De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten
Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013

2 3D’s Programma Inleiding Overzicht stand van zaken
Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal en lokaal niveau Discussie Conclusie

3 3D’s Inleiding Waarom en doel van deze bijeenkomst

4 3D’s Stand van zaken Inleiding Inventarisatie
Huidige en toekomstige taken gemeenten Toekomstige verantwoordelijkheden Rijk en gemeenten Tijdpad

5 3D’s Inventarisatie Stellingen:
Ik heb een goed beeld van de taken die het Rijk gaat overdragen aan gemeenten Decentralisatie is in het belang van decentrale overheden Er ligt een heldere beleidsvisie van het Kabinet ten grondslag aan de wens om te decentraliseren Om mee te beginnen: zien hoe de zaal hier tegenaan kijkt.

6 Taken (langdurige) zorg voor en na (1)
3D’s Taken (langdurige) zorg voor en na (1) Huidige taak van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Voorzien in maatschappelijke ondersteuning als iemand wordt belemmerd in het meedoen in de samenleving Organisatie en uitvoering van de plicht tot hergebruik van goederen verstrekt in het kader van de huidige WMO Voorzien in persoonlijke verzorging van mensen Voorzien in begeleiding van mensen Voorzien in maatschappelijke ondersteuning van mensen zodat deze kunnen participeren Voorzien in huishoudelijke ondersteuning cq. Huishoudelijke hulp Verstrekken van persoonsgebonden budget Ik moet de layout nog aanpassen

7 Taken (langdurige) zorg voor en na (2)
3D’s Taken (langdurige) zorg voor en na (2) Huidige taak van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Verantwoordelijk voor het inrichten van de zorgstructuur, waaronder de inrichting van sociale wijkteams Clientondersteuning bij aanvraag van zorg, begeleiding of ondersteuning ` Verantwoordelijk voor het vangnet inkomensondersteuning, ofwel via de Wmo-voorziening of via bijzondere bijstand. De landelijke regelingen verdwijnen. Ik moet de layout nog aanpassen

8 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie
Gemeente Rijk Organisatie en uitvoering van (extramurale) ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen Intramurale zorg Na inwerkingtreding financieel verantwoordelijk Verantwoordelijk voor het stelsel van zorg en welzijn Toereikende financiële middelen Toezicht

9 Taken Participatiewet voor en na (1)
3D’s Taken Participatiewet voor en na (1) Huidige taken van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Verantwoordelijk voor de uitvoering van de samengevoegde regelingen WsW, Wajong en WWB inkomen Verantwoordelijk voor de ombouw van SW bedrijven en verplicht om beleid te maken voor het realiseren van beschut werk. De sociale partners zijn verantwoordelijk voor het vinden van de banen uit het sociaal akkoord binnen de arbeidsmarktregio’s. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het matchen van de banen en de mensen met een arbeidsbeperking. Hier de layout nog aanpassen

10 Taken Participatiewet voor en na (2)
3D’s Taken Participatiewet voor en na (2) Huidige taken van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Gemeenten worden verplicht om in een verordening de inzet van een aantal re-integratie instrumenten vast te leggen Verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening en besteding participatiebudget Verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van tegenprestaties door mensen die recht hebben op een uitkering in het kader van de WWB Hier de layout nog aanpassen

11 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie
Gemeente Rijk In hoofdlijnen verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de samengevoegde regelingen WsW, Wajong en WWB Inkomen. Nog steeds verantwoordelijk voor enkele zaken, hoofdzakelijk gericht op het algehele stelsel, de financiering en het toezicht. Daarnaast ligt nog een aantal punten voor ter onderhandeling tussen gemeenten, sociale partners en het Rijk.

12 Taken Jeugdzorg voor en na (1)
3D’s Taken Jeugdzorg voor en na (1) Huidige taken van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Jeugdgezondheidszorg (Wpg) Toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg Preventief jeugdbeleid (Wmo prestatieveld 2) Ambulante jeugdzorg Residentiele zorg Pleegzorg Crisishulp Justitieel kader: Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en meldpunt kindermishandeling Layout nog aanpassen

13 Taken Jeugdzorg voor en na (2)
3D’s Taken Jeugdzorg voor en na (2) Huidige taken van de gemeente Toekomstige taken van de gemeente Kindertelefoon Begeleiding en verzorging kortdurend verblijf (AWBZ) Zorg verstandelijk beperkte tot 18 jaar Jeugd-GGZ Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) Layout nog aanpassen

14 Verantwoordelijkheden, taken en beleidsruimte na de transitie
Gemeente Rijk Op een laagdrempelige en herkenbare wijze jeugdhulp bieden Verantwoordelijk voor het stelsel Advies te geven over, het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp Toereikende financiële middelen De toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader Toezicht Na de inwerkingtreding financieel verantwoordelijk

15 3D’s Tijdpad gemeenten Voor alle drie geldt dat zij 1 januari 2015 in werking treden. December 2013: gemeenteraden stellen stappenplan en beleidsplan vast Januari-oktober 2014: inkoopproces Februari: vaststellen modelverordening VNG Najaar 2014: vaststellen begroting 2015

16 3D’s Actueel Op 29 november heeft de VNG een resolutie aangenomen met grote meerderheid (meer dan 99%) waarin zij het Kabinet oproept de decentralisatie van de zorgtaken aan te passen: verlaging van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en begeleiding financiële compensatie voor overgangsrecht borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams en geen 5% van de persoonlijke verzorging naar gemeenten brengen.

17 3D’s Voorstellen sprekers Nationaal: Otwin van Dijk, Tweede Kamer
Provinciaal: Tonny van de Vondervoort, Provinciale Staten Lokaal: Marco Florijn, Michiel van der Plas en Gerard Slotema

18 3D’s Discussie

19 3D’s Stelling 1 De decentralisaties redden de sociale infrastructuur van Nederland. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

20 3D’s Stelling 2 De wet- en regelgeving is te ver dichtgetimmerd om de decentralisaties echt te verbinden. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

21 3D’s Stelling 3 Zonder extra ondersteuning lukt het de gemeenten niet om de decentralisaties in samenhang met elkaar te zien. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

22 3D’s Stelling 4 Indien een of meerdere decentralisaties niet succesvol zijn, moet het ook omkeerbaar zijn (centraliseren). Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

23 3D’s Stelling 5 De gemeente draagt een deel van haar regierol over aan het burgerinitiatief. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

24 3D’s Stelling 6 Inwoners mogen zelf al hun zorg inkopen (via PGB).
Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

25 3D’s Stelling 7 Toegang tot de jeugdzorg, Wmo en werk en inkomen gaat via één loket. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

26 3D’s Stelling 8 Decentraliseren loont.
Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

27 3D’s Stelling 9 Decentraliseren leidt tot de vorming van grotere gemeenten en grotere provincies. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.

28 3D’s Stelling 10 In ruil voor een uitkering doe je drie dagdelen iets terug voor de samenleving. Hier kunnen we uit selecteren, maar eventueel andere achter de hand houden.


Download ppt "3D’s Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google