De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg Het leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg Het leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen’"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg Het leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen’

2 Doel: Student kent de eisen en uitgangspunten van kwaliteitszorg op macro niveau, kent de wijze waarop hierop op instellingsniveau op wordt ingespeeld en de gevolgen hiervan op uitvoerings/micro niveau. kan op dit niveau kwaliteitsvraagstukken identificeren kent de instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

3 Kwaliteitszorg jaar 2 (Nb voor instromers verwijzen naar de powerpoints) Het begrip kwaliteit Modellen voor kwaliteitzorg

4 Dit college Verdieping van het begrip kwaliteit
inzoomen op meso- en microniveau Instrumenten voor kwaliteitszorg op uitvoeringsniveau

5 Voor wie is wat kwaliteit?
Extern en centraal aangestuurde kwaliteitssystemen Centrale aanpak vanuit een organisatie zelf Decentrale aanpak van kwaliteit

6 Kenmerken begrip kwaliteit
Normatief: uitdrukken van een bepaalde waardering Subjectief: afhankelijk van eigen positie en bedoelingen, open of verborgen agenda’s.

7 Kenmerken begrip kwaliteit
Krijgt pas betekenis als het aan iets concreets verbonden wordt Relatief begrip: afhankelijk van de context

8 relativiteit De twee beste ziekenhuizen volgens Elsevier zijn de slechtste bij het AD: ze komen daar op plaats 76 en 83. Hoe kunnen metingen zo verschillen

9 Ontwikkeling in de tijd
Jaren 30: de kennis, vaardigheden en techniek die je in dienst stelt van een patiënt Jaren 60: de mate waarin de gestelde doelen zijn behaald Jaren 70: balans tussen effectiviteit en efficiëntie

10 Anno nu Nu: Mate waarin tegemoet gekomen wordt aan de reële wensen en behoeften van de patiënt en die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend.

11 Een in de praktijk bruikbare uitleg
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1986): "Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product, proces of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften."

12 Kwaliteit van de beroepsuitoefening
Kwaliteit van het methodisch-technisch handelen Kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar Kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening

13 Methodisch-technisch handelen
Doeltreffendheid Deskundigheid Indicatiestelling Geschiktheid Veiligheid Zorgvuldigheid

14 Attitude van de beroepsbeoefenaar
Respectvolle bejegening Informatiebereidheid Vertrouwensrelatie Coöperatie Verantwoordingsbereidheid

15 Organisatie van de beroepsuitoefening
Continuïteit Beschikbaarheid Doelmatigheid Integrale zorg

16 Stappen identificeren van mogelijke problemen in de kwaliteit van de zorg definiëren van het gewenste niveau van kwaliteit in de vorm van richtlijnen of standaarden beoordelen of de beoogde kwaliteit wordt gerealiseerd stappen die worden ondernomen om de kwaliteit te verbeteren scheppen van voorwaarden om de beoogde kwaliteit en kwaliteitszorg te realiseren

17 knelpunten probleemidentificatie is onvoldoende of impliciet
gewenste niveau van kwaliteit is onvoldoende gedefinieerd analyse en toetsing wordt gedaan op basis van hoe men denkt dat de werkelijkheid eruit ziet, zonder echt te meten verbeteren stopt na de evaluatie en het verbeterde proces wordt niet meer gevolgd Ettema 2000

18 zorgvuldig meten waarom meten we wat moet gemeten worden
hoe moet/kan gemeten worden wanneer door wie?

19 4 kernproblemen in de zorg
toegenomen kennis en mogelijkheid om te communiceren toegenomen complexiteit relatieve schaarste verlies aan personaliteit van zorgbehoevende mensen

20 Interne en externe drijfveren
Intern: aspecten van de professionaliteit Extern: wetgeving, concurrentie, eisen van financiers of gebruikers

21 Externe methoden Accreditatie/Visi-tatie Inspectie Benchmarking
FONA commissie MIP commissie

22 Interne methoden Functionerings- en beoordelingsgesprekken Intervisie
Kwaliteitscirkels Intercollegiale toetsing

23 voorwaarde Steun van het management én opstelling gericht op streven naar continue verbetering bij medewerkers

24 Intercollegiale toetsing

25 Hulpmiddelen bij de analyse
Stroomschema Trendsanalyse visgraatdiagram Paretodiagram Benoemen van kritische kwaliteitskenmerken Verzamelen van informatie

26 visgraatdiagram

27 paretodiagram 80 % van de problemen worden veroorzaakt door 20 % van de oorzaken, maar ook:

28 Criteria opstellen Wanneer is het doel bereikt?
Meetpunten: beschrijven wenselijke situatie RUMBA/SMART

29 Gegevens verzamelen Wat wil je weten
Waar is de info te vinden of wie heeft de info Welke gegevens zijn al aanwezig Hoe kan info verzameld worden Over welke tijdsperiode moet info verzameld worden Steekproefgewijs of in alle veel voorkomende gevallen Hoe kan de inspanning en de kans op fouten worden gereduceerd Wie moeten er bij betrokken worden

30 toetsen Vergelijken verzamelde gegevens met de norm
Interpreteren: is de afwijking een probleem Conclusies: mogelijke oorzaken

31 Borgen Veranderingen doorvoeren Evaluatie

32 aandachtspunt Kwaliteitszorg van binnenuit kan te eenzijdig op de norm vanuit de beroepsgroep worden opgesteld Aandacht voor input vanuit andere belanghebbenden: Klantenperspectief Ketenperspectief: multidisciplinaire aanpak

33 Maak het zichtbaar!

34 kwaliteitsslogans Making things better Our products are allready good!
In Niets Geëvenaard 'Wat adje snijdt is kwaliteit'

35 literatuur voor de toets
de collegestof


Download ppt "Kwaliteitszorg Het leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen’"

Verwante presentaties


Ads door Google