De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP Ontwikkelingen sociale zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP Ontwikkelingen sociale zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP Ontwikkelingen sociale zekerheid

2 1854 1912 1965 1996 2004 2015

3 J uridisering? Nieuwe wetgeving Rechtsbescherming uitgebreid Juridische eisen aan openbaar bestuur Rechters minder terughoudend

4 Wet aanpak schijnconstructies Salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Minimaal salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken. Er mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer worden toegepast. Anders bestuurlijke boete. Gevolgen WSW en Kredietbanken!!!!!! Brief Asscher 30 november 2015

5 Eigen bijdrage gedetineerden

6 Uw verzoek van 30 januari 2015 om bijstand voor de aanschaf van een PC is niet voor inwilliging vatbaar gebleken, omdat u er niet voor in aanmerking komt. (Artikel 1 t/m 86 Participatiewet) Namens het college, K. Lungel

7 Gebruik en/of misbruik -Civiele procedures -Bezwaar en beroep -Klachten -Wet dwangsom -Kosten rechtshulp -WOB

8 Vereenvoudiging hoogste bestuursrechtspraak

9 Groeiend klantenbestand

10 Armoede in Nederland? 2012 74.000 huishoudens Gemiddeld vermogen: 3,7 miljoen Totaal 273 miljard Rijke Nederlanders opnieuw rijker Rijkste Nederlanders 7 miljard rijker 85 rijkste mensen hebben evenveel geld als helft wereldbevolking

11 1,3 miljoen (info Min. SOZAWE) consumenten in de financiële problemen Oorzaken o.a.: ■ toename aantal huishoudens met een eigen woning ■ toename aantal zzp’ers ■ toename aantal mensen met inkomen uit werk ■ toename aantal ouderen met schulden Gemiddelde schuld: € 37.700,= Gemiddeld aantal schuldeisers per klant: 14

12 Zorg Meer dan 120.000 mensen die al meer dan 3 jaar geen zorgpremie betalen. Inmiddels staat er bijna een miljard euro open aan premieschuld. Dat bedrag groeit maandelijks met 20 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. (februari 2014) Totaal 298.000 wanbetalers (info CVZ/Zorginstituut)

13

14

15 Komende ontslagen, o.a.: WSW 70.000 WSW wachtlijst 15.000 Laaggeschoolden 1.000.000 45% beroepsbevolking Wajong WW Instroom vluchtelingen Bouw -/- 24.000 of + 27.000 Werkloosheid!?

16

17 Wijzigingen WW Vanaf 1 januari 2016: Afbouw maximumduur WW-uitkering tot 24 maanden (Vermindering duur met 1 maand per kwartaal) Beperking opbouw duur WW-uitkering (vanaf 11 e jaar arbeidsverleden opbouw een halve i.p.v. een hele maand per gewerkt jaar)

18 Instroom voor 1-1-2015 -Wajong blijft van toepassing -Herkeuring -Bij arbeidsvermogen 70% 1-1-2018 -Begrip arbeidsvermogen in Schattingsbesluit Instroom na 1-1-2015 (+ 30 per 100.000 inwoners) -Indien arbeidsvermogen Participatiewet -Indien volledig en duurzaam aog WAJONG -Keuring UWV is leidend

19 2 november 2015 42.988

20 199530.166 199629.800 199737.720 199854.070 199964.771 200078.246 200183.801 200269.752 200352.714 200440.761 200528.730 200623.232 200721.698 200820.122 200921.764 201021.358 201116.114 201214.604 201315.394 201424.929 2015 (op 16 november 2015)46.414 Bezetting centrale opvang vanaf 1995 tot en met 16 november 2015

21

22 Wet studiefinanciering 2000 Art. 15 Partnertoeslag Vanaf 1 januari 2016 vervalt de partnertoeslag van thans €598,95 per maand (hiervoor in de plaats eventueel aanvullende algemene bijstand via PW)

23 Participatiewet

24 De kanteling

25 MAATWERK

26 Artikel 16 zeer dringende reden

27 Juridisering en verzakelijking of de menselijke maat ?

28 Op 11 april 2013 kwamen werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord met het kabinet overeen om tot 2026 in totaal 100.000 extra banen in te richten voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daarbovenop stelde de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar. Als werkgevers in de marktsector eind 2015 niet 10.000 extra banen en de overheid 5000 voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, komt er vanaf 2017 mogelijk een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.

29 Iedereen doet mee

30

31 SP (Karabulut) wil verdringingstoets voor onbetaald bijstandswerk

32 Uniformering no-risk Uniformering mobiliteitspremie €1.800,= max. 3 jaar Beoordeling toepassing Quotumwet

33 ECLI:NL:CRVB:2014:3754 Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak24-11-2014 Datum publicatie24-11-2014 Zaaknummer14-1949 WW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie: Overgangsrecht Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-regelgeving-uitgangspunten bij indringender beoordeling evenredigheid van de bestuurlijke boete. Aantoonbare opzet100% 81.000 Grove schuld 75% 8.100 Geen opzet of grove schuld 50% 8.100 Anderszins verminderde verwijtbaarheid 25% 8.100 Risico om te verschijnen voor een boetegesprek? Rechtbank Noord-Nederland 02-06-2015, nr. 14/4679 WWB De rechtbank overweegt dat wegens het punitieve karakter van de bestuurlijke boete op grond van artikel 6 EVRM een aantal minimumwaarborgen voor een eerlijk proces in acht moeten worden genomen, waaronder het recht op bijstand door een advocaat. De rechtbank oordeelt dat de advocaat van belanghebbende door het college op de hoogte had moeten worden gesteld van het horen van belanghebbende en de voortzetting daarvan.

34 Aanpassing fraudewet - Op situatie afgestemde, evenredige, boete (ernst van overtreding, mate van verwijtbaarheid, en (financiële) omstandigheden) -Sprake van opzet, grove schuld of verminderde verwijtbaarheid -Maximum boetes -Uitbreiding waarschuwing met name voor kleine overtredingen -Aanpassing overgangsrecht

35 Sociaal rechercheurs: fraude loont Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) slaat in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken alarm over de bestrijding van de bijstandsfraude. Fraudeurs ontlopen hun straf doordat ze niet worden aangepakt door gemeenten, aldus het LCSR.

36 Basisinkomen “Tilburg gaat bijstand bieden zonder beperking met basisinkomen” Stoppen met controleren van mensen in de bijstand, is beter voor hun gezondheid en voor hun kans op werk Alles is gericht op wantrouwen, heeft een verlammend effect op mensen Wettelijke regels die gelden voor de bijstand, bijvoorbeeld over bijverdiensten, tijdelijk buiten werking stellen Proef met een kleine groep mensen, hoop op toestemming uit Den Haag voor dit 'vertrouwensexperiment'. “Groningen, Leeuwarden, Tilburg, Nijmegen. Overal in het land starten burgers, verenigingen en politieke partijen experimenten met een basisinkomen”

37 Wet taaleis

38 Verlaging bijstand indien naar oordeel college een redelijk vermoeden bestaat dat betrokkene niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst Noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en behouden van algemeen geaccepteerde arbeid Toets (bij aanvang bijstand binnen 8 weken) indien: -Niet 8 jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd -Geen diploma inburgering kan overleggen -Geen ander document waaruit beheersing Nederlandse taal blijkt

39 - Indien taal niet of niet voldoende> redelijk vermoeden - Binnen 8 weken berichten - Verlaging uitkering vanaf kennisgeving Tenzij alsnog aantoont dat Tenzij verklaart bereid te zijn binnen een maand te starten Tenzij elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt Verlaging afstemmen op omstandigheden en mogelijkheden om middelen te verwerven ogv dringende redenen

40 - Aanduiding gevraagde vaardigheden spreek-, luister, gespreks- schrijf, en leesvaardigheid - Eisen toets in AMvB (volgende sheet) - Verlaging 6 maanden 20% - Daarna 6 maanden 40% - Daarna 100% onbepaalde tijd - Voor elke verlaging toets afnemen - Overgangsrecht zittend bestand tot 1 juli 2016

41 Gemeente niet blij met taaleis De taaleis stuit bij veel gemeenten op verzet. De meeste grote steden gaan de taaleis in een ‘light’ of ‘ultralight’ versie uitvoeren. De gemeente Utrecht riep onlangs de hoon over zich af vanwege een bericht over de taaleis voor bijstandsgerechtigden. De hoon betrof het feit dat er een knetterende taalfout in het stuk stond. ‘Hierin wordt het taalniveau bepaalt,' stond in de brief te lezen.

42 Kostendelersnorm Indien de belanghebbende met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: (40% + A x 30%) x B A A = totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft B = rekennorm Echtparennorm

43 Kostendelersnorm -GROTE GEZINNEN -OVERGANGSRECHT FISCALE PARTNER -ART. 3, TWEEDE LID ONDER A -ART. 22a, VIERDE LID ONDER C -COMMERCIELE PRIJS -ART. 24 juncto ART. 32, DERDE LID -ART. 33, VIERDE LID -TERUGVORDERING ART. 58 -CO-OUDERSCHAP

44 Verzamelwet 2016

45 Kostendelende medebewoner uitzonderingen(was 22a) 21 jaar en ouder die niet: Echtgenoot van belanghebbende is Indien ook andere bewoners met de belanghebbende obv schriftelijke overeenkomst (onder)verhuurder, (onder)huurder of kostgever of kostganger het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben, mits commerciële prijs (niet bij bloed- of aanverwant 1 e of 2 e graad) (desgevraagd aantonen) Indien ook andere bewoners naast de belanghebbende obv schriftelijke overeenkomst met dezelfde (onder)verhuurder of kostgever als (onder)huurder of als kostganger het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben, mits commerciële prijs (desgevraagd aantonen) Onderwijs volgt een aanspraak op WSF 2000/WTOS/BBL en vergelijkbaar onderwijs in buitenland en bij aanvang jonger dan 30 Wijziging/verduidelijkinguitzonderingsbepaling studerenden Ook een student die in het buitenland een vergelijkbare opleiding volgt en een student die o.g.v. zijn nationaliteit geen aanspraak kan maken op studiefinanciering wordt uitgezonderd van de kostendelersnorm

46 20 21 22 Tekstuele aanpassing “die niet met een of meer andere meerderjarige personen dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben” wordt “ zonder kostendelende medebewoners”

47 Correctie omissie 18, 19 en 20 jaar met echtgenoot 21 jaar of ouder (met kostendelers en met of zonder ten laste komende kinderen) -Twk 1 januari 2015 bij te lage uitkering -Overgangsrecht te hoge uitkering tot 1 juli 2015 (art. 22b)

48 50% van de norm die zou gelden als hij gehuwd zou zijn, indien: a.De rechthebbende echtgenoot 21 jaar of ouder is een geen kostendelende medebewoners heeft b.De rechthebbende echtgenoot jonger is dan 21 jaar

49 Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

50 Pensioen bij aanvraag bijstand Derde pijler (lijfrente etc.) Bijv. zzp-ers Wetsvoorstel PW art. 15 Anticiperen Tenminste 5 jaar inleg, max 6000 pj Max. inleg € 250.000,= Ook voor 2e pijler pensioen (via cao)

51 Aanpassing gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid (artikel 31 lid 2 onder n PW) Naar maximaal 6 maanden in plaats van nu maximaal 6 aaneengesloten maanden De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat deze 6 maanden binnen een bepaalde periode dienen te liggen Datum van inwerkintreding 1 januari 2016 Overgangsrecht Vrijlating ingegaan voor 1 juli 2015: maximaal 6 aaneengesloten maanden blijft van toepassing Vrijlating ingegaan na 1 juli 2015: per 1 januari 2016 nog resterende maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn Wijziging geldt ook voor de IOAW en de IOAZ

52

53 Feci quod potui et ultra posse non tenetur


Download ppt "Mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP Ontwikkelingen sociale zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google