De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie"— Transcript van de presentatie:

1 Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie
GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

2 Inhoud Huidige situatie
Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie Organisatie Standaardisatie Financiering Te zetten stappen

3 Organogram Algemeen Bestuur DB Stichting LSV GBKN Secretariaat
RWS ProRail EnergieNed Unie van Watersch. Vecai Vewin VNG Essent Kadaster KPN Nuon 10 Regio- vertegenwoordigers Top.Prod. Gemeenten Koepel Organisaties Besturen Regionale Samenwerkings- Verbanden Landelijke Participanten >5%

4 Kenmerken huidige GBKN
Geproduceerd/geëxploiteerd door: Gemeenten (25) Regionale Samenwerkingsverbanden (10) Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd Bijna 500 vaste afnemers Gefinancierd door de deelnemers/afnemers Rechten bij deelnemers en TPG Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden

5 Het proces tot nu toe November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM;
April 2004: gesprek met Minister VROM; Januari 2005: aanbieding Stappenplan aan VROM; Februari 2005: start onderzoek door KplusV; Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel; Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM; Zomer 2006: opstellen businessmodel obv voorstel Najaar 2006: besluit Minister over intentieverklaring

6 Basisregistratie Grootschalige Topografie
Waarom? Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen; Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, etc; Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing; Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en LSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen.

7 Uitgangspunten voorstel
Scheiding van beleid en beheer; Registratie van topografische objecten bij de bron; Handhaving huidige functionaliteit/kwaliteit GBKN; Op middellange termijn, enkelvoudig inwinnen van gegevens tbv verschillende schaalniveaus; Verantwoordelijkheid voor het (laten) produceren ligt bij de overheid.

8 Stelsel van Basisregistraties
Natuurlijk Persoon (GBA) Gebouw Adres Topografie Niet-natuurlijk Persoon/bedrijf (Handelsregister) Kadaster

9 Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie?
Organisatie Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden Structuur, veel partijen Uniformering en standaardisatie Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel Financiering Investering en verdeling lasten

10 Voorwaarden vanuit LSV
Financiële bijdrage nodig van Rijksoverheid, eenmalig en structureel; Garanties tav hoogte exploitatielasten; Garanties mate van invloed afnemers; Handhaving kwaliteit huidige product; Aansluiting op Landelijke Voorziening Basisregistraties; Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel.

11 Organisatie Bronbeheer door vnl. gemeenten, evt. via bestaande regionale samenwerking; Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster); Regie-organisatie van alle bronhouders (Gemeenten, RWS, ProRail, Waterschappen en provincies); Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer; Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.

12 Organisatiemodel VROM/BZK - Landelijke Beheerorganisatie
Basisregistraties Regie-organisatie GBKN Landelijke Voorziening/Beheer GBKN Gebruikersraad Gemeenten Gem. via RSV’s RWS/ProRail Provincies Waterschappen

13 Gevolgen voor Gemeenten/Provincies/RWS/ProRail/Waterschappen
Worden bronhouder voor eigen beheergebied; Krijgen verantwoordelijkheid voor kwaliteit; Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV of ir-bureau); Ondersteuning vanuit Landelijke voorziening; Vormen gezamenlijk Regieorganisatie; Dienen beheergebieden op elkaar af te stemmen;

14 Standaardisatie Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit;
Gebouwen aangevuld, objectgericht en afgestemd op BAG; Bronbestanden geselecteerd en ingepast; Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.

15 Businessmodel Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27; Centrale financiering jaarlijkse kosten; Kostenverdeling obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit; Overgangsmodel in periode 2007 – 2009.

16 Financiering Bijhoudingskosten (ca. M€ 17) volledig door de overheid gedekt (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Kadaster); Kosten Landelijke organisatie (ca. M€ 3) door afnemers gefinancierd; Tot 2010 toename aandeel Rijk (naar ca. M€ 9) in bijhoudingskosten; Eenmalige vergoeding Rijk voor kosten Implementatie en Standaardisatie van M€ 20.

17 Implementatiestappen
Wetgevingstraject Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal) Aanpassing datasets bij afnemers Inrichten landelijke voorziening Aansluiten bronhouders en afnemers op landelijke voorziening Communicatie en voorlichting

18 Samengevat Implementatie vanaf 2007 in stappen;
GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010; Huidige organisatie omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke voorziening en Bronhouders; Eenmalige investering implementatie en standaardisatie door Rijk Vanaf 2007 geleidelijke toename bijdrage Rijk in jaarlijkse exploitatielasten; Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen; Kosten landelijke organisatie gedragen door afnemers.

19 Dank u voor uw aandacht! Actuele informatie via:
de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal of


Download ppt "Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie"

Verwante presentaties


Ads door Google