De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Arnhem, 17 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Arnhem, 17 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN."— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Arnhem, 17 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

2 Inhoud l Basisregistraties –Wat is een basisregistratie? –Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; l Basisregistratie Grootschalige Topografie –Waarom? –Huidige situatie en knelpunten; –Voorstel Organisatie, Standaardisatie en Financiering; l Proces –Stand van zaken en implementatiestappen l Samenvatting

3 Wat is een basisregistratie? l Verzameling gegevens nodig voor het functioneren van de overheid; l Unieke bron met gegevens, eenmalig verzamelen/inwinnen, meervoudig verplicht gebruiken;

4 Eisen Basisregistratie l Ministeriële verantwoordelijkheid; l Verplicht gebruik door overheidsorganisaties; l Realisatie en exploitatie tegen redelijke kosten; l Vaste inhoud en structuur, wettelijk vastgelegd; l Duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor beheer en gebruik; l Onderdeel van het stelsel; l Terugmelding bij fouten; l Kwaliteitsborging geregeld; l Invloed afnemers/gebruikers geregeld.

5 Gegevensschets van het stelsel per 2009 KvK Ruimtelijk object BRA Persoon GBANHR BGR Woonplaats BRK GBKN BRT Kleinschalig Geo-object INA AON BSN FIN BSN AON IOR BRIKR BSN FIN LUID FINBSN RNI Niet Ingezetene DINO “Ondergrond” Gekentekend Voertuig Ingezetene Niet Natuurlijk persoon Vestiging Inkomen Openbare ruimte Nummer- aanduiding Adresseerbaar object Standplaats, Ligplaats Verblijfs- object Pand Natuurlijk persoon Recht Zakelijk Lijnelement Onroerende zaak Leidingnetwerk Perceel Appartements recht Grootschalig object topografisch LeverancierAfnemer Legenda BSNBurger Service Nummer KvKKamer van Koophandel nummer FINFiscaal Nummer AONAdresseerbaar Object Nummer INAIdentificatie code Nummer Aanduiding IORIdentificatie code Openbare Ruimte WINWoonplaatsidentificatie XXX De identificatiecode XXX voor een A wordt door de Leverancier aan de Afnemer geleverd. De afnemer registreert met deze code de relaties bij B naar het geïdentificeerde object. BASISREGISTRATIES BGRBasis Gebouwen Registratie BRABasis Registratie Adressen BRIBasisregistratie Inkomens BRKBasisregistratie Kadaster BRTBasisregistratie Topografie DINONederlandse ondergrond GBAGemeentelijke Basis Administratie GBKNGrootschalige basiskaart Nederland KRKentekenregistratie LUIDLonen, Uitkeringsrelaties en Dienstverbanden NHRNieuwe Handelsregister RNIRegistratie Niet ingezetenen AB Eerste zes Volgende drie Nu bekende laatste drie B In de registratie wordt (uiteindelijk) bij elk object B ook geometrische gegevens opgenomen. Objecten met geometrie kunnen op een kaart t.o.v. elkaar worden gepositioneerd. Maatschappelijke activiteit Onderneming verband Dienst Uitkering Loon

6 Welke worden ontwikkeld? l Adressen (BRA) l Gebouwen (BGR) l Kadaster (BRK) l Topografie (BRT) l Persoonsregister (GBA en RNI) l Handelsregister (NHR) l Kentekens (KR) l Loon en Inkomen (LUID en BRI/BLAU) l WOZ l In de wachtkamer: GBKN en DINO

7 kadaster Gemeenten KvK RBD UWV CWI Ministerie overig: 1600 OTP overheidsportal Landelijk Contactcentrum Overheid burger bedrijf servicebus(sen) koppeling aan gemeenschappelijk front office onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid Personen Bedrijven Gebouwen Percelen Kaart Adressen Auto’s L.U.D. Inkomens etc. Elektronische overheid als dienstverlener

8 Waarom Basisregistratie Grootschalige Topografie? l Het is al een de facto standaard; l Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen; l Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, TOP10 etc; l Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en RSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen; l Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing.

9 Kenmerken huidige GBKN l Geproduceerd/geëxploiteerd door: –Gemeenten (25) –Regionale Samenwerkingsverbanden (10) l Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd; l Bijna 500 vaste afnemers; l Gefinancierd door de deelnemers/afnemers; l Rechten bij deelnemers en TPG; l Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden; l Centrale diensten en verkoop via LSV GBKN.

10 Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie? l Organisatie –Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden anders regelen; –Structuur, veel partijen; l Uniformering en standaardisatie –GBKN niet uniform en afgestemd op stelsel; –Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel uitzoeken, o.a. relatie met BAG; l Financiering –Investering en verdeling lasten anders regelen.

11 Randvoorwaarden LSV GBKN l Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel; l Garanties over mate van invloed afnemers; l Handhaving kwaliteit huidige product; l Financiële bijdrage nodig van rijksoverheid, eenmalig en structureel; l Garanties tav hoogte toekomstige exploitatielasten.

12 Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Stichting LSV GBKN Stichting LSV GBKN EnergieNed Unie van Watersch. Vecai Vewin VNG 10 Regio- vertegenwoordigers Koepel Organisaties Essent Kadaster KPN Nuon Vitens Landelijke Participanten >5% Besturen Regionale Samenwerkings- Verbanden DB Secretariaat LSV GBKN Top.Prod. Gemeenten RWS ProRail Organisatie GBKN

13 Voorstel Organisatie l Bronbeheer door gemeenten, evt. ondersteund via bestaande regionale samenwerking; l Regie-organisatie van bronhouders/ dataleveranciers (Gemeenten, RWS, ProRail, provincies en waterschappen); l Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster); l Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer; l Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.

14 Organisatiemodel BGT VROM/BZK Stelselbeheer Regie-organisatie BGT Landelijke Voorziening BGT Gebruikersraad GemeentenGem. via RSV’s RWS/ProRailProvinciesWaterschappen Data Bronhouders Dataleveranciers Afnemers Kadaster RIB

15 Gevolgen voor gemeenten l Worden bronhouder voor eigen beheergebied; l Krijgen verantwoordelijkheid voor inhoud en kwaliteit (o.a. koppeling met BAG); l Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV, buurgemeente of ir-bureau); l Ondersteuning vanuit en aansluiting op Landelijke Voorziening (ivm dataleveranciers); l Vormen gezamenlijk met dataleveranciers de Regie-organisatie; l Dienen bron en beheergebieden op elkaar af te stemmen.

16 Voorstel Standaardisatie l Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit; l Bronbestanden geselecteerd en ingepast; l Bestanden opgeschoond en gestructureerd; l Gebouwen aangevuld, panden gevormd (objecten) en afgestemd op BAG; l Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.

17 De financiering l In principe centrale (publieke) financiering jaarlijkse kosten; l Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27 (Businesscase); l Kostenverdeling structurele kosten obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit; l Overgangsmodel in periode 2008 – 2010; l BAG-aanvulling voor rekening gemeenten; l Vanaf 2011 volledig gefinancierd door publieke sector.

18 Kostenverdeling l Voorstel in businessmodel: –Gemeenten: 30% –Kadaster: 13% –Provincies: 5% –Waterschappen: 4% –Ministerie VROM: 8% –Ministerie VenW: 6% –Ministerie BZK: 10% –Overige Ministeries: 24% l Dient nog ‘geregeld’ te worden

19 Het proces l November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM; l April 2004: gesprek met Minister VROM; l Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel; l Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM; l Najaar 2006: Businessplan besproken in GI-beraad, nog aanvullen met kostenverdeling; l 2006/2007: Ronde langs Ministeries, VNG, IPO en Unie voor kostenverdeling; l Voorjaar 2007: Advies Kostenverdeling in GI-beraad; l Zomer 2007: Aanvraag investeringsimpuls e-overheid ingediend bij BZK, voor eenmalige investering; l Najaar 2007: Besluitvorming toekenning budget.

20 Huidige stand van zaken l Op 21 maart 2007 heeft GI-beraad positief besloten over principe als basisregistratie; l Nog steeds discussie over de kostenverdeling onderling tussen de Ministeries; l Nog geen beslissing over beschikbaarheid eenmalige investering van ca. 16 Miljoen; l Lobby opgezet richting Minister VROM;

21 Reeds afgeronde acties l Inventarisatie kosten standaardisatie GBKN  BGT; l Inhoud en kwaliteit BGT afgestemd op BAG en IMGeo; l Onderzoek alternatieve inwinning aanvulling BAG- geometrie (pilot Hulst); l Handboek BGT-vipu (Productspecificaties) definitief vastgesteld; l Projectgroep afstemmen bronhouders van start gegaan; l Voorbereiding acceptatie BAG-aanvulling; l Plan van Aanpak Implementatie BGT in voorbereiding.

22 Implementatiestappen l Definitieve aanwijzing door kabinet; l Wetgevingstraject; l Landelijke Standaardisatie GBKN; l Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal); l Aanpassing datasets bij afnemers; l Inrichten Landelijke Voorziening bij Kadaster; l Aansluiten bronhouders en afnemers op Landelijke Voorziening; l Communicatie en voorlichting.

23 Samenvatting l GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010; l Huidige organisatie GBKN omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke Voorziening en Bronhouders; l Gemeenten bronhouder BGT; l Financiering eenmalige implementatiekosten en standaardisatie door Rijk; l Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen.

24 Dank u voor uw aandacht! Actuele informatie via: de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal of www.gbkn.nl


Download ppt "Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Arnhem, 17 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN."

Verwante presentaties


Ads door Google