De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAG.. en archivering brondocumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAG.. en archivering brondocumenten"— Transcript van de presentatie:

1 BAG.. en archivering brondocumenten
DIV regiobijeenkomst 6 november 2008 John Flaman, Projectleider BAG Henk Verweij, Adviseur DIV Directie BMF, afdeling FD - Unit Informatiebeheer

2 Waarom Basisregistraties?
Doelstelling is het verbeteren van de bedrijfsvoering van de overheid; Het gaat daarbij om betere gegevens (kwalitatief hoogwaardiger, sneller beschikbaar en beter uitwisselbaar) voor onder meer E-dienstverlening, beleidsontwikkeling, belastingheffing, opsporing en inspectie (koppeling van registraties); Centraal staat eenmalig inwinning en meervoudig gebruik; Het bevorderen daarvan door onder meer een terugmeldplicht; Afdwingbaarheid en duidelijke procedures en kwaliteitseisen;

3 De eerste zes Basisregistraties
Vanuit het programma Stroomlijning Basisgegevens zijn zes (authentieke) basisregistraties benoemd waarvan drie onder de gemeente vallen: Personen (GBA) Adressen (BRA) Gebouwen (BRG) Drie andere basisregistraties die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen zijn: Bedrijven (NHR) - Kamer van Koophandel Percelen (BRK) - uitvoering Kadaster Topografie (BRT) - basisbestand geografie (kaart)

4 Het stelsel van Basisregistraties in de praktijk
gebouw vestiging kaart burger onderneming perceel adres

5 Het totale stelsel van Basisregistraties thans
BGR: Basis Gebouwen Registratie BRA: Basis Registratie Adressen BRT: Basisregistratie Topografie BRK: Basisregistratie Kadaster DINO: Nederlandse Ondergrond GBA: Gemeentelijke Basis Administratie GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland KR: Kentekenregistratie LUID: Lonen, Uitkeringen en Dienstverbanden NHR: Nieuw Handelsregister (KvK) RNI: Registratie Niet ingezetenen WOZ: Basisregistratie WOZ

6 Wat is de BAG? De BAG omvat twee basisregistraties:
Basis Registratie Adressen (BRA) Basis Gebouwen Registratie(BGR)

7 Wat bevat de BAG (1): Basisregistratie Adressen (BRA)
Naast een uniek identificatienummer en enkele administratieve resp. technische gegevens, wordt per Openbare Ruimte in de BRA opgenomen: Woonplaats: • Woonplaatsnaam • Woonplaatsgeometrie (kaart) Openbare ruimte: • Type openbare ruimte (o.a. weg, water, kunstwerk, gebied) • Officiële benaming openbare ruimte Nummeraanduiding: • Huisnummer • Huisletter • Huisnummertoevoeging • Geadresseerd objectsoort (verblijfsobject, stand- of ligplaats) • Postcode Openbare ruimten zijn o.a. straten, water, spoorlijn, kunstwerken, landelijk en bestuurlijke gebieden

8 Wat bevat de BAG (2): Basisregistratie Gebouwen (BGR)
Naast een uniek identificatienummer en enkele administratief –technische gegevens, wordt per object in de BGR opgenomen: Pand: • Bouwjaar • Contouren (geometrie) • Status Verwijzing naar het brondocument Verblijfsobject: • Adres(sen) • Gebruiksdoel • Oppervlakte • Coördinaten (geometrie) Stand- en ligplaats:

9 Registratiemethodiek BAG
• BAG: is een geïntegreerde registratie van administratieve en geometrische gegevens over adressen en gebouwen; Bijzondere kenmerk van de BAG registratie is: ..niet de administratieve en geometrische gegevens staan centraal, maar het object waarover de gegevens worden bijgehouden staat centraal; M.a.w. BAG is een objectgerichte registratie.

10 Traditionele benadering van ruimtelijke informatie
Koppeling GIS-viewer

11 BAG als objectgerichte registratie

12 Status Project BAG 2006: - grondslagen definitief
- landelijke voorziening in de lucht (proefdraaien) - start opbouw BAG bij pilot gemeenten 2007: - alle gemeenten maken een start met invoering BAG - wet naar de kamer 2008: - eerste gemeenten aangesloten op LV - eerste gemeenten gebruik BAG 2009: - wet van kracht - alle gemeentelijke BRA en BGR authentiek - landelijke voorziening volledig operationeel 2011: - landelijke afname van de BAG gerealiseerd - binnengemeentelijk gebruik van de BAG is gerealiseerd

13 Gebeurtenissen in de BAG
Voor de BAG dient de gehele levensloop van panden/verblijfsobjecten bijgehouden te worden. Objecten in de BAG: - ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen; - muteren naar aanleiding van gebeurtenissen; - worden afgevoerd naar aanleiding van gebeurtenissen (is in feite een vorm van muteren). Aan iedere wijziging ligt een brondocument of een proces-verbaal ten grondslag!

14 Gebeurtenissen in de praktijk
In de praktijk zijn dat: Aanvraag van een vergunning voor bouwen, slopen, splitsen en samenvoegen; Meldingen (brondocument) en waarnemingen start bouw, bouw gereed en sloop gereed. De adressen volgen de levensloop van verblijfsobjecten in panden.

15 Brondocumenten

16 Administratiemethodiek (1)
Gekozen voor een in het openbaar bestuur al twee eeuwen bestaande administratiemethodiek: Register: rechtsfeiten worden opgenomen in een register van brondocumenten Registratie: de van belang zijnde gegevens uit deze documenten worden in een registratie met actuele gegevens verwerkt

17 Administratiemethodiek (2)
De in het register op te nemen brondocumenten zijn limitatief opgesomd; Wijzigingen van gegevens in de registraties dienen in de toekomst te zijn gebaseerd op: Brondocumenten waarin een wijziging is opgenomen; Signalering van onjuistheden door afnemers en het terugmelden daarvan aan de beheerder; Ambtshalve correcties; Proces verbaal van bevindingen opgesteld door een daartoe bevoegd ambtenaar.

18 Register Bevat volgtijdelijk verwerkte authentieke documenten
Registervorm: - digitaal, analoog of combinatie van beide Structuur: - zodanig dat brondocumenten optimaal opgeslagen en ontsloten zijn; - mogelijkheid om aan te sluiten bij al bestaande structuren m.b.t. documentbeheer; - er hoeft geen fysiek afzonderlijk register te zijn mits voldaan wordt aan eisen van toegankelijkheid, ontsluiting en unieke nummereisen; Samenhang tussen register en registratie via het unieke inschrijfnummer

19 Brondocumenten Adressen
Woonplaats - besluit naamgeving / wijzigingsbesluit / intrekkingsbesluit Openbare ruimte - besluit tot onttrekking deel openbare ruimte aan openbaar gebied Nummeraanduiding - besluit toekenning / wijzigingsbesluit / intrekkingsbesluit Rechterlijke uitspraken tot vernietiging van bovengenoemde besluiten Besluiten tot vernietiging van bovengenoemde besluiten Documenten van aangewezen ambtenaar inzake ambtshalve correcties, onderbouwing voor ontbreken brondocumenten

20 Brondocumenten Gebouwen (1)
Woningwet: Bouwvergunning ex art. 40 Woningwet; Lichte bouwvergunning ex art. 43 Woningwet; Melding bouwwerk ex art. 42 Woningwet, zoals deze gold tot 1 januari 2003; Melding start bouw van een bouwwerk; Gereedmelding van de bouw van een bouwwerk Onbewoonbaar verklaring ex art. 29 Woningwet; Sloopvergunning ingevolge een gemeentelijke bouwverordening;

21 Brondocumenten Gebouwen (2)
Huisvestingswet: Vergunning woningonttrekking ingevolge de Huisvestingswet; Vergunning woningsamenvoeging ingevolge de Huisvestingswet; Vergunning woningsplitsing ex art. 56a Woningwet 1962; Woonvergunning ex art. 60 Woningwet; Gebruiksvergunning verleend ingevolge de APV; Processen verbaal van bevindingen aangewezen ambtenaar; Documenten aangewezen ambtenaar, inzake ambtshalve correcties; Grootschalig kaartmateriaal met geometrie van het object; Rechterlijke uitspraken vernietiging/ wijziging van documenten

22 Inschrijving van brondocumenten

23 Inschrijvingsprocedure
Binnen 4 werkdagen na vaststelling document opgenomen in register en registratie: - Ingeschreven documenten mogen niet meer worden verwijderd; Wijziging, herroepen, intrekken of verbeteren kan alleen door inschrijving van een nieuw document. Rangorde van feiten: - Niet bepaald door de inschrijfvolgorde van documenten; - Maar de datum van vaststelling van die documenten.

24 Inschrijvingsvereisten
Minimale onderdelen in te schrijven documenten: aard document aanduiding rechtsgrond (indien van toepassing) naam en functie ondertekenaar datum vaststelling / ondertekening datum / termijn van ingang (indien van toepassing)

25 Verwijzing naar dossiers in de opbouwfase
VROM maakt onderscheid tussen de opbouwfase en de beheerfase. In de beheerfase moet alles volgens het boekje, dus elk brondocument (tot aan de melding start bouw aan toe) heeft een eigen nummer (waarbij het eerste deel van het nummer kan bestaan uit een dossiernummer en dan een uniek volgnummer of –code) In de opbouwfase is het niet de bedoeling dat bestaande dozen / mappen / nummerboeken doorgedetailleerd worden naar individuele nummers. Verwijzen naar de doos/map/boek is voldoende (verwijzen naar ‘de archiefkast’ is niet toegestaan). Het gaat om terugvindbaarheid.

26 Aan de slag Eventueel voorstellen.
Waarmee aan de slag? Toen Jeanine aan John en mij twee weken geleden vroeg hierover een presentatie te geven was mijn eerste reactie: Maar daar ben ik nog helemaal niet mee bezig? Ik heb me er nog niet in verdiept dus verwacht van mij geen presentatie die gaat over de oplossingen die zich voor kunnen doen als we aan de slag gaan met de brondocumenten. Jeanine: geeft ook niet; deze bijeenkomst moet je zien als een stukje bewustwording van wat er op ons afkomt en we moeten er tocht iets mee. Nou, dat was al een gehele geruststelling voor mij. Ik kom dus niet met een presentatie waarbij de oplossingen m.b.t. archivering van de brondocumenten op een presenteerblaadje krijg aangeboden. Ik stip de vragen aan waarmee wij in Alphen in eerste instantie mee zitten en misschien kunnen we in een discussie na deze presentatie tot een aantal oplossingsrichtingen komen. Wie van jullie is trouwens al betrokken bij de invoering van de BAG?. En hebben jullie al een antwoord op verschillende vragen?

27 Samenwerken Zoek de projectleider van de BAG op.
Zoek de projectleider van de BAG op of andere personen die zich hiermee bezig houden en bied aan mee te willen denken over de brondocumenten.

28 Opzoeken van documenten
Welke documenten zijn binnen de gemeente beschikbaar? Wie beheert deze documenten? Om welke documenten gaat het? Heeft ?John la globaal aangegeven. Waar en hoe worden deze documenten momenteel gearchiveerd? Wie beheerd deze documenten? Is dat de DIV of zijn dat anderen?

29 Bewaartermijn Bewaar- en vernietigingstermijnen (DSP) aanpassen;
Bij uitlening dossier moet brondocument beschikbaar blijven; Regionaal archief inlichten; Consequenties voor opslagcapaciteit, wijze van opslag. Discrepantie tussen Wet basisregistraties en gebouwen, art 13 moeten alle brondocumenten permanent bewaard worden in het adressen en gebouwenregister. De archiefwet schrijft een selectielijst voor van documenten die na verloop van tijd moeten worden vernietigd (verplichting). Geweigerde, ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen hebben volgens de selectielijst een bewaartermijn van drie jaar. Welke wet gaat nu voor? Juridisch vraagstuk en archieftechnische vraagstuk. Lex Specialis (byzondere Wet) en Lex generalis (algemene wet). Juristen zijn er nog niet uit voor zover ik weet. In de huidige selectielijst staan ook documenten vermeld die als brondocument dienen voor de BAG. Een nieuwe BAG conforme selectielijst is in voorbereiding bij de VNG. Tot de nieuwe selectielijst is vastgesteld wordt gemeenten dringend geadviseerd om documenten die dienen als brondocument voor de BAG, en die volgens de Archiefwet niet permanent bewaard hoeven te worden, niet te vernietigen maar te bewaren conform de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de nieuwe selectielijst.ingslijst/ In principe pas vernietigen indien stukken hun waarde voor de administraite hebben verloren. Dit is in principe niet het geval na 3 jaar voor een afgewezen of ingetrokken bouwvergunning. Advies zou kunnen zijn om deze documenten 10 jaar te bewaren. Uitlening is duidelijk. Regionaal archief inlichten???? - Consequenties voor opslagcapaciteit, wijze van opslag (uitbreiding capaciteit, moet snel te vinden zijn; mogelijk volgend probleem is Register.

30 Hoe register in te richten?

31 Kwaliteitseisen digitale brondocumenten
Digitaal opgemaakt: - digitale handtekening Gedigitaliseerd document: - procedure inschrijving in het register Digitale kopie: - substitutie-eisen (archiefwet) - origineel naast digitale kopie beschikbaar

32 Nog vragen?


Download ppt "BAG.. en archivering brondocumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google