De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afwezigheid wegens ziekte verlof, recht en controle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afwezigheid wegens ziekte verlof, recht en controle"— Transcript van de presentatie:

1 Afwezigheid wegens ziekte verlof, recht en controle
15 december 2011 Afwezigheid wegens ziekte verlof, recht en controle Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Ronald Gyselinck

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Inhoud Controle ziekteverlof Ziekterecht wetgeving Aanrekening ziektedagen Overschrijden ziekterecht Werkhervatting Ambtshalve pensioen opleiding schoolsecretariaten

3 Inleiding Afwezigheid omwille ziekte is geen recht
Controle op de afwezigheid Afwezigheid omwille ziekte is geen recht maar er is wel recht op een aantal bezoldigde ziektedagen Berekening ziekterecht opleiding schoolsecretariaten

4 controle ziekte: melding
Omzendbrief Controle afwezigheid ziekte controle ziekte: melding Ieder personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan de controle melding en opmaak attesten ziekte melden van de verblijfplaats Aan de directeur(s) Ééndagsziekte: enkel melden in de school van opdracht Bij verlenging of meerdere dagen ziekte: melden aan alle directeurs + toezending ‘afwezigheidsattest’ Verplichting melding 1ste uur afwezigheid/schooluur Bij verlenging melding op de vooravond Verplichting melding verblijfplaats (ook bij wijziging) Bij vervroegde vrijwillige werkhervatting: melden aan de directeurs de dag voordien. Aan controleorgaan Mensura Verplichting toezending ‘medisch attest’ (niet voor ééndagsziekte) Bij hospitalisatie een nieuw medisch attest Verplichting melding verblijfplaats bij wijziging tijdens de ziekte Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” om hun rechten op uitkering te behouden opleiding schoolsecretariaten

5 controle ziekte: melding ziekte
Ziek worden tijdens verlof in buitenland en in de onmogelijkheid om terug te keren naar België verwittigen directeurs attest lokale arts ‘onmogelijkheid terugkeer ingevolge ziekte’ te bezorgen aan directeurs (einddatum = terugkeer naar België) Indien nog steeds ziek na terugkeer: naar de dokter om ‘afwezigheidsattest’ en medisch attest’ (ingangsdatum = terugkeer in België) Indien verplaatsing naar buitenland tijdens de ziekteperiode voor meer dan 1 dag toestemming aanvragen bij Mensura 4 dagen voor vertrek (via ‘medisch attest’) opleiding schoolsecretariaten

6 Controle ziekte: melding
De school meldt de afwezigheid aan het agentschap zo snel mogelijk met RL : alle ééndagziekte alle ziektedagen als vermeld op het ‘afwezigheidsattest’ (dus ook feestdagen, weekends, verloven en vakanties). feestdagen, weekends, …, tussen twee ziekteperioden in en waarvoor geen afwezigheidsattest, worden nooit doorgezonden maar mogelijk wel aangerekend als ziekte. Ingeval van vervroegde diensthervatting: annulatie oorspronkelijke ziekteperiode correcte RL2 + RL3 melding “vervroegde diensthervatting” ingeval vervroegde dienstherneming ook Mensura verwittigen het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte = een arbeidsdag en moet niet gemeld worden als ziekte. opleiding schoolsecretariaten

7 controle ziekte: onderzoek
Aanvraag controle door directie, inrichtende macht, werkstationen aanvraag telefonisch, (bevestiging) schriftelijk via ‘aanvraag medische controle’ (fax, post) Op initiatief van het controleorgaan Mensura Op verzoek van het personeelslid telefonisch, via medisch attest Controle thuis bij het personeelslid: kan gebeuren alle dagen op de normale uren (08:00 tot 21:00) eerste 24 uur aanwezigheid thuis verplicht (indien verplaatsing nodig om medische redenen, hiervan bewijs bijhouden) Controle tijdens spreekuur controlegeneesheer indien thuis afwezig: melding in brievenbus mogelijk verzoek tot aanbieding op het eerstvolgende spreekuur (nooit bij ééndagziekte) Oproeping ter controle in het controlecentrum van Mensura indien verzoek tot aanbieding te laat gevonden moet het personeelslid contact opnemen met Mensura opleiding schoolsecretariaten

8 controle ziekte: onderzoek
Beslissingen controlearts (attest ter kennisname aan personeelslid) gerechtvaardigd niet of niet langer gerechtvaardigd onmiddellijk hernemen bij ééndagziekte bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald indien niet akkoord: overleg eigen arts (initiatief bij werknemer) en controlegeneesheer (voor hernemen en uiterlijk binnen de 24 uur) ! personeelslid informeert bij eigen arts naar eindbeslissing indien akkoord artsen dan gevolg geven aan beslissing indien nog geen overeenkomst artsen, dan beroepsprocedure via scheidsrechter die personeelslid controleert = definitieve eindbeslissing (kosten ten laste verliezende partij) opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

10 controle ziekte: opvolging
Resultaten worden door Mensura gemeld aan school en WS opvolging resultaten is een verantwoordelijkheid van de school maar WS zal voortaan streng controleren, o.a. eerste 24 uur aanwezigheid laattijdige aanmelding niet verplicht hernemen Mogelijkheid tot beslissing ‘ongewettigde afwezigheid’ ingevolge artikel 21 van het BVR betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 08/12/1993 en inhouding van het salaris voor de niet gerechtvaardigde periode van afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

12 Omzendbrief ziekteverlof
Ziekterecht Ieder personeelslid heeft recht op een aantal bezoldigde ziektedagen tijdens zijn aanstelling. Er is echter een verschil in de berekening voor de tijdelijke, vaste en contractuele personeelsleden. Verdere bespreking van het ziekterecht geldt voor: hoofdambt, bijbetrekking, overwerk en opnieuw in actieve dienst treden alle onderwijsniveaus (VL/BL) uitgezonderd Hoger Onderwijs alle personeelscategorieën uitgezonderd contractuele Berekening gebeurt in de werkstations (nuttige gegevens kunnen steeds in het WS opgevraagd worden) opleiding schoolsecretariaten

13 Ziekterecht: tijdelijke
Elk personeelslid die zijn tijdelijke opdracht daadwerkelijk heeft opgenomen, heeft recht op een aantal bezoldigde ziektedagen voor die tijdelijke opdracht volgens het principe van: één dag per reeks van tien dagen waarvoor een salaris door onderwijs als tijdelijke werd verstrekt, verminderd met het reeds genoten bezoldigd ziekteverlof tijdelijke salaris = bezoldiging zowel in hoofdambt, overwerk en als bijbetrekking tijdelijke: alle personeelscategorieën in VL, BL en HO (uitgezonderd contractuele opdrachten, R/W-opdrachtenen, TAO-opdrachten) beperking 300 bezoldigde dagen per schooljaar Indien UB dan telling 01/09 – 30/06 Indien geen UB dan telling 01/09 – 31/08 opleiding schoolsecretariaten

14 Ziekterecht: tijdelijke
in afwijking is er recht op dertig kalenderdagen indien onmiddellijk aangesteld voor een volledig schooljaar (tot 30/06 tenzij geen recht op UB dan 31/08) en indien de 1/10 regeling minder gunstig is. Ingeval ontslag tijdens het schooljaar dan herberekening naar 1/10 Per schooljaar ofwel 1/10 ofwel 3O dagen (niet mengen). De keuze wordt vastgelegd op de 1ste dag van ziekte in dat schooljaar opleiding schoolsecretariaten

15 Ziekterecht:tijdelijke
Toekenning recht op ziekteverlof enkel indien het personeelslid de opdracht effectief heeft opgenomen op de eerste schooldag van de aanstelling  Geldig zowel voor nieuwe aanstellingen als bij uitbreiding opdracht 01/09 ziek bevalllingsverlof ziek ziek Administratief medewerker Leraar ziek Leraar 10/ uitbreiding 5/20 ziek leraar TADD TADD leraar TADD (wel recht maar enkel voor dezelfde opdracht) 15 opleiding schoolsecretariaten 15

16 Ziekterecht: tijdelijk
Voorbeeld 1 Dhr Janssens (leraar) aangesteld van 01/09/10 tot 14/11/10 werd ziek van 25/09/10 tot 20/10/10 en had reeds voorgaande diensten Berekening recht op vanaf 25/09/10: recht op = 276/10 = 27,6 = 27 – 5 = 22 bezoldigde ziektedagen recht op bezoldigd ziekte van 25/09/10 tem 16/10/10 Uitputting ziekterecht vanaf 17/10/10 CVO 20/03/ /05/09 tijdelijk 60 d SO 10/04/ /05/09 gelijklopend 1 ziektedag bezoldigd HO 01/10/09 – 18/12/09 79 d 4 ziektedagen bezoldigd 10/03/10 – 30/06/10 113 d 01/09/10 – 24/09/10 24 d = 5 ziektedagen bezoldigd = 276 d 16 opleiding schoolsecretariaten

17 Ziekterecht: tijdelijk
Voorbeeld 2 Indien dhr Janssens (leraar) aangesteld was van 01/09/10 tot 30/06/11 had hij in de regelgeving “1/10” vanaf 25/09/2010 nog recht op 22 dagen bezoldigde ziektedagen. In afwijking, ingevolge aanstelling voor een volledig schooljaar, heef hij echter recht op 30 dagen (gunstiger): Nu recht op bezoldigde ziektedagen van 25/09/10 tem 20/10/10 = 26 dagen. Voor de overige duur van het schooljaar heeft hij maar recht meer op 4 bezoldigde ziektedagen. Daarna zijn alle bijkomende ziektedagen in het schooljaar 10/11 onbezoldigd. opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Ziekterecht: vaste Elk personeelslid heeft voor zijn vaste opdracht recht op een aantal bezoldigde ziektedagen volgens het principe van: Dertig kalenderdagen per twaalf maanden sociale anciënniteit, verminderd met het reeds genoten bezoldigd ziekteverlof in de periode meetellend voor de berekening van die SA SA = alle diensten die in aanmerking komen of kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit zowel bezoldigde onderwijsdiensten als andere bezoldigde openbare diensten verstrekt in een lidstaat van EU ook alle diensten voor de minimumleeftijd en alle diensten in bijbetrekking uitgezonderd de nuttige ervaring in de privé-sector De sociale anciënniteit moet steeds herberekend worden bij uitputting ziekterecht. opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Ziekterecht: vaste Voorbeeld Een vastbenoemde is met ziekteverlof vanaf 01/10/10 en dit voor lange duur Nuttige gegevens: Tot en met de vooravond genoot betrokkene reeds 18O dagen bezoldigd ziekteverlof Op O1/10/10 geniet hij een sociale anciënniteit van 8j11m20d Recht op = 8x30 = 240 – 18O = 60 bezoldigde ziektedagen Recht op bezoldigd ziekteverlof van O1/10/10 tem 29/11/10 Herberekening op datum uitputting: op 30/11/10 geniet hij een sociale anciënniteit van 9j00m20d (enkel volledige maanden als vaste tellen hier mee) Recht op = 9x30 = 270 – 180 – 6O = 30 bezoldigde ziektedagen Recht op bezoldigd ziekteverlof van 30/11/10 tem 29/12/10 19 opleiding schoolsecretariaten

20 Ziekterecht: vast en tijdelijk
Voorbeeld: 01/09/ /09/ /01/ /01/11 overheid onderwijs ziek Deeltijds VB Recht op bezoldigd ziekte Bezoldigde ziektedagen Tijdelijke onderwijsdiensten 3j 122d = 1022 d d =1031/10 = 103 – 20 = 83 1j j 4m 2d = 4j x 30 = 120 – 30 = 90 Sociale anciënniteit 20 opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten 20

21 Aanrekenen ziektedagen
De aanrekening als ziekteverlof geldt voor alle opdrachten (opdrachten in HO blijven echter buiten beschouwing). Als men zich ziek meldt tijdens de dag is men ook ‘s avonds ziek in het volwassenonderwijs Bij verplichte dienstherneming na controle bij een ééndagsziekte moet men de dienst die dag nog hervatten. Indien het personeelslid zijn dienst niet opnieuw aanvat = ongewettigde afwezigheid De aanrekening van ziekteverlof geldt in de periode van 01/09 tot 31/08 voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden zonder UB 01/09 tot 30/06 voor tijdelijke personeelsleden met UB Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte = een arbeidsdag en wordt niet aangerekend als ziekte opleiding schoolsecretariaten

22 Aanrekenen ziektedagen: weekend …
afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, weekend of vakantie en afwezig wegens ziekte na een feestdag, weekend of vakantie dan wordt de feestdag, weekend of vakantie eveneens aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. niet van toepassing op de zomervakantie (1/7-31/8) afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie, dan wordt zomervakantie aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. enkel vaste personeelsleden en 10 kalenderdagen ziek in de 15 dagen na 10 kalenderdagen ziek in de 15 dagen voor zomervakantie 16/ / / /09 dan = aanrekening als ziekte opleiding schoolsecretariaten

23 Aanrekenen ziektedagen: weekend …
Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode, dan geen aanrekening ziekte van de feestdag, weekend of verlof (Ook van toepassing op de zomervakantie 01/07 – 31/08) Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Mensura) om op basis van de medische attesten aan hen bezorgd, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband houden met elkaar. Indien men daadwerkelijk gewerkt heeft op de feestdag of in het weekend of verlof, mag er evenmin een aanrekening ziekte van de feestdag, weekend of verlof (vb tewerkstelling op zaterdag in het DKO). Hiertoe is er een bewijs nodig van de directie opleiding schoolsecretariaten

24 Aanrekenen ziektedagen: arbeidsongevallen
bij niet erkenning of niet meer aanvaarding AO ⇒ omzetten naar ziekte Buitendienstongeval fout derde zending ziekte indien terugbetaling afwezigheidsperiode door verzekering derde: tijdelijke: Ziektedagen teruggeven, ten belope de aansprakelijkheid, bij volgende ziekte berekening ⇒ geen zending nodig vaste: zending annulatie ziektedagen, ten belope de aansprakelijkheid zending “ongeval buiten dienstverband” code 056 buitendienstongeval 24 opleiding schoolsecretariaten

25 Overschrijden ziekterecht: tijdelijke
Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. WS bezorgt het personeelslid een attest voor het ziekenfonds Uitkering ziekenfonds 6O% van het brutoloon - wachttijd hebben volbracht - indien voorafgaand een minimum arbeidsvolume waarvoor sociale zekerheidsbijdragen - tijdige aangifte - er gelden maximumbedragen Hebben wel recht op eindejaarstoelage vanwege onderwijs 25 opleiding schoolsecretariaten 25

26 Overschrijden ziekterecht: vaste
Vaste personeelsleden worden TBSWZ (ter beschikkingstelling wegens ziekte) en ontvangen van het werkstation een wachtgeld(toelage) tussen de 50% (minimum) en 75% (maximum) van het laatste bruto activiteitssalaris WS deelt dit mee aan de school, die op zijn beurt het personeelslid hiervan op de hoogte brengt Berekening wachtgeld(toelage) per jaar geldelijke anciënniteit en per opdracht : 5%x(eerste 5j) + 4%x (volgende 5j) + 2%x (rest j) Voorbeeld: GA = 24 jaar = 5j x 5% + 5j x 4% + 14j x 2% = = 73% opleiding schoolsecretariaten

27 Overschrijden ziekterecht: vaste
Een vast personeelslid wordt opgeroepen door Medex voor onderzoek en beslissing omtrent de aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte van tenminste 6 maanden ⇒ recht op een wachtgeld(toelage) van 100% vanaf ingang TBSWZ geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling tijdelijk pensioen, definitief pensioen 27 opleiding schoolsecretariaten 27

28 Werkhervatting naar aanleiding ziekte
Tijdens het ziekteverlof kan de opdracht steeds vrijwillig worden hervat. verplicht melden aan directeur de dag voordien Soms moet de opdracht verplicht worden hervat (beslissing controlearts). In bepaalde gevallen kan omwille de aard van de ziekte de opdracht hetzij deels worden hervat hetzij volledig in een andere aanstelling. beslissing van het personeelslid mits goedkeuring door bevoegde instantie beslissing van een controlerende instantie mits aanvaarding door het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Mogelijke verloven Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (Mensura) Wederaanpassing met halve dagtaak (Medex) Tewerkstelling onder bepaalde voorwaarden in een ander ambt (Medex) Re-integratie in een aangepaste of andere functie (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) (Toestemming deeltijdse werkhervatting (mutualiteit)) opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Mogelijke verloven De toekenning van een verlofstelsel hangt af van de statutaire toestand en de al of niet uitputting van het bezoldigd ziekterecht. Tijdelijke Vastbenoemden 1 4 5 3 2 Onbezoldigd Bezoldigd TBSWZ opleiding schoolsecretariaten

31 1. Toestemming werkhervatting
Een tijdelijk personeelslid dat het ziekterecht heeft uitgeput heeft geen recht op een salaris maar bekomt een uitkering vanwege de mutualiteit. De adviserende geneesheer van het ziekenfonds kan onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen om de dienst voor een deeltijdse opdracht terug op te nemen. De mutualiteit verbindt er zich toe om verder een uitkering te voorzien voor de niet gepresteerde uren Hiervoor bestaat echter geen wettelijk kader. de school zal een nieuwe zending moeten doen met de nog gepresteerde uren (personeelslid neemt zogezegd ontslag voor de overige tijdelijke uren) of het personeelslid neemt een TBSPA op de niet gepresteerde tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
procedure procedure 2. VVP ziekte Het tijdelijk of vaste personeelslid dat afwezig is wegens ziekte, kan bij het controleorgaan vragen om zijn ambt opnieuw met verminderderde prestaties op te nemen. Voorwaarden: ten minste 50% aangesteld in het niet-tertiair onderwijs het recht op ziekteverlof noch als tijdelijke noch als vaste hebben uitgeput het VVP wegens ziekte moet aansluiten op een afwezigheid wegens ziekte of op verminderde prestatie omwille wederaanpassing ½ dagtaak, arbeidsongeval of beroepsziekte De behandelende arts moet vooreerst een plan opmaken met als finaliteit het opnieuw opnemen van de opdracht(en) die het personeelslid uitoefende vóór het ziekteverlof een aanvang nam. In dat plan wordt de aanvang bepaald, aan welk percentage het personeelslid nog zal werken (ten minste 50% van een fulltime opdracht over alle niveaus) en wordt de vermoedelijke datum van de volledige hervatting vastgelegd. opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
2. VVP ziekte Het plan en een “medisch attest Mensura” (melding ziekte omwille …) wordt toegezonden naar het controleorgaan. De controlearts kan het plan al of niet aanvaarden. Bij niet aanvaarding kan het personeelslid een wijzigend plan voorleggen of beroep aantekenen. De definitieve beslissing wordt aan de school door het controleorgaan medegedeeld. Bij goedkeuring neemt het VVP wegens ziekte een aanvang op de ingangsdatum bepaald in het plan tenzij de controle later gebeurde. In dat geval neemt het VVP wegens ziekte een aanvang op de eerstvolgende volgende werkdag. Tijdens de periode VVP ziekte heeft het personeelslid recht op het volledige salaris voor de opdracht bij aanvang van het verlof (uitbreidingen gedurende de VVP ziekte worden niet bezoldigd) opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Goedkeuring maar maximaal met perioden van twee maanden. Verlengingen worden pas toegestaan na voorafgaandelijke nieuwe controle opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
2. VVP ziekte Er zijn 2 dienstonderbrekingscodes voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte: RL1 - code 158 “VVP wegens ziekte %” wordt gebruikt voor een hervattingspercentage tussen 50 en 74 % en wordt aangerekend voor een halve dag ziekteverlof. RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75 % wordt gebruikt voor een hervattingspercentage van >= 75 % en wordt aangerekend voor 1/4de dag ziekteverlof Een ziekteperiode en andere dienstonderbrekingen tijdens de goedgekeurde periode schort de VVP ziekte op. De ziekte wordt aangerekend voor een volledige dag, de duur van de overige dienstonderbrekingen worden niet aangerekend als ziekteverlof. De opschorting brengt echter geen verlenging van de VVP ziekte met zich mee. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel van VVPziekte De VVP ziekte neemt een definitief einde wanneer het personeelslid geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof of wanneer het hervattingspercentage wijzigt. opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Omzendbrief Re-integratie 3. Re-integratie Is een beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ingeval definitieve arbeidsongeschiktheid in zijn functie = beslissing re-integratie in een aangepaste functie. Kan enkel toegekend worden aan vastbenoemden die niet TBSWZ werden gesteld. Opmaak attest vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid via de behandelende arts Aangetekend verzoek aan inrichtende macht Doorverwijzing naar preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Indien beslissing geschikt voor een andere functie zending opdrachtgebonden dienstonderbreking “TBS re-integratie” code met melding TBSOB in functie van ongeschiktheid vanaf 1ste maand volgend op de beslissing Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling (vrijwillige basis voor administratief medewerker of opvoeder) melding aan Vlaamse reaffectatiecommissie indien geen R/W zending R/W in organiek ambt ofwel na beslissing Vlaamse reaffectatiecommissie in een niet-organiek “administratieve ondersteuning” ambtscode 165 Behoud verder het salaris bij R/W, zoniet bekomt het een wachtgeld. opleiding schoolsecretariaten

37 Wederaanpassing ½ dagtaak
Omzendbrief wederaanpassing Wederaanpassing ½ dagtaak Voor vastbenoemden die TBSWZ en opgeroepen worden door Medex. voorstel vanwege Medex om de dienst te hervatten met exact de ½ van een fulltime opdracht (kan bestaan uit tijdelijk en vaste opdrachten over alle onderwijsniveaus heen afgerond ) kan toegestaan worden voor maximaal 90 dagen maar in de 10 jaar voorafgaandelijk nog geen 90 dagen hebben opgenomen neemt een aanvang de eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid indien het personeelslid aan dit voorstel geen gevolg geeft, blijft het verder onderworpen aan de regeling TBSWZ (verder ziekteattesten insturen) en wordt aan MEDEX gevraagd een nieuw voorstel/beslissing te formuleren Tijdens de periode wederaanpassing ½ dagtaak recht op het volledige salaris Zending opdrachtgebonden RL1 116 (VVP Pensioencommissie) enkel op de vaste uren opleiding schoolsecretariaten 37

38 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

39 Wederaanpassing ½ dagtaak
Ziekte tijdens de wederaanpassing = opschorting verminderde prestaties ziektedagen op verzoek en zonder nieuwe aanvraag toevoegen aan toegekende periode uitgezonderd: ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt) ziekte die de toegestane periode overschrijdt (schort op en beëindigt) Verminderde prestaties op verzoek + 9d Ziekte 3d ziekte 6d VVP annuleren en nieuwe zending Ziekte 16d Ziekte 12d opleiding schoolsecretariaten

40 5. Tewerkstelling in ander ambt
Omzendbrief Geschikt ander ambt 5. Tewerkstelling in ander ambt Beslissing door Medex ingeval vastbenoemd en TBSWZ: geschikt om tewerkstelling onder voorwaarden … Personeelslid wenst geen andere tewerkstelling personeelslid blijft ziek (TBSWZ) en bezorgt verder ziekteattesten uiterlijk na 12 maanden definitief op pensioen Personeelslid verzoekt om andere tewerkstelling toepassing 1ste van de maand volgend op verzoek Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling (vrijwillige basis voor administratief medewerker of opvoeder) melding aan Vlaamse reaffectatiecommissie indien geen R/W zending opdrachtgebonden dienstonderbreking “TBS Pensioencommissie” code met melding TBSOB in ambt van ongeschiktheid R/W in organiek ambt ofwel na beslissing Vlaamse reaffectatiecommissie in een niet-organiek “administratieve ondersteuning” ambtscode 165 Bekomt een salaris bij R/W, zoniet een wachtgeld 40 opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Indien geen andere tewerkstelling = pensioen 01/06/2010. opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Ambtshalve pensioen Uitspraak Medex bij TBSWZ vastbenoemden (art117 wet voor economische expansie, …, van 14/02/1961) Tijdelijk of definitief pensioen Indien vastbenoemd, 60 jaar en ziek dan: ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar ambtshalve pensioen indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening pensioen indien TBSWZ en geen 30 dienstjaren dan ambtshalve pensioen na 365 dagen (som ziekte + TBSWZ) vanaf 60 jaar Pensioen steeds op de 1ste maand volgend op betekening door Medex aan het personeelslid of na uitputting ziekterecht (berekening in werkstation) Omzendbrief 60 jaar en ziek 42 opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Afwezigheid wegens ziekte verlof, recht en controle"

Verwante presentaties


Ads door Google