De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisopleiding schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisopleiding schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Basisopleiding schoolsecretariaten
Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten schooljaar

2 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Ziekteverlof en anders werken Bevallingsverlof Adoptie en pleegvoogdij Verloven bij bevalling en adoptie/pleegvoogdij Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming Profylactisch verlof Basisopleiding schoolsecretariaten

3 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Doelstelling Dossierbeheerders hebben notie van de dienstonderbrekingen en weten welke documenten/attesten noodzakelijk zijn. Dossierbeheerders weten hoe de elektronische zendingen moeten gebeuren. Basisopleiding schoolsecretariaten

4 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ziekteverlof Zie ook cursus schoolsecretariaten Basisopleiding schoolsecretariaten

5 Ziekteverlof - meldingen
Personeelslid Aan school Verplichting melding 1ste uur afwezigheid/schooluur Toezending ‘afwezigheidsattest’ (niet voor ééndagsziekte) Bij verlenging melden op de vooravond Verplichting melding verblijfplaats (ook bij wijziging) Bij vervroegde vrijwillige werkhervatting: melden aan de directeurs de dag voordien. Aan controleorgaan (Mensura) Verplichting toezending ‘medisch attest’ (niet voor ééndagsziekte) Bij hospitalisatie een nieuw medisch attest Verplichting melding verblijfplaats bij wijziging tijdens de ziekte Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” om hun rechten op uitkering te behouden Basisopleiding schoolsecretariaten

6 Ziekteverlof - meldingen
De school meldt de afwezigheid aan het agentschap zo snel mogelijk met RL : Alle ééndagsziekte Alle ziektedagen als vermeld op het ‘afwezigheidsattest’ (dus ook feestdagen, weekends, verloven en vakanties). feestdagen, weekends, …, tussen twee ziekteperioden in en waarvoor geen afwezigheidsattest, worden nooit doorgezonden maar mogelijk wel aangerekend als ziekte. Ingeval van vervroegde diensthervatting: annulatie oorspronkelijke ziekteperiode RL correcte RL2 + RL3 opmerking “vervroegde diensthervatting” Mensura hiervan verwittigen Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte = een arbeidsdag en moet niet gemeld worden als ziekte. Basisopleiding schoolsecretariaten

7 Ziekteverlof - controle
Aanvraag controle bij Mensura door directie, inrichtende macht, aanvraag telefonisch (steeds schriftelijke bevestiging), Vergeet niet te vermelden : Duur van de afwezigheid Verblijfplaats waar de controle moet gebeuren. schriftelijk via ‘aanvraag medische controle’ (Fax , of post) Ieder personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan de controle thuis bij de controlegeneesheer (eerstvolgende spreekuur) controlecentrum van Mensura Beslissingen controlearts (attest ter kennisname aan personeelslid) gerechtvaardigd niet of niet langer gerechtvaardigd Resultaat onderzoek wordt door Mensura gemeld aan school (fax) en WS Basisopleiding schoolsecretariaten

8 Ziekteverlof - controle
opvolging resultaten is een verantwoordelijkheid van de school maar WS zal voortaan streng controleren, o.a. eerste 24 uur aanwezigheid laattijdige aanmelding niet verplicht hernemen Mogelijkheid tot beslissing ‘ongewettigde afwezigheid’ ingevolge artikel 21 van het BVR betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 08/12/1993 en inhouding van het salaris voor de niet gerechtvaardigde periode van afwezigheid. Basisopleiding schoolsecretariaten

9 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
De berekening van het ziekterecht gebeurt in de werkstations en is verschillend naargelang een tijdelijke of een vaste opdracht. Tijdelijke principes één dag per reeks van tien dagen (met een maximum van 300 dagen per schooljaar) waarvoor een salaris door onderwijs als tijdelijk personeelslid werd verstrekt verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof tijdens de aanstelling als tijdelijke. dertig kalenderdagen voor het schooljaar indien onmiddellijk aangesteld voor een volledig schooljaar en dit gunstiger is dan de 1/10 regeling op de 1ste dag van ziekte in dat schooljaar. Vaste principes Dertig dagen per twaalf maanden sociale anciënniteit, verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof in de periode meetellend voor de berekening van die sociale anciënniteit. (SA = alle overheidsdiensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit) . Basisopleiding schoolsecretariaten

10 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
Tijdelijke personeelsleden hebben bij uitputting van het ziekterecht geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. Tijdelijke personeelsleden die omwille van ziekte hun opdracht niet daadwerkelijk opnamen hebben evenmin recht op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. -WS bezorgt het personeelslid een attest voor het ziekenfonds. Vaste personeelsleden worden bij uitputting van het ziekterecht TBSWZ (ter beschikkingstelling wegens ziekte) en ontvangen van het werkstation een wachtgeld(toelage) tussen de 50% (minimum) en 75% (maximum) van het laatste bruto activiteitssalaris (berekening op basis van de geldelijke anciënniteit). -WS deelt dit mee aan de school, die op zijn beurt het personeelslid hiervan op de hoogte brengt. Basisopleiding schoolsecretariaten

11 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
Een vast personeelslid wordt opgeroepen door Medex voor onderzoek en beslissing omtrent de aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte van tenminste 6 maanden ⇒ recht op een wachtgeld(toelage) van 100% vanaf ingang TBSWZ. geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling tijdelijk pensioen, definitief pensioen De beslissing wordt aan betrokkene aangetekend verstuurd. De definitieve beslissing wordt, na de beroepstermijn van 30 dagen of na de beroepsprocedure, ook verstuurd naar het werkstation (niet naar de school). Basisopleiding schoolsecretariaten

12 Ziekteverlof – anders werken
Verlof voor minderde prestaties wegens ziekte (Mensura) Op verzoek personeelslid/arts via Opmaak ziekteattest Opmaak plan met aanvang tijdens of aansluitend ziekteverlof tot wanneer het personeelslid in staat zou zijn op oorspronkelijke opdracht opnieuw op te nemen restprestaties tussen de 50% en 99% Afspraak maken bij Mensura om controle door controlearts Controle en goedkeuring door controlegeneesheer Goedkeuring maximaal per 2 maanden (resultaat naar school en WS) Hercontrole op de laatste woensdag voor het einde Voorwaarden ten minste 50% aangesteld in het niet-tertiair onderwijs het recht op ziekteverlof noch als tijdelijke noch als vaste hebben uitgeput het VVP wegens ziekte moet aansluiten op een afwezigheid wegens ziekte of op verminderde prestatie wegens ziekte Basisopleiding schoolsecretariaten

13 Ziekteverlof – anders werken
Verlof voor minderde prestaties wegens ziekte (Mensura) Dienstonderbrekingcodes: RL1 - code 158 “VVP wegens ziekte %” wordt gebruikt voor een hervattingspercentage tussen 50 en 74 % en wordt aangerekend voor een halve dag ziekteverlof. RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75 % wordt gebruikt voor een hervattingspercentage van >= 75 % en wordt aangerekend voor 1/4de dag ziekteverlof Opschorting: Een ziekteperiode en andere dienstonderbrekingen tijdens de goedgekeurde periode schort de VVP ziekte op. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel van de VVP ziekte, tijdens de goedgekeurde periode. Einde: De VVP ziekte neemt een definitief einde wanneer het personeelslid geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof, wanneer het hervattingspercentage wijzigt of indien geen goedkeuring meer vanwege Mensura. Behoud salaris Basisopleiding schoolsecretariaten

14 Ziekteverlof – anders werken
Re-integratie in een aangepaste of ander functie (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) Op verzoek personeelslid/arts via : Attest vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid Aangetekend verzoek aan de inrichtende macht Voorwaarde: Vast benoemd Niet TBSWZ Goedkeuring door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Zending bij akkoord van de werkgever: zending RL1- “TBS re-integratie” code met melding TBSOB in functie van ongeschiktheid vanaf 1ste maand volgend op de beslissing Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling Behoud salaris Basisopleiding schoolsecretariaten

15 Ziekteverlof – anders werken
Wederaanpassing met halve dagtaak (Medex) Op voorstel van Medex Indien geen gevolg door personeelslid dan verder ziek Voorwaarden TBSWZ Maximaal 90 dagen / 10 jaar Zending Aanvang de eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid zending RL1- “VVP Pensioencommissie” code 116 enkel op de vaste uren Opschorting Ziektedag schort op en geeft recht tot toevoegen aan de toegekende periode ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt) Bekomt een salaris Basisopleiding schoolsecretariaten

16 Ziekteverlof – anders werken
Tewerkstelling onder bepaalde voorwaarden in een ander ambt (Medex) Beslissing van Medex Voorwaarden TBSWZ Personeelslid verzoekt om andere tewerkstelling (zo niet blijvend ziek) Zending bij akkoord van de werkgever Aanvang de eerste werkdag na verzoek personeelslid zending RL1- “TBS Pensioencommissie” code 067 enkel op de vaste uren + met melding TBSOB Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling Bekomt een salaris Basisopleiding schoolsecretariaten

17 Ziekteverlof – anders werken
Deeltijdse werkhervatting (ziekenfonds) Toestemming adviserende geneesheer ziekenfonds Voorwaarden Onbezoldigd ziekte als tijdelijke Zending = geen wettelijk kader TBSPA voor de niet gepresteerde uren of ontslag voor de niet gepresteerde uren Bezoldiging Volgens de nog gepresteerde opdracht Uitkering ziekenfonds voor de resterende uren Basisopleiding schoolsecretariaten

18 Ziekteverlof – ambtshalve pensioen
Uitspraak Medex bij TBSWZ vastbenoemden: tijdelijk pensioen RL2 – “tijdelijk rustpensioen” code 095 definitief pensioen RL2 – “rustpensioen” code 062 personeelslid wenst of heeft geen andere tewerkstelling in ander ambt, dan definitief pensioen na 12 maanden Indien vastbenoemd, 60 jaar en ziek dan: ambtshalve pensioen op P-datum indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening rustpensioen ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar Basisopleiding schoolsecretariaten

19 Ongeval, al of niet ziekteverlof
Arbeidsongeval bij niet erkenning of niet meer aanvaarding AO ⇒ omzetten naar ziekte Buitendienstongeval fout derde zending ziekte indien terugbetaling van een afwezigheidsperiode door de verzekering derde: tijdelijke: aangerekende ziektedagen worden bij de volgende ziekte berekening teruggeven geen zending nodig vaste: zending annulatie ziektedagen zending “ongeval buiten dienstverband” code 056 Basisopleiding schoolsecretariaten

20 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

21 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bevallingsverlof Zie ook cursus schoolsecretariaten Basisopleiding schoolsecretariaten

22 Bevallingsverlof – meldingen
Personeelslid Aan school De vermoedelijke bevallingsdatum via een “medisch attest” ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum Terzelfdertijd of later de melding van de aanvang van het bevallingsverlof Aan controleorgaan (Mensura) Toezending ‘medisch attest’ met aanvang bevallingsverlof Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “medisch attest” om hun rechten op een moederschapsuitkering te verzekeren. Basisopleiding schoolsecretariaten

23 Bevallingsverlof – meldingen
Zodra de aanvang gekend is stuurt de school een RL2 “bevallingsverlof” code 003 met de begindatum bevallingsverlof vermoedelijke bevallingsdatum Aantal te verwachte kinderen fictieve einddatum = 105 dagen (133 dagen bij een meerling) Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen. Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is. Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum ( 8ste week = 56 kalenderdagen ingeval een meerling. Op het ogenblik van de bevalling zal het bevallingsverlof moeten herrekend worden om de juiste duur van het postnatale verlof te kennen. Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof. Basisopleiding schoolsecretariaten

24 Bevallingsverlof – bevallen
Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten. Het postnataal verlof kan uitgebreid worden met: de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de week (8ste week bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum met uitsluiting van de laatste 7 dagen Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden: het al genoten prenataal verlof elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing 1 week ingevolge ziekte of ongeval in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum. max. 2 weken op verzoek van het personeelslid (ingeval een meerling). Basisopleiding schoolsecretariaten

25 Bevallingsverlof – bevallen
Na de bevalling stuur je een RL2 “ aanvullend bevallingsverlof” code Toevoegen van de effectieve bevallingsdatum Correcte einddatum bevallingsverlof opgeven (63 dagen + overdracht) Aan de begindatum en aantal kinderen wijzigt er niets Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust”. De controle van de duur bevallingsrust gebeurt in werkstation. Indien fout in de einddatum bevallingsrust dan een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” met de juiste einddatum. Ingeval een vroeggeboorte of een miskraam nog voor de aanvang van het bevallingsverlof is de nieuwe aanvang = dag van vroeggeboorte of miskraam. Als betrokkene nog gewerkt heeft die dag stuur je, aansluitend aan het bevallingsverlof, 1 extra dag via een RL2 “verlenging bevallingsverlof 1 dag” code 150 Basisopleiding schoolsecretariaten

26 Bevallingsverlof – miskraam
Een miskraam na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof. Het bewijs wordt geleverd door een speciale akte opgemaakt door de burgerlijke stand. Je stuurt hiervoor een RL2 “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met melding juiste duur van het bevallingsverlof Aantal te verwachte kinderen datum miskraam aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen) Een afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof Basisopleiding schoolsecretariaten

27 Bevallingsverlof – simulatie
Basisopleiding schoolsecretariaten

28 Bevallingsverlof – hospitalisatie kind
Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof. Personeelslid bezorgt de school een attest hospitalisatie kind tijdelijken melden dit ook aan het ziekenfonds School aansluitend het bevallingsverlof stuur je een RL2 “Verlenging beval-hospitalisatie kind” code 118 maximaal 24 weken Een heropname van het kind na thuiskomst telt niet meer geen optelling van de opnames bij een meerling Basisopleiding schoolsecretariaten

29 Bevallingsverlof – uitstel
Wanneer het verplichte postnatale verlof van 63 dagen met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag het personeelslid verzoeken om hiervan 2 weken later op te nemen = verlofweken postnatale rust. Personeelslid schriftelijk te melden aan de werkgever binnen de 5 weken na bevalling planning van opname Omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend Te nemen binnen de 8 weken na diensthervatting School inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met tenminste14 dagen melding via een RL2 “Verlofweken van postnatale rust” code 145 (1x 14dagen ofwel 2x 7dagen) opmaak van de nodige documenten ten behoeve het ziekenfonds ingeval tijdelijke Basisopleiding schoolsecretariaten

30 Bevallingsverlof – bezoldiging
Bevallingsverlof, verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind: Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege het agentschap De periode van ziekte in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum zonder werkhervatting worden ambtshalve omgezet in bevallingsverlof Enkel een periode van verlof of afwezigheid verminderde prestaties en de periode van TBSWZ wordt opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris of moederschapsuitkering voor de aanstelling. Basisopleiding schoolsecretariaten

31 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

32 Adoptie en pleegvoogdij
Zie ook cursus schoolsecretariaten Basisopleiding schoolsecretariaten

33 Adoptie en pleegvoogdij
Een bezoldigd opvangverlof kan toegekend worden aan die personeelsleden die effectief een kind jonger dan tien jaar opnemen in hun gezin met de bedoeling dit kind te adopteren of er de pleegvoogdij op uit te oefenen. maximum zes ononderbroken weken als het opgenomen kind nog geen drie jaar is bij de aanvang van het opvangverlof. maximum vier ononderbroken weken als het opgenomen kind drie jaar of ouder is bij de aanvang van het opvangverlof. Indien het opgenomen kind mindervalide is dan wordt de maximumduur van het opvangverlof verdubbeld. Er is eveneens recht op dienstvrijstelling voor het volgen van het voorbereidingsprogramma. Er is geen recht op opvangverlof wanneer het pleegzorg betreft (tijdelijke opname in het gezin). Basisopleiding schoolsecretariaten

34 Opvangverlof - meldingen
Personeelslid bij adoptie: Bewijs opname kind in het gezin middels een getuigschrift van domiciliëring Bewijs van adoptie (verzoekschrift tot adoptie) Melding aanvang Binnen de vier maanden waarop het kind effectief in het gezin werd opgenomen De dag van afreis naar het buitenland ingeval een buitenlandse adoptie Personeelslid bij pleegvoogdij: Akte van pleegvoogdij School stuurt een RL2 “adoptieverlof” code 007 Basisopleiding schoolsecretariaten

35 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

36 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Overige verloven Zie ook cursus schoolsecretariaten Basisopleiding schoolsecretariaten

37 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Geboorteverlof Overzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar de vader of partner in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind. Meldingen: personeelslid geen procedure voorzien school stuurt een RL2 “geboorteverlof” code 163 Bezoldiging als bevallingsverlof Basisopleiding schoolsecretariaten

38 Omstandigheidsverlof bevalling
Toekenning van 10 werkdagen omstandigheidsverlof (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend) aan de vader of samenwonende partner. Meldingen: personeelslid bewijs geboorte wijze van opname binnen de 4 maanden vanaf de bevalling wanneer de partner later opvangverlof (adoptie/pleegvoogdij) opneemt moet de duur hiervan verminderd worden met de dagen omstandigheidsverlof. school stuurt een RL2 “omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte” code 119 (enkel bij aanstelling van een vervanger zending mag over een weekend heen. Bezoldigd Basisopleiding schoolsecretariaten

39 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Beide ouders kunnen een onbezoldigd ouderschapsverlof aanvragen van maximaal 3 ononderbroken maanden. Meldingen: personeelslid bewijs geboorte aanvang binnen het jaar na de geboorte en voor alle opdrachten in alle scholen verlies saldo bij opname minder dan 3 maanden school stuurt een RL2 “onbezoldigd ouderschapsverlof” code 143 vervroegde beëindiging mogelijk Bezoldiging Onbezoldigd, maar wel recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage Basisopleiding schoolsecretariaten

40 Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking
Beide ouders kunnen per kind een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof aanvragen. Meldingen: personeelslid bewijs geboorte aanvang ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt wijze van opname en duur Volledige loopbaanonderbreking - maximaal 4 maanden per kind Halftijdse loopbaanonderbreking - maximaal 8 maanden per kind 1/5 loopbaanonderbreking – maximaal 20 maanden per kind Verlies saldo indien geen volledige opname (uitzonderingen voorzien) school stuurt een RL2 “Ouderschapsverlof lbo” code 097 of RL1 bij “Ouderschapsverlof deeltijdse LBO” code 122 of RL1 bij “Ouderschapsverlof GLBO met 1/5de” code 154 vervroegde beëindiging mogelijk opmaak documenten ten behoeve de RVA Bezoldiging Uitkering RVA voor de niet meer gepresteerde uren Basisopleiding schoolsecretariaten

41 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

42 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming Zie ook cursus schoolsecretariaten Basisopleiding schoolsecretariaten

43 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BBZ / MB – risico’s Onder voorwaarden kan een aanpassing van werkomstandigheden, het aanbieden andere betrekking of een vrijstelling van arbeid worden verleent aan zwangere vrouwen of ter bescherming van vrouwen die borstvoeding geven en tewerkgesteld zijn in een risico functie als beschreven in de risico-evaluatie. Bedreiging beroepsziekte Blootstelling aan infectieziekten: personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs leerkrachten stage verpleegkunde/verzorging leerkrachten dierenzorg leerkrachten Nederlands voor nieuwkomers Blootstelling aan Chemische stoffen Leerkrachten chemie, grafische technieken, agrarische technieken Moederschapsbescherming Agressief gedrag van jongeren en tillen lasten Personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs Moederschapsbescherming lactatie Blootstelling aan infectieziekten Basisopleiding schoolsecretariaten

44 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BBZ / MB – meldingen Directeur preventieve verwijdering opmaak nodige aangifteformulier (BBZ ofwel MB) doorverwijzing personeelslid naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissing al of niet verwijdering op het aangifteformulier verwijdering voor welke opdracht indien verwijdering aanpassing arbeidsomstandigheden aangepast werk vrijstelling van arbeid Aanvulling aangifteformulier School aangifteformulier overmaken aan het werkstation behalve bij vrijstelling omwille BBZ (naar MEDEX) nodige zendingen Basisopleiding schoolsecretariaten

45 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BBZ / MB – zendingen Aanpassing van werkomstandigheden Nihil Aanbieden andere betrekking Nieuw opdrachtenpakket (TAO in VB) vanaf aanvang Vrijstelling van arbeid RL1 “Melding bedreigd door een beroepsziekte” code 109 RL1 “Melding moederschapsbescherming” code 113 Aanvang vrijstelling onmiddellijk 1ste risicodag na melding zwangerschap Aansluitend op het bevallingsverlof indien borstvoeding Einde vrijstelling indien er geen risico meer is bij het begin van de 6 weken (8weken indien een meerling) voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum (dan verplicht met bevallingsverlof) Basisopleiding schoolsecretariaten

46 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BBZ / MB – bezoldiging Bij aanpassing werkomstandigheden doorbetaling van het salaris Bij aangepast werk salaris volgens de nieuwe aanstelling Bij vrijstelling van arbeid Vaste opdracht Doorbetaling salaris zowel voor BBZ als MB Tijdelijke opdracht Doorbetaling salaris bij BBZ of 90% van het salaris bij nieuwe aanstelling bij dezelfde werkgever in dezelfde risicofunctie Uitkering van het ziekenfonds bij MB. Wel recht op UB, VG en EJT) Basisopleiding schoolsecretariaten

47 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

48 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Profylactisch verlof Basisopleiding schoolsecretariaten

49 Profylactisch verlof - meldingen
Besmettelijke ziekte van een inwonend familielid Personeelslid Aanvraag bij Mensura via het medisch attest + ziekteattest van zieke familielid Melding aan school School Zending RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd Basisopleiding schoolsecretariaten

50 Profylactisch verlof - meldingen
Tijdelijke infectieziekte in de school (varicella, rubella, mazelen, bof) School Melding aan CLB Zwangere vrouwen, niet vrijgesteld van arbeid omwille BBZ, doorverwijzen naar preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Beslissing al of niet verwijdering gedurende de duur van de infectie in de school Zending RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd Basisopleiding schoolsecretariaten

51 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Download ppt "Basisopleiding schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google