De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN."— Transcript van de presentatie:

1 Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

2 Inhoud l Huidige situatie l Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie –Organisatie –Standaardisatie –Financiering l Te zetten stappen

3 Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Stichting LSV GBKN Stichting LSV GBKN EnergieNed Unie van Watersch. Vecai Vewin VNG 10 Regio- vertegenwoordigers Koepel Organisaties Essent Kadaster KPN Nuon Landelijke Participanten >5% Besturen Regionale Samenwerkings- Verbanden DB Secretariaat LSV GBKN Top.Prod. Gemeenten RWS ProRail Organogram

4 Kenmerken huidige GBKN l Geproduceerd/geëxploiteerd door: –Gemeenten (25) –Regionale Samenwerkingsverbanden (10) l Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd l Bijna 500 vaste afnemers l Gefinancierd door de deelnemers/afnemers l Rechten bij deelnemers en TPG l Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden

5 Het proces tot nu toe l November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM; l April 2004: gesprek met Minister VROM; l Januari 2005: aanbieding Stappenplan aan VROM; l Februari 2005: start onderzoek door KplusV; l Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel; l Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM; l Zomer 2006: opstellen businessmodel obv voorstel l Najaar 2006: besluit Minister over intentieverklaring

6 Basisregistratie Grootschalige Topografie l Waarom? –Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen; –Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, etc; –Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing; –Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en LSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen.

7 Uitgangspunten voorstel l Scheiding van beleid en beheer; l Registratie van topografische objecten bij de bron; l Handhaving huidige functionaliteit/kwaliteit GBKN; l Op middellange termijn, enkelvoudig inwinnen van gegevens tbv verschillende schaalniveaus; l Verantwoordelijkheid voor het (laten) produceren ligt bij de overheid.

8 Stelsel van Basisregistraties Natuurlijk Persoon (GBA) Natuurlijk Persoon (GBA) Adres Gebouw Kadaster Topografie Niet-natuurlijk Persoon/bedrijf (Handelsregister) Niet-natuurlijk Persoon/bedrijf (Handelsregister)

9 Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie? l Organisatie –Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden –Structuur, veel partijen l Uniformering en standaardisatie –Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel l Financiering –Investering en verdeling lasten

10 Voorwaarden vanuit LSV l Financiële bijdrage nodig van Rijksoverheid, eenmalig en structureel; l Garanties tav hoogte exploitatielasten; l Garanties mate van invloed afnemers; l Handhaving kwaliteit huidige product; l Aansluiting op Landelijke Voorziening Basisregistraties; l Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel.

11 Organisatie l Bronbeheer door vnl. gemeenten, evt. via bestaande regionale samenwerking; l Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster); l Regie-organisatie van alle bronhouders (Gemeenten, RWS, ProRail, Waterschappen en provincies); l Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer; l Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.

12 Organisatiemodel VROM/BZK - Landelijke Beheerorganisatie Basisregistraties Regie-organisatie GBKN Landelijke Voorziening/Beheer GBKN Gebruikersraad GemeentenGem. via RSV’sRWS/ProRailProvinciesWaterschappen

13 Gevolgen voor Gemeenten/Provincies/RWS/ ProRail/Waterschappen l Worden bronhouder voor eigen beheergebied; l Krijgen verantwoordelijkheid voor kwaliteit; l Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV of ir-bureau); l Ondersteuning vanuit Landelijke voorziening; l Vormen gezamenlijk Regieorganisatie; l Dienen beheergebieden op elkaar af te stemmen;

14 Standaardisatie l Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit; l Gebouwen aangevuld, objectgericht en afgestemd op BAG; l Bronbestanden geselecteerd en ingepast; l Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.

15 Businessmodel l Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27; l Centrale financiering jaarlijkse kosten; l Kostenverdeling obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit; l Overgangsmodel in periode 2007 – 2009.

16 Financiering l Bijhoudingskosten (ca. M€ 17) volledig door de overheid gedekt (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Kadaster); l Kosten Landelijke organisatie (ca. M€ 3) door afnemers gefinancierd; l Tot 2010 toename aandeel Rijk (naar ca. M€ 9) in bijhoudingskosten; l Eenmalige vergoeding Rijk voor kosten Implementatie en Standaardisatie van M€ 20.

17 Implementatiestappen l Wetgevingstraject l Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal) l Aanpassing datasets bij afnemers l Inrichten landelijke voorziening l Aansluiten bronhouders en afnemers op landelijke voorziening l Communicatie en voorlichting

18 Samengevat l Implementatie vanaf 2007 in stappen; l GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010; l Huidige organisatie omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke voorziening en Bronhouders; l Eenmalige investering implementatie en standaardisatie door Rijk l Vanaf 2007 geleidelijke toename bijdrage Rijk in jaarlijkse exploitatielasten; l Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen; l Kosten landelijke organisatie gedragen door afnemers.

19 Dank u voor uw aandacht! Actuele informatie via: de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal of www.gbkn.nl


Download ppt "Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN."

Verwante presentaties


Ads door Google