De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplannen Proces Jan Pieters. Wat is een bestemmingsplan? Een plan waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken vastliggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplannen Proces Jan Pieters. Wat is een bestemmingsplan? Een plan waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken vastliggen."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplannen Proces Jan Pieters

2 Wat is een bestemmingsplan? Een plan waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken vastliggen dat bindend is voor iedereen

3 Soorten 1. Actualisatie bestemmingsplannen 2. Ontwikkelbestemmingsplannen

4 Actualisatie bestemmingsplannen Buitengebied en stedelijk gebied  Inventarisatie gebied/stedenbouwkundige analyse  Onderzoeken  Begrenzing plangebied digitaal! Buitengebied  Instellen klankbordgroep

5 Ontwikkelbestemmingsplan, aanvraag (1)  “Toets binnenplans” (passend of binnen ontheffingenbeleid) óf “buitenplans”  Buitenplans  Korte toets wet- en regelgeving, beleid (Europees, landelijk, provinciaal, regionaal, lokaal-structuurvisie  Toets in BBO “5 minuten”  Info aan initiatiefnemer o.a. tijdsbeslag; kosten!

6 Aanvraag (2)  Aanvrager besluit tot principeverzoek -> leges  Begrenzing plangebied (digitaal)  Algemene toets haalbaarheid  Overleg PH: toets mening college  (Globaal) onderzoek (postbussen) -> obstakels voorkomen  BBO: integrale afweging  Principeverzoek begeleid van ambtelijk advies -> College -> RIB  Akkoord -> Omgevingsvergunning (afwijking); wijzigingsplan of nieuw BP (laatste = bevoegdheid raad)

7 Nieuw (ontwikkel) bestemmingsplan  Stedenbouwkundig kader  Begrenzing plangebied (digitaal)  Kennisgeving Art 1.3.1 Bro (voorbereiding bp), niet voor wijzigingsplan  Onderzoeken

8 Onderzoeksfase (1)  Natuur Flora en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Natura 2000 gebieden Quick scan -> uitvoerig: periodegebonden!  Cultuurhistorie - Monumenten - Archeologie: archeologische verwachtingenkaart

9 Soorten onderzoeken (2)  Milieu Lucht, water, bodem, geluid, veiligheid, duurzaamheid, verkeer, parkeren  Economische uitvoerbaarheid/kostenverhaal Anterieure ovk, Exploitatieplan, Posterieure ovk (toelichting aan raad 23 september 2010)

10

11

12 Besluiten  Integrale afweging besluit College  Besluit Raad

13 Voorontwerpbestemmingsplan  Inspraak/vooroverleg – info raad via RIB  Behandeling uitkomsten inspraak/vooroverleg in Cie/Raad

14 Ontwerpbestemmingsplan  Ter visielegging ontwerpbestemmingsplan  Zienswijze  Nota van beantwoording  Hoorzitting Cie  Behandeling Cie  Raad

15 Vaststelling bestemmingsplan  Ongewijzigd -> bekendmaking na 2 weken  Gewijzigd -> bekendmaking na 6 weken  Mogelijkheid van beroep bij afdeling Bestuurs- rechtspraak, RvS  Voorlopige voorziening/schorsing bij RvS  Inwerkingtreding  Onherroepelijk

16 Tijdspad Weken Onderzoek12-7812 78 Voorontwerp26 104 Ontwerp12-26 130 Vaststelling2-6 136 Beroep/Vlp voorziening52 188

17 Versnellingsmogelijkheden bij actualisatie Meer werken met standaarden Globaler plannen Geen ontwikkelingen meenemen, “actualisatie is het doel” -> 95 % van het plangebied wacht op 5% Beheersverordening

18 Versnellingsmogelijkheden bij ontwikkel bp Voorontwerp weglaten en starten met ontwerp Meer standaarden Wabo aanvraag met ruimtelijke onderbouwing stimuleren Degelatie van besluitvorming aan college Samenvoeging van het proces van planvorming en het formele bestemmingsproces

19 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Bestemmingsplannen Proces Jan Pieters. Wat is een bestemmingsplan? Een plan waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken vastliggen."

Verwante presentaties


Ads door Google