De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistraties Optimaal benut Basisgegevens zijn “het water uit de kraan” Gabriel van Tiggelen senior adviseur Informatiebeleid VNG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistraties Optimaal benut Basisgegevens zijn “het water uit de kraan” Gabriel van Tiggelen senior adviseur Informatiebeleid VNG."— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistraties Optimaal benut Basisgegevens zijn “het water uit de kraan” Gabriel van Tiggelen senior adviseur Informatiebeleid VNG

2 Noodzakelijk voor goede beleidsvorming, efficiënte bedrijfsvoering en eenduidige service aan burger en bedrijfsleven Basisregistraties en kernregistraties Belang voor Politiek, Management en Publiek Definitie en voorbeelden van basisregistraties Uitdagingen op landelijk en gemeentelijk niveau … eventueel voorbeeld BGT Basisregistraties

3 Basisregistratie: - Met wettelijke kaders omgeven registratie van gegevens - Gebaseerd op authentieke brondocumenten. - Eénmalig inwinnen, meervoudig gebruik hele overheid - Kwaliteitsborging Voorbeelden: - Basisregistratie Personen, - Basisregistratie Bedrijven - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, - Basisregistratie Grootschalige Topografie - Basisregistratie Percelen - …. Kernregistraties: Registratie binnen één overheid volgens eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik Basisregistraties en Kernregistratie

4 Maatschappelijke thema’s Gegevensmanagement Voor wie doen we het? (Politiek: Beleidsvorming, Handhaven, Rampenbestrijding, …) Bedrijfsvoering (Management: Juiste gegevens op juiste tijd op juiste plaats) Klantgericht werken (Burgers en Bedrijven: analoog en digitaal loket) Wetgeving (Wkpb, BAG, Wabo, Wro, BSN, BIN,…)

5 De e-overheid is een overheid die... Niet naar de bekende weg vraagt en klantgericht Zich niet voor de gek laat houden Weet waar ze het over heeft Haar zaken op orde heeft Niet meer uitgeeft dan nodig Kortom de excellente gemeente

6 Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) E-toegang (bv. Mijn overheid.nl) E-authenticatie (DigiD) Nummers (bv. BSN) Basisregistraties (GBA, BAG, BGT, …) E-informatie uitwisseling (digilevering, …) Zes voorbeeldprojecten waaronder Wabo

7 Stelsel Basisregistraties Bedrijven Niet Nat Pers / Vestigingen Personen Gemeentelijk Basis Administratie Adressen gemeenschappelijk ontsluitingsgegeven Percelen Kadaster Topografie objecten Gebouwen Panden Verblijfobjecten Ligt op Ondergrond voorHeeft zakelijk recht op Is eigenaar van Is gevestigd in Woont in Naamgeving van

8 Stelsel Basisregistraties KvK BRA Persoon GBANHR BGR Woonplaats BRK GBKN BRT Kleinschalig Geo-object INA AON BSN FIN BSN BRIKR BSN FIN LUID FINBSN RNI Niet Ingezetene DINO “Ondergrond” Gekentekend Voertuig Ingezetene Niet Natuurlijk persoon Vestiging Inkomen Openbare ruimte Nummer- aanduiding Adresseerbaar object Standplaats, Ligplaats Verblijfs- object Pand Natuurlijk persoon Recht Zakelijk Lijnelement Onroerende zaak Leidingnetwerk Perceel Appartements recht Grootschalig object topografisch Maatschappelijke activiteit Onderneming verband Dienst Uitkering Loon woz Woz-object Woz-waarde Is belangheb- bende van Maakt onderdeel uit van LeverancierAfnemer Legenda BSNBurger Service Nummer KvKKamer van Koophandel nummer FINFiscaal Nummer AONAdresseerbaar Object Nummer INAIdentificatie code Nummer Aanduiding IORIdentificatie code Openbare Ruimte WINWoonplaatsidentificatie XXX De identificatiecode XXX voor een A wordt door de Leverancier aan de Afnemer geleverd. De afnemer registreert met deze code de relaties bij B naar het geïdentificeerde object. BASISREGISTRATIES BGRBasis Gebouwen Registratie BRABasis Registratie Adressen BRIBasisregistratie Inkomens BRKBasisregistratie Kadaster BRTBasisregistratie Topografie DINONederlandse ondergrond GBAGemeentelijke Basis Administratie GBKNGrootschalige basiskaart Nederland KRKentekenregistratie LUIDLonen, Uitkeringsrelaties en Dienstverbanden NHRNieuwe Handelsregister RNIRegistratie Niet ingezetenen AB Eerste zes Volgende drie Nu bekende laatste drie B In de registratie wordt (uiteindelijk) bij elk object B ook geometrische gegevens opgenomen. Objecten met geometrie kunnen op een kaart t.o.v. elkaar worden gepositioneerd.

9 Eisen Wettelijke Basisregistratie De twaalf eisen: 1. De basisregistratie is bij wet geregeld. 2. De afnemers hebben een terugmeldplicht. 3. De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid. 4. Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid. 5. De realisatie en exploitatie geschieden tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de verdeling ervan. 6. Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van de basisregistratie. 7. Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen houder en afnemer. 8. Er zijn duidelijke procedures met betrekking tot de toegankelijkheid van de basisregistratie. 9. Er is een stringent regime van kwaliteitsborging. 10. Er is vastgelegd dat, en hoe, afnemers van gegevens op een niet vrijblijvende wijze betrokken worden bij de besluitvorming betreffende de basisregistratie. 11. De positie van de betreffende basisregistratie binnen het stelsel van basisregistraties is duidelijk gemaakt en de relaties met andere basisregistraties zijn beschreven. 12. De zeggenschap over de basisregistratie berust bij een bestuursorgaan en er is een minister verantwoordelijk voor het realiseren, respectievelijk functioneren, van de betreffende basisregistratie.

10 Landelijke Regie Basisregistraties Landelijke uitdagingen Stuurgroep Stelsel Basisregistraties Daaronder diverse regiegroepen Actuele zaken: Generieke stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, Digilevering Stelsel financiering / Input financiering Synchronisatie van wetten en begrippen (lange adem)

11 Verantwoording individuele basisregistraties? Gemeentelijke Basisregistraties (GBA, BAG, BGT, WOZ, …, NHR, BRT, ….) Verantwoording Stelsel van Gemeentelijke Basisregistraties? (Op welk niveau? Hoe organiseer je dat?) Componenten -> Rollen -> Organisatie (Basisreg, LV’s, Koppelingen, Stelselvoorz, Geg.makelaar (Vakmed, Bronhouder, beheerders, Gegmak, Stelselregie, CIO) Regie op het Stelsel (Gemeentelijk)

12 Gemeentelijke Uitdaging Aanhaken bij politieke en bedrijfskundige relevantie Processen gemeentebreed Aanvraag → Afhandelen (gebruik basisgegevens) → Besluit Gegevensbeheer gemeentebreed BGT en Geo onderdeel van gehele gemeentelijke bedrijfsvoering

13 Uitvoeringstoets Is de wet realiseerbaar en uitvoerbaar voor gemeenten? Algemeen Politiek / bestuurlijk Planning Organisatieontwikkeling Informatievoorziening en ICT Implementatie

14 Basisgegevens zijn “het water uit de kraan” Is vanzelfsprekend en krijgt daarmee te weinig aandacht op (gemeentelijk) bestuurlijk niveau Wel noodzakelijk voor politieke doelstellingen bedrijfsvoering service aan burger en bedrijf

15 Voorbeeld Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

16 Kader invoering BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. De realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heeft het volgende doel: - de hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Dit is geen doel op zich maar draagt bij aan: - betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, - administratieve lastenverlichting, - betere samenwerking binnen de overheid en - kostenbesparing in ketens. Deze beoogde maatschappelijke baten zijn leidend voor de inrichting van BGT.

17 BGT bouwsteen van De Andere Overheid De E-Overheid Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) De Nederlandse Overheid en Referentie Architectuur (NORA) Stroomlijning Basisgegevens, stelsel basisregistraties Inspire GIDEON

18 Veranderingen Topografie De belangrijkste veranderingen zijn de volgende: 1. De basisregistratie wordt bij wet geregeld. 2. De betrokken partijen sluiten voorafgaand aan het realisatietraject een convenant af waarin zij zich accoord verklaren met hun rol in de toekomstige situatie en hun medewerking toezeggen aan de realisatie. 3. De betrokken partijen ondertekenen bij de start van het ontwerptraject een intentieverklaring waarin zij hun medewerking toezeggen aan de totstandkoming van het definitief ontwerp en de afspraken over de realisatie. 4. Het gebruik was vrijwillig en wordt verplicht binnen de overheid en in het geval van wettelijke verplichtingen ook daarbuiten. 5. Voor overige gebruikers buiten de overheid geldt gebruiksrecht. 6. Voor partijen met gebruiksplicht geldt ook terugmeldplicht. 7. De inhoud en specificaties konden per producent verschillen en worden landelijk uniform. 8. De productie blijft decentraal georganiseerd, maar levert een uniform product. 9. Een aantal bronhouders binnen de overheid is verantwoordelijk voor een aan hen toegewezen deel van de basisregistratie. 10. Zij kunnen de regie op de uitvoering zelf doen doen of deze kan worden belegd bij een samenwerkingsverband. 11. Het volledige bestand is beschikbaar via de Landelijke Voorzieningen. 12. De Landelijke Voorzieningen worden centraal ontwikkeld en beheerd. 13. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor hun interne ICT. 14. De beleidsmatige aansturing wordt éénduidig door het instellen van één regieraad met de minister van VROM als eindverantwoordelijke. 15. De productie gebeurde in belangrijke mate in publiek-private samenwerking en deze wordt een publieke taak. 16. De financiering werd gedaan door publieke en private partijen en wordt in de toekomst volledig door de overheid verzorgd.

19 Basisregistratie Grootschalige Topografie De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland Draagt bij aan betere dienstverlening en betere samenwerking en kostenbesparing De beoogde maatschappelijke baten zijn leidend voor de inrichting van de BGT Grootschalige kaart: 1:500 tot 1:5000

20 Grootschalige kaart 1:500

21 Grootschalige kaart 1:5000

22 Uitvoeringstoets / MKBA Doel Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets informatiekundig bestuurlijk Resultaten Uitvoeringstoets Doel MKBA / Resultaten MKBA Gevolgen programma BGT

23 Uitvoeringstoets Doelstellingen van de wet duidelijk Visie BGT sluit aan op NUP / @genda 2015 Aanpassen werkprocessen noodzakelijk Impact voor gemeenten onduidelijk Belang en consequenties IMGeo onderschat Positie sturing planning omvang SVB onduidelijk Handreikingen opleidingen nog in ontwikkeling Aansluiting op stelselvoorzieningen onduidelijk Financiën onduidelijk

24 MKBA Kosten/Baten Project t.o.v. niets doen Landelijke GBKN komt niet tot stand Netbeheerder hebben grote invloed Dubbele inwinnen en registratie Analyse en beleidsvorming lastig Er komt één kaart Inhoud van de kaart is gestandaardiseerd Kaart in toegankelijk Baten komen pas tot stand op IMGeo niveau!!!

25 MKBA effecten BGT 1.Meerkosten productie toezicht terugmelden 2.Efficiëntere productie 3.Besparingen beheerkaarten openbare ruimte 4.Besparingen in projecten 5.Betere dienstverlening burgers en bedrijven 6.Betere beleidsanalyse en onderzoek 7.Commerciële toepassningen 8.Afleiden BRT uit BGT 9.Besparing Europese verplichtingen


Download ppt "Basisregistraties Optimaal benut Basisgegevens zijn “het water uit de kraan” Gabriel van Tiggelen senior adviseur Informatiebeleid VNG."

Verwante presentaties


Ads door Google