorbereiding halen Voorbereid zijn Massamediaal met scherp schieten Campagne is een oproep tot overzichtelijke actie: Gericht op gewenst gedrag In verlengde van de oude campagne Informeren en involveren

7 De nieuwe campagne…

8 Maatwerk… Voor gemeenten: Waarom een rampencampagne?
Wat zijn de risico’s? Hoe is de risicoperceptie bij uw inwoners? Hoe kunt u uw inwoners voorbereiden? Wat heeft u hiervoor nodig? Voor specifieke doelgroepen (volgende fase) Online perskit Internetgame / lespakket voor kinderen Maatwerk pakket ism taskforce gehandicapten Pakketten voor bedrijven

9 Gefaseerde uitrol… 25 september massamediale aftrap met stevig fundament voor iedereen Zoveel mogelijk maatwerk In de meest risicovolle gebieden, 1e effectevaluatie rond december Aanpassen en aanvullen Januari 2007 maatwerk waar verder mogelijk Overige ramptypen o.b.v. nader onderzoek Overige doelgroepen o.b.v. nader onderzoek 2e effectevaluatie rond juni 2007 V.a. september 2007 campagne volledig in ritme Massamediaal Lokaal maatwerk Fase 1: De campagne wordt massamediaal gepresenteerd rond september De kernboodschappen van de overall-campagne worden via Postbus 51 (RTV-roulement) bekendgemaakt. Tegelijkertijd wordt de campagne uitgerold in de meest risicovolle gebieden in relatie tot de top vier van gepercipieerde risico’s. Aan het einde van fase 1 (rond december 2006) vindt een effectevaluatie plaats. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of de hoofdboodschap of een aantal middelen / uitingen moeten worden aangepast. Fase 2: In januari 2007 wordt gestart met een verdere uitrol van de campagne in het land op basis van de overige gepercipieerde risico’s . Hiervoor zijn in tussentijd de nog ontbrekende modules ontwikkeld, om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat situationeel wordt bepaald en beleefd. Aan het einde van deze fase (rond juni 2007) vindt wederom een effectevaluatie plaats en wordt bepaald welke aanvullingen / wijzigingen moeten plaatsvinden. Fase 3: Vanaf september 2007 worden de laatste modules ontwikkeld en op bestaande modules de noodzakelijke aanpassingen gepleegd. Gemeenten kunnen dan volledig gebruik maken van middelen die in hun specifieke situatie van belang zijn om hun inwoners optimaal te informeren over risico’s en over handelingsperspectieven in crisissituaties.

10 Dank voor uw aandacht en Denk Vooruit!


Download ppt "DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne"

Verwante presentaties


Ads door Google