De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Securitas Transport Aviation Security

Verwante presentaties


Presentatie over: "Securitas Transport Aviation Security"— Transcript van de presentatie:

1 Securitas Transport Aviation Security
Tijdskrediet 2006

2 Wat is tijdskrediet ? Met ingang van werd de wetgeving inzake loopbaanonderbreking voor de werknemers en werkgevers van de privé sector vervangen door de wetgeving betreffende het TIJDSKREDIET. Het tijdskrediet biedt u de mogelijkheid tijdelijk uw beroepsloopbaan ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk te onderbreken. Gedurende de periode van schorsing van uw arbeidsovereenkomst of van uw vermindering van arbeidsprestaties, geniet u een onderbrekingsuitkering betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.). Er bestaan meerdere types van tijdskrediet: 1. het volledig tijdskrediet (volledige schorsing van uw arbeidsovereenkomst) 2. de vermindering van uw arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder 3. de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, ongeacht de leeftijd 4. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder 5. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, ongeacht de leeftijd. Steijlen Youri

3 Zijn de verschillende types tijdskrediet een recht?
JA, maar onder bepaalde voorwaarden. U hebt recht op de types inzake tijdskrediet: INDIEN u de toegangsvoorwaarden vervult voorzien in het gekozen type; Binnen de grenzen van 5% van het personeelsbestand van de onderneming. N.B. : Deze grens van 5% kan eventueel worden gewijzigd door een sectoriële of ondernemings-CAO of door het arbeidsreglement. Zodra dit percentage wordt bereikt, voorziet de CAO 77 bis in een mechanisme om de gelijktijdige afwezigheden te beperken, wat betekent dat de aanvangsdatum van uw tijdskrediet uitgesteld zal worden. Steijlen Youri

4 Het « recht » op tijdskrediet
Regel van 3 % (binnen de Bewaking) Medische bijstand, Palliatieve verzorging, Ouderschapsverlof kan je niet uitstellen ; maw deze tellen ook NIET mee in de 3% Voorkeurs- en prioriteitsmechanismen Volgende rangorde wordt bepaald (gelijklopend met de verlofaanvragen): 1) datum van aanvraag 2) sociaal/familiale situatie 3) anciënniteit Steijlen Youri

5 Het voltijds tijdskrediet
= onderbreken van de prestaties gedurende 3 tot 12 maand, verlengbaar tot 5 jaar, maar aanvraag moet jaarlijks verlengd worden Voorwaarden - 12 maand hebben gewerkt bij Securitas gedurende de laatste 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag; - 3 maand voor aanvang tijdskrediet de aanvraag indienen Te verwachten uitkeringen: Steijlen Youri

6 Het halftijds tijdskrediet
= onderbreken van de prestaties gedurende 3 tot 12 maand, verlengbaar tot 5 jaar, maar aanvraag moet jaarlijks verlengd worden Voorwaarden Contract van minstens ¾ hebben bij Securitas gedurende 12 maand voorafgaand aan de aanvraag ; - 3 maand voor aanvang tijdskrediet de aanvraag indienen Te verwachten uitkeringen: Steijlen Youri

7 Het deeltijdse tijdskrediet (1/5)
= onderbreken van de prestaties gedurende 6 tot 12 maand, verlengbaar tot 5 jaar, maar aanvraag moet jaarlijks verlengd worden Voorwaarden gedurende de 5 jaar die aan de kennisgeving voorafgaan door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met uw werkgever; gedurende de 12 maanden die die kennisgeving voorafgaan voltijds tewerkgesteld geweest zijn. Te verwachten uitkeringen: Steijlen Youri

8 Voorwaarden voor ½-tijds en 4/5-den (50+)
Op het moment van de aanvraag van het tijdskrediet : Minstens 50 jaar zijn 5 jaar anciënniteit hebben bij Securitas Loontrekkende zijn gedurende 20 jaar AGENT SECURITAS LOONTREKKEND Steijlen Youri

9 Halftijds tijdskrediet (50+)
= vermindering van de prestaties met ½ vanaf een termijn van 3 maand tot aan het begin van uw pensioen pensioen Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Contract van minstens ¾ hebben bij Securitas gedurende 12 maand voorafgaand aan de aanvraag en een anciënniteit van ten minste 20 jaar als loontrekkende. Te verwachten uitkeringen: 417,05 € bruto  345,53 € netto Andere voordelen: - U behoudt alle sociale voordelen tijdens de volledige periode Eindejaarspremie, verlofdagen en verlofgeld worden aan 50% berekend Steijlen Youri

10 Deeltijds vermindering (1/5) tijdskrediet (50+)
= verminderen van de prestaties tot 4/5den vanaf 6 maand tot pensioen Aan welke voorwaarden moet u voldoen? minstens in het vijfdagenstelsel werken gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag minstens 4/5den (via tijdskrediet) of meer gewerkt hebben gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste 20 jaar anciënniteit hebben als loontrekkende Te verwachten uitkeringen: Andere voordelen: U behoudt alle sociale rechten gedurende de ganse periode Eindejaarspremie, verlofdagen en verlofgeld worden à rato contract berekend Steijlen Youri

11 Garanties tijdens en na uw tijdskrediet
Vanaf het moment van de aanvraag: U kan niet ontslagen worden omwille van uw aanvraag om tijdskrediet (maar uiteraard wel om andere redenen) Bij uw terugkeer: U heeft het recht op een gelijkaardig werk als voor het tijdskrediet (in overeenstemming met uw contract) Steijlen Youri

12 Thematisch verloven Ouderschapsverlof
Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het ouderschapsverlof? Er zijn 3 vormen van ouderschapsverlof: 1. Volledige loopbaanonderbreking Ongeacht uw arbeidsregime (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende maximum 3 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan. 2. Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan. 3. Vermindering van de prestaties met 1/5 Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan. Steijlen Youri

13 Thematisch verloven Ouderschapsverlof
Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? 1. Anciënniteitsvoorwaarden bij de werkgever: Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend indien u in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden was. 2. Leeftijdsvoorwaarde voor het kind: Bij de geboorte van een kind: Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend, zolang het kind de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt. Bij de adoptie van een kind. Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend gedurende een periode van 4 jaar vanaf de inschrijving van het kind als lid van het gezin in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar u uw verblijfplaats hebt en dit, zolang het kind de leeftijd van 8 jaar niet bereikt heeft; Indien uw kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont van minstens 66%, wordt het recht op ouderschapsverlof u toegekend zolang het kind de leeftijd van 8 jaar niet heeft bereikt. Steijlen Youri

14 Thematisch verloven Ouderschapsverlof Te verwachten uitkeringen:
Maandelijkse brutobedragen : * enkel voor alleenwonende werknemers , d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen. Maandelijkse nettobedragen : Steijlen Youri

15 Thematisch verloven Medische bijstand
Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont. Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van de medische bijstand ? Er zijn drie vormen van verlof voor medische bijstand: 1. Volledige onderbreking Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw arbeidsprestaties volledig onderbreken. 2. Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Indien u in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking. 3. Vermindering van de prestaties met 1/5 Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5. Steijlen Youri

16 Thematisch verloven Medische bijstand
Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? U hebt recht op een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen. Wat is de duur van de volledige onderbreking? Per zwaar zieke patiënt: U kunt uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Algemene regel: De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden. Uitzondering voor de privé-sector : De maximumduur van de volledige onderbreking kan verlengd worden tot maximum 24 maanden, indien: Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind jonger dan 16 jaar dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt U alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer kinderen ten laste. Steijlen Youri

17 Thematisch verloven Medische bijstand Te verwachten uitkeringen:
Maandelijkse brutobedragen : Maandelijkse nettobedragen : Steijlen Youri

18 Thematisch verloven Medische bijstand
Wat is de duur van de gedeeltijke onderbreking? Per zwaar zieke patiënt: U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Algemene regel: De periodes van vermindering van prestaties, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 24 maanden. Uitzondering voor de privé-sector : De maximumduur van de vermindering van prestaties kan verlengd worden tot maximum 48 maanden, indien: Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind jonger dan 16 jaar dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt; U alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer kinderen ten laste. Steijlen Youri

19 Thematisch verloven Medische bijstand Te verwachten uitkeringen:
Maandelijkse brutobedragen : * enkel voor alleenstaande werknemers, dit wil zeggen voor personen die uitsluitend samenwonen met 1 of meerdere kinderen ten laste Maandelijkse nettobedragen : Steijlen Youri

20 Thematisch verloven Palliatie verlof
Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van palliatief verlof ? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: - hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); - hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt Kan je niet uitstellen: M = Medische bijstand, P = Palliatieve verzorging, O = Ouderschapsverlof => deze tellen ook NIET mee in de 3% Steijlen Youri

21 Thematisch verloven Palliatief verlof
Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? U hebt recht op een loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken. Wat is de duur van de gedeeltelijke en volledige onderbreking? Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt. Steijlen Youri

22 Thematisch verloven Palliatief verlof Te verwachten uitkeringen:
Maandelijkse brutobedragen : Maandelijkse nettobedragen : Steijlen Youri

23 Thematisch verloven Palliatief verlof Te verwachten uitkeringen:
Maandelijkse brutobedragen : Maandelijkse nettobedragen : Steijlen Youri

24 Andere mogelijkheden Verlof zonder wedde => max 1 jaar
Contractuele vermindering aantal uren => deeltijds werken  Steeds in overleg en na goedkeuring van uw Branch Manager Steijlen Youri

25 Waar kan men zich informeren (tijdskrediet) ?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Steijlen Youri

26 Waar kan men zich informeren (tijdskrediet) ?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Klik hier Steijlen Youri

27 Waar kan men zich informeren (tijdskrediet) ?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Klik hier Selecteer vervolgens de opties :  Werkt u in de privé-sector ?  Het tijdskrediet Steijlen Youri

28 Waar kan men zich informeren (tijdskrediet) ?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Klik vervolgens op de vraag naar keuze Steijlen Youri

29 Waar kan men zich informeren (tijdskrediet) ?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Klik hier Stelsel bepalen Privé-sector > Gewone tewerkstelling Algemeen stelsel Steijlen Youri

30 Waar kan men de documenten vinden?
RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) Klik hier Steijlen Youri

31 Integrity Vigilance Helpfulness
Securitas Transport Aviation Security Integrity Vigilance Helpfulness


Download ppt "Securitas Transport Aviation Security"

Verwante presentaties


Ads door Google