De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RAO Rijn-West atelier 18-02-2016 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) Marcel Bommelé RWS Zee en Delta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RAO Rijn-West atelier 18-02-2016 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) Marcel Bommelé RWS Zee en Delta."— Transcript van de presentatie:

1 RAO Rijn-West atelier 18-02-2016 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) Marcel Bommelé RWS Zee en Delta

2 Rijkswaterstaat Opbouw 1.Wat is de KRM? 2.Resultaten van uitwerking 3.KRM vs. KRW 2

3 Rijkswaterstaat Deel 1 Wat is de KRM? 3

4 Rijkswaterstaat 4 Ingrediënten van de KRM Europese richtlijn, van kracht sinds 15 juli 2008. Doel: goede milieutoestand (GMT) in 2020 van alle Europese zeeën door: bescherming en herstel van Europese zeeën; waarborgen dat de economische activiteiten duurzaam zijn. Uitwerking: Lidstaten stellen ieder een mariene strategie op, afgestemd met lidstaten in dezelfde (sub)regio (OSPAR is afstemmingsplatform) Gebruik van regionale zeeconventies (bijv. OSPAR), afstemming met andere richtlijnen (KRW, VHR)

5 Rijkswaterstaat Regio’s Subregio’s 5 Geografische afbakening Noord-Oost Atlantische Oceaan

6 Rijkswaterstaat KRM-gebied in Nederland Nederlands Continentaal Plat (NCP) → gehele beheergebied van RWS ZD (Noordzee) → 1,5 * Nederland Geen provincies, geen waterschappen → samenwerking tussen IenM en EZ RWS-Z&D: enige RWS-beheerder Geen waterlichamen Overlap met KRW-gebied 6

7 Rijkswaterstaat 7 Overlap KRM- en KRW-gebied

8 Rijkswaterstaat 8 Tijdpad KRM-implementatie 2010: opgenomen in Waterwet 2012: Mariene Strategie Deel I –Omschrijven goede milieutoestand (GMT) –Vaststellen milieudoelen en indicatoren –Initiële beoordeling (IB) 2014: Mariene Strategie Deel II –Monitoringsprogramma 2015: Mariene Strategie Deel III –Programma van maatregelen –O.b.v. sociaal-economische analyse 2020: Bereiken GMT Noordkromp (Arctica islandica)

9 Rijkswaterstaat Deel 2 De uitwerking/resultaten 9

10 Rijkswaterstaat 10 Enkele punten uit Initiële Beoordeling (ecologie) diversiteit van het bodemleven is verarmd haaien- en roggensoorten worden in hun voortbestaan bedreigd veel kustvogels verkeren in een ‘ongunstige staat’ (N2000) de rivieren optrekkende vissoorten zijn zeldzaam geworden door de barrièrewerking van dijken en kustwerken hoge aantal strandingen van bruinvissen

11 Rijkswaterstaat 11 Enkele punten uit Initiële Beoordeling (gebruik) Visserijdruk 2006-2008 (gem. aantal schepen / dag) boomkorvisserijgarnalenvisserij

12 Rijkswaterstaat 12 Enkele punten uit Initiële Beoordeling (vervuiling/verstoring) stikstof + een aantal vervuilende stoffen komen nog in te hoge concentraties voor te hoge belasting van zwerfafval + onbekende risico’s van microplastics onderwatergeluid is toegenomen, accumulatie-effecten onduidelijk

13 Rijkswaterstaat 13 Descriptoren voor de GMT 11 descriptoren→ 27 milieudoelen → 32 indicatoren

14 Rijkswaterstaat Meetnet (ecologie) 14 meetpunten benthos/habitats vliegtuigtellingen (vogels + zeezoogdieren)

15 Rijkswaterstaat 15 Meetnet (stoffen) meetpunten eutrofiëring/nutriëntenmeetpunten vervuilende stoffen

16 Rijkswaterstaat Maatregelen 16 Aangrijpingspunten: 1.verduurzaming van gebruik 2.gebieds- + soortenaanpak 3.kansen creëren voor actief ecosysteemherstel Inzet: minimumeisen van KRM zijn leidend huidige en voorgenomen beleid vormt de basis alleen extra inzet als beoordeling “onvoldoende” (vanuit IB) + huidige en voorgenomen inzet niet voldoende winst oplevert Naast maatregelen, ook kennisopgave voor o.a.: zwerfvuil, onderwatergeluid cumulatieve effecten van menselijk gebruik klimaatverandering (monitoring van verzuring)

17 Rijkswaterstaat Maatregelen 17 1Amaatregelen die vanuit andere beleidsterreinen zijn vastgesteld en geïmplementeerd 1Bmaatregelen die vanuit andere beleidsterreinen zijn vastgesteld, maar nog niet (volledig) geïmplementeerd 2Amaatregelen die voortbouwen op bestaande implementatieprocessen en verder gaan dan in die kaders is afgesproken 2Bnieuwe maatregelen buiten bestaande kaders

18 Rijkswaterstaat 18 Effecten huidig beleid m.b.t. TBT Verwacht effect van stapsgewijze uitfasering (1990-2008) van TBT-houdende coating op scheepshuiden

19 Rijkswaterstaat Deel 3 KRM vs. KRW 19

20 Rijkswaterstaat 20 De overeenkomsten/verschillen Afhankelijkheid van KRW m.b.t. nutriënten, verontreinigingen en vismigratie KRWKRM GT in 2015 (2021, 2027)GMT in 2020 (periodiek bijgesteld) StroomgebiedbeheerplanMariene Strategie (3 delen) Artikel V rapportageInitiële Beoordeling KRW-monitoringprogrammaKRM-monitoringprogramma Data-opslag in IHWData-opslag in IHM Tot 12 zeemijl (OWL’s tot 1 zeemijl)Gehele NCP (en verder) WaterlichamenGeen waterlichamen Ministerie, provincies, waterschappenMinisteries (1 RWS-beheerder) Chemie + ecologieBreder palet (11 thema’s) Toestand-indicatorenToestand/effect-indicatoren

21 Rijkswaterstaat 21 Eutrofiëring Probleemgebied Geen probleemgebied

22 Rijkswaterstaat 22 Eutrofiëring Probleemgebied Geen probleemgebied KRW

23 Rijkswaterstaat 23 Stikstof

24 Rijkswaterstaat 24 KRM (OSPAR Intermediate Assessment) KRW Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Cr, PCB’s, fenantreen, antraceen, fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3)pyreen benzo(ghi)peryleen* TBT* N, PN * = ubiquitaire stof Probleemstoffen vergeleken

25 Rijkswaterstaat 25 KRM is EU-richtlijn die qua opzet vergelijkbaar is met KRW, maar: –samenwerking tussen ministeries, geen provincies/waterschappen –loopt ca. 1 beheerplanperiode achter op KRW GMT te behalen in 2020 (inspanningsverplichting, GMT wordt periodiek bijgesteld) KRM is voor RWS-ZD zeer belangrijk: –dekt de gehele beheergebied –GMT dekt een breed palet aan thema’s –indicatoren zee-specifiek uitgewerkt (OSPAR-instrumentaria) Raakvlak KRM en KRW voor nutriënten, stoffen, zwerfvuil, vismigratie –KRM is hiervoor grotendeels afhankelijk van KRW-maatregelen –KRM is hiervoor signalerend richting KRW Er is nog verschil in beoordeling van stoffen en eutrofiëring –wordt op termijn geharmoniseerd Samengevat

26 Rijkswaterstaat VRAGEN??? 26

27 Rijkswaterstaat 27 Samenwerking tussen ministeries EZ: 1.Natura2000 op zee, biodiversiteit, duurzame visserij ontwikkeling 2.duurzame energieproductie, efficiënte benutting van aardgas- en aardolievoorraden Defensie: 1. defensiegebieden op zee IenM: 1.duurzame energie, verontreiniging vanaf het land, scheepvaart, zandwinning 2.suppletie t.b.v. kustbescherming, tegengaan van overstromingsrisico’s en ophoogzand voor op het land RWS Zee en Delta: coördinerend beheerder van de Noordzee

28 Rijkswaterstaat 28 Publieke participatie Afstemming + input van stakeholders: 1.via officiële kanalen: Overlegorgaan IenM, Tweede Kamer en inspraakprocedures 2.via Kerngroep KRM: apart proces, 2x per jaar bijeen Projectteam KRM Bewindspersoon IenM = politiek opdrachtgever IenM (in samenspraak met EZ) = ambtelijk opdrachtgever Projectgroep KRM = medewerkers IenM (en RWS) en EZ IDON = interdepartementale afstemming

29 Rijkswaterstaat 29 Olielozingen

30 Rijkswaterstaat 30 Samenstelling zwerfvuil op stranden

31 Rijkswaterstaat 31 Van descriptoren naar indicatoren 11 descriptoren→ 27 milieudoelen → 32 indicatoren

32 Rijkswaterstaat 32 KRM-monitoringscyclus Mariene Strategie deel 1 Mariene Strategie deel 3 Mariene Strategie deel 2IHM MWTL (RWS) + WOT (EZ)

33 Rijkswaterstaat 33 Gebiedsbescherming

34 Rijkswaterstaat 34

35 Rijkswaterstaat Economisch belang van de Noordzee 35

36 Rijkswaterstaat 36

37 Rijkswaterstaat 37 Stikstof-aanvoer Vanuit NL-rivieren Vanuit noordgrens Vanuit zuidgrens Vanuit UK

38 Rijkswaterstaat 38 Afname stagneert sinds 2000 N [kt/j]P [kt/j] Rivieraanvoer N en P in OSPAR-regio’s

39 Rijkswaterstaat 39 Doelstelling: GET wordt gehaald in 2015 (uiterlijk 2027) –doelen ecologie én fysisch-chemische parameters moeten op orde zijn (BKMW): aparte maatlat voor fytoplankton + maatlat voor stikstof (winter-DIN) In smalle kuststrook (tot 1 zeemijl) lijkt maatlat fytoplankton in sommige kustdelen soms op orde, soms niet. Winter-DIN voldoet niet. –Voor NZ-waterlichamen is reductie-opgave voor stikstof 15% (omgerekend vanuit normoverschrijding) De Noordzee wentelt af naar de Waddenzee: –Vanuit afwentelingsopgave voor de Waddenzee is reductie-opgave voor stikstof 20% Gewenste emissie-reductie tbv KRW-opgave (kuststrook): 20% Opgave vanuit KRW

40 Rijkswaterstaat 40 Emissie Reducties N (kt/y) OSPAR rapportage NL 2008 NL landbouw: 73 (in 1985 )  55 (2005): 26 % reductie t.o.v 1985 NL totaal:168 (in 1985)  92 (2005): 45 % reductie t.o.v 1985 Landbouw: grootste bron, minste reductie geleverd t.o.v 1985 meer emissiereductie nodig t.o.v 1985 om problemen in zee op te heffen SGBP: ca 20% reductie opgave, t.o.v nu (2006 - 2008) Rijn district: ca. 15-20 % reductie nodig t.o.v nu (2000 - 2006) Lobith: 2000-2006: 3.4 mg N/l: benodigde reductie: 18 % Kampen:2000-2006: 3.7 mg N/l: benodigde reductie: 24 %


Download ppt "RAO Rijn-West atelier 18-02-2016 Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) Marcel Bommelé RWS Zee en Delta."

Verwante presentaties


Ads door Google