De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 september 2010 Stroomgebiedbeheer plannen 2015 Concept-werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 september 2010 Stroomgebiedbeheer plannen 2015 Concept-werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 15 september 2010 Stroomgebiedbeheer plannen 2015 Concept-werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015215 september 2010 Waar staan we nu? Uitvoering van maatregelen Evaluaties Start met stroomgebiedbeheerplannen 2015: werkprogramma

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015315 september 2010 Producten van de KRW in de komende jaren ActiviteitGereedOpmerking Werkprogramma en tijdschema/ spoorboekje 22 dec 2012KRW art 14 6 mnd publieke participatie Rapportage aan EC niet nodig Verslag over voortgang maatregelen22 dec 2012KRW art 15.3 Rapportage aan EC Overzicht waterbeheerkwesties22 dec 2013KRW art 14 6 mnd publieke participatie Rapportage aan EC niet nodig Actualisatie stroomgebiedanalyse22 dec 2013KRW art 5 & 15 Rapportage aan EC niet nodig Stroomgebiedbeheerplannen 2015 - 2021 22 dec 2015 22 mrt 2016 KRW art 13, 14 & 15 6 mnd publieke participatie Rapportage aan EC

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015415 september 2010 Uitgangspunten werkprogramma Geen nieuwe plannen, maar ‘actualisatie’ (KRW spreekt van ‘bijwerking’) –Niet in ‘trechter’ van ‘grof naar fijn’, lineair proces –‘Actualisatie’ vraagt nog steeds om fikse inzet! Minder rapportages –Geen Decembernota’s –Combinatie voortgangsrapportage aan Kamer en EU –Factsheets als basis voor regionale waterplannen –Geen SGBP-rapport maar ‘electronische rapportage op papier’ Transparantie Publieke participatie –Van formele inspraak naar thema-bijeenkomsten –Minder richten op burgers

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015515 september 2010 Proces in de tijd op hoofdlijn 2010: Werkprogramma 2011: Onderzoeksmaatregelen –1e helft 2011: publieke participatie werkprogramma 2012: Nationaal kader voor gebiedsproces –22 dec: rapportage voortgang maatregelen aan EC 2013: Gebiedsproces –1e helft 2013: publieke participatie resterende beheerkwesties 2014: Ontwerp-plannen 2015: Definitieve plannen –1e helft 2015: Publieke participatie ontwerp-plannen Detail-planning uitwerken in de verschillende werkgroepen

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015615 september 2010 Nationaal kader – eind 2012 Doel: duidelijke randvoorwaarden voor het gebiedsproces Vorm:  Rapport  Bestanden (met informatie zoveel mogelijk per waterlichaam)  Toestandbepaling  Dummy stroomgebiedbeheerplan Proces:  Groeidocument te beginnen met bijlage 2 huidige werkprogramma  Concept medio 2012 tbv regionale voorbereiding gebiedsproces Inhoud:

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015715 september 2010 Nationaal kader – eind 2012: inhoud (1) Stoffen en chemische normen  RPS: nieuwe prioritaire stoffen – begin januari 2011  Nationaal relevante stoffen –MTR waarden worden omgezet in KRW proof normen –Lijst wordt opgeschoond & aangevuld –Nieuwe en vergeten stoffen: prioriteit voor regio-relevante stoffen Drempelwaarden grondwater Ecologische maatlatten  Evaluatie ecologische doelstellingen afgerond  Werkgroep Ecologische doelstellingen maakt advies voor cl MRE  Intercalibratie 2011-2012  Aanpassing maatlatten natuurlijke typen in 2012 afgerond  Aanpassing regionale doelen (GEP) - Geen achteruitgang? Schematisatie en toekenning van type aan waterlichaam..…..?

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015815 september 2010 Nationaal kader – eind 2012 : inhoud (2) Juridisch kader / Beleidsregels (emissie-immissie toets, visplan, etc) –http://www.infomil.nl/onderwerpen/water-bodem/handboek-water Generiek beleid –Evaluatie mestbeleid > 5 e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2014-2017 Concentraties nutriënten en ecologische effecten per waterlichaam –Emissieaanpak voor rwzi’s –Nationaal Actieprogramma Duurzame Gewasbescherming –Biologische beschikbaarheid en achtergrondsgehalten zware metalen –Etc… Tools: KRW verkenner, Beslisboom Water, Aquo-kit, etc ‘Oogst’ t.a.v. ‘open eindjes’: Watermozaïek, etc Format voor factsheets

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 2015915 september 2010 Gebiedsproces - 2013 1e helft 2013: stroomgebiedanalyse –Wat zijn de resterende opgaven? –Product medio 2013: aanpassing factsheets –Nationale kader + factsheets = update art 5 rapportage 2e helft 2013: aanpassing doelen en maatregelen –Welke oplossingsrichtingen? –Product eind 2013: aanpassing factsheets  Regio mag zelf proces verder inrichten  Alle partijen tijdig betrekken  Regionale bestuurlijke goedkeuring begin 2014

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 20151015 september 2010 Product – 2014 Regionale water(beheer)plannen: rijk vraagt voor de KRW niet meer dan factsheets Maatregelen programma Stroomgebied beheerplan ‘Reporting sheets’ per stroomgebied Rijk Factsheets per waterlichaam Waterbeheerder Samenvatting in NWP generieke maatregelen Informatiehuis inspraak regio inspraak rijk

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 20151115 september 2010 Monitoring en toestandsbepaling Volledige toestandsbepaling –Eind 2012 tbv nationaal kader/gebiedsprocessen –Eind 2015 tbv definitieve plannen Toestandsbepaling 2012 ook te gebruiken voor Voortgangsrapportage NWP van mei 2013 In principe mogelijk om toestand/factsheet te actualiseren als gegevens aan Informatiehuis zijn geleverd! –Bestuurlijke goedkeuring voor gebruik per waterlichaam –Beheerder bepaalt zelf hoe actueel toestand is voor ontwerp-plan  Monitoringsprogramma jaarlijks aan te passen Verbeterde Aquokit gereed Regie via RAM/RAG i.s.m. Informatiehuis

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 20151215 september 2010 At risk? In de eerste helft van 2013 gaan we na of we de toestand in 2021 halen. Zo niet, dan in tweede helft van 2013 –Aanvullende maatregelen voor SGBP 2015 –Of fasering motiveren Geen verdere instructies of protocollen  Verdere uitwerking evt via RAM/RAG

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 20151315 september 2010 Planning werkprogramma mrt 2010: NWO stemt in met 1e versie en jaarlijkse uitwerking 9 sep: DWO stemt in met uitgangspunten 15 sep: concept verstuurd naar RAO’s en koepels 6 okt /11 nov: Regionale regiekolom - RAO vzoverleg t/m LBOR 7 okt /24 nov: Nationale regiekolom - Cluster MRE t/m NWO 18 nov: Overlegorgaan Water- en Noordzee 1 feb 2011: ter inzage legging (6 mnd)

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stroomgebiedbeheerplannen 20151415 september 2010


Download ppt "15 september 2010 Stroomgebiedbeheer plannen 2015 Concept-werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google