De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholengroep Sint-Rembert februari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholengroep Sint-Rembert februari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Scholengroep Sint-Rembert februari 2011
Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011

2 INHOUD TBS/PA VVP – AVP Loopbaanonderbreking TAO
Alle wetgeving is te vinden onder WETWIJS

3 1.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden = TBS/PA
1.1 Voorwaarden 1.2 Aanvraag 1.3 Aanvang 1.4 Duur 1.5 Einde 1.6 Bezoldiging 1.7 Administratieve stand 1.8 Cumulatie 1.9 Pensioen

4 1.TBS / PA 1.1 Voorwaarden - alle vastbenoemde personeelsleden
alle tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling alle personeelsleden: TBS/PA kan genomen worden -voor alle prestaties in één of meerdere instellingen -voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen 1.2 aanvraag door het personeelslid aan de I.M. 1.3 aanvang op elk ogenblik

5 1.TBS/PA 1.4 duur -geen minimumduur – volgens overeenkomst I.M.
-maximum = 60 maanden Maximum duur van 60 maanden -volledige dagen : minimum één kalenderdag - de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling -de effectief aangevraagde dagen worden geteld(per schooljaar) -dertig dagen = één maand en 360 dagen = één jaar -periodes TBSPA van minder dan 300 dagen aangevraagd in de periode van 1 september tot 30 juni: het aantal tijdens de zomervakantie onbezoldigde kalenderdagen wordt niet meegeteld om de duur te bepalen

6 1.TBS/PA 1.5 einde -volgens overeenkomst met I.M.
na de maximum termijn van 60 maanden Belangrijke uitzondering TBSPA aangevraagd voor de volledige periode van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot 31 augustus

7 1.TBS/PA Opgelet !! Een periode TBS/PA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, de herfst-,kerst-,krokus- en paasvakantie én onmiddellijk aansluitend een periode van TBS/PA: de wettelijke feestdag, het weekend en de herfst-,kerst-krokus- en paasvakantie worden eveneens beschouwd als TBS/PA Voorbeeld : TBS/PA van tot ( vrijdag vóór de herfstvakantie) TBS/PA van ( maandag na de herfstvakantie ) tot de herfstvakantie = TBS/PA

8 1.TBS/PA 1.6 bezoldiging Geen recht op salaris: tijdens de periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris Vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie deze vermindering wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus -Tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd

9 1.TBS/PA Geldelijke anciënniteit
De periode TBSPA telt net mee voor de geldelijke anciënniteit (uitzondering: het personeelslid neemt TBSPA voor een deel van zijn opdrachten) Vóór : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit Vanaf : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit

10 1.TBS/PA Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid neemt een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2007 tot en met 13/12/2007 (= 60 dagen) geen salaris voor de periode TBS/PA 1/5 niet betaald in de zomervakantie ( juli 2008): 1/5 van 60 = 12 dagen 3 maanden verlies van geld. anc.: oktober, november en december 2007

11 1. TBS/PA 1.7 administratieve stand
Tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” Indien de termijn van 60 maanden(maximum) wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit

12 1. TBS/PA 1.8 cumulatie - buiten het onderwijs: alles toegelaten
in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een perode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk(opnieuw) opnemen 1.9 pensioen komt niet in aanmerking OPMERKING: het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg – zelf in orde stellen met ziekenfonds

13 VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties
2.2. Afwezigheid Verminderde Prestaties 2.3. Algemene voorwaarden 2.4. Volume 2.5. Opschorting VVP of AVP

14 2. VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties:
om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen (sociale en familiale redenen) voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

15 2. VVP - AVP 2.2. Afwezigheid verminderde prestaties:
om persoonlijke redenen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

16 2. VVP - AVP 2.3. Voorwaarden: hoofdambt vastbenoemd
tijdelijk: alle Verloven voor Verminderde Prestaties (dus niet AVP) indien aangesteld voor een volledig schooljaar in een betrekking niet meer vatbaar voor R of WTW toestemming I.M. is vereist

17 2. VVP AVP 2.4. Volume : wekelijkse prestaties van tenminste één uur blijven uitoefenen. - belangrijk : het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen. Voorbeelden: 15/22 V : VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T : VVP - minstens 1/36 blijven presteren ( AVP kan niet voor tijdelijke uren)

18 2. VVP - AVP 2.5 Toestanden die een VVP of AVP opschorten :
bevallingsverlof borstvoedingsverlof ouderschapsverlof verlof medische bijstand palliatief verlof Opgelet : - ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op - bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

19 2. VVP - AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PA
AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk : reaffectatievrij aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur Niet voor tijdelijke uren Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur

20 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf
2. VVP AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kind. <14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kind <14 j. aanvang : bij noodzaak Motivering vereist! vaste begindata : 1-9, , of 1-4 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf geen max duur einde : volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8)

21 Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht
2. VVP AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit geen gevolg voor geld. anciënniteit - non-activiteit voor afwezigheid - geen gevolg voor geld. anciënniteit Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: 20%- 25% regel - berekening: naar rato van de werkelijk gepresteerde opdracht

22 2. VVP - AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA
AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. winstgevende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : Enkel wat gepresteerd werd voor het verlof sommige politieke mandaten zie punt 4.1. van de omzendbrief in het onderwijs:geen herindiensttreder (S.O.) hogeschool altijd mogelijk cumulatie !! in het onderwijs: geen

23 3. LOOPBAANONDERBREKING
Soorten loopbaanonderbreking Toepassingsgebied Algemene voorwaarden Recht Het gewone stelsel GLBO50+ LBO in het kader van ouderschapsverlof LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen LBO voor verstrekken van medische bijstand Cumulatie Weigering Pensioen

24 3. LOOPBAANONDERBREKING
1. Soorten loopbaanonderbreking : LBO : loopbaanonderbreking gewoon stelsel VLBO : volledige loopbaanonderbreking GLBO : gedeeltelijke loopbaanonderbreking - GLBO50+ : de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar

25 3. LBO : soorten - LBOPZ : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen volledig : VLBOPZ gedeeltelijk : GLBOPZ - LBOOV : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof volledig : VLBOOV gedeeltelijk : GLBOOV LBOMB : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand volledig : VLBOMB gedeeltelijk : GLBOMB

26 3. LBO : toepassingsgebied
alle personeelscategoriën vanaf : de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking , komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet !!

27 3. LBO : algemene voorwaarden
vastbenoemd - hoofdambt tijdelijke personeelsleden : hoofdambt reaffectatievrij zijn aangesteld voor een volledig schooljaar uitzondering voor tijdelijke personeelsleden LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen LBO voor het verlenen van medische bijstand LBO voor ouderschapsverlof Binnen de periode van aanstelling !!

28 3. LBO : algemene voorwaarden
uitzondering : GLBO 50+ enkel opdrachten als vastbenoemde personeelsleden komen in aanmerking dit principe geldt : voor de uren waarvoor GLBO50+ voor de nog gepresteerde opdracht voorbeeld :opdracht op : 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren

29 3. LBO : algemene voorwaarden
VLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten het personeelslid oefent geen prestaties meer uit - GLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft + 1 uur van een F.T. omvatten het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exact de helft van een F.T. opdracht omvatten de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur.

30 3. LBO : algemene voorwaarden
voorbeeld : personeelslid is belast met 10/20 V VLBO is mogelijk : alle stelsels belast met minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten worden onderbroken GLBO is niet mogelijk : alle stelsels niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur GLBO50+ is niet mogelijk :

31 3. LBO : recht 4. Recht op loopbaanonderbreking:
4.1. geconditioneerd recht : indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de loopbaanonderbreking worden toegestaan als de kandidaat-vervanger in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject van de I.M. Dit geconditioneerd recht geldt voor VLBO / GLBO : gewone stelsel

32 3. LBO : recht dit gecondioneerd recht geldt eveneens voor een
GLBO 50+ : eens toegestaan geldt dit voor de volledige periode van GLBO50+. 4.2. absoluut recht : indien voldaan is aan alle andere voorwaarden LBO voor ouderschapsverlof LBO voor medische bijstand LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen

33 3. LBO : het gewone stelsel
5.1. Voorwaarden 5.2. Aanvang 5.3. Duur 5.4. Einddatum 5.5. Aanvraag 5.6. Bezoldiging

34 3. LBO : het gewone stelsel
5.1.Voorwaarden : hier gelden de algemene voorwaarden voorbeeld : opdracht op : 16/24 V + 5/22 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) VLBO mogelijk : voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren titularis van minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten vallen weg GLBO mogelijk : titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 12/24

35 3. LBO : het gewone stelsel - voorwaarden
voorbeeld : 15/21 T (aanstelling : tot 2007 ) VLBO en GLBO niet mogelijk : niet aangesteld voor een volledig schooljaar voorbeeld : 22/22 V, TBS/OB voor 4/22 en geen R/W VLBO is mogelijk : belast met minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten vallen weg. GLBO mogelijk : belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur de uren waarvoor geen R/W maken deel uit van de DO presteert nog exact ½ F.T. opdracht : 11/22

36 3. LBO : het gewone stelsel
5.2. Aanvang : 1 september of 1 oktober uitzonderingen : 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld : met bevallingsverlof van tot De GLBO/VLBO kan ingaan op 2 ) na volledig ouderschapsverlof : een VLBO 3 ) na gedeeltelijk ouderschapsverlof : een GLBO

37 3. LBO : het gewone stelsel – aanvang
uitzonderingen : 4 ) VLBO of GLBO kan onderbroken worden door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten. voorbeeld : van tot : GLBO tot : VLBO of GLBO voor palliatief verlof (aansluitend) : enkel een GLBO mogelijk --- de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet --- voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x )!!!

38 3. LBO : het gewone stelsel
5.3. Duur : De totale duur voor de ganse loopbaan: - VLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) - GLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) De periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld : een personeelslid heeft gewerkt in de RVA van tot De 24 maanden VLBO ( 2 jaar) genoten tijdens deze periode, tellen mee voor het bepalen van het maximum recht op 72 maanden VLBO.

39 3. LBO : het gewone stelsel – duur
Tellen mee voor het bepalen van de maximumduur: GLBO of VLBO - gewoon stelsel GLBO of VLBO - volgen van een beroepsopleiding Tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur: GLBO of VLBO voor ouderschapsverlof GLBO of VLBO voor palliatief zorgen GLBO of VLBO voor medische bijstand GLBO 50+

40 3. LBO : het gewone stelsel – duur
Nieuw : het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden voorbeeld : bevallingsverlof van tot GLBO van tot = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) GLBO van tot = 60 maanden het personeelslid kan vanaf het resterende deel van 72 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen dit kan bv. van tot ( 3 maanden en 17 dagen )

41 3. LBO : het gewone stelsel
5.4. Einddatum : - na de maximumduur van 72 maanden VLBO en 72 maanden GLBO op de vooravond van de pensionering - uiterlijk op van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een LBO: om uitzonderlijke familiale redenen mits opzegging van één maand

42 3. LBO : het gewone stelsel – einddatum
HEEL UITZONDERLIJK! Voortijdige beëindiging om familiale redenen : ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen vooraleer de aangevraagde periode verstreken is aanvraag : voor 1 mei ( bijlage 3 ) - met akkoord van de I.M. - met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs niet meer mogelijk na 1 mei - het WS - en de school - stellen de RVA in kennis van deze beëindiging van de loopbaanonderbreking

43 3. LBO : het gewone stelsel
5.5. Aanvraag: bij de I.M. - AgODi komt hier niet in tussen formulier C61: - begindatum LBO / duur / soort : GLBO of VLBO - een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd is of tijdelijk is aangesteld

44 3. LBO : het gewone stelsel
5.6. Bezoldiging: Volledige loopbaanonderbreking : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor LBO geen salaris, eindejaarstoelage of vakantiegeld Gedeeltelijke loopbaanonderbreking : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg na 12 maanden wordt de onderbrekingsuitkering verminderd met 5%

45 GLBO 50+ 6. GLBO50+ 6.1. Voorwaarden 6.2. Aanvang 6.3. Duur
6.4. Einddatum 6.5. Aanvraag 6.6. Bezoldiging

46 GLBO 50+ 6.1. Voorwaarden: specifieke voorwaarden :
de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op – de GLBO50+ kan ten vroegste ingaan op - vast benoemd zijn voor minstens 1u meer dan een halftijdse opdracht (vb 12/22) uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden: in het opdrachtenpakket – geen tijdelijke uren !

47 GLBO 50+ 6.2. Aanvang: Op 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar Een GLBO50+ kan genomen worden na de leeftijd van 60 jaar ! uitzonderingen : een GLBO 50+ kan worden onderbroken voor het nemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarden : de GLBO50+ verplicht opnieuw opnemen na de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO50+

48 GLBO 50+ 6.3. Duur: Uiterlijk tot de vooravond van de pensionering
6.4. Einddatum: bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een GLBO 50+: om uitzonderlijke familiale redenen (zie gewoon stelsel) beëindiging met ingang van 1 september : iedere 1ste september van een schooljaar ambt opnieuw opnemen aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei (met brief) kopie aanvraag beëindiging naar WS

49 GLBO 50+ Opmerking : het personeelslid dat een GLBO50+ voortijdig
beëindigt, kan geen tweede keer dat stelsel aanvragen 6.5. Aanvraag : zie gewoon stelsel bij de I.M. – AgODi komt hier niet in tussen formulier C61

50 GLBO 50+ 6.6. Bezoldiging : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO50+ recht op een “dubbele“ onderbrekingsuitkering voor de niet-gepresteerde uren een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5%

51 LBO voor ouderschapsverlof
7. Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking 7.1. Voorwaarden 7.2. Aanvang 7.3. Duur 7.4. Einddatum 7.5. Aanvraag 7.6. Bezoldiging

52 LBO voor ouderschapsverlof
7.1. Voorwaarden : specifieke voorwaarden Vast of tijdelijken binnen de periode van aanstelling !!! indien voldaan aan alle voorwaarden : een absoluut recht wanneer een periode van volledig ouderschapsverlof is aangevangen, kan niet worden overgestapt naar een gedeeltelijk ouderschapsverlof (en omgekeerd) voor eenzelfde kind beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof : al of niet gelijktijdig 7.2. Aanvang : is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn

53 LBO voor ouderschapsverlof
7.3. Duur : moet genomen worden binnen een bepaalde termijn : a) vanaf de geboorte van hun kind tot het kind twaalf jaar wordt. De periode van het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag vóór de twaalfde verjaardag. Voorbeeld: Personeelslid X heeft een kind dat twaalf jaar wordt op 9 september Het betrokken personeelslid wenst volledig ouderschapsverlof (VLBOOV) te nemen voor dit kind. Deze loopbaanonderbreking moet uiterlijk starten op 8 september 2011.

54 LBO voor ouderschapsverlof
b) wanneer zij een kind adopteren, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in de gemeente waar zij hun verblijfplaats hebben, uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. De periode van het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag vóór de twaalfde verjaardag.

55 LBO voor ouderschapsverlof
Voorbeelden: 1) Personeelslid Y adopteert een kind van 5 jaar op 16 februari Het kind werd 5 jaar op 23 november 2006 en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister als deel uitmakend van het gezin op 7 maart De periode gedurende dewelke personeelslid Y ouderschapsverlof kan krijgen begint op 7 maart 2007 en loopt tot het kind 12 jaar wordt (aanvang uiterlijk op 22 november 2013).

56 LBO voor ouderschapsverlof
2) Personeelslid Z adopteert een kind van 3 jaar op 16 februari Het kind werd 3 jaar op 23 november Het kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister als deel uitmakend van het gezin op 7 maart De periode gedurende dewelke personeelslid Y ouderschapsverlof kan krijgen begint op 7 maart 2007 en loopt tot het kind 12 jaar wordt (aanvang uiterlijk op 22 november 2015).

57 LBO voor ouderschapsverlof - duur
- VLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 3 maanden binnen de vastgestelde termijn. GLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 6 maanden binnen de vastgestelde termijn. Opmerking : de periode van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof wordt niet afgetrokken van het totaalrecht van 72 maanden VLBO of 72 maanden GLBO

58 LBO voor ouderschapsverlof
7.4. Einddatum : op de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 3 maanden VLBO of 6 maanden GLBO voor ouderschapsverlof geen vervoegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijke familiale redenen! opgelet : het personeelslid verliest het saldo van de resterende dagen. voorbeeld :GLBOOV van tot = 4 maand. Het resterende saldo van 2 maanden kan niet opgenomen worden op

59 LBO voor ouderschapsverlof
7.5. Aanvraag: bij de I.M. - AgODi komt hier niet in tussen formulier C61-SV: - begindatum LBOOV / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld - eveneens een uittreksel uit de geboorteakte van het kind

60 LBO voor ouderschapsverlof
7.6. Bezoldiging: onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van de opdracht waarvoor VLBOOV of GLBOOV voor de duur van de aangevraagde periode bij GLBOOV : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering : de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

61 LBO voor palliatieve zorgen
8. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 8.1. Voorwaarden 8.2. Aanvang 8.3. Duur 8.4. Einddatum 8.5. Aanvraag 8.6. Bezoldiging

62 LBO voor palliatieve zorgen
8.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel VLBO en GLBO voor palliatief verlof is mogelijk tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling een absoluut recht, indien voldaan aan alle voorwaarden palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden deze persoon moet geen familielid te zijn

63 LBO voor palliatieve zorgen
8.2. Aanvang : begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. 8.3. Duur : een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand. Een personeelslid kan dus maximaal 2 attesten indienen voor de verzorging van eenzelfde persoon wordt NIET afgetrokken van de totale duur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : GLBOPZ van tot en met = 1 maand verlenging : van tot = 1 maand

64 LBO voor palliatieve zorgen
8.4. Einddatum: na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M.

65 LBO voor palliatieve zorgen
8.5. Aanvraag : steeds aan te vragen bij de I.M. voor een periode van één maand, ook bij verlenging met één maand formulier C61-SV: - begindatum LBOPZ / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld - de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

66 LBO voor palliatieve zorgen
8.6. Bezoldiging: onderbrekingsuitkering door RVA op basis van de opdracht waarvoor VLBOPZ of GLBOPZ de duur van de aangevraagde periode bij GLBOPZ : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

67 LBO voor medische bijstand
9. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand 9.1. Voorwaarden 9.2. Aanvang 9.3. Duur 9.4. Einddatum 9.5. Aanvraag 9.6. Bezoldiging

68 LBO voor medische bijstand
9.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel VLBO en GLBO voor medische bijstand is mogelijk medische bijstand : het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte gezinslid : een persoon die samenwoont met het personeelslid familielid: bloed- en aanverwanten ( tot de 2de graad ) zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

69 LBO voor medische bijstand
9.1. Voorwaarden: - het is een absoluut recht, voor zover het personeelslid aan alle voorwaarden voldoet - tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling 9.2. Aanvang : begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M.

70 LBO voor medische bijstand
9.3. Duur : VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking : tellen niet mee voor de 72 maanden VLBO of GLBO

71 LBO voor medische bijstand- duur
- de periodes van VLBO of GLBO voor medische bijstand moeten niet met volledige maanden worden opgenomen. de minimumduur van één maand en de maximumduur van 3 maanden moeten worden gerespecteerd duur : 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk voorbeeld : aanvraag VLBOMB van tot de minimumperiode = 1 maand : OK de maximumperiode is meer dan 3 maanden : niet OK correct : tot en met en daarna nieuwe aanvraag van 16-4 tot 21-5

72 LBO voor medische bijstand
9.4. Einde : na de aangevraagde periode(s) van minimaal één maand en maximaal 3 maanden voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na de maximumperiode van 12 maanden VLBOMB of 24 maanden GLBOMB vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon - mits akkoord van de I.M.

73 LBO voor medische bijstand
9.5. Aanvraag: - steeds aan te vragen bij de I.M. - formulier C61-SV: - begindatum LBOMB / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( - de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

74 LBO voor medische bijstand
9.6. Bezoldiging: - onderbrekingsuitkering door RVA op basis van de opdracht waarvoor VLBOMB of GLBOMB de duur van de aangevraagde periode bij GLBOMB : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

75 LBO : cumulatie 10. Cumulatie:
- met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende : die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de LBO te samen met opdrachten in het onderwijs waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld : personeelslid is benoemd voor 10/20 en werkt 20/38 in privé. Een VLBO is niet mogelijk : de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs

76 LBO : cumulatie 10. Cumulatie:
- met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar – uitsluitend bij een VLBO met een pensioen : niet mogelijk uitzondering : een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen, kan een LBO nemen zonder uitkering het recht op een uitkering vervalt wanneer: - een nieuwe activiteit wordt aangevat - een bestaande activiteit wordt uitgebreid - een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend

77 LBO weigering 11. Weigering :
de weigering door de RVA wordt meegedeeld door middel van het formulier C62. de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het betrokken personeelslid en de betrokken I.M. de RVA bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi : VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA

78 LBO : pensioen 13 : pensioen
Voor de berekening van het rustpensioen tellen uitsluitend de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking mee. = eerste jaar + ev. 2de en 3de jaar indien kind ten laste <6j Een aantal van de loopbaanonderbrekingen vallen onder de 20% regel. Opmerking : niet-gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking tellen nooit mee voor het pensioen

79 LBO algemeen Wat kan niet !!
tijdens een periode van LBO : een uitbreiding van de opdracht herindiensttreden of vervanging korte afwezigheid een GLBO opschorten door een TBS/PA OPMERKING - ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking ( geen opschorting )

80 Onderbrekingsuitkeringen
De onderbrekingsuitkeringen worden per maand vastgesteld en betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het betreft forfaitaire bedragen die verschillend zijn naar gelang er wel of geen jonge kinderen ten laste zijn. Hierna volgt overzicht van de netto-onderbrekingsuitkeringen RVA(1/9/2010) – bedragen per maand. De uitkering voor loopbaanonderbreking medische bijstand of palliatieve zorgen is gelijk aan de uitkering bij ouderschapsverlof

81

82

83 Aanmoedigingspremie bij LBO
1. Aanvraag : bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 Adres : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie / Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel

84 Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied : vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden 3. Voorwaarden : een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voorwaarde : indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht

85 Aanmoedigingspremie - geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit. Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige 4. Bedrag: (maandelijks) netto 110,31 bij volledige onderbreking 66,19 bij halftijdse onderbreking deze premie wordt per kwartaal uitbetaald

86 4. TAO: tijdelijk andere opdracht
1. Voorwaarden enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd! - hoofdambt kan NIET genomen worden op tijdelijke opdrachten, ook niet bij TADD het personeelslid moet voor de tijdelijk andere opdracht kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs ” andere” voor de TAO.

87 4. Verlof TAO Een tijdelijke andere opdracht (TAO) uitoefenen is mogelijk : in alle ambten die vallen onder het DRP ( ) in een hogeschool in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdienst Opmerking : een verlof TAO naar een universiteit is niet mogelijk !

88 4. Verlof TAO Een verlof TAO is verplicht indien het gaat om :
- uren waarin geen benoeming mogelijk is ( I.C.T., …) - betrekkingen op basis van de voorafname van de organieke puntenenveloppe van het ondersteunend personeel ( secundair onderwijs ) betrekkingen op basis van de forfaitaire puntenenveloppe van de scholengemeenschap ( S.O. )

89 4. Verlof TAO Aanvang : ingangsdatum van de tijdelijke opdracht = ingangsdatum van het verlof TAO Duur: - geen minimum- of maximumduur het verlof TAO wordt toegekend voor de duur van de tijdelijk andere opdracht uiterlijk tot 31/8

90 4. Verlof TAO Administratieve toestand : dienstactiviteit
het personeelslid wordt verder beschouwd als vast benoemd wat betreft de reglementering inzake ziekte – en bevallingsverlof bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming arbeidsongevallen toekenning begrafenisvergoeding

91 4. Verlof TAO Pensioen : het verlof TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen Opmerking : het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdrachten

92 4. Verlof TAO Volume van het verlof TAO: Algemene regel :
het verlof TAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties Uitzondering : beperkt deelbare ambten secundair onderwijs ( opvoeder, T.A., T.A.C ): een verlof TAO is enkel mogelijk voor de volledige opdracht voor ½ F.T. - opdracht

93 4. Verlof TAO Bezoldiging: - wedde vaste benoeming wordt uitbetaald
eventuele een toelage ( boemerang ) in de instelling waar de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend eventueel vermindering wedde indien minder uren worden gepresteerd of indien TAO aan een lager barema wordt uitgeoefend tijdelijk andere opdracht in Hogeschool : bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de Hogeschool


Download ppt "Scholengroep Sint-Rembert februari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google