De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
8 juli 2013 Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 1 1

2 Waar ging het ook al weer over?
Inhoud Waar ging het ook al weer over? Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Aandachtspunten en proces komende periode 2

3 Hoe zat het ook al weer? vormen van zorg
verantwoordelijkheid (instelling) wettelijk kader jeugdgezondheidszorg gemeente (CJG) WPG preventieve ondersteuning jeugd (signalering, advies en lichte opvoedondersteuning) (deel)gemeente WMO lokale zorg gemeente WMO/BDU-CJG/BDU-SIV geïndiceerde jeugdzorg stadsregio (BJZ) Wet op de jeugdzorg uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering stadsregio(BJZ) gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus) Rijk jeugd-vb (LG en ZG) zorgkantoren (CIZ) AWBZ jeugd-ggz (langdurig met verblijf) jeugd-ggz (geneeskundig) zorgverzekeraars Zorgverzekeringswet

4 Was Wordt OUD NIEUW (2015) Rijk Rijk AWBZ Zorgver- zekeringswet
J-VB, ZG en LG (begeleiding en verzorging) en PGB voor J-VB / J-GGZ Zorgver- zekeringswet J-GGZ Gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg plus) Romp AWBZ Zorgverzekeringswet Gemeenten Nieuwe wet Zorg voor Jeugd CJG als frontoffice Ambulante zorg Dagbehandeling Open residentiële zorg Pleegzorg Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugd-VB Jeugd ZG en LG (begeleiding, verzorging kort verblijf) Jeugd-GGZ PGB o.b.v. j-GGZ of j-VB (kan-bepaling) Provincie /stadsregio Wet op de jeugdzorg Ambulante zorg, dagbehandeling, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, licht ambulant 4

5 Rotterdams programma jeugd
Ieder Kind Wint, Ieder Kind Wint, zorg voor de toekomst Programmaplan decentralisatie Jeugdzorg, Regionaal programmaplan Decentralisatie van de jeugdzorg, de Rotterdamse ontwikkelagenda Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, april 2013 Implementatieplan samenwerkende gemeenten regio RR, april 2013 5

6 Nieuwe verhoudingen met instellingen en professionals
Transitie: overgang van verantwoordelijkheden Transformatie: opnieuw inrichten van processen en werkwijzen Transitie Transformatie Rijk Provincie Ge-meente Instel-ling Professional

7 Stakeholders: met wie hebben we te maken?
Partners: jeugdhulpinstellingen (BJZ, CJG, MEE) en aanbieders jeugdhulp. Stadsregio Rotterdam (latende partij) Samenwerkende gemeenten in regio RR: 16 gemeenten Gemeente Rotterdam (incl. deelgemeenten): andere directies binnen en buiten cluster maatschappelijke ontwikkeling Landelijk Rijk (ministeries VWS en VenJ), VNG, IPO, G4, G32 7

8 Doelstellingen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
Meer Rotterdamse kinderen groeien op in een kansrijk en veilig thuis: Meer jongeren groeien op tot zelfredzame volwassenen Meer zelfredzame Rotterdamse ouders Passender jeugdhulp (niet te zwaar, niet te licht) Jeugdhulp is sneller beschikbaar Aanvaardbare kosten 8

9 Uitgangspunt 9

10 Een gezin in een Rotterdamse wijk

11 Wijkteam jeugd en gezin

12 Taken wijknetwerk/team

13 Wijkteams werken samen

14 Snel doorverwijzen, minder zware hulp

15 Basis van jeugdstelsel

16 Context 16 16

17 Richten Richten / inrichten Inrichten Volgende programmafase
Projectleider kaderstelling (Monique van Buul) Richten Projectleider jeugdhulp en wijkteams Projectleider onderwijs en jeugdhulp Projectleider professionalisering (Michiel Eldering) Richten / inrichten Projectleider Inkoop (Jan Smid) Projectleider informatiemanagement Inrichten 17

18 Strategisch niveau Instellingenniveau Overleggen
Bestuurlijke en ambtelijke expertgroep Bestuurlijk /ambtelijk overleg instellingen en aanbieders Overleg met cliënten Instellingenniveau Bijeenkomsten (focusdag, 8 juli ed) / ad hoc overleggen Bijpraatmoment met beleid / staf instellingen Overleggen projectleiders met partners

19 Globale planning lokaal / regionaal komend half jaar
Najaar: start / wijkbijeenkomsten Half oktober (voor begrotingsbehandeling 2014): Voortgangsrapportage NRJ incl. uitkomsten impactanalyses, uitwerking wijkteams en verdiepend vraagonderzoek; Monitor Zorg voor de Jeugd; Inkoopstrategie jeugdhulp incl. regionaal transitiearrangement Oktober: voortgangsbericht drie decentralisaties 31 oktober: regionaal transitiearrangement 5 november: focusdag Najaar 2013: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein

20 Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (1)
Najaar 2013 / 1e kwartaal 2014: start OOGO (op overeenstemming gericht overleg) passend onderwijs 1 januari 2014: Omvang budget jeugdhulpaanbieders (inkoop 2015) in aanvulling op regionaal transitiearrangement 1 januari 2014: registratie jeugdzorgwerkers 2014: vervolg start / wijkbijeenkomsten Voor gemeenteraadsverkiezingen: Gemeentelijke verordening naar gemeenteraad; Maatschappelijk convenant; 1e kwartaal 2014: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!

21 Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (2)
1 april 2014: Invulling budget jeugdhulpaanbieders Na gemeenteraadsverkiezingen Voortgangsrapportage Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Gemeentelijk beleidsplan Nadere besluitvorming (integrale) wijkteams Monitor Zorg voor de Jeugd (incl. SISA audit en prestatie-indicatoren) Zomer 2014: Subsidies/ contracten ten behoeve van jeugdhulpaanbieders (inkoop 2015). NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!

22 Globale planning landelijk (1)
Mei: macrobudget en verdeelmodel 2015 obv historische gegevens Juli: start ondersteuningstraject AMHK Juli: wet naar Tweede Kamer Juli: Vektiscijfers bekend? 1 augustus: invulling landelijke inkoop bekend (VNG) Zomer – najaar: nadere invulling inkoop door zorgverzekeraars jeugd-ggz Tweede helft 2013: diverse handreiking transitiebureau Tweede helft 2013: uitkomsten diverse werkgroepen, oa protocol gecertificeerde instelling, RvdK en gemeente

23 Globale planning landelijk (2)
September: hoorzitting Tweede Kamer Septembercirculaire: aanvulling verdeelmodel 2015 obv historische gegevens Najaar: behandeling Tweede Kamer (en Eerste Kamer?) Na 31 oktober: Transitiecie beoordeelt transitiearrangementen 1 januari 2014: wet in Staatsblad 1 januari 2014: AmvB’s gereed 1 april 2014: Invulling budget jeugdhulpaanbieders Vanaf 1 januari 2014: certificering Mei 2014: verdeelmodel 2016 ev obv objectieve gegevens

24 Dank voor jullie aandacht
24


Download ppt "Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel"

Verwante presentaties


Ads door Google