De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming
Informatiesessie voor personeelsleden basisonderwijs: scholengemeenschap Sperregem en secundair onderwijs: scholengemeenschap Houtland - scholengroep Sint-Rembert 10 mei 2012

2 Inhoud Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Hoe de voorrang verwerven? Hoe TADD aanvragen? Verlies TADD TADD als voorwaarde voor benoeming Vaste benoeming Betekenis Vaste Benoeming en Belangrijke data Vacantverklaring voor vaste benoeming Voorwaarden benoeming in wervingsambt Niet-benoembare uren Affectatie – mutatie

3 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur = TADD

4 Voorrang tijdelijke aanstelling
Elk schoolbestuur moet bij tijdelijke aanstellingen voorrang geven aan personeelsleden die aan de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) voldoen.

5 Hoe de voorrang verwerven?
720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over tenminste 3 schooljaren Over het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikken per ambt (ev. per vak indien VO) (vo = voldoende geacht bekwaamheidsbewijs) Hiervoor kan u terecht bij website BBSO Online van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming via onderstaande link

6 Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj.
Een tijdelijk personeelslid heeft recht op TADD als het 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven in een periode van minstens drie schooljaren. Van die 720 dagen moeten er 600 effectief gepresteerd zijn. Vakantiedagen en weekends binnen de aanstellingsperiode worden beschouwd als effectief gepresteerde dagen. Ook periodes van bevallingsverlof, verlof wegens moederschapsbescherming en verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte worden, met een maximum van 210 dagen, beschouwd als effectieve prestaties. Zijn geen effectief gepresteerde dagen : afwezigheden wegens ziekte, arbeidsongeval, omstandigheidsverlof, volledige loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof,… Alle diensten in eenzelfde ambt gepresteerd binnen dezelfde scholengemeenschap Bij een opdracht die minder bedraagt dan de helft van een voltijds opdracht tellen die dagen voor de helft. (vb. 12/24 telt volledig, 10/21 telt voor de helft) Tevens moet personeelslid over het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikken uiterlijk op 31 augustus, zijnde de vooravond van het in voege gaan van het TADD-recht.

7 Recht op TADD Voorbeeld 1 personeelslid met opdracht van 10/22 is over 3 schooljaren 900 dagen aangesteld - opdracht <halftijds = dagen effectief/2 - 900/2= 450d geen recht op TADD personeelslid met opdracht van 12/22 is over 3 schooljaren 900 dagen aangesteld en was tijdens die 3 schj voor 100 dagen ziek - 900 dagen aangesteld - 100 dagen ziek (dus 900d - 100d = 800d) - opdracht >halftijds dus meer dan 720 dagen waarvan minstens 600 effectief wel recht op TADD

8 Recht op TADD Voorbeeld 2
Een personeelslid oefent in het gewoon basisonderwijs volgende opdrachten uit: /24 onderwijzer (303 d) /24 onderwijzer (303d) /24 onderwijzer (304 d) /24 onderwijzer (10 d) Toestand op Als onderwijzer een dienstanc. van = 920 dagen. Maar: niet tenminste halftijdse prestaties dus 920/2 = 460 dagen Geen recht op TADD (moet 720 dagen zijn waarvan minstens 600 dagen effectief)

9 Recht op TADD Voorbeeld 3
Een leraar GLSO Frans-geschiedenis oefende volgende opdrachten uit: schj /22 Frans + 3/22 aardrijkskunde schj /22 Frans + 7/22 aardrijkskunde schj /22 Frans + 13/22 aardrijkskunde als leraar: 303d+303d+303d = 909d Recht op TADD in het ambt van leraar (voor de vakken met vereist diploma = Frans en geschiedenis) voor het vak aardrijkskunde (VO): 151,5d + 151,5d + 303d = 606d Geen recht op TADD voor het vak aardrijkskunde

10 Recht op TADD Voorbeeld 4 ambten godsdienstleraar en leraar:
Als een personeelslid als godsdienstleraar het recht op een TADD heeft bereikt, kan hij dit recht eveneens opeisen voor andere ambten. Een leraar met diploma GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst heeft van 1/9/2000 tot 30/6/2003 volgende opdracht: 10/22 leraar AV Nederlands (< halftijds) 11/22 godsdienstleraar (halftijds) op 30/6/2003 heeft dit personeelslid In ambt leraar: 3 schj x 303 dagen : 2 = 454 dagen In ambt godsdienstleraar: 3 schj x 303 dagen = 909 dagen (halftijdse opdracht telt voor volledige duur). Dus op 01/9/2003 recht op TADD als godsdienstleraar: Maar : ook recht op TADD als leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (hier dus Nederlands en geschiedenis) Want: In het gesubsidieerd vrij onderwijs komen de diensten gepresteerd als godsdienstleraar eveneens in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit in andere ambten, indien de onderwezen godsdienst deze is die voorkomt in het onderwijs verstrekt door het schoolbestuur.

11 Hoe TADD aanvragen? secundair: de heer Roger Sap basis:
vóór 15 juni 2012 een aangetekende brief “kandidaatstelling tijdelijke aanstelling doorlopende duur” sturen naar: secundair: de heer Roger Sap voorzitter Scholengroep Sint-Rembert Koolskampstraat 16 8820 TORHOUT basis: voorzitter Raad van Bestuur Sperregem

12 recht op TADD effectief TADD
vereiste anciënniteit moet behaald zijn op 30/6 recht op TADD kan gelden vanaf 01/09 daaropvolgend in dat ambt effectieve aanstelling als TADD’er hangt af van de voorrangsregeling  werkgever-werknemer eens bij een schoolbestuur effectief aangesteld als TADD, geldt de TADD-aanstelling (binnen het ambt) over de schooljaren heen. Een nieuwe kandidaatstelling voor dit ambt, bij deze scholengemeenschap, is in de toekomst niet nodig.

13 Verlies TADD Het personeelslid kan het recht op TADD verliezen in drie situaties: wanneer het gedurende vijf opeenvolgende schooljaren niet meer gewerkt heeft in een of meer scholen van de scholengemeenschap; Na een definitieve evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’; Wanneer het bij tuchtmaatregel ontslagen wordt.

14 TADD als voorwaarde voor benoeming
Om op 1 januari 2013 vastbenoemd te worden, moet het personeelslid op 31 december tijdelijk aangesteld zijn van doorlopende duur in het ambt waarvoor het zich kandidaat heeft gesteld. Met het oog op benoeming op 1 januari 2013 zal het schoolbestuur de vacante betrekkingen meedelen vóór 15 mei 2012 in functie van de vacante uren op 15 april 2012.

15 Vaste benoeming = VB

16 Betekenis vaste benoeming
zekerheid van werk en verloning recht op heel wat verlofstelsels decretaal bepaalde toestand: rechten en plichten Situering in de loopbaan (wervingsambt): tijdelijk aangesteld voor beperkte duur (TABD) tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur (TADD) vaste benoeming pensioen

17 Enkele belangrijke data
Wervingsambt vóór 15/6/12 kandidaatstelling TADD op 30/6/12: kandidaat moet het recht op TADD hebben verworven vóór 15/5/12 vacantverklaring vaste benoeming vóór 15/6/12 kandidaatstelling VB op 31/12/12: effectieve aanstellingTADD controle voorwaarden 1/1/13: ingangsdatum VB

18 Vacantverklaring voor vaste benoeming
Wervingsambten per schoolbestuur vacante opdrachten op wordt meegedeeld vóór op kruimelpad: scholengroep-personeelszaken-formulieren kandidaatstelling aangetekend indienen vóór

19 Soorten wervingsambten:
secundair basis opvoeder administratief medewerker leraar godsdienstleraar onderwijzer onderwijzer ASV kleuteronderwijzer kinderverzorger leermeester lich. opvoeding leermeester ASV lich.opvoeding ICT-coördinator HSO ICT-coördinator HOKT zorgcoördinator HOKT administratief medewerker HSO administratief medewerker HOKT logopedist kinesist orthopedagoog

20 De vaste benoeming in het onderwijs
Voorwaarden waaraan het PERSONEELSLID moet voldoen Voorwaarden waaraan de BETREKKING moet voldoen

21 Voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen
1 Belg of onderdaan EU (vrijstelling Vlaamse reg.) 2 burgerlijke en politieke rechten genieten 3 lichamelijk geschikt zijn 4 van onberispelijk gedrag zijn uittreksel uit het strafregister MODEL 2 wordt gevraagd bij elke eerste vaste benoeming in een bepaald ambt 5 voldoen aan de taalvereisten = Vlaams studiebewijs of getuigschrift van slagen voor een taalexamen voldoende of grondige kennis Nederlands evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen

22 Voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen
6 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Hiervoor kan u terecht bij website BBSO Online van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming via onderstaande link evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen 7 voldoen aan de dienstplichtwetten militiegetuigschrift – bevoegdheid werkgever 8 op 30/6 beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming

23 Voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen
“op 31/12 voor doorlopende duur aangesteld (TADD) zijn in het ambt van benoeming in een instelling van dezelfde scholengemeenschap (SG) als van de aanvraag vaste benoeming”

24 9.1 op 31/12 TADD zijn... betrekking moet effectief toegewezen zijn
niet verplicht effectief in dienst op 31/12 mag in “wettelijk verlofstelsel” = dienstactiviteit (vb. ziekte, arbeidsongeval, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking,…) niet verplicht in vacant verklaarde betrekking te fungeren in school vb. in niet-vacante betrekking vb. in andere school in zelfde scholen-gemeenschap

25 9.2 in ambt van benoeming... TADD zijn in het ambt (of vak indien VO) is verplicht Enkele voorbeelden: Vaste benoeming als leraar kan indien TADD-aanstelling als leraar Vaste benoeming als leraar kan NIET indien TADD-aanstelling als godsdienstleraar Vaste benoeming in VO kan niet indien onvoldoende dagen in dit VO-vak Vaste benoeming als onderwijzer kan indien TADD-aanstelling als onderwijzer Vaste benoeming als zorgcoördinator kan NIET indien TADD-aanstelling als onderwijzer

26 9.3 in instelling van dezelfde scholengemeenschap
Indien personeelslid voldoet aan de voorwaarden komt het in aanmerking voor benoeming in alle instellingen van de SG Let wel: Het schoolbestuur eist dat het personeelslid een dienstanciënniteit van 360 dagen verworven heeft binnen de scholen van het schoolbestuur

27 uitzondering 1: geen TADD nodig bij vaste benoeming na Tijdelijk Andere Opdracht
geen TADD op 31/12 nodig voor het van volume TAO wel 360 dagen dienstanciënniteit in ambt (of vak) van benoeming op de vooravond van de vaste benoeming Voorbeeld: leraar voltijds vast benoemd in AV Frans - oefent als TAO 2u AV Latijn (= VO) uit  vraagt benoeming in 2u AV Latijn  op 31/12 geen TADD nodig, wel 360 dagen dienstanc. nodig in AV Latijn onderwijzer voltijds benoemd – oefent als TAO 4u zorgcoördinator uit (= ander ambt)  vraagt benoeming in 4u zorgcoördinator  op 31/12 geen TADD nodig, wel 360 dagen dienstanc. nodig in het ambt zorgcoördinator

28 uitzondering 2: geen TADD nodig bij VB in dezelfde betrekking waarin personeelslid is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld geen TADD op 31/12 nodig geen vacantverklaring nodig personeelslid: verzoek VB indienen bij IM (geen recht personeelslid!)

29 uitzondering 3 : vaste benoeming vanaf 55 jaar
ten minste 55 jaar op ogenblik van VB tijdelijk of deeltijds benoemd sinds 1 feb voorafgaand jaar in dienst in de school (aangesteld, niet noodzakelijk effectief) alle voorwaarden VB vervullen geen vacantverklaring nodig verzoek indienen bij IM = recht VB op 1 jan

30 Voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen
10 geen “onvoldoende” bij laatste evaluatie of beoordeling = relatie werkgever – werknemer 11 prestaties in hoofdambt Een persoon kan maximaal één voltijdse betrekking benoemd zijn 12 kandidaatstelling indienen in de vorm en binnen de termijn die vermeld zijn in de vacantverklaring

31 Voorwaarden waaraan de betrekking moet voldoen
De betrekking is… 1 niet toegewezen via regels i.v.m. reaffectatie of wedertewerkstelling 2 niet toegewezen via mutatie of nieuwe affectatie 3 nog vacant op ingangsdatum vaste benoeming dwz vacant op 15/4/2012 en op 1/1/2013

32 niet-benoembare uren In volgende uren kan niet benoemd worden, ook al worden ze aangeboden via de vacantverklaring: - uren herverdeling - uren overdracht - uren tijdelijk onderwijs aan huis beleidsondersteuning betaald door IM (basis) betrekkingen die worden ingericht op basis van de samengelegde punten op niveau van de scholengemeenschap (basis) - pedagogische ondersteuning SG (secundair) - ICT (secundair)

33 Na benoeming: affectatie of mutatie
Benoeming verplaatsen van ene instelling naar andere binnen hetzelfde schoolbestuur Mutatie Benoeming verplaatsen van het ene schoolbestuur naar het andere schoolbestuur of naar gemeenschapsonderwijs

34 Affectatie en mutatie !! OPGELET !!
steeds in zelfde ambt binnen zelfde soort en categorie en zelfde onderwijsniveau beperkt tot volume vaste benoeming!

35 Criteria voor vaste benoeming
Voor de instellingen secundair onderwijs die tot de scholengemeenschap Houtland behoren en voor de instellingen basisonderwijs die tot de scholengemeenschap Sperregem behoren eist het schoolbestuur een dienstanciënniteit van tenminste 360 dagen (waarvan 240 effectief gepresteerd) bij het eigen schoolbestuur (decreet, artikel 31, §1, 1°). Voor de berekening van de 720 dagen (voorwaarde benoeming) houdt het schoolbestuur enkel rekening met de diensten gepresteerd bij het schoolbestuur van de scholengemeenschap Houtland (SO) of bij het schoolbestuur van de scholengemeenschap Sperregem (BO) (decreet rechtspositie, artikel 31, §7). Voor de berekening van de 960 dagen (voorrang vaste benoeming) wordt enkel rekening gehouden met diensten gepresteerd bij het eigen schoolbestuur. Voor een personeelslid met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs eist het schoolbestuur dat van de 720 dagen er 360 gepresteerd werden in het vak of de specialiteit op 30 juni voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat. (decreet, artikel 31, §1, 1°). Een benoemd personeelslid dat een TAO (tijdelijk andere opdracht) uitoefent in een instelling waar het niet benoemd is, moet zodra dit mogelijk is, geaffecteerd worden naar de instelling waar het de TAO uitoefent of moet tewerkgesteld worden in de instelling waar het benoemd is.

36 Volgorde van benoemen (decreet, artikel 35, §2 en §3)
Deeltijds benoemd minstens 1440 dagen Deeltijds benoemd minstens 960 dagen 3. Deeltijds benoemd en minder dan 960 dagen

37 Volgorde van benoemen (decreet, artikel 35, §2 en §3)
4. Tijdelijk en minstens 1440 dagen of voltijds met TAO in eigen instelling of bij het eigen schoolbestuur 1. voltijds benoemd met TAO in eigen instelling of bij het eigen schoolbestuur 2. Tijdelijk en 1440 dagen 1. Benoeming in eigen instelling (uren die ze effectief geven) 2. Benoeming in eigen instelling (uren die ze niet geven) 3. Benoeming in andere instelling : volgens dienstanciënniteit bij het eigen schoolbestuur (grootste anc. eerst) 5. Tijdelijk en minstens 960 dagen 6. Tijdelijk en minder dan 960 dagen

38 Nalezen? Decreet rechtspositie personeelsleden (27-03-91)
BVR mededeling vaste benoeming aan het Departement Onderwijs Omzendbrief 13cc/VB/ml van Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het departement Onderwijs Omzendbrief PERS 2003/05 van Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Deze presentatie op onder scholengroep-personeelszaken

39 Uitdelen documenten Tijd voor vragen Dank voor jullie aandacht

40


Download ppt "Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming"

Verwante presentaties


Ads door Google