De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Watermanagement 01-10-2012. Inhoud Watermanagement en de ondergrond? Klimaat, menselijk handelen en het landschap Uitdagingen en oplossingen Casus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Watermanagement 01-10-2012. Inhoud Watermanagement en de ondergrond? Klimaat, menselijk handelen en het landschap Uitdagingen en oplossingen Casus."— Transcript van de presentatie:

1 Watermanagement 01-10-2012

2 Inhoud Watermanagement en de ondergrond? Klimaat, menselijk handelen en het landschap Uitdagingen en oplossingen Casus

3 Nederland en water Landschap Ondergrond Watersysteem KLIMAAT MENSELIJKE INVLOED

4 De natuur en water 8.000 v. Chr. 5.000 v. Chr 1.800 v. Chr 50 n. Chr. 800 n. Chr. Duinen Rivierklei en -zand Veen

5 De mens en water: watermanagement

6 Klimaat Temperatuur stijging Zeespiegelstijging Neerslagtoename Droge perioden Bodemdaling

7 Nederland en water toen en nu

8 MENSELIJKE INVLOED Landbouw

9 Nederland en water toen en nu MENSELIJKE INVLOED Industrie

10 Nederland en water toen en nu MENSELIJKE INVLOED Steden

11 Nederland en water toen en nu MENSELIJKE INVLOED Steden

12 Locatie Bodem en water Hoog Nederland Laag Nederland Stedelijk gebied Ondergrond (veen / zand / klei / grind / leem)

13 Hoog Nederland Stuwwallen Hoge zandbulten Diepe grondwaterstanden Infiltratiegebieden Wateraspecten Veel neerslag Natte dalen Sprengen

14 Hoog Nederland Hoge zandgronden Oostelijk Dekzanden, zwerfkeien, keileemafzetting Wisselende grondwaterstanden Wateraspecten Keileem  dun freatisch pakket Vennen Beken in lage delen –veelal vergraven of gekanaliseerd

15 Hoog Nederland Hoge zandgronden Zuidelijk Dekzanden Noord-Zuid georiënteerde riviertjes Wateraspecten Vennen Rivieren Grote kanalen Vervening

16

17 Laag Nederland Kust en Waddenzee Zandaanvoer (Zuid naar Noord) Duinen en dijken Wadden: wandelen Wateraspecten Kwel en verzilting Zeekleiafzetting Overstromingen Drinkwatervoorziening

18

19 Laag Nederland Zeekleigebied Bewoning op natuurlijke terpen en heuvels Landwinning –kwelders bedijken –Inpoldering Wateraspecten Kreken Inversie van het landschap door inklinking bodem Zeedijken

20

21 Laag Nederland Veengebied Diep gelegen Bodemdaling Grootschalige afgraving en inpoldering Wateraspecten Slechte bodemdoorlatendheid Hoge grondwaterstanden Zoute kwel

22

23 Laag Nederland Rivierengebied Veel grind en grof zand in diepe ondergrond Complexe bovenste laag Laagland: meandering Wateraspecten Bedijking  uiterwaarden Kwel stromen vanuit de rivier Kanalisatie en normalisatie Ruimte voor de rivier

24

25 Stedelijk gebied Vaak zand of veengrond in west-Nederland Verharde gebieden Alternatieven voor waterberging

26 Nederland en water nu STAND VAN ZAKEN

27 Nederland en water UITDAGINGEN

28 Uitdagingen nu Waterberging in de stad Kustbescherming verbeteren Omgaan met verzilting Kritisch rivierpeil Ruimte voor de rivier

29 Uitdagingen toekomst Klimaatverandering –neerslag –stijging van rivierpeil en zeewaterpeil –langere droge periodes Bevolkingsgroei Urbanisatie –bodemdaling –meer watergebruik –minder ruimte

30 Nederland en water nu OPLOSSINGEN VOOR DE TOEKOMST

31 Oplossingen IJsselmeerpeil verhogen Beekherstel Zandmotor Ruimte voor de rivier Waterwonen Water in de wijk Dijken versterken

32 Watertoets Sinds 2000 water als mede ordenend principe  Verplicht aandacht voor water in ruimtelijke plannen Overleg verantwoordelijke overheden Maatregelen om water te beschermen tegen ons / ons te beschermen tegen water Vastgelegd in waterparagraaf

33 Watermanagement

34 Casus Beschrijf voor de Waalhaven en / of de Rijnhaven: -Wat voor type landschap dit van oorsprong is -Welke menselijke ingrepen hier hebben plaatsgevonden -Welke waterproblemen je hier kunt verwachten -Welke oplossingen er in Rotterdam worden gezocht voor deze problemen


Download ppt "Watermanagement 01-10-2012. Inhoud Watermanagement en de ondergrond? Klimaat, menselijk handelen en het landschap Uitdagingen en oplossingen Casus."

Verwante presentaties


Ads door Google