De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Waterschap in Alblasserdam Arie Bassa, Heemraad Inez Wissingh, Accountmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Waterschap in Alblasserdam Arie Bassa, Heemraad Inez Wissingh, Accountmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Het Waterschap in Alblasserdam Arie Bassa, Heemraad Inez Wissingh, Accountmanager

2 Missie Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

3 Beheergebied

4 Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie Waterschap Rivierenland (30) (7) (717) Heemraden Dijkgraaf

5 Organisatie Bestuurlijk Algemeen bestuurlijk overleg Stuurgroep Waterplan Projectgebonden Ambtelijk Water-RO overleg Inloopspreekuur Netwerkdag (18 sept) Overleg afdelingshoofden en gemeentesecretaris/S-D

6 Taken

7 Waterveiligheid Primaire keringen langs de rivieren Regionale keringen, zoals boezemkades en langs de Linge Innovatie is een speerpunt Voorliggende waterkering polder Nieuwland

8 Waterketen Bestuursakkoord Water Afvalwaterakkoord gesloten in … om Samenwerken in de waterketen, Alblasserdam met Drechtsteden Afsprakenkader samen door één buis

9 Vaarwegbeheer Openbare vaarwegen Niet aanwezig binnen Alblasserdam Niet-openbare vaarwegen Alblas Ambitie Faciliteren van het vaarweg- beheer

10 Wegen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Beheer en onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom (exclusief rijkswegen en provinciale wegen) Thema's Verkeersveiligheid Waarborgen doelmatige ontsluiting en bereikbaarheid Gladheidsbestrijding

11 Muskusrattenbeheer Veiligheid Schade voorkomen Terugbrengen populatie tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau

12 Watersysteem Voldoende en schoon water in het landelijk gebied Voldoende en schoon water in het stedelijk gebied Voldoende en schoon water in waardevolle en beschermende gebieden

13 Europese en nationale doelstellingen Ambities 2018 klimaatbestendig NBW 2027 KRW-doelstellingen waterkwaliteit Watercondities voor natuur, onder andere Natura 2000

14 Waterplan Gezamenlijk vastgesteld eind 2006: Waterkwaliteit en waterkwantiteit Visie + Uitvoeringsprogramma Aanleg natuurvriendelijke oevers Aanleg waterberging Verbeteren waterkwaliteit Aanpakken hydraulische knelpunten Afkoppelen verhard oppervlak/STIWAS  Overdracht stedelijk water  Zwemwateronderzoek Lammetjeswiel

15 Waterplan Specifieke projecten in uw gemeente: Waterberging A15 + RWS (3 ha)

16 Waterplan l Natuurvriendelijke oevers Lammetejswiel, Blokweer l Automatisering inlaten l Automatisering stuw Vinkenpolder

17 Ontwikkelingen Toename verhard en bebouwd oppervlak Klimaatverandering Toename neerslagintensiteit Langere droogteperioden in de zomer Hogere rivierafvoeren in de winter/ lagere rivierafvoeren in de zomer Zeespiegelstijging Bodemdaling

18 Ruimtelijke ordening Structuurvisies en bestemmingplannen Digitale Watertoets Waterbeheerprogramma Regionale aanpak: waterkeringen (boezemkades, primaire waterkering) Regionale aanpak: watersysteem en waterketen (visie Kansen voor water en klimaatadaptatie AV, samenwerking waterketen)

19 We hebben elkaar nodig Water en stad; riolering en zuivering; water en land; waterkeringen en veilig wonen en werken; (water)wegen en bereikbaarheid en recreatie Gemeenten en waterschap hebben ELKAAR hard nodig.


Download ppt "Het Waterschap in Alblasserdam Arie Bassa, Heemraad Inez Wissingh, Accountmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google