De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De BAG en het binnengemeentelijk gebruik voor de WOZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "De BAG en het binnengemeentelijk gebruik voor de WOZ"— Transcript van de presentatie:

1 De BAG en het binnengemeentelijk gebruik voor de WOZ

2 Wat betekent de komst van de Basisregistraties Adressen & Gebouwen (BAG) voor de WOZ?
Doel van de presentatie Hoe werkt de BAG Gegevensmodel en attributen BAG Afstemming BAG-,WOZ-, en ReferentieStelselGemeentelijkeBasisgegevens Verschillen WOZ en BAG gegevens Welke gebeurtenissen leiden tot mutaties in de BAG Hoe gaan de BAG en de WOZ om met historische gegevens Kwaliteitsaspecten van de BAG en de WOZ BAG en WOZ in het Stelsel van Basisregistraties Waarom en hoe BAG binnengemeentelijk gebruik

3 Doel van de presentatie
Toelichting (wettelijk verplicht) gebruik van de BAG door de WOZ Aandachtspunten onderlinge samenwerking BAG-beheerder en WOZ-beheerder Waarom willen we dit BAG binnengemeentelijk gebruik

4 Hoe werkt de BAG Gemeenten zijn Bronhouder:
Officiële besluiten (brondocumenten) zijn basis voor mutaties Binnen 4 dagen na besluit moet mutatie in de registratie staan Onderzoeken terugmeldingen door afnemers van fouten Andere overheidsinstanties zijn Afnemers: Moeten de BAG verplicht gebruiken voor publiekrechtelijke taken Moeten fouten terugmelden aan bronhouder Binnengemeentelijke “afnemers” zijn ook verplicht de BAG te gebruiken BAG binnengemeentelijk gebruik

5 Hoe werkt de BAG binnengemeentelijke afname
WOZ valt onder de publiekrechtelijke taken BAG-mutaties via data-distributie naar (o.a.) WOZ interne distributie levert extra binnengemeentelijke gegevens mee (ten opzichte van de BAG Landelijke Voorziening) BAG-mutaties kunnen ook door de Landelijke Voorziening geleverd worden, bijvoorbeeld aan regionale samenwerkingsverbanden Terugmelding signaleringen en afwijkingen WOZ->BAG: is een gemeentelijke procedure BAG binnengemeentelijk gebruik

6 Gegevensmodel Nummeraanduiding Openbare ruimte Woonplaats Gemeente
Basis Registratie Adressen Ligplaats Verblijfsobject Standplaats Pand Basis Gebouwen Registratie Let op:deze dia alleen gebruiken indien publiek informatiekundig geschoold BAG binnengemeentelijk gebruik

7 Wat bevat de BAG(1): adressen
Naast een uniek identificatienummer en enkele administratief -technische gegevens, wordt per object in de BGR opgenomen: Woonplaats: Woonplaatsnaam Woonplaatsgeometrie Openbare ruimte: Identificatie woonplaats Type openbare ruimte Officiële benaming openbare ruimte Nummeraanduiding Identificatie openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Geadresseerd objectsoort Postcode Identificatie woonplaats BAG binnengemeentelijk gebruik

8 Wat bevat de BAG(2): gebouwen
Naast een uniek identificatienummer en enkele administratief -technische gegevens, wordt per object in de BGR opgenomen: Pand: Bouwjaar Contouren (geometrie) Status Verblijfsobject: Adres(sen) Gebruiksdoel (bouwkundig) Oppervlakte Coördinaten (geometrie) Stand- en ligplaats: BAG binnengemeentelijk gebruik

9 Naast de relatie WOZ en BAG ook de andere relaties in het Stelsel behandelen!
KvK Ruimtelijk object BRA Persoon GBA NHR BGR Woonplaats BRK GBKN BRT Kleinschalig Geo-object INA AON BSN FIN IOR BRI KR BLAU RNI Niet Ingezetene DINO “Ondergrond” Gekentekend Voertuig Natuurlijk persoon Vestiging Inkomen Openbare ruimte Nummer- aanduiding Adresseerbaar object Standplaats, Ligplaats Verblijfs- object Pand Natuurlijk persoon Recht Zakelijk Lijnelement Onroerende zaak Appartements recht Grootschalig topografisch Maatschappelijke activiteit Onderneming verband Dienst Uitkering Loon Perceel Leidingnetwerk WOZ WOZ object OZK Belang In beheer: medio 2009 Verplicht gebruik: 2011 Bron: e-Overheid / SBG, januari 2007 BAG binnengemeentelijk gebruik

10 ReferentieStelselGemeentelijkeBasisgegevens
Er is een nadere specificatie op het Landelijke Stelsel voor alle basisgegevens binnen de gemeente: het RSGB Daarbij zijn ook de eerder (sheet 5) genoemde extra gegevens beschikbaar Grijs gearceerd = BAG Wit = extra objecttypen in RSGB, voor de attributen daarvan zie RSGB documentatie BAG binnengemeentelijk gebruik

11 Afstemming BAG-WOZ-RSGB gegevens
Verschillen tussen de objectgegevens van de BAG en de WOZ zijn ontstaan vanuit verschillend doelen (bouwkundige afbakening, fiscale doelen) Wat zit niet in de BAG maar wel in de WOZ: Bijvoorbeeld: Onbemand tankstation, begraafplaats, zendmasten, e.d. In WOZ dus aanvulling op BAG-attributen toegestaan In de figuur hiernaast is de overlap van de gegevensverzamelingen visueel weergegeven BAG RSGB WOZ BRWOZ BAG binnengemeentelijk gebruik

12 Enkele verschillen tussen de BAG en de WOZ Zie brochure samenhang BAG en WOZ-objecten
In de BAG In de WOZ “Losse” bijgebouwen Apart pand (geen relatie naar Verblijfsobject en Adres!) Woz-deelobject behorend bij een WOZ-object Verplicht gebruik Adresgegevens Adres hoort bij Verblijfsobject Adres/Aanduiding WOZ-object is soms Adres van ander object (“zendmast achter Bosweg 1”) Verplicht gebruik Gebouwgegevens (op objectniveau) Pand, Verblijfsobject, Standplaats, Ligplaats 1 BAG-object bestaat uit 1 of meer WOZ-deelobjecten. Niet alle deelobjecten hoeven BAG-object te zijn. Verplicht gebruik Gebouw (op gegevensniveau administratief) Gebruiksoppervlakte, bouwjaar, gebruiksdoel Lang niet altijd “één op één: zie bovengenoemde brochure Extra objectgegevens in RSGB Eventueel als niet-authentiek gegeven in BAG-applicatie en doorgegeven aan WOZ: mogelijk-heden zijn leverancierafhankelijk (RSGB):Overig Gebouwd Object, Overig Adresseerbaar Object Aanduiding, Terrein (WOZ voldoet aan RSGB) BAG binnengemeentelijk gebruik

13 Gebeurtenissen en de BAG Zie brochure samenhang processen BAG en WOZ
Levenscyclus panden en verblijfsobjecten Planvorming Ontvangen van een aanvraag voor een bouwvergunning Verlenen van een bouwvergunning voor een “gebouw” (incl. adres) Ontvangst toegekende postcode van TNT Post Intrekken bouwvergunning of afzien van bouw Het bouwen van een pand Melding of waarneming dat is gestart met de bouw Constatering van voortgang bouw per 1 januari van enig jaar Gebruik van een pand en een verblijfsobject Melding of waarneming dat de bouw gebruiksgereed is Beschikbaar komen van de ingemeten geometrie Wijziging van gegevens bij verbouw Samenvoegen en splitsen van verblijfsobjecten Hernummeren van een adresseerbaar object Sloop pand en verblijfsobject Verlenen van een sloopvergunning Intrekken sloopvergunning of afzien van sloop Melding of waarneming dat sloopwerkzaamheden afgerond zijn Verdwijnen van objecten door calamiteiten Inhoudsopgave folder BAG-WOZ processen Verlenen bouwvergunning (ook voor“overige bouwwerken”) Verlenen sloopvergunning (ook voor gedeeltelijke sloop en sloop “overige bouwwerken”) Volgen bouwproces (ook voor “overige bouwwerken”) Intrekken bouw- (sloop-) vergunning (ook voor “overige bouwwerken, inclusief melding/ waarneming afzien bouw/ sloop) Veranderen adresgegevens verblijfsobject Verwerken calamiteiten Verwerken meldingen en handhaving Verwerken ingemeten (definitieve) geometrie Besluitvorming standplaatsen/ ligplaatsen Kadastrale mutatie Gebruikersmutatie Afhandelen van een WOZ-bezwaar BAG binnengemeentelijk gebruik

14 Historische gegevens Generiek uitgangspunt van het Stelsel van Basisregistraties is dat het historisch bevraagbaar moet zijn. Als voorbeeld voor de WOZ betekent dit dat een vraag over een “peildatumsituatie” inzichtelijk is in BAG door: Datum begin / einde geldigheid <objectgegevens> (nb: datum kan in toekomst liggen!) Documentdatum mutatie <object> Datum waarop besluit genomen is danwel datum procesverbaal Status <object> (bijvoorbeeld pand in aanbouw) BAG binnengemeentelijk gebruik

15 Kwaliteitsaspecten BAG-administratie is weergave van de formele werkelijkheid; Maar als de BAG-beheerder verschil met de werkelijkheid constateert dan wordt de werkelijkheid geadministreerd in BAG op basis van een procesverbaal als brondocument. NB: Dit legaliseert niet evt. illegale bouw! BAG binnengemeentelijk gebruik

16 Hoe organiseer je afstemming WOZ en BAG?
WOZ-ambtenaar constateert fout in de BAG? Melden aan BAG-beheerder volgens gemeentelijke afspraken (indien mogelijk middels een geautomatiseerd bericht) BAG-beheerder doet binnen 2 dagen onderzoek Indien BAG-onderzoek langer duurt: gegeven wordt in onderzoek geplaatst en de WOZ mag eigen gegeven gebruiken als dat duidelijk betrouwbaarder is: stem dit af met de BAG-beheerder! (opmerking: In Landelijke Voorziening BAG zie je status “gegeven in onderzoek”, in gemeentelijk WOZ- of data-distributiesysteem is dat leverancierafhankelijk) BAG binnengemeentelijk gebruik

17 Waarom en hoe We doen het voor:
(Nog) Betere dienstverlening aan burger en bedrijf (Nog) Effectiever en efficiënter werken Verplicht gebruik: Van last naar lust Vertrouw op je collega-gegevensbeheerder Dus: Samenwerken! Zou geen probleem mogen zijn: de WOZ is al jaren een voorbeeld voor binnengemeentelijke samenwerking en samenwerking met afnemers (Belastingdienst , waterschappen, CBS) BAG binnengemeentelijk gebruik

18 Einde presentatie De BAG en het binnengemeentelijk gebruik voor de WOZ


Download ppt "De BAG en het binnengemeentelijk gebruik voor de WOZ"

Verwante presentaties


Ads door Google