De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking beoordelen waterbodems Wat moet RWS ermee? ECB Platform 1 april 2010 John Hin Rijkswaterstaat Waterdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking beoordelen waterbodems Wat moet RWS ermee? ECB Platform 1 april 2010 John Hin Rijkswaterstaat Waterdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking beoordelen waterbodems Wat moet RWS ermee? ECB Platform 1 april 2010 John Hin Rijkswaterstaat Waterdienst

2 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 2 Opbouw •Kader Waterwet •Handreiking beoordelen waterbodems •Waarvoor moet RWS het gebruiken?

3 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 Kader Waterwet •Waterwet eind 2009 in werking getreden •Waterbodem onderdeel van het watersysteem •Van sectoraal naar integraal beheer •Planperiode 6 jaar •Gebiedsproces •Bepalen functies en doelen •Afwegen maatregelen •Vastleggen in waterplan •Waterbodem belemmering voor doelen of functies? •Daarvoor “Handreiking beoordelen waterbodems”

4 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Opdracht DG Water •Samenwerking Waterdienst en Deltares •Uitsluitend voor planvorming: bijdrage waterbodem aan niet bereiken doelen of functies •Technisch instrument •Resultaat beoordelen waterbodems  geen verplichting •Geen wettelijke status •Vaststelling najaar 2010 in NWO Handreiking beoordelen waterbodems

5 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Indien niet voldaan aan chemische of ecologische doelen KRW •Indien niet voldaan aan doelen of normen vanuit gebruiksfuncties •Niet-KRW-wateren: indien niet voldaan aan gestelde doelen in gebiedsproces Handreiking: wanneer gebruiken?

6 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 Handreiking: hoe gebruiken?

7 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Basisfunctie schoon & (ecologisch) gezond water •Chemische en ecologische doelen KRW •Gebruiksfuncties •Drinkwater •Zwemwater •Recreatie •Beroeps- en sportvisserij •Landbouw •Natuur (Natura 2000) Functies en doelen RWS

8 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Chemische toestand: prioritaire stoffen (normen in Bkmw) •Ecologische toestand (normen in Regeling monitoring KRW): •Overige relevante stoffen •Biologische kwaliteitselementen (vis, macrofauna, fytoplankton, macrofyten) KRW doelen

9 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Normoverschrijding in waterlichaam? •Rekening houden met achtergrondconcentratie •Rekening houden met biobeschikbaarheid •Bij normoverschrijding: •Bindt stof aan sediment? •Bronnen gereduceerd? KRW doelen stoffen

10 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 KRW doelen stoffen – voorbeeld Noordzeekanaal

11 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Fytoplankton potentieel beïnvloed door nutriënten •Potentiële invloed waterbodem door P-nalevering in ondiepe, min of meer geïsoleerd liggende zoetwaterplassen: beperkt in rijkswateren •Middels meting P, Fe en S in waterbodem kan potentiële P- nalevering worden ingeschat KRW doelen biologische kwaliteitselementen

12 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Macrofauna potentieel beïnvloed door stoffen •Ecologische maatlatten voor oeverzone (meeste soorten), niet gevoelig voor sedimentverontreiniging •Uitzondering R8 (zoetwatergetijderivier): wel gevoelige maatlat ontwikkeld, maar nog niet vastgesteld KRW doelen biologische kwaliteitselementen

13 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Stoffen in waterbodem meestal immobiel •Potentiële problemen bij grote olieverontreinigingen in waterbodem: onderzoek daarnaar is maatwerk KRW doelen grondwater

14 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Bij RWS 8 oppervlaktewaterwinningen; ca. 20 oevergrondwaterwinnigen •In gebiedsdossiers risicofactoren en mogelijke maatregelen vastgesteld (2010-2012) •Probleemstoffen oppervlaktewaterwinning volgens sector: •Bestrijdingsmiddelen (AMPA, diuron, glyfosfaat, isoproturon) •Geneesmiddelen (o.a. diclofenac) •Complexvormers (o.a. DTPA, EDTA) •Belangrijkste probleemstoffen niet in waterbodem Drinkwater

15 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Ruim 200 zwemwaterlocaties bij RWS •Wettelijke normen bacteriën: geen invloed waterbodem •Gezondheidsproblemen blauwalgen: veelal problematiek (deel)stroomgebied (KRW) •Stoffen: geen lokale monitoring, risico’s voor de mens onwaarschijnlijk Zwemwater

16 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Op water en op oevers •Onderzoek met handreiking mogelijk •Risico’s voor de mens onwaarschijnlijk, mogelijk incidenteel Recreatie

17 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Invloed stoffen op visstand (KRW, Natura 2000 doelen) niet aantoonbaar •Monitoring (paling) stoffen door LNV (Warenwet, beroepsvisserij) en door sportvisserij •Overschrijdingen consumptienormen (PCBs in paling) •Voortouw maatregelen niet bij RWS Sport- en beroepsvisserij

18 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Onttrekking water voor veedrenking of beregening: normen liggen hoger dan KRW normen •Landbouw in oevergebieden (uiterwaarden): •Eisen aan bodem afgeleid van Warenwet en veevoereisen (LAC2006-waarden) •Eisen afhankelijk van gewasteelt / specifieke gebruik, overschrijdingen zijn mogelijk in uiterwaarden •Producent is primair verantwoordelijk Landbouw

19 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 gebieden •Voortouw bij natuurbeheerplannen: •Is er een probleem met instandhoudingsdoelen? •Kan de (water)bodem daarbij een relevante factor kan zijn? •Met handreiking eenvoudige inschatting van potentiële effecten op natuurdoelen - als gevolg van doorvergiftiging - mogelijk. Natuur

20 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Toepassen in gebiedsprocessen voor planperiode 2016-2021 indien bereiken KRW-doel waterlichaam of functie potentieel belemmerd wordt door waterbodem •Waar doet zich potentiële belemmering naar verwachting voor? •Overschrijding stofnormen uit Bkmw en de Regeling monitoring KRW •Onzekerheden daarbij: •Aandachtstoffen •Achtergrondconcentraties metalen •Biobeschikbaarheid metalen •Nieuwe prioritaire stoffen •Incidenteel score ecologische KRW-maatlat: eutrofiëringsproblemen Conclusies: wat moet RWS met de handreiking waterbodems?

21 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 •Incidenteel bij gebruiksfuncties drinkwater, recreatie •Visserij, landbouw, natuur: voortouw bij anderen Conclusie: wat moet RWS met de handreiking waterbodems (vervolg)?

22 Rijkswaterstaat – Platform ECB 1 april 2010 Einde


Download ppt "Handreiking beoordelen waterbodems Wat moet RWS ermee? ECB Platform 1 april 2010 John Hin Rijkswaterstaat Waterdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google