De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelselwijziging jeugd Hoe verder?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelselwijziging jeugd Hoe verder?"— Transcript van de presentatie:

1 Stelselwijziging jeugd Hoe verder?
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Veiligheid en Justitie Stelselwijziging jeugd Hoe verder? Samengevat van sheets van VWS van Jacqueline de Jager Programmamanager Stelselwijziging Ronde Tafel 26 mei 2011 Klankbordgroepen 19 september 2011

2 Inhoud van de Transitie
Stelselwijziging: Decentralisatie: overheveling bestuurlijke verantwoordelijkheid Kader zorg voor jeugd wordt neergelegd in nieuwe wet Financiële stromen bijeengebracht Inhoudelijke koerswijziging Je kunt dus wel stellen: een complex en omvangrijk verandertraject

3 Transitie Vertrekpunt: afspraken onderhandelingsakkoord
Gezamenlijke verantwoordelijkheid Rijk, IPO en VNG om decentralisatieoperatie goed te laten verlopen Afspraken zijn nodig en gaan over: - transitieplan - experimenten - fasering overheveling Tijdelijke transitiecommissie

4 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Rijk-IPO-VNG
Verantwoordelijkheidsverdeling > Rijk: realiseren systeem en randvoorwaarden voor decentralisatie > Provincies: tot aan overdracht verantwoordelijk voor uitvoering jeugdzorg; verantwoordelijk voor zorgvuldige overdracht > Gemeenten: verantwoordelijk voor treffen adequate voorbereidingen om jeugdzorg uit te voeren; vanaf moment van overdracht verantwoordelijk voor uitvoering jeugdzorg Gemeenten en provincies maken afspraken over transitie in hun regio’s met inachtneming van landelijke afspraken over fasering en transitie Voor zorgvuldige overdracht moeten ook andere partijen betrokken worden (cliënten, professionals, aanbieders van zorg, financiers) 4

5 Gezamenlijk uitwerken afspraken Onderhandelingsakkoord
In kaart brengen voor welke specifieke groepen specifieke maatregelen nodig zijn Formuleren van voorwaarden aan bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten Vaststellen van randvoorwaarden voor decentralisatie jeugdbescherming en jeugdreclassering Opdracht verlenen aan en samenstelling van de transitiecommissie Opstellen transitieplan, inclusief de fasering van de decentralisatie en de wijze waarop de transitie wordt ondersteund Opstellen kader voor de experimenten Onderzoek naar positie Jeugdgezondheidszorg Nieuw wettelijk kader voor jeugd Eerst: vaststellen Bestuursakkoord (8 juni?)

6 Fasering overheveling
Mijlpalen voor het transitieproces: 2011 voor de zomer: voorwaarden bestuurlijke samenwerking / bovenlokale uitvoering gereed 2012 voor de zomer: voorstel voor landsdekkende invulling van bovenlokale uitvoering kwaliteitscriteria overheveling JB/JR / certificering start overdracht begeleiding Awbz gefaseerde overheveling verantwoordelijkheid voor jeugdzorg/jeugd-GGZ/jeugd-LVG overheveling verantwoordelijkheid voor JB/JR

7 Waar zijn we mee bezig? Harmonisatie en afstemming op de 5 domeinen van de jeugdsector: Financiering Sturing Kwaliteit Daarnaast inhoudelijke slag maken, gericht op minder inzet van gespecialiseerde opvangvoorzieningen voor jeugd en meer inzet van voorzieningen om de opvoeding in de eigen sociale context te versterken.

8 Samenhang borgen met andere trajecten
Maatregelen op terrein passend onderwijs Overheveling begeleiding van AWBZ naar WMO IQ-maatregel Solide PGB Maatregelen Wet Werken naar Vermogen

9 Planning mei 2011: consultatierondes externe partijen
na 8 juni: brief naar TK n.a.v. Bestuursakkoord aug 2011: consultatierondes externe partijen sept 2011: beleidsbrief visiebrief jeugd naar TK najaar 2011: debat TK winter 2011: in- en externe consultatie wetsvoorstel medio 2012: wetsvoorstel naar RvSt 2013: parlementaire behandeling TK en EK : gefaseerde inwerkingtreding wet

10 Communicatie en afstemming met het veld
Rijk/IPO/VNG werken maatregelen bestuursakkoord gezamenlijk uit Afstemmingsstructuur met alle relevante partijen wordt verder opgebouwd Eerste vervolgbijeenkomst augustus 2011 (consultatie beleidsbrief) Rijk gebruikt voor communicatie over programma Stelselherziening Jeugd de reeds bekende site:


Download ppt "Stelselwijziging jeugd Hoe verder?"

Verwante presentaties


Ads door Google