De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stroomgebiedbeheerplannen 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stroomgebiedbeheerplannen 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Stroomgebiedbeheerplannen 2015
Concept-werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator 15 september 2010

2 Waar staan we nu? Uitvoering van maatregelen Evaluaties
Start met stroomgebiedbeheerplannen 2015: werkprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

3 Producten van de KRW in de komende jaren
Activiteit Gereed Opmerking Werkprogramma en tijdschema/ spoorboekje 22 dec 2012 KRW art 14 6 mnd publieke participatie Rapportage aan EC niet nodig Verslag over voortgang maatregelen KRW art 15.3 Rapportage aan EC Overzicht waterbeheerkwesties 22 dec 2013 Actualisatie stroomgebiedanalyse KRW art 5 & 15 Stroomgebiedbeheerplannen 22 dec 2015 22 mrt 2016 KRW art 13, 14 & 15 In de komende jaren moeten we natuurlijk vooral uitvoeren! Het werkprogramma gaat in principe over de onderste 3 onderdelen. Maar we hebben de rapportage over de voortgang van de maatregelen ook een plek gegeven. Verder hebben we het werkprogramma naar voren gehaald. Dit najaar werken we er aan en we willen de publieke participatie begin 2011 starten. Dit om vroegtijdig aan te geven wat er van ieder wordt verwacht. Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

4 Uitgangspunten werkprogramma
Geen nieuwe plannen, maar ‘actualisatie’ (KRW spreekt van ‘bijwerking’) Niet in ‘trechter’ van ‘grof naar fijn’, lineair proces ‘Actualisatie’ vraagt nog steeds om fikse inzet! Minder rapportages Geen Decembernota’s Combinatie voortgangsrapportage aan Kamer en EU Factsheets als basis voor regionale waterplannen Geen SGBP-rapport maar ‘electronische rapportage op papier’ Transparantie Publieke participatie Van formele inspraak naar thema-bijeenkomsten Minder richten op burgers Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

5 Proces in de tijd op hoofdlijn
Detail-planning uitwerken in de verschillende werkgroepen 2010: Werkprogramma 2011: Onderzoeksmaatregelen 1e helft 2011: publieke participatie werkprogramma 2012: Nationaal kader voor gebiedsproces 22 dec: rapportage voortgang maatregelen aan EC 2013: Gebiedsproces 1e helft 2013: publieke participatie resterende beheerkwesties 2014: Ontwerp-plannen 2015: Definitieve plannen 1e helft 2015: Publieke participatie ontwerp-plannen Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

6 Nationaal kader – eind 2012 Doel: duidelijke randvoorwaarden voor het gebiedsproces Vorm: Rapport Bestanden (met informatie zoveel mogelijk per waterlichaam) Toestandbepaling Dummy stroomgebiedbeheerplan Proces: Groeidocument te beginnen met bijlage 2 huidige werkprogramma Concept medio 2012 tbv regionale voorbereiding gebiedsproces Inhoud: Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

7 Nationaal kader – eind 2012: inhoud (1)
Stoffen en chemische normen RPS: nieuwe prioritaire stoffen – begin januari 2011 Nationaal relevante stoffen MTR waarden worden omgezet in KRW proof normen Lijst wordt opgeschoond & aangevuld Nieuwe en vergeten stoffen: prioriteit voor regio-relevante stoffen Drempelwaarden grondwater Ecologische maatlatten Evaluatie ecologische doelstellingen afgerond Werkgroep Ecologische doelstellingen maakt advies voor cl MRE Intercalibratie Aanpassing maatlatten natuurlijke typen in 2012 afgerond Aanpassing regionale doelen (GEP) - Geen achteruitgang? Schematisatie en toekenning van type aan waterlichaam..…..? Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

8 Nationaal kader – eind 2012 : inhoud (2)
Juridisch kader / Beleidsregels (emissie-immissie toets, visplan, etc) Generiek beleid Evaluatie mestbeleid > 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn Concentraties nutriënten en ecologische effecten per waterlichaam Emissieaanpak voor rwzi’s Nationaal Actieprogramma Duurzame Gewasbescherming Biologische beschikbaarheid en achtergrondsgehalten zware metalen Etc… Tools: KRW verkenner, Beslisboom Water, Aquo-kit, etc ‘Oogst’ t.a.v. ‘open eindjes’: Watermozaïek, etc Format voor factsheets Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

9 Gebiedsproces - 2013 1e helft 2013: stroomgebiedanalyse
Wat zijn de resterende opgaven? Product medio 2013: aanpassing factsheets Nationale kader + factsheets = update art 5 rapportage 2e helft 2013: aanpassing doelen en maatregelen Welke oplossingsrichtingen? Product eind 2013: aanpassing factsheets Regio mag zelf proces verder inrichten Alle partijen tijdig betrekken Regionale bestuurlijke goedkeuring begin 2014 Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

10 Product – 2014 Factsheets per waterlichaam
Waterbeheerder Maatregelen programma Stroomgebied beheerplan ‘Reporting sheets’ per stroomgebied Rijk inspraak rijk inspraak regio Samenvatting in NWP Informatiehuis generieke maatregelen Regionale water(beheer)plannen: rijk vraagt voor de KRW niet meer dan factsheets Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

11 Monitoring en toestandsbepaling
Verbeterde Aquokit gereed Monitoring en toestandsbepaling Regie via RAM/RAG i.s.m. Informatiehuis Volledige toestandsbepaling Eind 2012 tbv nationaal kader/gebiedsprocessen Eind 2015 tbv definitieve plannen Toestandsbepaling 2012 ook te gebruiken voor Voortgangsrapportage NWP van mei 2013 In principe mogelijk om toestand/factsheet te actualiseren als gegevens aan Informatiehuis zijn geleverd! Bestuurlijke goedkeuring voor gebruik per waterlichaam Beheerder bepaalt zelf hoe actueel toestand is voor ontwerp-plan Monitoringsprogramma jaarlijks aan te passen Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

12 At risk? In de eerste helft van 2013 gaan we na of we de toestand in 2021 halen. Zo niet, dan in tweede helft van 2013 Aanvullende maatregelen voor SGBP 2015 Of fasering motiveren Geen verdere instructies of protocollen Verdere uitwerking evt via RAM/RAG Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

13 Planning werkprogramma
mrt 2010: NWO stemt in met 1e versie en jaarlijkse uitwerking 9 sep: DWO stemt in met uitgangspunten 15 sep: concept verstuurd naar RAO’s en koepels 6 okt /11 nov: Regionale regiekolom - RAO vzoverleg t/m LBOR 7 okt /24 nov: Nationale regiekolom - Cluster MRE t/m NWO 18 nov: Overlegorgaan Water- en Noordzee 1 feb 2011: ter inzage legging (6 mnd) Stroomgebiedbeheerplannen 2015 15 september 2010

14 Stroomgebiedbeheerplannen 2015
15 september 2010


Download ppt "Stroomgebiedbeheerplannen 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google