De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 oktober 2011 CBS Bouwsymposium 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 oktober 2011 CBS Bouwsymposium 2011."— Transcript van de presentatie:

1 27 oktober 2011 CBS Bouwsymposium 2011

2 Inleiding Kadaster (bron) Cijfers bouw/ markttoepassingen
BAG en het Bouwproces

3 Basisregistratie Kadaster & Topografie
Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik (geen duplicatie) Gebruik verplicht in publieke sector Publieke gebruiker mag afgaan op juistheid gegevens Kwaliteit kenbaar Terugmeldplicht Belangrijke kenmerken van de authentieke registratie Wat is een basisregistratie en wat houdt dit in.?

4 Basisregistratie Kadaster => input
Basis is akten registratie Soort mutatie akte, o.a.; Akte van Koop en Verkoop Akte van Splitsing in Appartementsrechten Akte van Vestiging zakelijk recht van Erfpacht Akte van Vestiging zakelijk recht van Opstal Hypotheek akten Het kadaster is van oudsher een registratieve organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat het Kadaster alle rechtshandelingen, welke met name via het notariaat worden bevestigd, verwerkt en bijhoud in de Openbare Registratie. Voor onroerend goed en hypothecaire transacties geldt dat inschrijving in de Openbare Registers verplicht zijn en dat daarmee de juridische tot standkoming een feit is. De inschrijving en verwerking geschiedt obv akten. De akten worden ingeschreven in de Openbare Registers (boekhouding). Vanuit de inschrijving worden de akten verwerkt in een Geautoriseerd Kadastrale Registratie, zodat bijhouding en ontsluiting van de actuele rechtstoestand tot stand komt. In de huidige economische situatie ontvangen wij jaarlijks circa akten. AL deze akten vormen de basis van het kunnen ontsluiten van informatie. Voor de woningmarkt zijn de belangrijkste en meest voorkomende akten: zie opsomming

5 De registratie Bestaat uit kadastrale registratie en kadastrale kaart
Bevat: authentieke gegevens uit eigen bron authentieke gegevens uit andere registraties andere gegevens De kadastrale registratie behelst, naast alle aktengegevens (oa eigendomstoestand en rechten) ook de vervaardiging en bijhouden van de kadastrale kaart. Deze komt tot stand obv wat in de akten is overeengekomen. Het is een vertaalslag wat juridisch is overeengekomen en wordt visueel getoond waar de kadastrale grenzen lopen. In kadastrale registratie worden authenthieke gegevens bijghouden. Dwz wat is origineel en onmiskaar noodzakelijk. Te denken valt aan de kadastrale aanduiding. Elk perceel in Nederland (het zijn er ruim 9 mln) heeft een eigen unieke aanduiding, die bestaat uit een kadastrale plaatsnaam, sectie aanduidig en nummer. Het kadaster is hiervoor verantwoordelijk. In onze registratie houden wij ook gegevens bij van andere instanties. De meest bekende is het adres. De bron ligt bij de gemeente en wordt heden ten dage bijgehouden via de BAG. Later kom ik hier nog op terug. Ik wil het met u hebben over de degelijke middenklasser. Wat zijnde verschillen ten opzichte van vroeger: Direct Terugmeld plicht Verplicht gebruik Op korte termijn Verhoogde kwaliteit samenwerking Op lange termijn Informatie vervaardiging door assemblage van authentieke onderdelen waarbij u en ik betrokken zijn We gaan dus samenwerken om die raceauto te assembleren en te tunen.

6 Basisregistratie Kadaster => output en samenhang
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers Toestandsdatum Kadastraal object Kadastrale aanduiding: ZWOLLE B Grootte: 3 a 6 ca Locatie: H. Roland Holststraat 11 8023 CG Zwolle Gerechtigde 1/2 Eigendom De heer Otto Pieter Zwaarder Geboren op te oldebroek H. Roland Holstraat CG Zwolle 1/2 Eigendom O.P.Zeker vastgoed BV H. Roland Holstraat CG Zwolle Adres en Gebouw BAG Persoon GBA Bedrijf Handelsregister Viualisatie van de het objectbericht samengesteld uit verschillende bronnen

7 Context perceel persoon pand
De samenhag. Belangrijk is om aan te geven dat persoon perceel en pand de kern vormen van het stelsel. Je kan aangeven dat de samenwerking tot stand komt in de vorm van een PPP constructie public, public partnership

8 Basisregistratie Kadaster
Openbare registers (brondocumenten) Relazen en hulpkaarten Bijhouding Producten Kadastrale registratie (incl. Kaart) Terugmelding basisregistraties Distributie gegevens basisregistratie stelsel Scope van het stelsel en de plaats van de authentieke registratie Kadaster ( kaart en administratie. Openbaar register valt niet onde de authentieke registratie evenals veldwerken en hulpkaarten

9 Cijfers bouw/ markttoepassingen
Basis is perceel (grond) registratie Soort grond registratie (bebouwingscodes) Wonen Bedrijvigheid Terrein (nieuwbouw/ agrarisch) Zie: Tijdens de verwerking van akten, registreren wij obv de akten kenmerken en/of codes van de transactie. Ofschoon wij de actuele rechtstoestand bijhouden en ontsluiten, houden wij van alle transacties maandelijks mutatie bestanden bij. Dit doen wij op een aantal vlakken. Gemakshalve van alle Eigendomstransacties en van alle Hypotheektransacties. Vanuit deze bestanden kunnen wij selecteren op diverse kenmerken; zoals zie opsomming. Het mooie is dat dit met behulp van topografie visueel te maken is in diverse overzichtskaarten. Zie bijvoorbeeld Utrecht Noord/ Overvecht voor hoe de situatie is van bewoud/onbebouwd. Met behulp van dergelijke overzichten is in een oogopslag te zien waar ruimte is voor bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordering.

10 Bebouwd/ onbebouwd

11 Cijfers bouw/ markttoepassingen
Type rechthebbende(n): Natuurlijk persoon Niet natuurlijk persoon (BV, NV, De Staat, Corporatie,etc.) Naast de “grondanalyse” is het voor het maken van plannen en/of opstellen van beleid, wenselijk te weten met welke partijen rekening gehouden dient te worden. Bijvoorbeeld de vraag: Wie of wat heeft gronden in eigendom? Vanuit de kadastrale regsitratie kan geslecteerd worden op type rechthebbende(n)

12 Eigenaren informatie (niet-natuurlijk)
Dit voorbeeld geeft aan welke niet-natuurlijke partijen gronden hebben in de het gebeid

13 Cijfers bouw/ markttoepassingen
Objectkenmerken woningen Beperkingen Woningtypering Of het nu gaat om objectkenmerken, beperkingen of type woningen, via het Kadaster is het mogelijk voor een gebied, wijk, buurt of straat kenmerken samen te voegen en overzichtelijk te maken. Dit ter bevordering analyse doeleinden en/ of cijfermatig inzicht te geven. Zie volgend voorbeeld

14 Beperkingen, obv monumentenwet

15 Vastgoed Dashboard - Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK)
Het indexcijfer geeft aan met hoeveel procent de huizenprijzen zijn gestegen of gedaald ten opzichte van het basisjaar 1995. - Gemiddelde koopsom landelijk, - Aantal verkopen landelijk. - Aantal hypotheken, hypotheeksom - Aantal onvrijwillige veilingen. - Gemiddelde prijs van agrarische gronden en bouwkavels. Naast specifieke mogelijkheden welke in overleg kunnen worden uitgevoerd, biedt het Kadaster u informatie over Nederland aan. Via kadaster.nl/vastgoedcijfers kunt eenvoudig de ontwikkeling volgen over de woning- en hypothekenmarkt. Een van de belangrijkste instrument is de PBK, welke in samen met CBS tot stand komt. Verder zie inhoud sheet.

16 Verkochte woningen (per woningtype)
Ter illustratie; voorbeeld van overzicht over de ontwikkeling van aantal Verkochte woningen per Woningtype

17 Informatieproducten Producten op maat gemaakt voor externe klanten
Halffabricaten voor datakoppeling van externe klanten Transactiegegevens Woningtypering Hypothekenscan Transactiegegevens. Het op maat maken van geaggegreerde informatie voor specifieke klantvragen. Dit kan sec zijn alle gegevens over bijvoorbeeld alle woning transacties in de maand februari 2011 in Delft. Maar ook de statische informatie van bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd en koopsom van woningtransacties in de maand februari Dus 2 uitkomsten bijv. 35 jaar en euro Woningtypering Inzichtelijk maken van de 6 of een van de 6 woningtyperingen Hyptohekenscan Nederland Overzicht van hypotheekverstrekkers waarin productiecijfers (nieuw afgesloten hypotheken) zijn opgenomen voor benchmarking en managementinformatie.

18 Diverse toepassingen NVB Regiobouwwijzer/ grondprijzen
De Boerderij/ agrarische grondprijzen Uit de regsitatie die het Kadaster voert zijn diverse toepassingen mogelijk. Om u een beeld te geven bij deze een 2-tal voorbeelden van voor u bekende martktoepassingen, waar gegevens ( geaggreeerd) worden toegepast.

19 BAG Bag Web Bag Extract Bag Bevragingen

20 BAG Web

21 BAG Extract Verzameling xml berichten
Per BAG-object-type (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding,openbare ruimte en\ woonplaats) worden de gegevens geleverd in een separaat XML-bestand.

22 BAG Viewer

23 Bedankt voor uw aandacht contact; erwin. willemsen@kadaster
Bedankt voor uw aandacht contact; / /


Download ppt "27 oktober 2011 CBS Bouwsymposium 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google