De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)"— Transcript van de presentatie:

1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Arnhem, 17 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

2 Inhoud Basisregistraties Basisregistratie Grootschalige Topografie
Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie Grootschalige Topografie Waarom? Huidige situatie en knelpunten; Voorstel Organisatie, Standaardisatie en Financiering; Proces Stand van zaken en implementatiestappen Samenvatting

3 Wat is een basisregistratie?
Verzameling gegevens nodig voor het functioneren van de overheid; Unieke bron met gegevens, eenmalig verzamelen/inwinnen, meervoudig verplicht gebruiken;

4 Eisen Basisregistratie
Ministeriële verantwoordelijkheid; Verplicht gebruik door overheidsorganisaties; Realisatie en exploitatie tegen redelijke kosten; Vaste inhoud en structuur, wettelijk vastgelegd; Duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor beheer en gebruik; Onderdeel van het stelsel; Terugmelding bij fouten; Kwaliteitsborging geregeld; Invloed afnemers/gebruikers geregeld.

5 Gegevensschets van het stelsel per 2009
Ruimtelijk object KR BRI LUID BRK BRT Loon Uitkering Onroerende zaak Appartements recht Gekentekend Voertuig Inkomen Dienst Zakelijk Recht Leidingnetwerk Perceel IOR Kleinschalig verband Geo-object BSN BSN BSN FIN BSN FIN AON GBKN FIN Persoon Grootschalig object topografisch Natuurlijk persoon RNI GBA NHR Niet Ingezetene Ingezetene Niet Natuurlijk persoon Lijnelement DINO AON KvK “Ondergrond” Maatschappelijke activiteit Onderneming BSN BRA BGR Pand Vestiging Woonplaats Adresseerbaar object AON Standplaats, Verblijfs- object Ligplaats Openbare ruimte Leverancier Afnemer Legenda BSN Burger Service Nummer KvK Kamer van Koophandel nummer FIN Fiscaal Nummer AON Adresseerbaar Object Nummer INA Identificatie code Nummer Aanduiding IOR Identificatie code Openbare Ruimte WIN Woonplaatsidentificatie XXX De identificatiecode XXX voor een A wordt door de Leverancier aan de Afnemer geleverd. De afnemer registreert met deze code de relaties bij B naar het geïdentificeerde object. BASISREGISTRATIES BGR Basis Gebouwen Registratie BRA Basis Registratie Adressen BRI Basisregistratie Inkomens BRK Basisregistratie Kadaster BRT Basisregistratie Topografie DINO Nederlandse ondergrond GBA Gemeentelijke Basis Administratie GBKN Grootschalige basiskaart Nederland KR Kentekenregistratie LUID Lonen, Uitkeringsrelaties en Dienstverbanden NHR Nieuwe Handelsregister RNI Registratie Niet ingezetenen A B Eerste zes Volgende drie Nu bekende laatste drie In de registratie wordt (uiteindelijk) bij elk object B ook geometrische gegevens opgenomen. Objecten met geometrie kunnen op een kaart t.o.v. elkaar worden gepositioneerd. INA Nummer- aanduiding

6 Welke worden ontwikkeld?
Adressen (BRA) Gebouwen (BGR) Kadaster (BRK) Topografie (BRT) Persoonsregister (GBA en RNI) Handelsregister (NHR) Kentekens (KR) Loon en Inkomen (LUID en BRI/BLAU) WOZ In de wachtkamer: GBKN en DINO

7 Elektronische overheid als dienstverlener
kadaster Gemeenten KvK RBD UWV CWI Ministerie overig: 1600 OTP overheidsportal Landelijk Contactcentrum Overheid burger bedrijf servicebus(sen) koppeling aan gemeenschappelijk front office onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid Personen Bedrijven Gebouwen Percelen Kaart Adressen Auto’s L.U.D. Inkomens etc. Elektronische overheid als dienstverlener

8 Waarom Basisregistratie Grootschalige Topografie?
Het is al een de facto standaard; Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen; Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, TOP10 etc; Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en RSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen; Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing.

9 Kenmerken huidige GBKN
Geproduceerd/geëxploiteerd door: Gemeenten (25) Regionale Samenwerkingsverbanden (10) Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd; Bijna 500 vaste afnemers; Gefinancierd door de deelnemers/afnemers; Rechten bij deelnemers en TPG; Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden; Centrale diensten en verkoop via LSV GBKN.

10 Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie?
Organisatie Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden anders regelen; Structuur, veel partijen; Uniformering en standaardisatie GBKN niet uniform en afgestemd op stelsel; Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel uitzoeken, o.a. relatie met BAG; Financiering Investering en verdeling lasten anders regelen.

11 Randvoorwaarden LSV GBKN
Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel; Garanties over mate van invloed afnemers; Handhaving kwaliteit huidige product; Financiële bijdrage nodig van rijksoverheid, eenmalig en structureel; Garanties tav hoogte toekomstige exploitatielasten.

12 Organisatie GBKN Algemeen Bestuur DB Stichting LSV GBKN Secretariaat
RWS ProRail EnergieNed Unie van Watersch. Vecai Vewin VNG Essent Kadaster KPN Nuon Vitens 10 Regio- vertegenwoordigers Top.Prod. Gemeenten Koepel Organisaties Besturen Regionale Samenwerkings- Verbanden Landelijke Participanten >5%

13 Voorstel Organisatie Bronbeheer door gemeenten, evt. ondersteund via bestaande regionale samenwerking; Regie-organisatie van bronhouders/ dataleveranciers (Gemeenten, RWS, ProRail, provincies en waterschappen); Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster); Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer; Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.

14 Organisatiemodel BGT Bronhouders Dataleveranciers VROM/BZK
Kadaster VROM/BZK Stelselbeheer Regie-organisatie BGT Landelijke Voorziening BGT Afnemers Data Gebruikersraad RIB Gemeenten Gem. via RSV’s RWS/ProRail Provincies Waterschappen Bronhouders Dataleveranciers

15 Gevolgen voor gemeenten
Worden bronhouder voor eigen beheergebied; Krijgen verantwoordelijkheid voor inhoud en kwaliteit (o.a. koppeling met BAG); Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV, buurgemeente of ir-bureau); Ondersteuning vanuit en aansluiting op Landelijke Voorziening (ivm dataleveranciers); Vormen gezamenlijk met dataleveranciers de Regie-organisatie; Dienen bron en beheergebieden op elkaar af te stemmen.

16 Voorstel Standaardisatie
Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit; Bronbestanden geselecteerd en ingepast; Bestanden opgeschoond en gestructureerd; Gebouwen aangevuld, panden gevormd (objecten) en afgestemd op BAG; Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.

17 De financiering In principe centrale (publieke) financiering jaarlijkse kosten; Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27 (Businesscase); Kostenverdeling structurele kosten obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit; Overgangsmodel in periode 2008 – 2010; BAG-aanvulling voor rekening gemeenten; Vanaf 2011 volledig gefinancierd door publieke sector.

18 Kostenverdeling Voorstel in businessmodel:
Gemeenten: 30% Kadaster: 13% Provincies: 5% Waterschappen: 4% Ministerie VROM: 8% Ministerie VenW: 6% Ministerie BZK: 10% Overige Ministeries: 24% Dient nog ‘geregeld’ te worden

19 Het proces November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM;
April 2004: gesprek met Minister VROM; Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel; Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM; Najaar 2006: Businessplan besproken in GI-beraad, nog aanvullen met kostenverdeling; 2006/2007: Ronde langs Ministeries, VNG, IPO en Unie voor kostenverdeling; Voorjaar 2007: Advies Kostenverdeling in GI-beraad; Zomer 2007: Aanvraag investeringsimpuls e-overheid ingediend bij BZK, voor eenmalige investering; Najaar 2007: Besluitvorming toekenning budget.

20 Huidige stand van zaken
Op 21 maart 2007 heeft GI-beraad positief besloten over principe als basisregistratie; Nog steeds discussie over de kostenverdeling onderling tussen de Ministeries; Nog geen beslissing over beschikbaarheid eenmalige investering van ca. 16 Miljoen; Lobby opgezet richting Minister VROM;

21 Reeds afgeronde acties
Inventarisatie kosten standaardisatie GBKNBGT; Inhoud en kwaliteit BGT afgestemd op BAG en IMGeo; Onderzoek alternatieve inwinning aanvulling BAG-geometrie (pilot Hulst); Handboek BGT-vipu (Productspecificaties) definitief vastgesteld; Projectgroep afstemmen bronhouders van start gegaan; Voorbereiding acceptatie BAG-aanvulling; Plan van Aanpak Implementatie BGT in voorbereiding.

22 Implementatiestappen
Definitieve aanwijzing door kabinet; Wetgevingstraject; Landelijke Standaardisatie GBKN; Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal); Aanpassing datasets bij afnemers; Inrichten Landelijke Voorziening bij Kadaster; Aansluiten bronhouders en afnemers op Landelijke Voorziening; Communicatie en voorlichting.

23 Samenvatting GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010; Huidige organisatie GBKN omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke Voorziening en Bronhouders; Gemeenten bronhouder BGT; Financiering eenmalige implementatiekosten en standaardisatie door Rijk; Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen.

24 Dank u voor uw aandacht! Actuele informatie via:
de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal of


Download ppt "Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)"

Verwante presentaties


Ads door Google