De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ondersteunend personeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ondersteunend personeel"— Transcript van de presentatie:

1 Het ondersteunend personeel
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Elsie Van Lint Inge De Luyck

2 Ondersteunend personeel
Reglementering Forfaitaire enveloppe GO punten Puntenwaarde Vacante betrekking Niet-vacante betrekking Bezoldigingsregeling Prestatiestelsel Vakantieregeling Verloven, afwezigheden, terbeschikkingstelling Gepresteerde diensten Vaste benoeming Bevorderingen Bevordering tot ssc 106 Bevordering vlg. bekwaamheidsbewijs Behalen extra diploma (tijdelijken) Voorgaande diensten Inzetbaarheid SG Centra DBSO opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
1. Reglementering Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009 Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009 Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs opleiding schoolsecretariaten

4 2. Forfaitaire enveloppe GO 5.330 punten
te verdelen door de Raad v/h Gemeenschapsonderwijs over verschillende scholengroepen oprichten van halftijds of voltijds administratief medewerker in een school geen REA,WTW verplichtingen vaste benoeming kan via Raad v/h Gemeenschapsonderwijs, dan blijven de punten toegekend aan die scholengroep => code 685 ‘extra omkadering gemeenschaponderwijs’ opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
3. Puntenwaarde salarisschaal personeelslid bepalen via concordantie via diploma via overgangsmaatregelen bijhorende puntenwaarde (zie tabel omzendbrief) 3 puntenwaarden: 63 (31,5), 82 (41), 120 (60) opmerking HSO-niveau: ssc 202 (gewoon SO), ssc 122 (BuSO), beide ssc zijn gelijk, 63 pt opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
4. Vacante betrekking oprichten van een vacante betrekking van opvoeder of administratief medewerker halftijds (18/36) of voltijds (36/36) 2 halftijdse betrekkingen met verschillende puntenwaarde vb. 31, = 72,5 pt min 50% opvoeders/ school volgorde invulling: REA/WTW (verplicht) affectatie/mutatie (vrij) tijdelijk personeelslid opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
4. Vacante betrekking verplichte REA/WTW puntenwaarde betrekking aanvullen tot puntenwaarde personeelslid (indien mogelijk) affectatie/mutatie: vrijheid geen affectatie of mutatie opvoeder <-> administratief medewerker (ander ambt!) geen affectatie of mutatie opvoeder/adm mdw (gewoon sec) <-> opvoeder/adm mdw (BuSO): ander ambt! puntenwaarde betrekking moet = puntenwaarde personeelslid (want behoud ssc) affectatie/mutatie van personeelslid met ssc 106 enkel mogelijk binnen de norm cfr.12.1 ‘ondersteunend personeel’ opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
4. Vacante betrekking tijdelijk personeelslid volgorde: TADD (verplicht) vrijwillige WTW van buiten de globale puntenenveloppe na beslissing medex/reïntegratie: 63 pt (31,5 pt) tijdelijke vrij van reaffectatie tijdelijke TAO opleiding schoolsecretariaten

9 5. Niet-vacante betrekking
titularis bepaalt puntenwaarde verplichte REA/WTW tijdelijk personeelslid Volgorde zoals bij vacante betrekking vervanging personeelslid met ssc 106 via TAO: vervanger krijgt toelage tot ssc 106 tijdelijke: betaling volgens eigen ssc obv bekwaamheidsbewijs/concordantie/OM opleiding schoolsecretariaten

10 5. Niet-vacante betrekking
voorbeeld: VB opvoeder ssc punten neemt TBS/PA vervanger is opvoeder niveau master (ssc 542): betrekking blijft 82 pt kosten of vervanger is opvoeder niveau HSO (ssc 202 of ssc 122): betrekking blijft 82 pt kosten opleiding schoolsecretariaten

11 5. Niet-vacante betrekking
voorbeeld: VB opvoeder ssc punten neemt TBS/PA vervanger is VB opvoeder niveau master (ssc 542) via verlof TAO: vermindering bezoldiging naar ssc 106 of vervanger is VB opvoeder niveau HSO (ssc 202 of ssc 122) via verlof TAO: ssc VB (202 of 122) + toelage naar ssc 106 vervanger is tijdelijke opvoeder niveau bachelor: ssc 158, geen toelage opleiding schoolsecretariaten

12 6. Bezoldigingsregeling
onderscheid bij tijdelijken opvoeder: betaling in 10den-uitgestelde bezoldiging administratief medewerker: betaling in 12den-geen uitgestelde bezoldiging niet betaald juli-aug indien geen opdracht wordt doorgestuurd! opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
7. Prestatiestelsel geen onderscheid tss ambt van opvoeder en ambt van administratief medewerker vacant voltijds=36/36 halftijds=18/36 oprichten per half ambt verlofstelsels niet-vacant willekeurig volume vervanging titularis kan eventueel door meerdere vervangers opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
8. Vakantieregeling Opvoeder: Gemeenschapsonderwijs: reglementering opvoedend hulppersoneel KB 15/01/1974 artikel 1 § 4 Gesubsidieerd onderwijs: eigen regeling of arbeidsreglement Administratief medewerker: CAO IX: vastlegging vakantieregeling administratief medewerker max 12d prestaties tijdens de vakanties waarvan max 10d tijdens de zomervakantie ingangsdatum: 1/1/2011 omzendbrief PERS/2011/01 van 31/03/2011 opleiding schoolsecretariaten

15 9. Verloven, afwezigheden, terbeschikkingstelling
onderscheid tussen: opvoeder: reglementering opvoedend hulppersoneel administratief medewerker: reglementering administratief personeel vb. loopbaanonderbreking kan de eerste van elke maand starten, moet min 6 maanden tot 1 jaar, kan over schooljaren heen opvoeder : zoals onderwijzend personeel start 1/9 of 1/10, voor volledig schooljaar vb. ziekteverlof tijdelijken sinds 01/09/2007 idem voor de 2 ambten opleiding schoolsecretariaten

16 10. Gepresteerde diensten
tellen mee voor TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) voor beide ambten: diensten gepresteerd in een ambt van het opvoedend hulppersoneel en/of het administratief personeel voor opvoeder: diensten als opvoeder voor administratief medewerker: diensten als administratief medewerker diensten in gewoon SO tellen enkel voor gewoon SO diensten in BuSO tellen enkel mee voor BuSO recht op TADD gewoon SO geldt niet voor BuSO en omgekeerd opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
11. Vaste benoeming ambten van ondersteunend personeel = wervingsambten benoeming op 1 januari opgelet: betrekking met niveau van bekwaamheidsbewijs (puntenwaarde) van personeelslid dat benoemd wordt moet vacant zijn op 15/4 voorafgaand en op 1/1 opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.1 bevordering tot ssc 106 vast benoemd zijn in een ambt van het ondersteunend personeel afhankelijk van het aantal leerlingen in de school op 1 februari voorafgaande schooljaar < 400 leerlingen : 1 betrekking ssc 106 400 – 900 leerlingen : 2 betrekkingen ssc 106 > 900 leerlingen : 3 betrekkingen ssc 106 kost 82 punten opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.1 bevordering tot ssc 106 geen vacantverklaring nodig kan de eerste van elke maand binnen termijn van 12 maanden na ingangsdatum meedelen met zending opdracht ambtcode 291 (opvoeder) ambtcode 292 (administratief medewerker) norm mag overschreden worden bij vaste benoeming na REA/WTW nooit bij affectatie, mutatie of nieuwe vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.2 bevordering vlg. bekwaamheids- bewijs bij concordantie (SO: 1/9/2001, BuSO: 1/9/2006) van vast benoemd personeelslid: behoud van ssc van 30/6/2001 (SO) of 30/6/2006 (BuSO) kan verschillend zijn van ssc vlg bekwaamheidsbewijs bevordering volgens bekwaamheidsbewijs is mogelijk geen vacantverklaring nodig kan de eerste van elke maand binnen termijn van 12 maanden na ingangsdatum meedelen met PERS 13/14 vermelding “bevordering volgens bekwaamheidsbewijs” opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.2 Bevordering vlg. bekwaamheids- bewijs voorbeeld: 01/09/2001: eerste klerk-typist ssc 201 werd geconcordeerd naar administratief medewerker ssc 201 en kost 63 punten heeft diploma niveau bachelor op 1/5 komen punten vrij door pensionering kan worden bevorderd naar administratief medewerker ssc 158 en kost dan 82 punten opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.3 behalen extra diploma (tijdelijken) voorbeeld 1 opvoeder TABD met diploma HSO, ssc 202 (gewoon SO), in dienst op 01/09/2011 in vacante betrekking: 63 ptn behaalt bachelor op later tijdstip, behoudt ssc 202, 63 ptn zolang aangesteld nieuwe aanstelling: bachelor in rekening brengen, ssc 158, 82 ptn opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
12. Bevorderingen 12.3 behalen extra diploma (tijdelijken) voorbeeld 2 opvoeder TADD met diploma HSO, ssc 202 (gewoon SO), in dienst op 01/09/2008 in vacante betrekking: 63 ptn behaalt bachelor op later tijdstip, behoudt ssc 202, 63 ptn tijdens aanstelling vaste benoeming = nieuwe aanstelling: bachelor in rekening brengen, ssc 158, 82 ptn opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
13. Voorgaande diensten nuttige ervaring bestaat niet voor ondersteunend personeel overheidsdiensten tellen mee: tot en met 31/8/2004: bezoldigd en voltijds vanaf 01/09/2004: bezoldigd, kan ook voor onvolledige diensten meetellen opvoeders : KB 15/04/1958 artikel 16 administratief medewerker : KB 01/12/1970 artikel 14 aanvraag via officieel attest: PERS/2005/06 bijlage 2 opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
14. Inzetbaarheid SG opvoeder of administratief medewerker geaffecteerd of aangesteld a/e school v/d SG kan ingezet worden voor en in andere scholen v/d SG of voor totaliteit SG in een andere school v/d SG kan enkel: mits akkoord personeelslid geen wijziging oorspronkelijke affectatie of aanstelling afstand < 25 km, tenzij akkoord personeelslid schriftelijk vastleggen functiebeschrijving aanstellingsdocumenten (arbeidsovereenkomst, besluit,…) opleiding schoolsecretariaten

26 15. Centra voor deeltijds onderwijs
geen puntensysteem één of meerdere betrekking oprichten als opvoeder of administratief medewerker per betrekking van opvoeder of administratief medewerker 24u (voltijdse betrekking) of 12u (halftijdse betrekking) in mindering brengen van pakket uren-leraar doorgeven in zending ‘aanwending middelen’ via taak-en functiedifferentiatie (globale puntenenveloppe) ambt (opvoeder of administratief medewerker) + vakcode 898 opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Het ondersteunend personeel"

Verwante presentaties


Ads door Google